Monday, May 21, 2012

Perutusan DUN Sarawak 18 Mei tanpa censor atau suntingan
YB Datuk Roland Sagah, YB Saidol, YB Violet Yong dan YB Wong Ho Leng bertikam lidah.

BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

(Mesyuarat dimulakan pada jam 9:20 pagi)
[Tuan Speaker mempengerusikan Mesyuarat]

DOA

PEMASYHURAN DARIPADA TUAN SPEAKER

Tuan Speaker: Bismillahirahmannirahim. Ahli-Ahli Yang Berhormat I am granted leave
of absent under Standing Order 81 to the Honourable Member for Tamin, Yang
Berhormat Encik Joseph Mauh for today siting.

PERTANYAAN-PERTANYAAN BAGI JAWAPAN LISAN

NAIKTARAF JALAN DI KAWASAN ENGKILILI

(176) Y.B. Dr. Johnichal Rayong anak Ngipa bertanya kepada
Apakah
Engkilili iaitu
Menteri
Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan: Kerajaan mempunyai
perancangan untuk menaiktaraf jalan di Kawasan Jalan Simpang
Lidong/Tisak/Nanga Skrang menuju ke Sri Aman sejauh 11km?
Menteri Muda Perhubungan dan Menteri Muda Sukan (Y.B. Datuk Lee Kim Shin):
Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Engkilili, Jalan Simpang
Lidong/Tisak/Nanga Skrang sepanjang 11km menuju ke Sri Aman merupakan jalan
bund DID yang menjadi sebahagian daripada cadangan jalan Sri Aman/Lidong/Betong.
Cadangan projek tersebut telah dikemukakan dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh
tetapi tidak mendapat kelulusan daripada Kementerian Kerja Raya Malaysia.
Y.B. Dr. Johnichal Rayong anak Ngipa: (Soalan Tambahan) Terima kasih, Menteri. I
got two supplementary questions. What are the details of the proposal? Two, as regard
as it a ban road, who is maintaining it?
Menteri Muda Perhubungan dan Menteri Muda Sukan (Y.B. Datuk Lee Kim Shin):
Tuan Speaker, we are proposal
SEKOLAH MENENGAH SENIBONG
(177) Y.B. Encik Ranum anak Mina bertanya kepada Ketua Menteri: Kenapa Sekolah
Menengah Senibong belum dibina hingga kini?
Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga (Y.B.
Puan Rosey binti Haji Yunus): Terima kasih, Tuan Speaker, untuk menjawab soalan
daripada Ahli Yang Berhormat N.1 - Opar, Projek SMK Senibong, Lundu sudah pun
ditender sebelum ini. Disebabkan masalah teknikal maka tender tersebut telah
dibatalkan. Walau bagaimanapun, oleh kerana itu, Kerajaan juga telah memutuskan
agar projek tersebut ditender semula dalam tempoh terdekat ini. Terima kasih.

Y.B. Encik Ranum anak Mina: (Soalan Tambahan) What is the actual cost of the
school? Thank you.
Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga (Y.B.
Puan Rosey binti Haji Yunus): Tuan Speaker, oleh kerana ianya melibatkan masalah
teknikal maka as of now, we are not able to tell you the cost. Terima kasih.

1


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

PROJEK PEMBANGUNAN DARUL HANA

(178) Y.B. Dr. Haji Abdul Rahman bin Junaidi bertanya kepada Ketua Menteri dan
Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar: Apakah kesan jangka panjang Projek
Pembangunan Darul Hana kepada masyarakat kampung-kampung di kawasan
Seberang Hilir terutama dari segi aspek sosio-ekonomi dan pembangunan infrastruktur
asas yang mempengaruhi taraf hidup penduduk di kawasan ini?
Menteri Muda Pembangunan Usahawan Bumiputera dan Menteri Muda
Perancangan Sumber (Y.B. Datuk Haji Mohamad Naroden bin Haji Majais): Terima
kasih Tuan Speaker. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Pantai Damai,

perancangan pembangunan Darul Hana adalah satu perancangan yang telah dikaji dan
dirancang dengan rapi untuk mewujudkan sebuah township yang aman, selesa dan
selamat untuk masyarakat di kawasan-kawasan seberang hilir di Petra Jaya ini. Projek
Pembangunan Darul Hana ini akan pasti memberi impak yang tinggi dan kesan jangka
panjang yang amat baik kepada masyarakat di Kuching khususnya di kampungkampung
Seberang Hilir seperti penyediaan prasarana yang lengkap termasuk sistem
jalan raya, perparitan, pembentungan, pembuangan sampah dan kemudahankemudahan
sosial yang lain yang lebih baik.
Menyediakan peluang-peluang perniagaan dan persekitaran yang lebih sihat,
selamat serta mempunyai kemudahan awam seperti dewan masyarakat, kawasan
rekreasi, kompleks sukan, surau, sekolah dan pusat komersial.
Pembangunan secara mampan dengan memulihara dan mengekalkan ciri-ciri
warisan senibina Melayu, budaya, cara hidup dan persekitaran asal serta aktiviti dan
nilai tradisional masyarakat setempat. Mewujudkan masyarakat usahawan Bumiputera
tempatan melalui penyediaan premis perniagaan dan pusat komersil khususnya untuk
industri-industri di kampung-kampung seperti membuat kek lapis Sarawak, batik
Sarawak, kuih-muih dan makanan tradisional serta hasil kraftangan dan membasmikan
masalah dan isu-isu sosial seperti kemiskinan bandar, pengangguran dan keciciran
daripada persekolahan di kalangan masyarakat Kampung Melayu yang berkenaan.
Dengan kata lain, Darul Hana akan mengubah lanskap daripada keadaan
overcrowding, kurang selasa dan kurang sihat di kawasan-kawasan kampung tradisional
yang sedia ada kepada lanskap dan persekitaran yang lebih moden, selesa dan selamat
dan seterusnya seiring dengan keperluan serta kehendak masyarakat opulence di
Kuching ini. Terima kasih.
Y.B. Dr. Haji Abdul Rahman bin Junaidi: (Soalan Tambahan) Terima kasih, Yang
Berhormat dan terima kasih, Tuan Speaker. Soalan tambahan, untuk memastikan
bahawa projek mega ini dapat berjalan dengan lancar apakah tindakan dan usaha pihak
Kementerian untuk memastikan bahawa maklumat-maklumat jelas dan sahih dapat
disalurkan kepada penduduk kampung yang terdiri daripada 13 buah kampung di
kawasan tersebut? Dan keduanya secara rasmi, bilakah Projek Pembangunan Darul
Hana ini akan dimulakan? Terima kasih.

Menteri Muda Pembangunan Usahawan Bumiputera dan Menteri Muda
Perancangan Sumber (Y.B. Datuk Haji Mohamad Naroden bin Haji Majais): Terima
kasih Tuan Speaker dan Ahli Yang Berhormat bagi N.4-Pantai Damai. Dalam kita
merancangkan projek yang seumpama ini, lebih-lebih lagi ia melibatkan banyak
penduduk masyarakat opulence seperti di Kuching khususnya di kawasan tebingan
sungai di Petra Jaya yang terlibat berunding dan berbincang adalah satu pendekatan
yang amat baik dilaksanakan oleh Kerajaan terutama sekali di peringkat awal supaya

2


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

kita dapat mendapat pandangan maklum balas dari seluruh penduduk yang terlibat
dalam kawasan masing-masing secara keseluruhannya.

Dalam hal itu, saya telah difahamkan satu Bengkel Pembangunan Darul Hana
telah dibangunkan awal tahun 2012 kira-kira Februari yang lalu di mana ia melibatkan
para Ketua Masyarakat/Ketua-ketua Kaum yang juga dihadiri oleh Yang Berhormat
Menteri Perumahan masa itu dan juga dihadiri oleh Menteri Muda Perumahan dan Belia
dan saya percaya Ahli Yang Berhormat bagi N.4 - Pantai Damai pun ada hadir juga
bersama-sama dengan Ketua Jabatan dan beberapa siri taklimat kepada Ketua
Masyarakat dan juga telah diadakan dan mungkin di masa-masa yang akan datang
ianya melibat penduduk keseluruhannya supaya mereka lebih memahami dan menerima

projek yang seumpama ini.

Jadi, pelaksanaannya akan bermula dalam dua peringkat. Pertamanya,
kosong sahaja.
penyediaan tapak yang sebesar 106 hektar di kawasan itu dan setakat ini kerajaan telah
memutuskan pengambilan tapak hanya ke atas tanah yang Dan
peringkat kedua ialah pembinaan infrastruktur dan bangunan-bangunan yang dalam
perancangan itu. Terima kasih.BEKALAN AIR BERSIH DI BETING MARO

(179) Y.B Tuan Haji Razaili bin Haji Gapor bertanya kepada Menteri Kemudahan
Awam: Bilakah Kampung Sepinang dan Rumah Penarang boleh mendapat bekalan air
bersih dan apakah usaha jangka panjang kerajaan untuk menangani masalah gangguan
bekalan air bersih di Kampung Pusa, Beladin, Semarang dan Tambak?
Menteri Muda Kemudahan Awam (Bekalan Air) dan Menteri Muda Pertanian
(Pertubuhan Peladang) (Y.B Datuk Sylvester Entri anak Muran): Terima kasih, Tuan
Speaker. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Beting Maro, penyambungan paip
air berserta dengan tangki simpanan yang berkapasiti dua juta liter ke Kampung
Sepinang dan Semarang telah siap dilaksanakan. Paip ini disambung dengan loji
perawatan air Meludam. Dengan ini, bekalan air ke rumah-rumah di Kampung Sepinang
dan Semarang dijangka akan dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat pada tahun
ini.
Rumah Kenarang telah disambung dengan paip air dari loji air Pusa. Walau
bagaimanapun, penduduk di rumah panjang ini menghadapi tekanan air yang rendah.
Kerajaan akan mencari jalan untuk mengatasi masalah ini.
Untuk memenuhi keperluan jangka panjang bagi kawasan Pusa, Tambak dan
Beladin, bekalan air akan disalurkan terus dari loji perawatan air Betong. Loji perawatan
air Betong yang berkapasiti 30 juta liter sehari (JLH), sedang dalam pelaksanaan dan
dijangka siap pada tahun ini.
Y.B. Tuan Haji Razaili bin Haji Gapor: (Soalan Tambahan) Tuan Speaker, saya ada
dua soalan tambahan. Memandangkan loji rawatan di Meludam telah dibina untuk
keperluan kawasan Meludam, adakah loji rawatan ini mampu menampung keperluan
untuk air di Kampung Sepinang dan Semarang? Soalan saya kedua, sejauh manakah
pembinaan loji rawatan air di Betong dapat membekalkan bekalan air keseluruhan
Kawasan DUN Beting Maro?
Menteri Muda Kemudahan Awam (Bekalan Air) dan Menteri Muda Pertanian
(Pertubuhan Peladang) (Y.B. Datuk Sylvester Entri anak Muran): Terima kasih, Tuan
Speaker. Dengan penyambungan bekalan air ke kawasan Sepinang dan Semarang,
maka kapasiti loji rawatan di Meludam tidak mencukupi iaitu hanya dua juta liter sehari.

3


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Dengan itu, Kerajaan adalah bercadang untuk membina sebuah lagi loji perawatan air, it
is a package plant, another two MLD lagi, untuk memperbesarkan loji perawatan air di
Meludam kepada kapasiti empat juta liter sehari dan ini akan dapat membolehkan
bekalan air di kawasan Sepinang dan Semarang.

Bagi soalan yang kedua, apabila loji perawatan air di Betong akan siap pada
penghujung tahun ini, ianya akan dapat membekalkan ke kampung-kampung di
kawasan Pusa dan di kawasan Tambak dan Beladin. Ini adalah untuk menjamin
bekalan-bekalan air dalam jangka masa yang panjang. Thank you.

MENAIKTARAF RUMAH KEDAI DI KAMPUNG MELUDAM

(180) Y.B. Puan Hajah Simoi binti Haji Peri bertanya kepada Menteri Kerajaan
Tempatan dan Pembangunan Komuniti: Keadaan rumah kedai di Kampung Maludam
amat daif. Apakah terdapat cadangan Kerajaan untuk menaiktaraf rumah kedai tersebut
dan bilakah ianya akan dilaksanakan?
Menteri Muda Adat Bumiputera dan Hal Ehwal Penan dan Menteri Muda Kerajaan
ini pihak Majlis
Tempatan (Y.B. Datuk John Sikei anak Tayai): Tuan Speaker, untuk makluman Ahli
Yang Berhormat bagi Lingga, kita memang faham bahawa rumah kedai di Kampung
Meludam yang amat daif itu tetapi buat masa tidak mempunyai

peruntukan yang mencukupi untuk menyelenggarakan rumah kedai tersebut yang telah
usang. Namun demikian, pihak Majlis telah memohon peruntukan di bawah Third Rolling
Plan, Rancangan Malaysia Kesepuluh dari Kerajaan Persekutuan untuk membina
semula rumah kedai tersebut di tapak yang sama.
Y.B. Puan Hajah Simoi binti Haji Peri: (Soalan Tambahan) Bolehkan pihak Kerajaan
mencari tapak yang baru atau yang lebih sesuai untuk menggantikan tempat yang sedia
ada kerana rumah kedai dan pasar di Kampung Meludam begitu daif sekali dan di tepi
sungai yang sering kena hakisan, ada tak cadangan Kerajaan untuk mencari tapak atau
lokasi yang lebih strategik di Kampung Meludam. Terima kasih.
Menteri Muda Adat Bumiputera dan hal Ehwal Penan dan Menteri Muda Kerajaan
Tempatan (Y.B. Datuk John Sikei anak Tayai): Tuan Speaker, bagi menjawab soalan
tambahan, saya ingin menasihati agar yang Berhormat untuk memberi tahu Majlis
sebab-sebab tapak yang ada sekarang tidak sesuai dan memberitahu dan memohon
kepada Majlis agar Majlis dan Kementerian boleh mencari tapak yang baru yang lebih
sesuai atau mungkin Ahli Yang Berhormat boleh membantu mencari tapak yang lebih
sesuai.
STRATEGI MEMERTABATKAN SUKAN NEGERI SARAWAK
(181) Y.B. Encik Abu Seman bin Jahwie bertanya kepada Menteri Pembangunan
Sosial: Apakah strategi Kerajaan Negeri dalam ke arah memertabatkan sukan Negeri
Sarawak?

Menteri Muda Perhubungan dan Menteri Muda Sukan (Y.B. Datuk Lee Kim Shin):
Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Jemoreng, Kementerian saya
telah merancang beberapa strategi untuk memartabatkan sukan di Negeri ini. Salah satu
daripada strategi adalah melalui penubuhan Perbadanan Sukan Sarawak. Penubuhan
Perbadanan ini akan membantu Kerajaan Negeri Sarawak dalam mempergiatkan
pembangunan sukan dengan:

(i) Melahirkan ahli sukan elit yang berprestasi tinggi;
(ii) Mengeratkan keharmonian sosial di kalangan rakyat berbilang kaum;
(iii) Membudayakan gaya hidup sihat; dan

4


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

(iv)
Mempergiatkan ekonomi Negeri dari sudut sukan sebagai sebuah industri
pelancongan.
Kementerian saya juga telah berjaya menjalankan the Sports Development
Master Plan Study for Sarawak to the Year 2020. Objektif keseluruhan Pelan Induk ini
adalah untuk merangka plan startegik jangka masa panjang yang komprehensif bagi:

(i) Membaiki sukan berprestasi tinggi;
(ii) Mencapai kecemerlangan dalam pengurusan sukan untuk pembangunan
sukan;
(iii) Menggalakkan penyertaan akar umbi;

(iv)
Mencadangkan garis panduan untuk pengurusan dan pemasaran semua
kemudahan sukan; dan
(v)
Memberi input untuk Perbadanan Sukan Sarawak.
Di antara rekomendasi Pelan Induk tersebut adalah untuk memberi penekanan
kepada tujuh jenis sukan utama seperti:

(i)
Akuatik;
(ii)
Memanah;
(iii)
Ping pong;
(iv) Tenis;
(v) Track and field;
(vi) Angkat berat; dan
(vii) Wushu.
Tujuh sukan tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak kepada
pembangunan sukan lain ke tahap elit apabila dimajukan dengan jayanya.
Pembangunan sukan tidak seharusnya hanya bergantung kepada pihak Kerajaan sahaja
tetapi juga memerlukan penglibatan aktif semua pihak seperti persatuan sukan, sektor
swasta, para ibu bapa dan para atlit. Kerjasama semua pihak amatlah penting dalam
pembangunan sukan untuk mencapai tahap kecemerlangan.
Y.B. Encik Abu Seman bin Jahwie: (Soalan Tambahan) Tuan Speaker, ada dua
soalan menarik:
(i) Berapa orangkah bilangan etlit-etlit Sarawak yang terpilih untuk mewakili
Malaysia dalam sukan Olimpik yang bakal diadakan?
(ii) Sudahkan etlit ini menjalankan latihan? Kalau ada, berapakah bilangan
mereka.
Sekian, terima kasih.
Menteri Muda Perhubungan dan Menteri Muda Sukan (Y.B. Datuk Lee Kim Shin):
Terima kasih, Ahli Yang Berhormat bagi Jemoreng. Tuan Speaker, untuk menjawab
soalan tambahan tadi, sukacita saya memaklumkan bahawa terdapat tiga orang atlit
Sarawak telah layak dan dipilih untuk mewakili Malaysia di sukan Olimpik London
daripada 27 hingga 12 Ogos tahun ini. Mereka adalah Pandelela Renong anak Peng
berumur 19 tahun. Atlit yang kedua ialah Brian Nickson Lomas dan atlit ketiga ialah
Tracy Vivian anak Tukit. Brian Nickson berumur 22 tahun dan Tracy berumur 19 tahun.
Mereka telah menjalani pelbagai latihan. Sebenarnya ketiga-tiga atlit ini sedang belajar
di Sekolah Sukan di Bukit Jalil dan ketiga-tiga atlit ini telah pun mengambil bahagian
dalam pelbagai pertandingan antarabangsa seperti bagi Brian Nickson baru-baru ini di
Canada dan telah berjaya memenangi pingat emas dan Pandelela juga telah juga
mengambil bahagian dalam pelbagai pertandingan antarabangsa.

5


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker, program pembangunan sukan untuk atlit yang turut berjaya ke
peringkat dunia adalah hasil program pembangunan yang telah dirancang dari peringkat
sekolah hingga ke peringkat tertinggi, melanjutkan pelajaran hingga ke sekolah sukan
Bukit Jalil. Kejayaan atlit ini bukannya satu perkara yang senang dan mudah untuk
ditempohi. Setiap atlit tersebut hendaklah melalui proses latihan daripada mula
persekolahan dan ianya mengambil masa bertahun-tahun untuk mereka dapat meraih
kejayaan seperti sekarang. Contohnya atlit kita Pandalela Renong bermula daripada
umur 12 tahun dan sejak dari tahun 2006 telah dihantar ke sekolah sukan di Bukit Jalil
untuk menjalani latihan lanjut. Atlit-atlit sendiri perlu mempunyai daya tahanan mental
dan fizikal untuk menempuh kesukaran dalam menjalani latihan yang dirancang oleh

jurulatih. Kerajaan Negeri melalui Majlis Sukan Negeri Sarawak telah merancang dan
membantu dan membuat persiapan melalui program pendedahan dan penyertaan dalam
pertandingan di dalam dan di luar Negara. Ini akan memberi kelebihan kepada atlit kita
untuk menguji dari segi kecergasan mental dan fizikal mereka menentang pihak lawan.
Dengan perancangan program dan aktiviti tersebut maka kejayaan beberapa atlet yang
saya sebut tadi telah dicapai.
PENANAMAN KELAPA SAWIT UNTUK PEKEBUN KECIL
(182) Y.B. Encik Ali anak Biju bertanya kepada Timbalan Ketua Menteri dan Menteri
Pemodenan Pertanian: Kenapa borang subsidi MPOB menanam kelapa sawit untuk
pekebun kecil memerlukan tandatangan atau sokongan daripada wakil rakyat
ADUN/Parlimen? Adakah pihak MPOB akan melayan tandatangan/sokongan dari wakil
rakyat parti pembangkang? Berapa ramai yang telah diluluskan?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Krian, tujuan
kerajaan merujuk borang permohonan subsidi Skim Tanaman Baru Sawit Pekebun Kecil
(TBSPK) kepada ADUN atau Ahli Parlimen adalah bertujuan untuk memaklumkan wakil
rakyat mengenai projek bantuan yang dirancang dan dilaksanakan dalam kawasan
mereka. Mengikut amalan MPOB, borang tersebut dirujuk kepada Ahli Yang Berhormat
setempat tidak kira daripada parti kerajaan atau pembangkang.
Tuan Speaker, it is up to the individual applicant after they fill the form, they bring
their application form to the Ahli YB.s of his choice whether Ahli Yang Berhormat from
the Government or Ahli Yang Berhormat from the Opposition to obtain the support and
endorsement. High yielding, oil palm planting implemented by the Department of
Agriculture and MPOB is one of the core programme to accelarate poverty eradication
throughout Sarawak. The fact that Ahli-Ahli Yang Berhormat are given the opportunity to
endorse and support to the application for participation is the reflection that the State
Barisan Nasional is ever ready to receive support from the YBs. We do not discreminate
because poverty eradication is among the highest priority in Barisan Nasional agenda
paving the way to accelerate transformasi rakyat ke arah ekonomi perbendapatan tinggi.

Y.B. Encik Ali anak Biju: (Supplementary Question) I have only one supplementary
question. How much annual allocation is required and expected from Federal
Government for this particular project?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, from my Ministry, depending on the amount of application
received, we will respond by asking for appropriate fund from Federal Government
because we hold an open policy the more application received, it is the responsibility of

6


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

the Government to ask for more because we, as I said, the sooner that we eradicate
poverty throughout Sarawak, it is better for the rakyat because we want the rakyat to
enjoy the income above Poverty Line Index income.

MENANGANI MASALAH BANJIR DI JALAN MUARA TUANG

(183) Y.B. Dato Sri Haji Mohammad Ali bin Mahmud bertanya kepada Ketua Menteri
dan Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar: Apakah tindakan Kerajaan dalam
jangka masa pendek dan perancangan jangka masa panjang untuk menangani masalah
banjir di SK Jalan Muara Tuang?
Menteri Muda Pembangunan Usahawan Bumiputera dan Menteri Muda
Perancangan Sumber (Y.B. Datuk Haji Mohamad Naroden bin Haji Majais): Terima
kasih Tuan Speaker. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Muara Tuang, program
jangka pendek untuk menangani masalah banjir di kawasan Sekolah Kebangsaan Jalan
Muara Tuang, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Samarahan akan melaksanakan
kerja meluaskan talian air termasuk parit-parit di kawasan Sekolah Kebangsaan Jalan
drainage improvement work
Muara Tuang dari masa ke semasa. Untuk program jangka panjang, Jabatan Pengairan
dan Saliran telah menyiapkan proper

plan dan telah
memajukan permohonan untuk mendapat peruntukan sebanyak RM10 juta dalam Third
Rolling Plan dari Kerajaan Persekutuan. Kita harap kalau ianya diluluskan nanti, kerja


kerja yang akan dilaksanakan mengikut work plan yang telah diluluskan akan memakan
masa dua tahun. Terima kasih.
For immediate action, the Department of Irrigation and Drainage had carried out
a drainage clearing works around SK Jalan Muara Tuang in 2011.
Y.B. Ir. Aidel bin Lariwoo: (Soalan Tambahan) Tuan Speaker, saya ada dua soalan
tambahan.
(1) Mengenai sistem perparitan yang dibina oleh setiap pemaju perumahan,
adakah pemaju perumahan ini perlu mematuhi garis-garis panduan yang
sedia ada seperti DID Drainage Master Plan dan Manual Saliran Mesra
Alam (MASMA) dan sebagainya?
(2) Memandangkan kawasan Samarahan telah berkembang pesat, apakah
ada comprehensive plan untuk mengatasi masalah-masalah banjir pada
masa-masa hadapan? Terima kasih.
Menteri Muda Pembangunan Usahawan Bumiputera dan Menteri Muda
Perancangan Sumber (Y.B. Datuk Haji Mohamad Naroden bin Haji Majais): Terima
kasih, Tuan Speaker, dan Ahli Yang Berhormat dari Sadong Jaya. Saya percaya
Samarahan memang telah mempunyai pelan pembangunan induknya sendiri
termasuklah pelan perparitan bukan saja di kawasan Muara Tuang bahkan di seluruh
Samarahan, dan dari segi dasarnya, sesiapa juga yang menjadi pemaju di kawasan itu
haruslah mengikut ataupun diwajibkan mengikut pelan-pelan yang telah diluluskan oleh
Kerajaan bagi sesuatu kawasan termasuklah di kawasan kita di Samarahan. Dan
Samarahan adalah satu-satunya kawasan telah dan sedang membangun amat pesat,
malah lebih pesat daripada kawasan-kawasan yang lain. I am personally very glad to
come from Samarahan.

Maka dalam pembangunan yang pesat ini tidak hairanlah kita melihat
pembangunan dan pembinaan berlaku di merata-rata tempat. Maka segala
pembangunan ini terutama sekali kesahihan pembangunan ini, harus kita kawal dan
monitor dengan seketat-ketatnya. Maka kementerian saya akan mengarah pihak-pihak

7


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

yang berwajib terutama sekali DID, JKR dan Majlis Tempatan di Kota Samarahan akan
mengawal dan monitor segala kesan-kesan pembangunan yang sedang berlaku di
kawasan Samarahan. Terima kasih.

PERANCANGAN UNTUK MENJADIKAN NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI

(184) Y.B. Ir. Aidel bin Lariwoo bertanya kepada Ketua Menteri: Selaras dengan
dasar di peringkat persekutuan untuk menjadikan kita negeri berpendapatan tinggi di
masa hadapan, apakah langkah-langkah dan perancangan di peringkat Negeri untuk kita
bergerak ke arah tersebut?
Menteri Muda Pembangunan Luar Bandar dan Menteri Muda
melaksanakan
Pembangunan
Perindustrian (Pelaburan dan Promosi) (Y.B. Tuan Haji Julaihi bin Haji Narawi):


Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Sadong Jaya, Kerajaan
Negeri Sarawak yang begitu berpandangan jauh telah pelan
pembangunan SCORE untuk mengerakkan ekonomi Negeri Sarawak ke arah status
negeri maju berpendapatan tinggi. SCORE merupakan pelan jangka panjang Kerajaan
sumber tenaga
mencetuskan
untuk mewujudkan sumber kekayaan baru dengan menarik industri berimpak tinggi
seperti industri berat dan berintensifkan tenaga. Ini dapat dilaksanakan kerana Sarawak
mempunyai potensi tenaga khususnya daripada hidro. Dengan
kemasukan industri berimpak tinggi ini, ianya akan banyak peluang

perniagaan dan pekerjaan bernilai tinggi melalui pembangunan industri hiliran dan
perkhidmatan. Oleh yang demikian, untuk memastikan pelaksanaan SCORE supaya
berjalan dengan lancar, Kerajaan telah dan sedang membangunkan infrastruktur dan
tenaga kerja mahir dan separuh mahir yang diperlukan oleh industri di SCORE.
Tuan Speaker, namun pada masa yang sama, langkah awal yang terdahulu
daripada ini yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri Sarawak ialah apabila Kerajaan
Negeri Sarawak proaktif membangunkan kawasan perindustrian Samajaya untuk
menempatkan high tech industries di kawasan tersebut yang juga menjuruskan kepada
high income economy. Saya katakan begitu kerana kalau kita ambil contoh pada tahun
2012 sahaja ada di antara syarikat tersebut, syarikat di kawasan Samajaya, pekerjanya
mendapat purata pendapatan tahunan dalam tahun 2011 melebihi RM81,000.00. Ini
merupakan pendapatan yang begitu lumayan sekali. Namun pada masa yang sama
langkah yang tidak kurang pentingnya juga ialah kestabilan politik yang telah digalak dan
dipertahankan oleh Kerajaan Negeri Sarawak sejak dari dahulu hingga ke hari ini. Kita
tahu bahawa kestabilan politik begitu penting member kepercayaan, confidence kepada
pelabur-pelabur untuk terus melabur dan melabur di Negeri Sarawak. Dan dengan
adanya kestabilan politik inilah maka kita berharap high income economy akan dapat
dirasai oleh rakyat di Negeri Sarawak dalam masa akan datang. Terima kasih.
Y.B. Ir. Aidel bin Lariwoo: (Soalan Tambahan)
(1) Apart from all the trigger industry going to be establish within SCORE
area, is there any opportunity for our local SME to venture into this
business and the immediate spin-off to our people within or nearby the
SCORE area;

(2)
Sehingga kini apakah ada anak-anak tempatan yang bekerja di luar
Negara tertarik dengan peluang-peluang yang terdapat di dalam program
SCORE kita ini?
Sekian, terima kasih.

Menteri Muda Pembangunan Luar Bandar dan Menteri Muda Pembangunan
Perindustrian (Pelaburan dan Promosi) (Y.B. Tuan Haji Julaihi bin Haji Narawi):

8


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Terima kasih, Yang Berhormat bagi Sadong Jaya. Sebenarnya pembangunan kawasan
Samalaju iaitu SCORE telah dapat menarik ataupun dijangka terus boleh mewujudkan
peluang-peluang pekerjaan dan perusahaan di situ lebih-lebih lagi dengan datangnya
syarikat-syarikat besar seperti Fukuyama, Press Metal, OM Materials dan AML di
kawasan tersebut. Sebagai contoh diantara peluang-peluang perniagaan dan
perusahaan yang boleh menjadi harapan kepada anak-anak tempatan ataupun
usahawan-usahawan tempatan yang telah dalam bidang food catering,logistic and
transportation, accommodation, laundry, cleaning services, supply of construction
materials and equipment, repair and maintenance of machinery equipment and motor
vehicles dan banyak lagi peluang-peluang yang boleh diwujudkan di kawasan tersebut
khususnya untuk usahawan-usahawan dalam bidang SME. Dan untuk tujuan itu juga

maka kerajaan telah memperuntukan kawasan seluas 133 hektar dalam kawasan
Samalaju untuk digunakan oleh usahawan-usahawan PKS ataupun SME di dalam
menjalankan kegiatan masing-masing. Dan yang satu tadi, ialah selain daripada itu spin-
off yang ingin diketahui oleh Yang Berhormat tadi yang ketara sekali ialah dari segi
harga hartanah di kawasan Bintulu yang telah meningkat secara mendadak. Dan ini
merupakan sesuatu yang baik kepada penduduk di kawasan Bintulu yang khususnya
melabur dalam bidang hartanah. Dan spin-off yang ketara juga ialah apabila water
treatment plant di kawasan Samalaju yang dibina dan siap pada tahun lepas dapat
member direct benefit kepada penduduk di Kampung Nyalau pada tahun lepas yang
mendapat bekalan air bersih. Dan saya difahamkan Kampung Nyalau merupakan salah
sebuah daripada kampung yang terletak dalam Kawasan Kidurong. Kita tahu Kidurung
diwakili oleh Ahli Yang Berhormat dari parti pembangkang, DAP. Ini bermakna SCORE
itu tidak kosong, ada isi, tidak kosong seperti yang didakwa oleh ahli pembangkang DAP
daripada Kota Sentosa dan Bukit Assek kerana ianya telah membantu salah satu
daripada kawasan yang diwakili oleh DAP. Please accept the fact.
Dan untuk soalan kedua tadi ialah menarik minat anak-anak tempatan. Memang
ada, sudah ada tanda-tanda menunjukkan bahawa anak Sarawak yang bekerja di luar
Negara mula tertarik kepada reality yang berlaku di kawasan SCORE. Sebagai contoh
saya difahamkan bahawa Pengurus Besar Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia
yang juga merupakan Timbalan Pengurus Besar Fukuyama (M) Sdn. Bhd. Cawangan
Bintulu yang pernah bekerja di luar Negara, bertugas di Bintulu pada hari ini. Dan saya
mendapat maklumat juga beliau berasal sebenarnya daripada Sibu. Dan ini juga
merupakan suatu reality yang tidak boleh dinafikan oleh kita semua lebih-lebih lagi pihak
pembangkang DAP yang begitu menidakkan kejayaan dan tanda-tanda kejayaan yang
bakal dibawa oleh pelaksanaan SCORE di masa yang akan datang. Terima kasih.
MEMPROSESKAN SAWIT DI DAERAH LIMBANG
(185) Y.B. Encik Paulus Palu Gumbang bertanya kepada Menteri Kemajuan Tanah:
Adakah Kerajaan mempunyai cadangan untuk mendirikan kilang bagi memproses sawit
(Oil Palm Mill) di Daerah Limbang bagi mengatasi masalah penjualan hasil yang
dihadapi oleh pekebun kecil pada masa ini?
Menteri Muda Kemajuan Tanah (Y.B. Datuk Haji Abdul Wahab bin Aziz): Tuan
Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Batu Danau, pengeluaran buah
tandan segar (BTS) untuk tahun 2011 bagi daerah Limbang adalah sebanyak 28,156 tan
metrik. Sehubungan itu, adalah tidak ekonomik untuk membina kilang memproses
kelapa sawit di kawasan tersebut disebabkan tahap pengeluaran buah tandan segar
yang masih rendah. Walau bagaimanapun, sekiranya pengeluaran buah tandan segar ini
meningkat kepada jumlah yang membolehkan kilang beroperasi pada tahap yang
ekonomik, pihak Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) boleh menimbangkan
permohonan daripada ladang sawit yang sedia ada untuk membina kilang di Daerah
Limbang.

9


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Y.B. Encik Paulus Palu Gumbang: (Soalan Tambahan) Tuan Speaker, bagi pihak
Yang Berhormat Batu Danau satu soalan tambahan. Apakah, apakah faktor ideal dari
segi luas keluasan kawasan serta minimum kapasiti kilang yang sesuai untuk didirikan di
kawasan tersebut?
Menteri Muda Kemajuan Tanah (Y.B. Datuk Haji Abdul Wahab bin Aziz): Keadaan
yang ideal untuk kita membina satu kilang Oil Mill ialah kita harus mempunyai planted
area sekurang-kurangnya 4000 hektar dan juga mengeluarkan average fruit brunches
production per year 120,000 metrik tan per year. Thank you.

RUMAH PPRT DAN RUMAH MESRA RAKYAT

(186) Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee bertanya kepada Menteri Perumahan: Di kawasan
dapat rumah
Nangka terdapat penduduk yang layak menduduki Rumah PPRT dan Rumah Mesra
Rakyat. Adakah Kerajaan mempunyai rancangan supaya mereka ini
dengan member lot-lot tanah?
Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan saya 186. Boleh saya perbetulkan sedikit,
Rakyat
Tuan Speaker? Sepatutnya berbunyi; “Di kawasan Nangka terdapat penduduk yang
layak menduduki Rumah PPRT dan Rumah Mesra tetapi mereka tidak

mempunyai lot tanah.” Itu yang tertinggal. Terima kasih.
Y.B. Menteri Muda Perumahan dan Menteri Muda Pembangunan Belia (Bandar)
(Y.B Tuan Haji Abdul Karim Rahman Hamzah): Terima kasih, Tuan Speaker,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk menjawab soalan daripada Ahli
Yang Berhormat Nangka, program Rumah Mesra Rakyat (RMR) adalah skim bantuan
perumahan untuk rakyat sederhana miskin yang mempunyai tanah-tanah sendiri tapi
memerlukan bantuan untuk membina rumah. Dalam skim ini, Kerajaan akan membina
rumah tersebut yang dipanggil Rumah Mesra, beranggaran ataupun dengan anggaran
kos kira-kira RM80,000 sehingga ke RM90,000 dan daripada jumlah ini pemohon hanya
diperlukan membayar 2/3 kos dan 1/3 akan disubsidi ataupun dibiayai oleh Kerajaan.
Kos bayaran balik untuk skim seperti ini tidak melebihi RM200.00 sebulan. Dan ini
adalah untuk memudahkan pemohon-pemohon ataupun mereka yang telah diberi
bantuan ini.
Tanah yang dibina rumah tersebut akan dicagar kepada Kerajaan sehingga
selesai bayaran balik. Untuk sesetengah kawasan yang mana rakyat tidak mempunyai
tanah-tanah sendiri seperti apa yang telah diutarakan oleh saudara Yang Berhormat
daripada Nangka tadi dan di mana terdapat skim-skim pembesaran kampung yang
disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Kerajaan Negeri, Kementerian Perumahan
dan juga Suruhanjaya Perumahan Negara, Suruhanjaya Perumahan Negara ataupun
SPNB telah menggubal suai program RMR ini yang sepatutnya adalah program individu
untuk satu-satu permohonan telah diubah suai sedikit dengan menyediakan Rumah
Mesra Rakyat berkelompok untuk mereka yang layak dalam kampung-kampung
extension ini.

Walau bagaimanapun, memandangkan kampung extension ini, dalam skim
kampung extension ini, tanahnya disediakan oleh Kerajaan, pembayaran balik oleh
mereka akan bertambah sedikit. Ia tidak akan menjadi di bawah RM200.00. Mereka
akan terpaksa perlu membayar balik sedikit tambahan kerana Kerajaan menyediakan
tanah untuk perumahan-perumahan tersebut dan bukan disediakan oleh mereka sendiri.
Ini adalah untuk Rumah Mesra Rakyat.

Satu lagi yang terdapat dalam soalan ini adalah berkenaan dengan Rumah
PPRT. Rumah PPRT ataupun pada sekarang ini ia tidak dipanggil Rumah PPRT lagi tapi

10


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

dipanggil rumah PBR ataupun Perumahan Bantuan Rakyat. Kalau dahulunya dipanggil
rumah PPRT. Program rumah PPRT ataupun rumah PBR ini adalah program di bawah
Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ia bukannya program di bawah kementerian
ataupun Kerajaan negeri. Ia di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia
untuk membantu mereka yang miskin tegar. Kalau tadi Rumah Mesra Rakyat adalah
untuk sederhana miskin, rumah PBR ataupun rumah PPRT adalah untuk miskin tegar,
hardcore poverty. Dan bantuan yang diberi adalah secara percuma, sama ada melalui
rumah yang disediakan secara percuma ataupun rumah mereka yang sedia ada
dibaikpulih oleh Kerajaan.

Perlaksanaan di Sarawak dijalankan oleh Pejabat Pembangunan Negeri dengan

Pejabat Daerah di daerah-daerah di semua seluruh Negeri Sarawak. Dalam program ini,
rumah percuma, seperti apa yang saya katakan tadi, atau baikpulih rumah sedia ada
sehingga kos RM50,000 disediakan untuk mereka yang miskin tegar ini, yang
berkelayakan dan mereka mesti juga berdaftar dengan program e-Kasih. Kalau mereka
tidak berdaftar dengan e-Kasih, mereka tidak layak untuk mendapat. Dan untuk program
rumah PBR ataupun PPRT ini juga, ia tidak memerlukan tanah tersebut mesti ada
bergeran. Ia boleh dibina dalam lot-lot kampung, lot-lot kampung yang tidak bergeran
tapi communal reserve dalam lot-lot kampung, yang mana perlu persetujuan daripada
Ketua Masyarakat ataupun Ketua Kaum untuk mengesahkan bahawa lot ini adalah
kepunyaan “si anu tok dan si anu tok” dan mereka boleh membina. Untuk rumah mesra
tadi yang memerlukan, mesti ada sekurang-kurangnya geran ataupun TOL. Kalau TOL,
kita boleh usahakan dengan Pejabat Tanah dan Survei supaya diberi pengesahan
ataupun sekiranya pemohonnya layak untuk dapat, kita akan keluarkan supaya ia dapat
ditukar menjadi lease ataupun geran. Sekian, terima kasih.
Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: (Soalan Tambahan) Berapakah jumlah Rumah Mesra
Rakyat yang telah terdapat di Negeri Sarawak dan yang kedua berapa lamakah proses
permohonan rumah tersebut dapat diluluskan?
Y.B Menteri Muda Perumahan dan Menteri Muda Pembangunan Belia (Bandar)
(Y.B. Tuan Haji Abdul Karim Rahman Hamzah): Terima kasih, Ahli Yang Berhormat
bagi Nangka di atas soalan tambahan. Kalau tidak silap saya, saya sudah memberi
butiran ini dua hari lepas yang mana untuk Rumah Mesra Rakyat kalau tak silap saya
jawapannya, hari ini saya tidak sediakan jawapan itu, yang sudah dibina untuk tiga tahun
lepas ini, 300 lebih, untuk tahun 2012 sahaja dalam pembinaan ataupun dalam proses
pembinaan ataupun sudah siap adalah lebih kurang 737 unit rumah kalau tidak silap
saya, jawapan saya dua hari lepas. Sekian, terima kasih.
MASALAH BEKALAN AIR TERPUTUS
(187) Y.B. Encik Ripin bin Lamat bertanya kepada Menteri Kemudahan Awam:
Kenapakah masalah bekalan air terputus masih berlaku di sebahagian kawasan Lambir,
Ladang Tiga Niah, Kampung Terahad dan kampung-kampung kawasan Bungai?
Menteri Muda Kemudahan Awam (Bekalan Air) dan Menteri Muda Pertanian
(Pertubuhan Peladang) (Y.B. Datuk Sylvester Entri anak Muran): Terima kasih, Tuan
Speaker. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Lambir, bekalan air yang kadangkalanya
terputus di sebahagian kawasan Lambir disebabkan oleh penyambunganpenyambungan
paip ke sistem rektikulasi yang baharu siap di beberapa tempat. Dalam
keadaan biasa, bekalan air ke kawasan Lambir memanglah memuaskan.

Masalah bekalan air yang berlaku di Ladang Tiga, Niah sekarang dijangka akan
dapat diatasi dengan terlaksananya projek pembinaan Loji Perawatan Air Suai yang
dijangka siap pada bulan Februari 2013. Masalah bekalan air ke Kampung Terahad dan

11


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Kampung Bungai pula disebabkan oleh Kampung Terahad terletak di kawasan yang
agak tinggi, manakala Kampung Bungai terletak di hujung paip rektikulasi. Kerajaan
telah mengarahkan pihak JKR untuk mencari jalan penyelesaian bagi mengatasi
masalah yang dihadapi.

Y.B. Encik Ripin bin Lamat: (Soalan Tambahan) Tuan Speaker, saya ada dua soalan
tambahan iaitu yang pertama, apakah perancangan Kerajaan untuk menaik taraf mini
water treatment plant di Kampung Peluru Jaya, Lambir dan yang kedua bilakah Kerajaan
akan melaksanakan Projek Bekalan Air Bersih ke kawasan Kampung Opak dan
Kampung Nusah sedangkan kampung-kampung lain disekitarnya telah lama menikmati
bekalan air bersih. Terima kasih.
Menteri Muda Kemudahan Awam (Bekalan Air) dan Menteri
(Pertubuhan Peladang) (Y.B. Datuk Sylvester Entri anak Muran):
Muda Pertanian
sedia ada
bahawa
dalam
Tuan Speaker,
untuk makluman Ahli Yang Berhormat Lambir, Kerajaan akan mengkaji setakat mana
ataupun sejauh manakah mini water treatment plan yang Lambir dapat
menampung bekalan air yang sedia ada dan kalau didapati
ke
ianya perlu
dinaiktaraf, kerajaan akan mencadangkannya, dimasukkan Rancangan
Malaysia Kesepuluh, Third Rolling Plan. Bagi kawasan-kawasan di Kampung Opak dan
Kampung Nusah, saya bercadang bahawa mereka boleh memohon kepada pihak kita
sebab transmission line ataupun paip utama telahpun sedia ada di kawasan tersebut

dan penduduk-penduduk di kampung tersebut bolehlah memohon kepada pihak JKR
supaya dapat menyambung bekalan air ke rumah-rumah mereka.
PUSAT PERTUMBUHAN LUAR BANDAR
(188) Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol bertanya kepada Timbalan Ketua Menteri
dan Menteri Permodenan Pertanian dan Menteri Luar Bandar: Bilakah Pusat
Pertumbuhan Luar Bandar (RGC) dilaksanakan? Adakah RGC tersebut akan ditukar
kepada Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) yang dilaksankan di bawah Kementerian
Luar Bandar dan Wilayah Malaysia?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Permodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Semop,
pelaksanaan Program Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa (PPD) ataupun RGC di
Sarawak telah dilancarkan secara rasminya pada tahun 1992. Pemilihan kawasan RGC
Semop adalah berlandaskan kepada beberapa kriteria utama, antaranya ialah terletak di
kawasan luar bandar di Pulau Bruit yang mundur dan sukar dihubungi. Di mana rakyat
tidak mampu mendapat nafkah yang lumayan masih miskin. Pulai Bruit mempunyai
sumber-sumber tempatan yang berpotensi untuk dimajukan bagi mengatasi masalah
kemiskinan, pengangguran dan penghijrahan tidak terkawal ke kawasan bandar.
Untuk makluman Ahli yang Berhormat bagi Semop, pelbagai projek telah
dirancang dan dilaksanakan di RGC tersebut. Ini termasuklah penyediaan tapak,
penambakan pasir dan penyediaan jalan dipusat perkhidmatan pada Rancangan
Malaysia Kelapan (Tahun 2001-2005), pembinaan SK Semop pada Rancangan
Malaysia Kesembilan (Tahun 2006-2010) dan pembinaan SMK Semop pada Rancangan
Malaysia Kesepuluh (Tahun 2011-2015). Di samping itu, Kerajaan Negeri telah
meluluskan Ladang Sejahtera di bawah Projek Lonjakan Mega Agropolitan untuk
penanaman kelapa sawit secara komersial. Projek Ladang Sejahtera ini adalah seluas
11,651 hektar dan akan melibatkan sejumlah 2,000 peserta dari kawasan berhampiran.
Projek ini akan dibangunkan oleh FELCRA dan syarikat swasta. Ini akan meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan hidup penduduk di kawasan tersebut di samping
menyediakan beberapa kemudahan infrastruktur.

12


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Pada masa ini kerajaan belum bercadang menukar RGC Semop sebagai Pusat
Transformasi Luar Bandar (RTC). Ini adalah tertakluk kepada beberapa kriteria untuk
dipertimbangkan seperti perbincangan dengan KKLW dan kedudukan kewangan
kerajaan.

Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: (Soalan Tambahan) Satu (1) soalan tambahan
Tuan Speaker. Apakah Kerajaan bersedia menerima apa-apa cadangan daripada pihak
swasta untuk membangunkan sebahagian daripada RGC ini? Terima kasih.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan
berpotensi
other potensi which will enhance the
akan mengkaji memasukkannya
Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, melihat komponen-komponen yang selain
daripada yang disebut ini, saya rasa di Kawasan Semop dahulu dicadangkan potensi for
shipbuilding in area near Pulau Bruit that one
growth of the Rural Growth Center and generation of the employment opportunities from
the whole island population of a Pulau Bruit dan kita juga akan memantau dari semasa
ke semasa dimana masih berkurangan kita dalam
Second Rolling Plan of the Tenth Malaysia Plan iaitu tahun 2013 hingga 2014.

ECO-TOURISM POTENTIAL

(189) Y.B. Dr. Hazland bin Abang Hipni asked the Minister of Tourism: What are the
short-term plans of the Ministry to exploit the eco-tourism potential in the Bako Bay area?
Menteri Muda Pelancongan (Y.B. Datuk Haji Talib bin Zulpilip): Tuan Speaker, untuk
makluman Ahli Yang Berhormat for Demak Laut, kawasan yang dinamakan Bako Bay
merangkumi tiga Taman Negara, yakni Kuching Wetlands, Santubong dan Bako. Ia juga
mempunyai hotel-hotel bertaraf antarabangsa dan homestay dan sebagainya. Langkah
jangka pendek untuk menarik lebih ramai lagi pelancong adalah seperti berikut,
diantaranya:
(1) Crocodile Watching
Incorporating the 3M Approaches (Mengenal, Memahami dan Memulihara
Buaya). This product was introduced by Sarawak Forestry Corporation
and was launched on 31st March this year at kampong Bako and its ready
for tourism stakeholders to package and market it.
(2) Boat cruising
Boat cruising in the Bako Bay highlighting wildlife watch such as dolphins,
crocodiles, fireflies and monkeys.
(3) Migratory Birds Watching Activities
This area is very interesting, it has been identified as part of East-Asian-
Australian Fly way for migratory shore birds (including Chinese egret).
Proposal has been submitted to the Government to construct observatory

towers and „hides. facilities for bird enthusiasts.

(4) Homestay Programme
The Santubong homestay has been acclaimed to be popular with visitors.
The Ministry is also encouraging more homestay participations from the
villagers in the area.

13


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

(5)
Bako National Park
The facilities of Bako National Park had been upgraded to cater for tourist
if Yang Berhormat dares to come, I.ll accompany you to see how much
changers have been made to Bako National Park. I believe it is quite
comparable to many similar sites else where we go. And we have done
our familiarization visits there and we will continue to do more. You are

most welcome to join us, I.ll let you.

The long-term plans are as follows:

(1)
Sarawak Forestry Corporation is proposing for the alienation of a piece of
communal forest adjacent to the park as an extension to Bako National
Park with an area of 870 ha this is to further protect the endemic monkeys
and other wildlife.
(2)
Upgrading Tourism Facilities, the Ministry together
as, boat
with other agencies
will propose upgrading facilities such landing facilities,
observatory towers, jungle trails to meet the increasing demand from the
industry. Thank you.
Y.B. Dr. Hazland bin Abang Hipni: (Supplementary Question) I have two
supplementary questions.
(1) What is the propose sosio-economic mechanisme to unable the local to
capatilize on this eco-tourism potiential?
(2) What shall be the time frame to achieve this target and what is the
projected revenue from this programme?
Menteri Muda Pelancongan (Y.B. Datuk Haji Talib bin Zulpilip): Terima kasih. To first
part of the question, we will try to involve locals in various studies and we have seen that
tourism industry will only benefit the locals if they are involved, such as catering,
homestay and providing boats. These are going to be private sector activities. The
ministry will not be involved. These are the activities that could be conveniently carried
out by the private sector. As for the income, it is quite difficult to postulate or forecast for
the moment. It is very dependent on the locals themselves.
Let us look for instant, showing or bringing the tourists to areas like firefly. If the
locals want to participate like to prepare the boats, they carry the tourist there, and they
will make the money. Otherwise outsiders will carry. But for the information of Ahli Yang
Berhormat, those people who go to Bako National Park are actually carried by the locals.
boat operators. I am very happy with that and we will definitely engage with the locals to
encourage them, to show them what are available, what activities they can have. For
example, the local fisherman can actually on certain days bring tourists to go fishing
instead of only catching fish themselves they get money from carrying tourists. Similarly,
the same boat can be used for crocodile watching and such similar activities.

So, the time frame to me is as soon as possible. We will definitely work with the
local community and will definitely work with the member from Pantai Damai, from
Demak on doing this thing. We would like to see more participation as far as possible.
Thank you very much.

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, question time is up.

14


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

USUL PENGHARGAAN ATAS UCAPAN TUAN YANG TERUTAMA
YAND DI-PERTUA NEGERI SARAWAK


[Sambungan Perbahasan]

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, today is the last day and it is Friday. At the
same time, the number is sufficient for me to revise the time limit. Therefore, for today.s
sitting I shall allow members to address the House for 20 minutes and no more. Anyone
who wants to debate? Ada Ahli Yang Berhormat hendak berucap? Ahli Yang Berhormat
bagi Nangka.

Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Terima kasih, Tuan Speaker, kerana memberi peluang ini
untuk saya bangun menyertai perbahasan Usul Terima Kasih atas Ucapan Yang di-
Pertua Negeri semasa merasmikan persidangan Isnin lalu. Saya juga ingin mengambil
kesempatan ini untuk merapak sembah tahniah sebesar-besarnya kepada Yang Di-
Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah yang menaiki tahta bagi kali yang
terancang,
kedua. Tahniah juga kepada Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Yang Amat
Berhormat Perdana Menteri yang begitu prihatin dan memperkenalkan
dimensi baru pembangunan dan kemajuan di negara ini.
Sarawak dan Sabah walaupun dipisahkan jauh oleh Laut China Selatan dengan
Semenanjung dan Pusat Pentadbiran Putrajaya, begitu dekat di hati beliau dengan
memberi peruntukan yang begitu besar. Jalinan kerjasama yang begitu baik antara
Kerajaan Negeri dan Persekutuan tidak syak lagi menjadi pemudah dan pemangkin
kepada setiap pembangunan yang dilaksanakan di Negeri ini sama ada di bandar
maupun di luar bandar. Kepimpinan yang begitu berkesan antara pucuk pimpinan
persekutuan dan negeri juga turut menjadi daya penarik kepada pelabur yang memberi
kepercayaan yang begitu tinggi untuk menanam modal di Negeri Sarawak terutama di
kawasan SCORE.
Pelaburan yang begitu tinggi sudah pasti memerlukan modal insan yang banyak
dan berketrampilan untuk mengisi keperluan pasaran kerja. Saya mengucapkan tahniah
kepada Kerajaan Negeri kerana telah menyediakan kemudahan dan ruang yang begitu
besar daripada segi melahirkan modal insan yang rama dan sesuai dengan permintaan
di bidang tenaga kerja.
Tuan Speaker, saya juga ingin mengucapkan tahniah kerana menubuhkan
Tabung Ekonomi Gegasan Anak Sarawak (TEGAS) yang bertujuan membentuk petak
pemikiran pelajar untuk menerima pendidikan teknikal. Saya yakin TEGAS mampu
membuka minda masyarakat terhadap bidang teknikal terutama bagi mengisi keperluan
dan permintaan tenaga kerja dalam SCORE. Jumlah pekerjaan yang perlu diserapkan
dalam SCORE begitu tinggi dan persediaan yang rapi harus dibuat dari sekarang melalui
usaha seperti TEGAS.
Tuan Speaker, it is time of the year again where the people talk about the
impending National Elections. Although no one, except the Prime Minister can tell us
when the poll will be held, no doubt it is just round the corner. Many among us politician
are pre-occupied with fulfilling the promises made during the last General Election
through our manifesto and known manifesto commitment to the people. It is time of the
year for the people to see our report card and view the extent of our capability in
realizing our dreams. Our visions and our ideas made and promulgated through the
various policies and programs for the development of the country and the people. We,
Barisan Nasional as the responsible Government has been busy making sure that the
promises that we have made are delivered. We have the development programs and

15


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

ideas in place by the State and Federal Government, not only as the generator to move
forward in becoming the high income nation but also to overcome the challenges and we
stand the tremor or even the economic quake triggered by domestic, regional or global
factors that might impact us in attainment of that dream. Our leaders have not only
engaged in the boardroom pre-occupation to hatch the ideas and formulate policies to
effect change for the better in all a sphere of the people.s life but also go to the ground to
ensure that all the plans are executed well and reached its intended target.

This is the distinctions that separate us with the opposition, which continues
harping on issues that pander to the emotion and rational prejudice of certain group. The
oppositions often dwell on petty issues and go to the street to cause chaos in order to be

heard and shouting about political reform. This is definitely not about political or electro
reform but very much about regime change to street violence and democratic and not
through democratic aspirantsies through the ballot box. The timing of the rally held within
the electro zone is something very suspicious.
Tuan Speaker, I can speak better of Sibu, the home of my Nangka constituency
to reflect the oppositions. poor report card, thus far. Interestingly, Sibu is also the home
constituency of the state DAP Chairman. Two years after winning the 2010 Sibu
Parliamentary By Election and a year after taking three State seats of Bukit Assek,
Pelawan and Dudong in 2011 state election … (Interruption)
Tuan Speaker: Member for Bukit Assek, he is saying Sibu is the home of the state DAP
Chairman, isn.t it a fact? It.s a fact. Okay, proceed, proceed.
Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Don.t waste my time. Two years after winning the 2010
Sibu Parliamentary by election and a year after taking three state seats of Bukit Assek,
Pelawan and Dudong in 2011 State Election, the DAP has almost nothing to show to the
people of Sibu, that they were worthy of their votes. The administration is a disgrace as
they have failed to bring change to the town and yet in that two elections they had asked
the voters to give that a mandate for change of leadership in the town with the promises
of better things to come.
The Sarawak DAP Chairman has practically four State seats under his
responsibility that is Bukit Assek in Lanang Constuency, being a Member of Parliament
of Sibu, he is also taking charge of three State seats of ... (Interruption)
Tuan Speaker: Member for Bukit Assek, your turn will comes.
Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Nangka, Pelawan and Bawang Assan. So with such wide
boundary of responsibility, how can he be efficient except to remain true to the DAP
capability on incapability rather that is merely to criticize and offering lip service. The
DAP elected leader, dare not figure out any specific project which they would implement
as they know very well it is totally beyond their ability and means to do so. I want to issue
a challenge to DAP to tell this august House, what are the projects they have
implemented and what are the figures future plans for Sibu and the State as a whole?
How much has they spend for the respective constituencies, how much in financial aid
they had given out to the needy? Good governance is not only about offering good
services to the people; provide solution to the problems and the needs but also to
institute healthy growth to the community which will benefit the existing generations and
the generations to come. They have upset the voters so much; that this is the only
means to camouflage this failure, to plant a bad image on Barisan Nasional. Ahli Yang
Berhormat for Dudong, Ahli Yang Berhormat for Dudong … (Interruption)

16


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker: What point of order? What point of order? … I allow that, there is no
malice?

Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Okay, I want to continue.
Tuan Speaker: Proceed, proceed.

Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Thank you, Tuan Speaker, Ahli Yang Berhormat for
Dudong is one good example of DAP.s display, of half past six leadership. All that he is
capable of or been doing for the last one year is to continuously sit in the full Council
meeting of Sibu Municipal Council (SMC) and later criticize SMC of the work and lack of
transparency. For the past many years, proceeding of the SMC meetings, including its
activities has been well reported by the local press. There is never a day without any
single news on SMC and activities for the benefit of the people and the local press. This
is absurd to say that SMC is lack of transparency.
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Najib had visited to Sibu on
26th of April and was well received by the people of the town who came in rows with him.
He approved an allocation of one million ringgit for the upgrading of Sibu Central Market
and continuously modernizes the facilities. And yet, the DAP wonderful candidate for
Lanang Parliamentary seat was quick to say that allocation was nothing to shout about,
and harping the opposition trade mark that it is the tax payers money.Of course, of
course the allocation and the Government spending have to come from the tax payers,
because the projects are for the people of all political inclination. Can I ask when the
Selangor and Penang Government carried out the development are the opposition dig
into their own pocket for the fund? The DAP should be magnanimous and rational
enough to appreciate the good gesture of the Prime Minister, Tuan Speaker
(Interruption)
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: (Inaudible)
Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Tuan Speaker, Tuan Speaker.
Tuan Speaker: Order, order, order.
Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Tuan Speaker, yesterday or the day before yesterday …
(interruption)
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: (Inaudible)
Tuan Speaker: Order, order, order.
Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: The day before yesterday, the Member for Kota Sentosa,
raised the issue of our billboard depicting the number of job opportunity that is created
through SCORE. He lambasted the projected two over million jobs to be created as a
dirty propaganda, when it is not. This is because the projection is made based on the
expected number of projects and job demand by 2030. Sarawak development especially
in SCORE the GDP per capita is much higher. In 2000, our GDP per capita was 18,000
but 10 years later, the GDP per capita rise to 33,000 ways above the national mark.
Tuan Speaker, it is actually the opposition which is applying dirty propaganda. One
example is the last state election campaign, when DAP erected billboard that read in
Mandarin, allow me, Ba Mao Bu Tao Ren Min Chi Cau (Interruption) (Inaudible) let me
explain what does it means (Interruption) (Inaudible)

Tuan Speaker: Order, order.

17


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Let me explain what it means, let me explain (Interruption)
(Inaudible)
Tuan Speaker: No, no, he have only 20 minutes, please. Please, please sit down …

(Interruption) (Inaudible)

Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: No, no, let me translate … (Interruption) (Inaudible)
Tuan Speaker: Okay, okay.

Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Let me explain, let me explain … (Interruption) (Inaudible)
Tuan Speaker: All right, all right.

Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Let me explain, let me explain (interruption) (inaudible)
you are
If
the Chief Minister of Barisan Nasional is not toppled, people will eat grass. Now, I want
to ask a question, now I want to ask question to the DAP opposition members, how
many of you have eaten grass now after a year? (Interruption), bluffing the
people telling that if Barisan Nasional is not toppled, the people will eat grass after a year
of Barisan Nasional victory the last January election, how many people in Sarawak are
eating grass? (Interruption) (Inaudible)
Tuan Speaker: No, the honourable members of the DAP; you have three Members who
have not spoken. You can use the opportunity to reply …(Inaudible) Let the member
have the floor (Interruption) (Inaudible)You can reply (interruption)(inaudible). There are
three of you (Interruption) (Inaudible) No (Interruption) (Inaudible) Kota Sentosa, Kota
Sentosa, please … (Interruption) (Inaudible)
Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Kota Sentosa, Kota Sentosa … (Interruption) (Inaudible)
Tuan Speaker: Observe the rule, observe the rule, please. There are three of you who
have not spoken. You can reply, please. Go on.
Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: There is no report yet in Sarawak, the people of Sarawak
are eating grass. This is really a big … (Interruption) (Inaudible)
Tuan Speaker: Order, order, order
Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Tuan Speaker, I brought up this issue here, because it is
part of our responsibility to warn the people from being hoodwinked by this trickery. The
oppositions try to make it appeared that the alliance is compact and well-knitted.
Whereas the reality is the other way round. This is different from Barisan Nasional under
the able leadership Prime Minister and Chief Minister. The opposition never comes
through to what the Barisan Nasional has offered to the people in Sarawak in terms of
leadership, policies and innovative ideas. In Penang, the Pakatan Rakyat claimed to
have high achievements and developments but no one can escape clear hallmark of
Barisan Nasional on it. In Selangor, the state performance is neither here nor there.
While in Kedah, it is a real showcase of opposition.s incapability of administering a state.
Kelantan, in all its shortcoming despite being given the opportunity to rule for 20 years,
will see the Barisan Nasional taking over after the general election. Until today, until
today the opposition failed to come out with a Shadow cabinet. That is very important in
a two party system that they have promised. At the state level, the Pakatan Rakyat has
attempted to form one Shadow Cabinet, but it was shot down by their own partner before
it can really take off. Are they serious about the two-party system? Or are they more
interested in creating a chauvinistic two ways party system?

18


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker, sebelum saya mengakhiri perbahasan ini, ingin saya membawa
beberapa isu berhubung kawasan saya untuk diberi perhatian dan kelulusan dari pihak
Kerajaan. Di Kawasan DUN Nangka, terdapat satu masalah yang besar yang sejak
sekian lama merunsingkan penduduk iaitu di kawasan Tekuk dan kawasan Kampung
Jariah, disebabkan banjir. Setiap kali hujan, air bertakung beberapa hari dan ini
menyebabkan ataupun menjejaskan penduduk yang hendak keluar untuk bekerja dan
kanak-kanak yang turun ke sekolah. Oleh itu, saya berharap Kerajaan memberi
peruntukan yang mencukupi bagi memperbaiki sistem perparitan dan takungan untuk
menadah air hujan bagi mengelak keadaan banjir.

Saya juga ingin menarik perhatian Dewan yang mulia ini, bahawa di Kampung
Dato, Kampung Hilir Nangka dan sekitarnya masih belum mempunyai sistem pemparitan
dan saliran yang baik. Dengan itu, saya memohon agar masalah ini diperbaiki dengan
segera (Interruption) (Inaudible)

Tuan Speaker: Order, order.

Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: Saya juga merayu agar
bersepadu telah
ingin Kerajaan dapat
mempercepatkan proses kelulusan bagi pembinaan projek yang kita panggil „Bandung
Walk.. Idea ini untuk mewujudkan pasarana dibentangkan dalam
resolusi Konvensyen Bumiputera Nangka pada bulan Februari yang lepas yang
mempunyai signifikan yang cukup besar dalam usaha kami untuk memberi wajah yang
lebih kemas dan moden bagi kawasan kampung dan penduduk di sekitarnya. Inisiatif ini
bukan sahaja menjadi nadi pembangunan penting di kawasan tersebut tetapi juga boleh
membuka peluang perniagaan terutamanya bagi kampung yang disekitarnya.
Sebelum ini, saya telah mengemukakan di Dewan yang mulia ini tentang
kekurangan kemudahan sukan di Kawasan DUN Nangka. Kita hanya mempunyai
sebuah padang bola dan sebuah gelangang takraw dan ini amat tidak mencukupi untuk
bilangan penduduk yang begitu ramai. Sebenarnya sebuah tapak untuk padang bola
sepak bertempat di Kampung Bahagian Yatekuk telah dilulus pada tahun 1996 namun
hingga kini projek tersebut belum menampakkan tanda-tanda ia akan dimulakan. Oleh
itu, saya merayu agar Kerajaan memberi perhatian serius terhadap kemudahan yang
dicadangkan ini dan juga merancang berbagai bentuk kemudahan sukan lain di tempat
Kawasan DUN Nangka.
Dengan itu, Tuan Speaker, saya memohon untuk menyokong usul terima kasih
atas ucapan Yang di-Pertua Negeri semasa merasmikan Mesyuarat Pertama Penggal
Kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sekian, terima kasih.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Bukit Assek.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Thank you, Tuan Speaker, for giving me this opportunity to
speak immediately after the speech by Honourable Member for Nangka. I shall respond
at the end of my speech on the issues raised by Honourable Member for Nangka.

Tuan Speaker: That would be the proper parliamentary way when you respond, not
shout.

Y.B. Encik Wong Ho Leng: That.s right. I am not shouting yet and Honourable Member
for Bawang Assan, please stay to listen. Alright, good. I will touch a few issues Tuan
Speaker.

19


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Education

Education is an investment into the future. I really appreciate those parents who

are prepared, where, where, what.s happening? Tuan Speaker, Honourable Member for

Bawang Assan, why is he running away? I am warning him. I just requesting him to stay.

Tuan Speaker: I thought you are going to respond to Honourable Member for Nangka.

Y.B. Encik Wong Ho Leng: Oh, no, no, no. He takut. Hai ya. Okay, okay, you listen.
Alright, I start again, I start again.
Tuan Speaker: Okay.

Y.B. Encik Wong Ho Leng: Education is an investment into the future. I really
appreciate those parents who are prepared to toil with the sweat in order to give their
children a good education. There is a saying in Chinese, I got to translate Tuan Speaker,
(No matter how poor, we must the saying in Chinese........,........
provide education, no matter how difficult we could not let our children suffer).
I welcome the recent announcement by our Prime Minister of University College

of Technology in Sibu. The Prime Minister said it will commence construction in June;
clearly this is an election candy. Sibu people have been cheated many times by the
Barisan Nasional Government. Until the university.s starts its course, not even the
building, until the University.s starts it course. Sibu people will not trust this promise. Sibu
people are constantly reminded that on 21st of December 2001, SUPP led by Honourable
Member for Bawang Assan, where is now; ponteng from here, promised a university in
Sibu.
The present Minister of Finance II together with his colleagues even claimed that
they had signed a Memorandum of Understanding with the University of South Australia
(UNISA). They even said that the students of United College of Sarawak (UCS) would
become the first batch of graduates from UNISA.s Sibu campus. Tuan Speaker, 11 years
had passed. Nobody has seen the shadow of UNISA in Sibu. It was a fat, fat lie by
Member for Bawang Assan and the Barisan Nasional leaders. That is the reason, first
reason why I had said, we don.t trust the Barisan Nasional.s promise.
In the 2008 Parliamentary election, the SUPP promised Sarikei voters that TAR
College would be built in Bintangor after winning the election. Even buildings for the
college had been identified. It was another fat lie. The SUPP won the election but they
dishonoured their promise. They sold their integrity. That is the second reason why I had
said we can.t trust the Barisan Nasional.s promise, even after buildings have been
identified for the college.
In the Sibu by-election, the Prime Minister promised that College Laila Taib would
become a university. Two years had passed. Today is even the 3rd day in the 3rd year
after Sibu by-election. It is not even college. This is the third reason why we cannot trust
the BN.s promises of a university.

The SUPP not only promised us a university in 2001. A timber conglomerate KTS
Sdn Bhd made the present Minister of Finance II very proud when it promised to give
2000 acres of land in the west bank of Sibu for the University in Sibu. 10 years had
passed, can the Honourable Minister for Bawang Assan now tell us, where is the 2000
acres of land promised by KTS Sdn Bhd?

20


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker, we need a fully fledged university, not a University College. We
need a world standard university which meets the aspirations of parents and students
alike. We need a university capable of churning out students who can get employment
and who can chart the country.s future and be genuine masters of tomorrow.

Tuan Speaker, our pride is UNIMAS. But its ranking in the world is so low. That I

am sure you and I would not want to know its. ranking. Recently, I know that many

graduates from UNIMAS, especially teachers graduate, who were not offered
placements by the Ministry of Education.

If the Government is sincere in investing into the future, please get the balls

rolling in Sibu. A good university in Sibu will reduce loss of foreign exchange that arrest
brain drain.
Clean Free and Fair Election
The second issue I would like to call upon Tuan Speaker, which have been
spoken up on so often in this Dewan. Clean, free and fair election, BERSIH 3.0. A lot of
members in this august House had presented a twisted account of BERSIH 3.0. They
had passed a judgment on BERSIH 3.0 wearing blinkers.
Tuan Speaker, none of those who had spoken in this august House against
Bersih wsd at Ground Zero. They also were not in Parliament when the Barisan Nasional
Government stopped the clock in order to pass eight bills and five motions in haste. I
joined the Bersih Rally. I was also in Parliament until 3:22 a.m. on 19th April, 2012, and I
am here giving you a fair account of BERSIH 3.
BERSIH had 8 very reasonable demands. They are a clean electoral roll,
reforming postal voting, the use of indelible ink, a minimum campaign period of 21 days,
free access to the media, strengthening public institutions, stopping corruption and
ending dirty politics.
I shall elaborate on one or two issues on that later on. Only the demand on using
indelible ink was allowed. The electoral roll is unclean. Still unclean. Malaysians
overseas were denied their rights to vote. Continue to be denied to vote.
On 28th April, 2012 more than 100,000 people walked the streets in Kuala
Lumpur to demand for clean, free and fair election. We were joined simultaneously by
Malaysians in over 85 cities overseas. These ordinary people had no party interest. Yet,
they supported BERSIH and Datuk Ambiga. This shows that they could not be blind
followers.
With many colleagues from Pakatan Rakyat of Sarawak, I was there in Kuala
Lumpur with the sea of people. They came from far, but we were one voice, one heart,
one spirit. We stood as one, sat as one, marched as one. We are all races from
Malaysia, young and old, boys and girls, man and woman. We come from different
background, different creed, different religion, and different upbringing.

Those who could not walk came in wheelchair. Those with asthma armed
themselves with ventolin. They brought along their loyalty to the nation. They brought
along hearts for their children. They came for One Simple demand, and that was clean,
free and fair election. The Prime Minister said he had promised food and drink. Instead,
the food given was tear gas. The drink was water laced with chemical.

21


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

I saw people.s face got smashed, I saw people.s face got smashed. I saw
asthmatic Malaysians sharing ventolin. I saw strangers using their bodies to protect
women and children from water cannons.

Tuan Speaker, we flowed tears but we had no regrets. We suffered, so that our
children and their children need not have to need not have to in the future.

Tuan Speaker, I was not beaten up by the police, but I saw many people were. If
you had looked at the video clips of brutality you ought to be ashamed of the police and
the Barisan Nasional. What.s so wrong about a peaceful assembly, about singing
Negaraku in the streets, about holding the Sarawak state flag high in the Kuala Lumpur

streets, to demand for clean, free and fair election? The world is a small place. You can't
hide from the video cameras.
BERSIH 3.0 epitomized the return of the rakyat.s political awareness. It
represents the rise of the rakyat with conscience. The rakyat no longer sit to be
oppressed and suppressed.
Tuan Speaker, be very afraid, Malaysians have grown up under BERSIH 3.0. We
condemn those who breached the barricade to Dataran Merdeka.
Tuan Speaker, but we equally condemned the police for resorting to
unprecedented brutality. We condemned any action that had injured the police officers,
but they were high handed. They saw blood and kicked and beat the demonstrators. I
saw that with my own eyes.
Tuan Speaker, but the water cannons and tear gas were not only directed at
those at Dataran Merdeka and those people who breached the barricade. The police
chased protesters hundreds of meters from the Dataran.
I retreated to the Mosque and experienced the friendliness of Muslims and
Malaysians whom I have never met before.
Tuan Speaker, tear gas and water cannons had not dowsed my desire to see a
better Malaysia, a better Sarawak. Nothing had dampened my yearn to see our children
having a better home, a better future.
Those people who were on the streets bore no similarity to the Arab Spring
Revolution. The Government made a totally baseless accusation that BERSIH 3.0 was
out to topple the Government. But, Tuan Speaker, how could we topple the Government
when we were armed only with salt, water and towel? Three things only. The Barisan
Nasional Government is clearly living in fear of its own shadow.
The only compelling factor that propelled the people to come was their desire to
support BERSIH.s eight demands to ensure that the elections would be free and fair and

clean. They were all fed up with the Election Commission and the way our elections have
been conducted all this while. They could no longer tolerate the biased and one-sided
electoral process that had worked to the unfair advantage of the Barisan Nasional.

Confidence in Sarawak

The State Government spoke highly of SCORE and almost everybody in Barisan
Nasional spoke about that. It not as the same issue as young academics, Tuan Speaker.
It looks as if the success or failure of Sarawak lays entirely on SCORE. But the people
are leaving Sarawak. Why? The answer is simple. Jobs are scarce in Sarawak. There is

22


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

poverty in all races, especially among the natives. Corruption prevails in Sarawak. The
rich had become richer, and the poor had become poorer.

In November 2011, I said in this House, “Close to 100,000 natives and anak anak
Sarawak because they lost faith in Sarawak, as they seek employment in Singapore,
Johore and Klang Valley. If development distribution is equitable, the children of
Sarawak will not have to leave their homeland. Many Sarawakians who have better
brains also lose faith in the State. They have left to find greener pastures elsewhere.”

In his winding up speech, the Right Hounourable Chief Minister disagreed with
my figure. He indicated that I should prove this statistics. Here I am, I am now going to

prove it. Tuan Speaker, I am now going to prove it with the figure supply to Members of
Parliament in the answer on 16th March, 2011.
In 1970, Sarawak had a population of 976,269. That represents 9.35% of the
nation.s population of 10,439,430. In 1980, 10 years later, Sarawak.s population was 1.2
million. That represents 9.16% of the nation.s population of 13.1 million. In 1991 ...
(Interruption)
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat, you have four minutes more.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Four minutes? You want me to reply Ahli Yang Berhormat
for Nangka? Give me more.
Tuan Speaker: Four minutes.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Alright. In 1991, Sarawak population was 1.6 million,
representing 9.09% of the total population of 17.6 million. In 2000, Sarawak.s population
of 2,012,616 was only 9.06% of the nation.s total of 22,202,614. In 2010, Sarawak has a
population of 2,420,009. That represents a mere 8.78% of the nation.s total of
27,565,821.
The important question we must ask is this, why has the percentage of population
growth in Sarawak reducing, decreasing all the time when the national population growth
is increased. The answer is simple, have we maintained 1970 figure, 9.35% and then by
the year 2010, Sarawak should have a population of 2,577,404. There is a difference of
157,395 people. Where are they? They have sought a greener pasture outside Sarawak.
I was being conservative when I said that “close to 100,000” “Dayaks and anak anak
Sarawak” have left a greener pasture outside Sarawak.
I skip the rest, now I go back to Honourable Member for Nangka. „Bai mao pu
tao, reng ming sze chao.. „If white hair doesn.t fall, people eat grass.. That is figurative. I
will give an example what figurative slogans are. „Kang nang pu tao, re lian pu tao.. „If
George Chan doesn.t fall, SUPP will be gone.. You understand me, Tuan Speaker?
Figurism, figurative slogan.

Now, isn.t it so clear to us, Honourable Member for Kota Sentosa had come to
this august House since 2006 telling us the wealth of Right Honourable Chief Minister
and his family, the projects given to the cronies and to the family members of the Chief
Minister. Honourable Member for Kota Sentosa had spoken so much about his upturn in
this august House.

Tuan Speaker: Honourable Member, if you talk on this, it.s on substantive motion. I don.t
allow this.

23


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Y.B. Encik Wong Ho Leng: Another substantive motion?
Tuan Speaker: You move to the next subject.

Y.B. Encik Wong Ho Leng: Okay, next subject. Now, I am talking about Nangka.
Honourable Member for Nangka, on this one, ya, on this. I am answering only, I am not
opening it out. I can forgive him because 2006 you were not here. You are new here, just
a year plus ago. This is a State Council sitting.
Tuan Speaker, let me remind this august House, what have been said by the
Honourable Member for Bawang Assan about the Chief Minister of Sarawak in 1996, in

Sibu two seats were taken by the DAP for the first time in Sarawak history. We came in.
By that time, you were the Deputy Speaker of this House. Now, when we came in,
Honourable Member for Bawang Assan told... (interruption)
Tuan Speaker: Honourable Member for Bukit Assek, your time is up.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: One more minute.
Tuan Speaker: Okay, you conclude.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: You forget about it but one more minute. Honourable
Member for Bawang Assan said with the lost of Barisan Nasional in Sibu, the Chief
Minister was so upset and angry that he stopped development for Sibu. Now if the Chief
Minister of Sarawak had the only potent in his hands to stop all development in Sibu, if
„ren mi pu sze tao, na ka sa si cuao., „if the people do not end up eating grass, that will
be very strange.. Tuan Speaker, thank you very much.
Tuan Speaker: Any other Honourable Member wishes to speak? Honourable Member
for Krian.
Y.B. Encik Ali anak Biju: Tuan Speaker, I rise to join my Honourable colleagues in this
august House to participate in the debate in respect of the Motion to appreciate our Tuan
Yang Terutama.s Address.
Rural Transformation and Poverty Eradication through Smallholding
Tuan Speaker, the State Government has been developing large scale plantation
for commercial crop. However, bumiputera participation in agri-business does not even
reach 20% and majority of our rural communities are having income below Poverty Line
Index of RM850 per month. As such, an aggressive socio-economic transformation plan
is required in rural areas. This transformation requires complete overhaul of agricultural
practices and construction of basic infrastructures.
From my personal experience dealing with Krian constituents, the most effective
way to improve socio-economic conditions of rural communities is through smallholding
of commercial crop especially oil palm and high yield rubber. Smallholdings do not only
eradicate poverty rate among rural farmers but also reduce dependency on foreign
workers in plantation, provide job opportunities, minimise rural-urban migration,
developing rural entrepreneur, empower rural communities and provides sense of pride
to farmers through self-reliance. It also helps to preserve native culture and customary
practices on their land. Smallholding of four ha of proper commercial farms can create
tremendous socio-economic change for rural households.

24


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Therefore, I request Government of the day to come out with specific program to
assist cultivate at least four ha per family of commercial crops either oil palm or rubbers.

Oil Palm Smallholding and MPOB

Tuan Speaker, throughout Krian Constituency, there are many genuine poor rural
farmers interested in oil palm planting. However, a lot of their applications for assistance
to MPOB Office are not entertained or not processed without any reason. I would like to
thank Minister of Agricultural Modernization in his oral reply that the government will
provide assistance through MPOB irrespective of their political affiliation since poverty
eradication is applicable to all poor farmers.

So far, the Government has not allocated sufficient budget to cater for the needs
of oil palm smallholders. I would like to know how much has been allocated to oil palm
smallholders. How many applications have been received and approved by MPOB?

Rubber Smallholding through RISDA and Agriculture Department
mini-rubber
for few years.

I do acknowledge the development of many estates in Krian
Constituency which is commendable. However, there are problems in Ulu Sebetan and
Brayang mini-estates which have been stalled I urge Agricultural

Department to solve the issue as soon as possible so not to deprive the rural farmers of
their income.
As for the Government initiative to plant 200,000 ha of high yield rubber trees by
the 2021 as planned by PEMANDU (Performance Management and Delivery Unit), I
would like to express my concern on the availability of federal fund to finance such an
ambitious undertaking. Such undertaking cost approximately RM13,500 per ha to plant
rubber trees so the Government has to set budget of 2.7 billion over the next 10 years or
270 million per year. Looking at the budget to plant rubber for the year 2012 of
approximately 70 million, it means we are way behind our target already.
A lot of smallholders who are pro-actively through their own effort planting
commercial crops like oil palm and rubber without waiting for assistance from Agricultural
Department. They are facing many obstacles especially relating to terracing and
construction of farm roads leading to their farms. Thus, I urge agricultural department to
come out with specific scheme to assist those pro-active genuine farmers.
Rubber smallholders also are facing problem with the quality of seedlings
provided through agricultural department. Many of the seedlings cannot grow properly or
simply dead after planting. Replacement seedlings should be supplied immediately to
replace dead seedlings. Pro-active farmers must be advised and given technical training
assistance so that they can produce their own seedlings with quality “bud eyes” taken
from reputable suppliers of high yield rubber clones.
Rural Infrastructure Road System

Tuan Speaker, improper rural road system is preventing rural smallholders from
participating in marketing their agricultural products and it is responsible for their poverty.
Rural roads are basic element for access to rural areas and crucial to economic and
social development of the rural people. In view of this, I urge the State Government to
maintain and seal the following roads; Engkudu-Sungai Anak Road, Bajau-Kupang
Road, Nanga Batang Road, Babang-Krangan Rusa Road, Nanga Dara-Nanga Long-
Nanga Alum Road, Mudong Road, Sungai Engkabang-Drau Road.

25


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

The State Government also should construct an access road of few km only to
Rumah Ibi, Nanga Ibus longhouse in which earth-breaking ceremony were held three
times before and each time just prior to election. However, the actual construction work
has never got started.

The above roads act as link to enhance the economy of the rural people. Many
rural smallholders badly require farm road to be constructed to their farms. Currently,
many farmers have to carry manually oil palm Fresh Fruit Bunches (FFB) to the nearest
road for further marketing.

Krian constituents also are like to know the status of sealing Ulu Krian and Ulu

Awik Road which were announced tree times by Prime Minister already and the last
announcement was made just few weeks ago while on his visit to Kabong, Saratok.
Krian constituents have been waiting for road-sealing for the last 35 years of its
construction. It has been long overdue and the estimated budget for road sealing is Rm9
million only. This allocation is much lower than proposed allocation.
Provisions of Clean Water and Electricity
Tuan Speaker, many longhouses, clinics, and schools in Krian constituency still
do not have clean treated water and proper electricity. The longhouses that do not have
clean water and electricity Rumah Belong, Munggu Embawang; Rumah Untan, Tanjung
Sikup; Rumah Tajak, Kaki Wong, Rumah Gana Nanga Drau, Sungai Tapang, Sungai
Wong, all longhouses and schools along Mudong Road and Ulu Sebetan areas.
Clean Water
Some longhouse and schools in Krian constituency are not listed in the
construction of clean water project currently being carried out. These villages include
Rumah Ancharang, Nanga Alum; Rumah Henry Sang, Nanga Dara; Rumah Jungan,
Nanga Long; Rumah Anja, Ulu Awas; Rumah Enjawan and Rumah Ilai, Karangan Rusa.
Electricity
The construction of electrical transmission lines along Ulu Awik and Ulu Kabo
areas under RES have been stalled due to SALCRA.s refusal to have its oil palm trees
under the transmission line to be cut down. I urge the state authority to settle the matters
with SALCRA for the sake of the people. Those longhouses are Rumah Ngerubong,
Engkala; Rumah Balang, Sungai Sawa; Rumah Majang, Ukir; Rumah Aji, Jaong; Rumai
Achai, Ulu Awik; Rumah Beti, Ulu Awik; Rumah Kat Jugah, Ulu Awik; Rumah Entalang,
Lubok Rembai; Rumah Jilan, Ulu Risau; Rumah Tangan, Ulu Risau; Rumah Bennet
Buan, Ulu Risau; Rumah Kadam, Sungai Tapang and Kabo Ulu.
Nanga Budu Sub-District
The Government has built government quarters way back in the 70s at Nanga
Budu but mysteriously some of these houses have never been occupied. They are in
such delipaded and sorry State. Eventhough Nanga Budu has been mentioned as a
Sub-District, there is no administrative centre and Government office besides National
Registration Office, clinic and primary school. The Government buildings were empty
and neglected. I urge the State Government to deploy civil servants to serve the people
in Nanga Budu Sub District.

26


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Construction of Krian Waterfront and Saratok Sport Complex

I request the Government to develop Sungai Krian Waterfront where Krian
Regatta is held regularly. This is an opportunity for Saratok people to celebrate after a
long tedious year of working in their farms and also to encourage local tourism industry.
Ministry of tourism is requested to hold this festival annually. I also request the
Government to consider constructing Saratok Sports Complex with more sport facilities
similar to mini-stadium. Considering the increase in the number of youths surrounding
Saratok district, a sport complex is necessary for sport activities which can help
preventing “budaya lepak“ among the youths.

Perimeter Survey and Section 6 of Land Code

Many native landowners in Krian constituency are very concerned and worry of
customary right land Perimeter Survey exercise which will convert their native

into
Section 6 of Land Code so called Communal Reserve Land. Section 6(3) of Sarawak
Land Code mentions clearly that such land remains as state land whereby landowners
the establishment
become licensees only from the Government. Many native landowners refuse to convert
their Native Customary Land into Communal Reserved Land.

Instead, Krian natives have been waiting for of Native

Customary Right Land Registry under Land and Survey Department. It is surprise to
know that this august House had passed the native land registry legislation way back in
the year 2000 but so far has yet to be implemented or gazetted. Once the registry
established, native landowners can be easily trained to demarcate their own Native
Customary land for registration.
Alternatively, I urge the State Government to survey all Native Customary Right
land straight under Section 18 of Land Code under settlement provisions since it is what
native landowners have been requesting for a long time.
Native Customary Right Land Stated as State Land
Land Use Map for Sarawak and Brunei shows that there is no state land in Krian
constituency. The natives have been in occupation of the area long before the coming of
Rajah Brooke time. Recently Awik-Kabo natives discovered certain part of their Native
Customary Right land approximately 2000 ha is mentioned as a state land. They are
concerned about the matters as they know that there is definitely no state land in that
area. In view of this I am requesting for a proper explanation from the Land and Survey
Department.
Special Emergency Fund
Tuan Speaker, as a lesson learnt, during the last raining season, many roads,
bridges and culverts were damaged and almost impassable after heavy rain. Sometime
the affected people in villages, longhouses and schools had to fork out their own money
to fund repairing work through gotong-royong concept using manual labour. For
example, people along Mudong Road, Bratong-Supok Road, Lubok Nibong Road have
done the gotong-royong work to repair roads after damaged by heavy rain. Therefore, I
urge the Government to set special emergency fund to be monitored by District Officer to
be used for emergency repair.

27


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Employment Opportunities

Tuan Speaker, as per Annual Report from Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
Negeri Sarawak (SPANS) 2010, there were 229,170 job applications in public sectors to
fill only 385 vacancies or in other words 228,785 remain unemployed after that. How
many of the unemployed have been absorbed by private sectors are unknown. This
figure indicates vast discrepancy or mismatch between unemployed youths and actual
job fulfilment. Ironically, during debate in this august House for the last 3 days,
thousands of job vacancies are said to be available in private sectors in SCORE, oil and
gas sectors up to the point that employers have to recruit foreign workers to cater for
insufficient workforce. Yet again, tens of thousands of Sarawakians are currently working

in Peninsular Malaysia in a temporary basis, especially in Johor and Klang Valley. How
many of them are going back to work in SCORE? Do they know the vacancies even
existed? A lot of them are rural youths who are ignorant or lack of job hunting skilled.
As such, I urge the government to establish special task force under Labour
Department setting up new innovative approach called Centralized Job Listing Website
online similar to e-Recruitment of SPA Negeri Sarawak. The new website shall include
mandatory requirement for all privates sectors in all parts of Sarawak including SCORE,
oil and gas sectors to advertise job vacancies online and update on a regular basis.
Failure to do so would result in denying permit for foreign workers. This approach would
make it a lot easier for unemployed workers including new graduates to do job hunting
and reducing unemployment to a minimum level.
Tuan Speaker, finally, I would like to thank, Tuan Speaker, for giving me this
opportunity to air my views and support the motion of thanks to Tuan Yang Terutama.s
Address on Monday. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai, lantang
senang nguan menoa. Thank you.
Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, we have a break. Sitting resumes at 2:30 p.m.
(Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11:22 pagi)
(Mesyuarat dimulakan pada jam 2:55 petang)
[Tuan Speaker mempengerusikan Mesyuarat]
Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, we shall now continue with the debate on
TYT.s address. Ahli Yang Berhormat bagi Balai Ringin.
Y.B Encik Snowdan Lawan: Terima kasih, Tuan Speaker atas penghormatan yang
diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan dalam Mesyuarat Pertama Penggal
Kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak Ketujuh Belas ini dan membentangkan Usul
untuk Merakamkan Setinggi-tinggi Penghargaan dan Terima kasih dengan penuh
hormat dan takzimnya kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke
atas kata-kata yang bernas sewaktu penyempurnaan Perasmian Pembukaan Penggal
Kedua Persidangan Dewan Undangan Negeri Yang Ketujuh Belas dalam Dewan yang
mulia ini pada 14 Mei 2012 yang lalu.

Tuan Speaker, sebagai warganegara Malaysia dan rakyat Sarawak yang
mendukung sistem raja berperlembagaan yang menjadi tunjang kepada perpaduan,
pembangunan, kesejahteraan, kedamaian, keharmonian rakyat jelata. Saya dengan
hormat dan takzimnya merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada ke bawah Duli Yang
Maha Mulia Tuanku Abdul Halim Mu.adzam Shah di atas pertabalan Tuanku sebagai
Yang Di-Pertuan Agong yang ke-14 untuk kali yang kedua. Daulat Tuanku.

28


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker, tidak dilupakan juga syabas dan tahniah kepada Yang Amat
Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri, Menteri-
Menteri Kabinet Persekutuan dan Negeri dan rakan-rakan wakil rakyat Barisan Nasional
kerana terus memacu transformasi kepimpinan ke arah Sarawak Negeri Termaju
menjelang tahun 2030. Bersyukur kita kerana pimpinan dalam transformasi Barisan
Nasional terus menjamin kestabilan dan kesejahteraan rakyat Sarawak yang dikasihi.

TEGAS

Tuan Speaker, TEGAS ataupun Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak telah
dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri pada Februari yang lalu

di mana ianya adalah satu langkah yang bijak dan berwawasan bagi memperkasakan
anak Bumiputera Sarawak dalam bidang pendidikan teknikal yang bertaraf dunia dan
tanggungjawab mempromosikan pendidikan teknikal dan latihan vokasional kepada belia
luar Bandar secara mampan dan sistematik. Usaha murni melalui TEGAS bersama
komuniti, TEGAS jelajah ke sekolah, ekspo latihan teknikal dan kolaborasi dengan
rakyat strategik menunjukkan bahawa agenda pendidikan dan pembangunan dirancang
seiring dan rapi. Penyertaan anak Bumiputera dalam bidang pendidikan teknikal dan
latihan vokasional akan meningkat bagi mencukupi kehendak dan keperluan SCORE
yang menjadi tulang belakang Sarawak ke arah negeri termaju dalam tahun 2030.
TEGAS sebagai sebuah entitti yang mempromosikan pendidikan teknikal dan vokasional
perlu terus berusaha untuk menarik minat golongan sasar melalui program yang
dirancang agar suatu hari nanti bidang ini akan menjadi keutamaan dalam pemilihan
kerjaya oleh Generasi Y pada masa yang akan datang.
SCORE
Tuan Speaker, kerangka konseptual SCORE merangkumi industri, sektor, kuasa,
modal insan, fizikal dan institusi infrastruktur yang diwujudkan di Wilayah Tengah
Sarawak adalah antara koridor pembangunan yang terbaik dan strategik di Malaysia,
dengan wujudnya MSC di peringkat awal sebagi projek perintis dan beberapa koridor di
Semenanjung Malaysia dan Sabah maka Kerajaan telah sedar dan mengenalpasti
kawasan yang mempunyai potensi dan pengupayaan untuk menjadikan Malaysia,
Negara maju amnya dan Sarawak, Negeri termaju khususnya. Tawaran insentif yang
amat menarik oleh Kerajaan kepada pelabur dalam sepuluh bidang keutamaan industri
akan mampu menjulang SCORE dalam pembaharuan tenaga mencontohi pencapaian
Silicon Valley dalam bidang elektronik. Jadi, Kerajaan Barisan Nasional akan terus
berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih baik dan terjamin. Justeru
itu, saya menyeru kepada Kerajaan Persekutuan untuk menyalurkan lebih banyak lagi
peruntukkan untuk pembangunan SCORE agar kita dapat mempercepatkan lagi proses
transformasi infrastruktur di luar Bandar dan sekaligus membuka peluang pekerjaan
yang banyak untuk anak-anak tempatan kita.
Kemudahan Jalan Raya
Tuan Speaker, izinkan saya untuk mengutarakan keperluan dan kehendak rakyat
di kawasan yang saya wakili. Saya dapati tiga keperluan asas masih lagi menjadi isu
utama di kawasan saya iaitu kemudahan jalanraya, bekalan elektrik dan bekalan air
bersih. Keadaan jalan raya yang menghubungi pekan Simunjan dari simpang Spaoh ke
simpang Punad masih memerlukan perhatian pihak Kerajaan dan saya difahamkan
bahawa pihak Jabatan Kerja Raya sedang dalam usaha untuk membaikpulih jalan
tersebut dengan kos RM6.6 juta seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri
Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Awam Sarawak yang lalu. Terima kasih
Yang Berhormat Menteri atas keprihatinan Kerajaan kepada pengguna jalan ini.
Kerosakan jalan ini disebabkan oleh kenderaan berat, jadi saya ingin menarik perhatian

29


Batu Kepit, Kampugn Nyelitak, Kampung Empaling, Kampung Sega, Kampung Sungai
Indai, Kampung Mentu, Kampung Muding Kampung Keranggas, Kampung Tuba dan
Kampung Sapak.
Sekiranya projek ini masih dalam pertimbangan dan kelulusan, mohon
dipercepatkan kerana penduduk-penduduk di kampung ini telah lama menunggu
bekalan elektrik dan begitu juga saya dapati bahawa pihak SESCO sedang dalam usaha
untuk membina sebuah sub-stesen di Lachau yang akan memenuhi keperluan bekalan
elektirik di sekitar pekan Lachau, Pantu, Simpang Punda dan kampung sepanjang jalan
Batu Kepit, Kampugn Nyelitak, Kampung Empaling, Kampung Sega, Kampung Sungai
Indai, Kampung Mentu, Kampung Muding Kampung Keranggas, Kampung Tuba dan
Kampung Sapak.
Sekiranya projek ini masih dalam pertimbangan dan kelulusan, mohon
dipercepatkan kerana penduduk-penduduk di kampung ini telah lama menunggu
bekalan elektrik dan begitu juga saya dapati bahawa pihak SESCO sedang dalam usaha
untuk membina sebuah sub-stesen di Lachau yang akan memenuhi keperluan bekalan
elektirik di sekitar pekan Lachau, Pantu, Simpang Punda dan kampung sepanjang jalan
BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

agar pihak berkuasa untuk membuat rondaan atau pemantauan berkala agar dapat
mengurangkan kerosakan ini dengan memastikan kenderaan lebih muatan tidak berada
di jalan ini. Dalam hal ini, sekiranya semua pihak berkerjasama maka masalah
kerosakan jalan dapat dikurangkan dan rakyat akan dapat manfaat.

Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB)

Tuan Speaker, ada beberapa buah kampung lagi yang belum mendapat bekalan
elektrik luar Bandar setakat ini. Di sini saya ingin mendapat laporan mengenai
permohonan atau pun cadangan untuk Bekalan Elektrik Luar Bandar bagi Kampung
Gawang, Kampung Sebangkoi Jaya, Kampung Melikin, Kampung Jerok, Kampung
Sungai Pinang, Kampung Mawang, Kampung Sengkujang, Kampung Mugah, Kampung

ke Balai Ringin.
Bekalan Air Bersih
Tuan Speaker, dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat bekalan air bersih
merupakan kemudahan asas yang diperlukan. Saya difahamkan bahawa loji
pemprosesan air bersih di Slabi, Serian telah dinaiktaraf namun bekalan air tersebut
tidak sampai ke kawasan saya. Justeru itu, saya mohon pihak Jabatan Kerja Raya untuk
mengkaji Sungai Sabal untuk dibangunkan menjadi pusat atau loji pemprosesan air
bersih bagi kawasan Sabal/Simpang Punda/Telagus. Sekiranya projek ini dapat
dilaksanakan akan memberi manfaat kepada 54 buah kampung, tiga buah Sekolah
Rendah iaitu SK Telagus/Jerok, SK Sungai Pinang dan SK Padang Pedalai yang berada
dalam lingkungan 25km daripada tapak atau sungai yang dicadangkan.
Saya dimaklumkan yang paling kritikal adalah SK Padang Pendalai di mana
sering berlaku kekurangan bekalan air sehingga pelajar asrama terpaksa ulang-alik dari
rumah bagi mengelakkan masalah kekurangan bekalan air di sekolah. Sekali lagi saya
menyeru agar pihak Kementerian berkaitan untuk mengambil berat kepada
permasalahan penduduk di kawasan saya.
Mini RCT/One Stop Centre
Tuan Speaker, seterusnya saya mencadangkan agar Simpang Punda menjadi
One Stop Centre mengambil model mini Rural Transformation Centre (RTC) yang telah
diwujudkan oleh Kementerian Luar Bandar dan Wilayah di Gopeng, Perak.
Memandangkan Simpang Punda lebih kurang 60km dari Pasar Serian, 55km dari Pekan
Simunjan dan lebih kurang 60km dari Bandar Sri Aman. Lokasi ini amat sesuai dan
strategik untuk tempat sehenti bagi pemandu dari Betong, Sri Aman ke Kuching atau
sebaliknya untuk berehat bagi mengurangkan kemalangan jalanraya di samping
meningkatkan taraf hidup rakyat. Mini RTC yang dicadangkan ini dengan adanya stesen
minyak, kedai makan, kedai runcit, pasar basah dan kering, kemudahan tandas, surau
dan kemudahan lain diwujudkan di Simpang Punda. Kewujudan Mini RTC yang
dicadangkan akan menjadi kawasan ini dibangunkan lebih sistematik dan reproducible

30


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

methodologies seperti yang disarankan dalam Blue Ocean Strategy (BOS) yang
dipelopori oleh Kim & Mauborgne (2012).

Pendidikan

Tuan Speaker, dengan kesempatan ini saya ingin berkongsi tentang masa depan
dua orang pelajar dari SMK Balai Ringin iaitu Grace ak Flavinus dan Gresle ak Flavinus
yang tidak dapat meneruskan pendidikan mereka ke Tingkatan Enam atau Institusi
Pendidikan yang lain walaupun mempunyai keputusan yang cemerlang dalam SPM
2010 dan 2011 kerana masalah tidak mempunyai atau memiliki Kad Pengenalan. Saya
telah berusaha untuk membantu mengutarakan kes ini kepada Jabatan Pendaftaran
Negara sejak tahun 2008, setelah
Pihak JPN telah berjanji utnuk menyiapkan dokumen
masa
beberapa kali turun naik ke pejabat Unit Khas
Bergerak (UKB), Jabatan Pendaftaran Negara di Simpang Tiga dan Serian, dan tidak
tahu berapa helai surat yang telah saya tulis kepada mereka. Apa yang saya fikirkan
mengapa terlalu lama kes ini diselesaikan sehingga dua orang pelajar ini masih tidak
dapat meneruskan pengajian.
pengenalan diri mereka pada bulan Jun ini dan saya pun telah mendapat surat daripada
JPN yang mengesahkan kes mereka ini telah pun selesai dan akan mendapat kad
pengenalan tidak lama lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendaftaran
Negara. Walau bagaimanapun, kita harus ingat bahawa itu adalah emas bagi
mereka ini. Justeru itu, ini adalah hanya untuk menyedarkan bahawa setiap agensi

Kerajaan hendaklah efisien dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat dan haruslah
mempunyai time frame untuk menyelesaikan sesuatu masalah serta mematuhi Standard
Operation Procedure (SOP) Jabatan atau Agensi masing-masing.
Tuan Speaker, sejak tahun 2008, saya telah mencadangkan sebuah lagi sekolah
menengah di kawasan saya, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah
menyenaraikan SMK Sabal dalam Third Rolling Plan di dalam Rancangan Malaysia
Kesepuluh untuk projek pembinaan baru. Justeru itu, saya memohon kepada pihak
Kementerian untuk memastikan projek dijalankan kerana pada ketika ini keperluannya
semakin mendesak. Saya bersyukur kerana pihak Kerajaan telah mendengar suara
rakyat yang hauskan pembangunan.
Tuan Speaker, Sekolah Kebangsaan Telagus/Jerok dalam pembinaan dan telah
melebihi tempoh dan telah diberi Extra Original Time (EOT) selama dua tahun. Jadi,
apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian Pelajaran Malaysia kepada
pemaju kerana keadaan bangunan sementara semakin daif dan tidak selamat untuk
pelajar. Namun begitu, saya memuji sikap dan usaha guru yang terus menabur bakti
kepada anak-anak kita di dalam apa jua keadaan sekali pun.
Bola Sepak Sarawak
Tuan Speaker, dalam perkembangan terbaru bola sepak Sarawak dan sebagai
peminat dan penyokong bola sepak tanah air, kita memandang berat tentang masalah di
antara Persatuan Bola sepak Sarawak (FAS) dan Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM).
Pihak FAS telah memutuskan untuk menyelesaikan perbezaan secara diplomatik.
Namun kita khuatir dengan pembangunan sukan bola sepak terjejas akibat tindakan dan
keputusan yang tidak dibuat secara timbang tara. Kedua-dua pihak hendaklah memberi
perhatian dan kepada peminat atau penyokong kerana apa erti kejohanan/liga atau
sukan itu tanpa sokongan peminat. Kita harus mencontohi bagaimana Korea dan Jepun
membangunkan bola sepak hingga ke peringkat dunia. Jadi, FAM haruslah bersikap
bertimbang rasa dan memberi peluang kepada FAS agar bebanan tidak 100% oleh
persatuan negeri Sarawak. Namun, kita menyokong dan berterima kasih kepada usaha
yang telah dibuat oleh FAM dalam membangunkan bola sepak Negara sehingga
memenangi pertandingan di peringkat Asia.

31


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Radio Free Sarawak

Tuan Speaker, dalam perkembangan lain, saya mohon pihak kerajaan
mengambil perhatian kepada radio free Sarawak yang pro pembangkang sedang
memutarbelit fakta untuk political mileage pada pilihanraya akan datang. Setiap intipati
yang dimuatkan dalam siaran mereka berunsur hasutan. Baru-baru ini Kementerian
Penerangan memaklumkan bahawa agak sukar untuk kerajaan mengambil tindakan,
namun saya mencadangkan pihak kerajaan atau Kementerian Penerangan untuk
menjelaskan antara isu dan fakta yang tidak tepat bagi mengurangkan kekusutan
pemikiran rakyat dengan kewujudan radio free Sarawak. Tindakan radio free Sarawak ini
cuma tahu menghasut, memfitnah, menuding jari dan menuduh tanpa alasan, adalah
perbuatan yang mudah dilakukan seumpama mendirikan rumah yang memerlu masa,
mengecam sekeras-kerasnya
Negara.
kerajaan Negara.
modal, kemahiran tetapi merobohnya adalah begitu mudah sekali.

BERSIH 3.0

Tuan Speaker, saya dengan kesempatan ini
penganjuran BERSIH 3.0 kerana pihak pembangkang telah mendominasi NGO yang
diketuai oleh Datuk Ambiga. Ini jelas menunjukkan pembangkang telah mendidik rakyat
untuk melanggar undang-undang dan perlembagaan Fenomena ini telah
memberi kesan yang negatif kepada rakyat, dan Di sini saya

melabelkan bahawa pemimpin dan pengikut Pakatan Rakyat sebagai alienated follower
iaitu hanya bersikap membantah, mengkritik dan berpendapat bahawa semua yang
dibuat oleh pesaing adalah tidak betul. Jelas sekali bahawa pemimpin dan pengikut yang
mempunyai ciri-ciri alienated follower yang amat berbahaya kepada kemajuan Negara.
Jadi, saya menyeru agar rakyat menolak mereka dalam pilihanraya umum ke-13 nanti.
Ayuh, kita bersihkan Pakatan Rakyat daripada Dewan Rakyat.
Tuan Speaker, melalui pembacaan saya dalam buku Konflik Dalam
Pendemokrasian Politik Sarawak hasil tulisan Malike Brahim, suasana politik masa kini
semakin sukar diramal mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku pada
keesokan harinya. Semakin luas ruang untuk bercakap, menyatakan pandangan,
mengemukakan kritikan, membuat bantahan dan membidas sesuatu pihak – kebebasan
bersuara dan berpartisipasi dalam politik, maka keadaan “kelam kabut” dan tidak
menentu berlaku. Jika diperhatikan bahawa pihak pembangkang lebih cenderung,
apabila diberi peluang mereka akan mewujudkan keadaan kelam kabut, oleh itu seluruh
rakyat dan jentera BN harus menyingkirkan mereka pada pilihanraya akan datang
supaya kerajaan BN dapat membentuk sosial domain yan gkukuh dan mentadbir Negara
ini dengan lebih baik dengan mandat yang lebih mantap.
Parti Pembangkang
Tuan Speaker, tindakan DAP dalam kes Tunku Abdul Aziz telah memecah
tembelang sebenarnya parti yang melaungkan demokrasi tetapi tidak bertindak secara
demokrasi selama ini. Apakah yang berlaku dalam pakatan hari ini hanya retrorik politik
semata-mata bukan untuk rakyat. DAP bercakap tentang demokrasi tapi tidak bersikap
demokrasi dalam tindakan terhadap Tunku Abdul Aziz, PKR bercakap tentang keadilan
tetap tidak adil kepada rakyat yang berniaga di Dataran Merdeka sehingga
menyebabkan kerugian dan kerosakan yang besar dan PAS berdakwah tentang Islam
tapi memberi wang saku kepada perusuh di jalanan yang bertentangan dengan ajaran
Islam. Ini baru cakap tak serupa bikin. Pembangkang kononnya hendak bersimpati
dengan memberi makanan kepada mereka yang berdemonstrasi baru-baru ini tetapi
lihatlah di Pulau Pinang, banyak yang berdemonstrasi di depan KOMTAR, apa tindakan
DAP? Hanya buat muka slumberdek saja, kenapa tidak beri makan atau minuman? Lu
pikirlah sendiri.

32


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker: Three more minute ya?

Y.B Encik Snowdan Lawan: Okay, will be on time. Now this is to Kota Sentosa, they
want to listen properly. Tuan Speaker, the camping of some protestors claiming to be
villagers from Melikin area, Balai Ringin alleging encroachment on their NCR land is
motivated by an instigator with the help of the Opposition. I was told that the instigator
has bought some lands from the locals and starts to plant oil palm on it. To make the
matter even worse, the instigator happens to be a financier for DAP Serian branch. As
expected any land issue whether legitimate or not will be capitalized upon by the
Opposition. They are indeed “hungry” for land issues and will do anything for political
gain. As the saying goes “where there is sugar, there are ants”.

I would advise the opposition not to be “over-excited” and jump in to capitalize on
any land issue as it might later caused them a lot of embarrassment.
Tuan Speaker: Are you giving way Member?
Y.B. Encik Snowdan Lawan: No, I am not giving way. You have your time cause the
truth hurt isn.t it? The Department of Land and Survey has clarified that the said land is
not NCR land and that rightly so will only discuss the matter with the legitimate owner.
On this incident I can draw two, conclusion about the opposition. To give them the
benefit of the doubt that they might have good intention, it could be possible that they are
gullible enough to be taken in by a “drama” staged by an instigator who has personal
business interests in the land. I term the whole episode as a “drama” as most of the
“protestors” are not from Balai Ringin but from Serian and Sri Aman. They are
“actors/actresses” brought together by the Producer of Director. How the opposition fits
in can best be answered by them. The opposition is always very “dramatic” in whatever
they do. The “BERSIH” demonstration is a good example. It is always “full of sound and
fury signifying nothing” and causing a trial of suffering all the way.
On the other side of the coin, as the Opposition is ever ready to organize, stage
or join in any demonstration there could be a possibility that they demonstrate for the
sake of it. Nothing else! The legitimacy does not matter. To the opposition, the end
always justifies the means, and this could be very dangerous for our nation, State and
people. Either way, I look at it; it does not cast a good impression on the opposition.
While viewing the so called gathering as insignificant, irritating and a nuisance, it dawns
on me that the Opposition is really “obsessed” with demonstration and land matter.
Can we trust the future of our country and the destiny of our children to “dramatic”
and “obsessive” leaders? Should they not be confined to the film industry? In Economics
term, we know that land features significantly as one of the factor of production for
economic gain. But now we know that the Opposition used the land as a significant issue
for their political and business gain.
Tuan Speaker: Wind up please. Ahli Yang Berhormat for Balai Ringin wind up.

Y.B Encik Snowdan Lawan: Okay. Let me firmly remind DAP to stop suppress and
oppressed the opportunity of NCR land owners from participating in poverty eradication
program. Tuan Speaker, in my conclusion.... (Interruption)
Tuan Speaker: Your time is up okay. Your time is up Honourable Member.

Y.B. Encik Snowdan Lawan: Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk
mengucapkan syabas kepada semua pihak yang menjayakan program ini dan selamat
hari Gawai Dayak kepada rakan-rakan saya dan menyokong sepenuhnya Usul Ucapan
33


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak di Dewan mulia ini. Sekian, terima
kasih.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Semop.

Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Bismillahirrahmannirrahim. Assalamualaikum dan
salam sejahtera, Tuan Speaker. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya
untuk turut serta Merakamkan Ucapan Syabas dan Penghargaan kepada Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak atas ucapan yang menggambarkan
keprihatinan beliau tentang berbagai perkara melibatkan kebajikan rakyat serta harapan
beliau tentang hala tuju negeri ini.
Rakan-rakan seperjuangan saya di Barisan Nasional sebelah ini dan sebelah
sana, bukan di sebelah sana telah mengulas dari berbagai sudut ucapan Tuan Yang
Terutama Tun dan kami semua sebulat suara menyokong sepenuhnya intipati ucapan
serta hasrat beliau.
Dalam masa yang singkat ini, izinkan saya mengaitkan sebahagian daripada
ucapan Tuan Yang Terutama Tun dengan hasrat serta harapan warga N.36 - Semop
yang saya wakili.
Isu-isu Kawasan
95% kawasan yang saya wakili adalah desa-desa pedalaman yang masih
menaruh harapan untuk kerajaan menyegerakan pembangunan infrastuktur asas seperti
jalanraya yang menghubungi kampung-kampung terutama sekali di Pulau Bruit serta
rumah-rumah panjang di sekitar Mupong, Sungai Sian serta kawasan-kawasan lain.
Oleh itu saya berharap kerajaan dapat memberi perhatian kepada permohonan ini.
Walaupun sekarang ini, projek pemasangan paip sedang rancak berjalan di
sebahagian kawasan saya yang dijangka siap tidak lama lagi, tetapi saya tidak dapat
mengelak untuk sangat berharap sekali lagi kepada kerajaan atau Jabatan Perparitan
supaya nantinya tiada masalah di peringkat seterusnya untuk menyalur air ke dalam
paip-paip ini.
Untuk perhatian Kerajaan, walaupun tidak sepenuhnya kawasan saya menikmati
bekalan elektrik sepenuh masa, adalah amat mengecewakan bila sering kali bekalan
elektrik ini mengalami masalah gangguan terputus atau blackout yang berpanjangan
sehingga 3-4 hari. Bila ditanya, bermacam-macam alasan diberi tetapi saya berharap
semoga masalah ini diatasi dengan segera dan tidak berlaku lagi.
Untuk makluman pihak Kerajaan, di kawasan saya terutama sekali
perkampungan di sebelah pulau atau yang berada di persisiran pantai adalah kawasan
yang kaya dengan hasil laut terutama sekali ikan lumik atau udang. Perusahaan Ikan
Lumik Salai serta Udang Sesar adalah antara produk kampung yang menjadi sumber
pendapatan utama warga desa. Terdapat juga hasil tanaman seperti nenas dan jagung
yang berpotensi untuk diusahakan secara besar-besaran atau komersial.

Melihat kepada potensi ini, saya memohon kepada Kerajaan atau agensi-agensi
berkaitan untuk membantu dari segi dana atau initiatif yang memberi fokus kepada
perusahaan desa ini untuk dikembangkan melalui usaha seperti membaiki pondokpondok
menyalai serta khidmat nasihat dari segi teknikal yang melibatkan
pembungkusan serta kawalan kualiti dan seterusnya ke peringkat pemasaran.

Usaha untuk meningkatkan sosio ekonomi desa di kawasan saya amatlah

34


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

penting serta perlu perhatian serius kerana ia berada dalam lingkungan pelan
pembangunan SCORE. Mungkin produk desa dari kawasan saya ini dapat disalurkan
menjadi bahan mentah untuk seterusnya diproses oleh berbagai perusahan makanan
yang akan dibangunkan di Hub Halal di Tanjung Manis.

Jika tidak keberatan, saya memohon kepada Kerajaan untuk mempertimbangkan
supaya didirikan sebuah Pusat Latihan yg memberi fokus kepada kursus jangka pendek
yang berkaitan dengan berbagai industri desa seperti memproses keropok atau kerepek,
kursus jahitan dan kraftangan serta kursus asas tentang peruncitan atau kedai makanan.
Ini boleh didirikan di kawasan saya terutama skali di RGC Semop atau kawasan yang
bersesuaian.

Berkenaan dengan isu belia, rakan-rakan belia di kawasan saya telah sekian
lama kehausan pusat riadah seperti padang futsal dan dewan serbaguna yang boleh
digunakan utk berbagai aktiviti-aktiviti kampung. Maka, sekali lagi saya memohon jika
kerajaan dapat menawarkan atau meluluskan bila dipohon untuk memberi perhatian
kepada kekurangan kemudahan ini di kawasan saya.
Penubuhan TEGAS (Tabung Ekonomi Gagasan Bumiputera Sarawak) telah
memberi harapan baru kepada setengah warga belia di kawasan saya yang tidak
bernasib baik untuk melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi tetapi mempunyai minat di
bidang teknikal dan seterusnya bercita-cita untuk menjadi warga kerja mahir atau separa
mahir dalam berbagai industri yang akan dibangunkan di kawasan industri SCORE. Oleh
itu, saya akan memberi sokongan sepenuhnya sebarang usaha kerajaan untuk
mengadakan berbagai program untuk mempromosi semua pusat latihan teknikal yang
terdapat di negeri ini atau di luar negara.
Pendek kata, bagi pihak warga N.36 - Semop, kami menyokong sepenuhnya
sebarang usaha kerajaan untuk membangun kawasan kami dari segi pembangunan
fizikal dan modal insan. Untuk tujuan itu, sudah tentu kami mahu sebuah kerajaan yang
kuat serta sistem pentadbiran yang teratur dan sistem penyaluran yang cekap. Juga
menjadi harapan kami semua ialah sebuah negeri yang aman dimana tidak banyak
jenayah berlaku dan perpaduan kaum semakin erat.
Isu Politik
Kami di N.36 - Semop telah sekian lama percaya dan menaruh harapan kepada
kerajaan Barisan Nasional yang kukuh dari segi perpaduan dalamannya serta mewakili
berbagai kaum negeri ini di mana pemimpinnya berkemampuan dan berwibawa untuk
menstruktur pelan halatuju yang akan membawa negeri ini bergerak kehadapan menjadi
sebuah negeri yang maju dari segi ekonomi yang menyeluruh, kualiti masyarakat yang
bertamadun yang tidak meninggalkan nilai-nilai murni budaya dan adat kita, yang lemah
lembut, berbudi bahasa, bersopan santun, berhemah, prihatin dan sebagainya. Juga
nilai-nilai rohaniah dimana perlembagaan kita menjamin setiap warga negara bebas
beragama asalkan jangan ada yang berajaran sesat atau terjebak dengan kepercayaan
ekstremis yang kebanyakannya menjurus kepada aktiviti yang mungkin menggugat
keamanan negara.

Kami percaya kepada sistem demokrasi berpelembagaan dimana parti politik
yang menang secara majoriti akan memerintah kerajaan. Dalam konteks negeri
Sarawak, Barisan Nasional telah memenangi 55 daripada 71 kerusi yang
dipertandingkan iaitu mewakili dua pertiga majoriti. Itu pilihan rakyat yang sah dan
kedudukan ini tidak dipertikaikan dari segi undang-undang oleh sesiapa. Parti yang tidak
memerintah, secara tradisinya kita panggil mereka pembangkang. Saya pun tak tahu
kenapa, mungkin mereka suka membangkang agaknya. Tapi tak apalah kerana dalam

35


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

sebuah negara yang mengamal demokrasi, tidak mungkin ada satu keadaan dimana
semua orang bersetuju dengan suatu falsafah politik melainkan negara komunis.
Sebagaimana keadaannya sekarang, pembangkang kita di negeri ini menggelar diri
mereka PR ataupun Pakatan Rakyat atau Pakatan Roboh ataupun apa-apa sajalah. Di
peringkat persekutuan, mereka telah berjaya menjadi menubuh kerajaan di empat buah
negeri kerana mungkin majoriti rakyat di negeri tersebut percaya kepada kemampuan
dan janji-janji mereka.

Tuan Speaker, Dewan Undangan Negeri ini adalah lambang sistem demokrasi
kita, hari ini wakil-wakil rakyat bersidang untuk secara ringkasnya berbincang,
membentang dan berdebat tentang isu-isu kebajikan rakyat dan negeri dimana akhirnya
kita berharap banyak isu-isu dapat diselesaikan atau sesuatu keadaan dapat dibaiki atau
semua
mereka dan
diperkukuhkan supaya keadaan negeri kita pada hari esoknya lebih baik dari hari ini.
Semua rakyat yang mengikuti perkembangan persidangan kita berharap kita
menggunakan ruang dan ketika ini untuk tujuan kesejahteraan kita
bersidang secara berhemah dan tidak membuang masa untuk berkelakuan seperti badut
serta membuat tuduhan liar dan tidak bertanggungjawab. Di sinilah rakyat akan menilai
siapa yg benar-benar jujur tentang usaha membangun negeri ini.

Tuan Speaker, izinkan saya sedikit masa lagi untuk mengulas beberapa perkara
yang telah dibentangkan di dewan yg mulia ini di beberapa hari yang lepas.

For the last few days my Honourable colleague on Barisan Nasional side have
tried our very best to share and extensively explain to the people about the government.s
inspiration, future plan and all the positive move which no other but within the spirit of
“Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.
Now, let us see how our Honourable Pakatan Rakyat YB.s response to that.
Tuan Speaker, on the second day of our session during a debate on the motion
to amend the RECODA Bill which regulate the development of SCORE that benefit the
people of Sarawak, for the record only one representative from Pakatan Rakyat or DAP
dare to speak about it, not to support but to belittle and condemn our noble effort.
The one person, Yang Berhormat for Kota Sentosa makes his judgment after
merely gathering facts from a website and going around town watching billboard. And he
argues lenghtly on a projected figure that is why we call it projected. Okay.
Now let me share with this august House an incident that we felt as being an
unethical of an honorable Yang Berhormat, on page 24 of Dewan record, second day,
the 15th May, Yang Berhormat Kota Sentosa said, “Tuan Speaker, can you ask those
hooligans to keep quite.” Hooligans? Unbelievable.
Tuan Speaker, we thought..(Interruption)
Tuan Speaker: He is not giving way.

Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Tuan Speaker, allow me to continue we thought
of moving... (Interruption)
Tuan Speaker: Alright, alright.

Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Hooligans, whatever.
Tuan Speaker: He is not giving way. He is not giving way.
36


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Tuan Speaker we thought of moving a motion to
demand Yang Berhormat for Kota Sentosa to retrieve such clumsy remarks and
apologize but then again... (Interruption)
Tuan Speaker: Yang Berhormat for Kota Sentosa please sit down. Please sit down.
Please sit down. He is not giving way. No, no, no, unless he is giving way.

Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: But then again. Please.
Tuan Speaker: Yang Berhormat for Kota Sentosa.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Later, later. We go outside and Tuan Speaker we
thought of moving a motion to demand Yang Berhormat for Kota Sentosa to retrieve
such clumsy remarks and apologize but then again we decide not to do so because we
believe chances are he will not admit his mistake as usual and probably wasting the
valuable time of this august House which should be utilized to highlight more important
thing especially the affairs of the people.
And of course we in Barisan Nasional will not dance to the lousy music of the
opposition.
Next Tuan Speaker, Yang Berhormat Pelawan proudly mentioned that Penang,
Pakatan Roboh Government, oh sorry, Pakatan Rakyat Government have announce that
they will built 18,000 units of low-cost houses that cost RM72,500 per unit and question
how many houses have been built by Sarawak Government.
Oh please, you got to be kidding, now let me share with you, this paper cutting; I
bet you have seen this. This is a press release by your LGE, Lim Guan Eng, a Lim Guan
Eng; “DAP akui tidak bina rumah kos rendah.”
Now, this is your huge advertisement, this is your huge advertisement in Penang,
500 juta tabung rumah mampu milik di Seberang Prai dan Pulau Pinang. This was
announced, this was your billboard, I.m just reading it back. 500 juta untuk tabung rumah
mampu milik di Seberang Prai dan Pulau Pinang, peruntukan terbesar antara Negeri di
Malaysia. You announced, but it was never been done, trust me. And then you
mentioned there were 18,000 and it mentioned here 11,000 unit akan dibina dengan
harga RM72,500. In actual fact, this is an extract from your, from the Dewan minute, out
of 18,000 you mentioned, in actual fact, it is only 1,194. Ayo, please lah... (Inaudible)
Tuan Speaker: Honourable Member for Semop, are you giving way?
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: No, no, no. It.s okay...ya... (Inaudible)
Tuan Speaker: Honourable Member, unless it.s... (Inaudible)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Ahli Yang Berhormat for Padawan... (Inaudible).
Tuan Speaker: Order.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Ahli Yang Berhormat for Padawan should seek
further clarification from the Chief Minister of Penang about the truth. Penang
Government under DAP... (Inaudible)
Tuan Speaker: Unless it.s.... (Inaudible). Order... (Interruption)

37


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Point of order...
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Only knows how to make announcement...
(Interruption)
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Point of order, point of order... (Interruption)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: And promises... (Interruption)
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: You are misleading the Dewan. He.s misleading the
Dewan. Tuan Speaker, he.s misleading the Dewan on the accusation that the admission.
Admission is before and after that we did... (Interruption)
Tuan Speaker: What point of order is that? What point of order?
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Ha?
Tuan Speaker: What point of order? You tell me what point of order.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Point of Order?
Tuan Speaker: Under what Standing Order?
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: 32(12). Haha... (Laughter). 32(12), misleading the
Dewan. Tuan Speaker, on the Penang facts, he didn.t check his facts properly.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: What do you mean?
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: He.s making misleading statement that we, yes, Lim
Guan Eng did admit that he has not built low-cost houses but after that then he sold off
the Baya Mutiara land through open tender and from the proceed of the open tender
sale...(Interruption)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: What are you talking about?
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: He allocate the money to build...(Interruption)
Tuan Speaker: Okay
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: He.s talking about something else...(Interruption)
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: We admit our shortcoming...(Interruption)
Tuan Speaker: Alright...(Interruption).
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: He immediately make amend to the shortcoming but
Barisan Nasional never admit their faults...(Interruption)(Inaudible).
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: You are the one who misleads. I.m talking about
low cost houses.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen:(Inaudible)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: I.m talking about low cost houses.
38


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker: Okay, okay. Move on, move on.

Y.B. Encik Chong Chieng Jen:(Inaudible)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: You.re talking about the land... (Inaudible)
Tuan Speaker: Order, order.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: You.re talking about the land where the masjid is
supposed to be there and the Penang Government took it. That.s the one.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: (Inaudible)
Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, order please, order.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: You better get your facts correct. I know which
land you.re talking about.
Tuan Speaker: Order please... (Interruption)(Inaudible)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Why shouting? (Interruption)
Tuan Speaker: I make my ruling. I make my ruling... (Interruption)(Inaudible). Please sit
down. I make, please sit down. I make my ruling... (Interruption)(Inaudible) No, I have not
even make my ruling...(Inaudible). Okay, Honourable Member for Semop, please sit
down.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Can I continue?
Tuan Speaker: Sit down first. Okay, now the Honourable Member for Semop is making
a statement based on newspaper, I.ll say, a report. Now you, now, you, the Honourable
Member for Kota Sentosa is saying that is not correct. But he didn.t produce any
evidence to show otherwise. So, there.s nothing, there.s nothing for the Honourable
Member for Semop is misleading the House. So, Honourable Member for Semop please
continue.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Can I continue, Tuan Speaker? Ahli Yang
Berhormat for Padawan should seek further clarification, you know. In actual fact, they
have only manage to build 1,194 based on the report lah. How can you believe an
announcement by a DAP CM who dares to make statement such as, if BN wins in
Penang, many temples will be demolished. This is what he have said. This is what he
said in the Dewan...(Interruption)(Inaudible). The Chief Minister of Penang, you can ask
him...(Interruption)(Inaudible).
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Tuan Speaker, yes, point of order. And Tuan Speaker when
I make a point of order maybe the Honourable Member for Semop has to sit down.
Tuan Speaker: Which point of...(Interruption)

Y.B. Encik Wong Ho Leng: Ya, it.s very simple. It.s very clear that Penang Chief
Minister has never made the statement in the Dewan Undangan Negeri in Penang. It.s
what the Utusan painted the picture to be.

Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Okay.
39


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Y.B. Encik Wong Ho Leng: Utusan was not telling the truth.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: I repeat it from the newspaper.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Honourable Member for Semop is misleading the House.
He.s reading from Utusan Malaysia and Utusan established a paper report is he
said...(Inaudible)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: He did say that.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Did he say?
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: He did say that.
Tuan Speaker: Alright... (Interruption)(Inaudible)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: May I continue? Another three minutes.
Tuan Speaker: Alright, move on.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Okay, an also how about the demolish of the
community of Kampung Buah Pala? and how about the issue of hijacking the land for a
mosque and the school?
Tuan Speaker: Ok, Honorouble Member for Semop, can you produce evidence as you
said on what you have mentioned just now?
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: I got so many papers cut here but I can share
with you. Can I proceed?
Tuan Speaker: Now, Ok, I make the ruling on this. I make the ruling on this. You just
withdraw that part; don.t refer to that newspaper but … (interruption)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol:: Okay, I withdraw. I withdraw.
Tuan Speaker: but on the same note … (Interruption)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: but the whole people know, the whole people
know. The fact remains. I withdraw ok. Just to ease you. Just to make sure you keep
quiet.
Tuan Speaker: On the same note, no Member also will refer to any newspaper in the
future including the opposition and also the Back Benchers ya.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: So much have been said about … (Interruption)
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Tuan Speaker … (Interruption)
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: May I continue?
Tuan Speaker: Okay.
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Point of Order. Tuan Speaker, subsequently the Chief
40


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Minister of Penang did clarify himself. He did not use the word demolish but he say
Hindu Temple will be frightened. This is the word he used. Yes, he said it. Penang Chief
Minister said that.

Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: May I continue, Tuan Speaker?
Tuan Speaker: Honorouble Member for Semop, go on. Semop, go on. You disturb, you
keep interrupting so I give him another two minutes injuries, two minutes injuries time.

Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Tuan Speaker, So much have been said, so
much have been said about BERSIH and their association… (Interruption)
Tuan Speaker: Stop then or else I add another one.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Okay.
Tuan Speaker: You have two minutes sir.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Okay. So much have been said about BERSIH
and their association with people like Ambiga dgn kekasih Ombak Birunya Anuar Ibrahim
that who admited that he is ever willing.."untuk dikudakan oleh DAP". Orang yang suka
dikuda dan mengkuda inilah yg bercita-cita nak jadi Perdana Menteri Malaysia.
Nauzubillah, kus semangat kata orang kampung. God forbid, .rakyat tahu dan sudah
menilai. Majoriti akan bersuara pada pilihanraya yang akan datang.
Tuan Speaker, saya berani berkata kita sudah muak, bosan dan marah dengan
kerenah pembangkang sejak akhir-akhir ini banyak kearah mengucar-kacir kan negara.
Pembohongan yang melampau memutarbelit fakta menyentuh perkara-perkara sensitif
yang mereka tahu akan memporak perandakan masyarakat yang telah lama kita
usahakan bagi intergrasi, untuk tujuan intergrasi national.
Tuan Speaker: Okay. Your time is out.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Okay. Pejuang Kemerdekaan berkorban nyawa
dan harta untuk membebaskan kita dari jajahan. Pemimpin seterusnya membina asas
pembangunan. Generasi seterus terutama pemimpin sekarang sepatutnya
memperkasakan kemakmuran dan kesejahteraan negara ini..
Tuan Speaker: Your time is out. Please, please.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Itu yang kita buat. Itu yang Barisan Nasional
usahakan. Pemimpin kita Ketua Menteri serta Perdana Menteri mahu kita bergerak ke
depan dengan penuh keyakinan dan bermaruah. Oleh itu kita menyeru rakyat Sarawak
amnya memberi individu bernama Najib Razak peluang. Beri dia mandat melalui Barisan
Nasional. Datuk Sri Najib harus diberi peluang untuk meneruskan program
tranformasinya yang sejiwa senada dengan inspirasi Pehin Sri Ketua Menteri Sarawak
untuk membangun SCORE… (Interruption)

Tuan Speaker: Okay, time.s out. Time.s out. Please okay, Honourable Member for

Pending.

Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: Thank you, Tuan Speaker.
41


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

SK St. Andrew

It is sad to note that SK St. Andrew situated along Jalan Sungai Apong is being
neglected like those in the rural areas. This school has long been facing many problems
whereby the pupils and the teachers have been studying and teaching in a tense and
uncomfortable environment for a long time. The roof is leaking, the classroom cramped
and the pupils are suffering under the incapability of the Barisan Nasional Government.
The school urgently needs eight more classrooms for the pupils to study in comfort and a
proper assemble are with a roof. The School required at least RM600, 000 to upgrade
the school facilities.

Tuan Speaker, I was told that the school board had appealed for the funds to the
relevant authority many times, yet nothing has been forthcoming. Instead, the school
was asked to rely on self-help. Is this all a so-called caring Barisan Nasional Government
can offer to our people or Barisan Nasional Government only know how to dilembukan
oleh Sharizat. Please do not wait until the election is round the corner then only play the
political stunt by asking the Ministers or Barisan Nasional actors going to the schools and
throw some crumbs and smile in front of the camera 1, 2, 3 smiles to fish for votes. Stop
acting. Instead the Barisan Nasional Government should follow the footsteps of the
Pakatan Rakyat states in Penang and Selangor to give annual budgetary grants to all
mission schools in the state so as to help the school breaths a new life. If Pakatan
Rakyat states could do it within two years after they took power, why can.t Barisan
Nasional Government who holds power for more than 55 years do the same?
I also sincerely urge the Honourable Member for Layar, luckily he is not here.
Unluckily Member for Layar who headed the Special Committee in charge of mission
schools to seriously look into and solve the needs of the mission schools in the state
including SK St. Andrew to prove that he is worthy and capable of holding this position. If
there is nothing much he can do, then relinquish the position to more capable person. I
verily believe, Honourable Member for Baleh and Honourable Member for Pakan can
perform better if they were given the chance to lead the said Committee.
Land Issue
Tuan Speaker, at times I think the State Government is really good in performing
the disappearing magic act even more so than the famous David Copperfield. It is
especially so when the land owned by one can disappear right under their nose. Take
the case of Mordiah bte Eden for example. She owns a parcel of land situated at
Kampung Empila measuring approximately 1.6 acres and known as Lot 77 Block 6
Samarahan Land District since year 1989.
On 9th April this year, Mordiah and her husband went to Samarahan Land and
Survey to replace her lost quit rent booklet of her land. During then, the couple tried to
find out the exact location of the land… (Interruption)
Tuan Speaker: Honourable Member, is this matter put to court?

Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: No, no, no.
Tuan Speaker: Okay.

Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: However, to their shocking and disbelieve, they were
informed that Lot 77 could not be located as the same has now been replaced by two
new lots known as Lot 333 and 334. Furthermore, to add insult to injuries, the couple
was further informed that a monsoon drain was constructed on part of her land way back
in 1998.
42


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker, all these years, Mordiah had never received any notification from
the Lands and Surveys respecting any acquisition of her land nor does she receive any
compensation. So, when Mordiah and her husband Bohari approached me for help, I
tried to make an arrangement to see the Superintendant Samarahan Land and Survey to
seek an explanation on the matter. My Personal Assistant called up the officer and tried
to fix an appointment date with the Superintendant, but to no avail. Regrettably, the
Superintendant said he has no authority to see me and requested me to approach the
headquarters directly regarding the matter.

Yet, Mordiah received a letter from the Lands and Surveys informing her to meet

the Superintendent on 27.04.2012. Upon Mordiah.s request, I went with her to see the

Superintendant. Initially, I was barred, I was stoped from entering the Superintendant
room. The Superintendant informed Mordiah and her husband that he has no authority to
see DAP. Can you believe this sort of words uttered by a senior Government servant? I
serve the people in the capacity as the duly elected representative. I am not bringing
DAP.s problem to him. I am bringing the people.s problem to him. Only after Mordiah.s
husband Bohari informed him that I am the elected representative of Pending, he
reluctantly called me in.
I hope the Superintendant is not acting the “Little Napoleon” in the government
service. His job is to assist the people and not to play politics. As a government servant,
it is his job to serve everyone and not selected group only. He must remember, the
people is the towkay who pay him the salary.
Tuan Speaker, during the meeting, the Superintendent admitted that the
department had „overlooked. the matter. How can a Government department with so
many staffs negligently “overlook” the land matter which is so important to all
landowners? Is this the attitude of the department to just give a vague answer to settle all
problems by using “overlooked” as an excuse? How many “overlooked” land issues are
there? This is a disastrous and irresponsible attitude of a Government department to
come up with such excuses. This is called mismanagement and as good as “daylight
robbery”. The property rights of the landowners have been trampled on.
It amazed me to no end that the Second Finance Minister for Resource Planning
and Environment, the Ex-Honourable Member for Piasau and Assistant Minister for
Environment, I believe Honorable Member for Belawai, also the Director of Land and
Survey among a group of entourage made their way to Amsterdam to receive a
Geospatial World Excellence Award for its achievement in governance in Land
Administration and Land Management.
Tuan Speaker, this group of people is making a laughing stock of themselves.
Even a piece of land like Mordiah.s could be „overlooked. due to negligence, you can see
them smiling away receiving an award for Land Management. If Mordiah has not lost her
quit rent booklet, she would still be blissful today not knowing that her land has been
turned partially into a drain. So before the Government representative decided to go and
receive an award, settle the land issues like Mordiah case first and stop embarrassing
yourselves and the people of Sarawak.

Green Identity Card

Tuan Speaker, there is one man called Encik Daniel Pengiran from Kampung
Terusan, Lawas, eventhough I am from Pending but I have to speak for people from
Lawas. A Lun Bawang whose parents and seven siblings are all Malaysian is being
treated worse than a foreigner by this Barisan Nasional Government. He holds a Green
Identity Card (I.C) with no. K966936. He is now aged 61, but he is still living like a

43


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

stranger in this country. The government has deemed him stateless despite the fact that
Daniel received his primary education at SRK Long Tuma, Lawas and obtained a
certificate in Basic Agriculture from the Department of Agriculture Sarawak in 1969.

Unfortunately, Daniel married his wife Serina Lais who is also holding a green IC

with no. K968209. But Serina.s parents and her four other siblings are all Malaysia. As

both Daniel and Sarina are Green IC holders, their seven children who are all born in
Sarawak aged between 36 and 13 are all stateless too. They are also Green IC holders.

Since the 1970.s, Daniel and his wife had made many attempts through various ways

and means to apply for Blue IC. Yet, until today, the couple still failed in their application.

The couple is very worried about their youngest son named Aironed Cater Daniel,
holding birth certificate no. S.00227/99 aged 13 and is now studying Form One in SMK
Trusan. This is because if Aironed does not have a blue Identity Card, he would not be
allowed to continue his studies and will be denied the rights to sit for public examination
anytime from now.

I was given to understand that Daniel is a PBB member, PBB YB what have you all
member? Are you oppressing and been doing? Why are you not helping your own
suppressing your own member? When Daniel and Serina went to Jabatan Pendaftaran
Negara to apply for citizenship, the Jabatan Pendaftaran Negara officer told them to go

to see the Immigration Department. Jabatan Pendaftaran Negara officer claimed that
both Daniel and Serina are holding Green IC, and thus they are not qualified to apply for
citizenship. However, when the couple went to see the Immigration Department, the
Immigration Department informed that nothing can be done to solve their problem and
kicked them back to Jabatan Pendaftaran Negara again.
Very often the Government departments are very good at back passing game.
Please stop it and work together to assist Daniel and his family. It is hoped that the
ordeal undergone by Daniel and his family for more than 40 years can be solved
immediately. I also sincerely urge the State Secretary.s Office to step in to solve Daniel.s
plight and many others who are facing the same predicament as Daniel and his family.
Overhead Pedestrian Bridge
Tuan Speaker, an overhead pedestrian bridge is urgently needed in front of
Timberland Specialist Centre at 2½ Mile Rock Road as the area is an accident prompt
area where in many instances the pedestrians while crossing the road were knocked
down by motor vehicles. People are risking their lives when they walk from Timberland
Specialist Centre to the other side of the road that is the Central Park Commercial
Centre. The public has no choice but to rush across the six lanes carriage ways with
heavy traffic flow.
Despite the fact that there were many reports of serious accidents in this area all these
years, JKR and the relevant council have yet to implement any necessary safety
measures in safeguarding the road users. lives. Please do something before more lives
are loss due to road accident instead of conducting white elephant here and there for the
sack of fattening own pockets. A responsible people first government should put the
people interest as paramount important.

Allienation of State Land

Tuan Speaker, despite vast land in Sarawak, we are losing land by the thousands
of acres all in the name of development but in most cases, it was to enrich the top BN
leaders and cronies.

44


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

It is shocking to know that another two parcels of State land Lot 4179/4180, Block
16, Kuching Central Land District measuring approximately 1.6 acre had been alienated
to a company named Flamingo Future Sdn. Bhd. without any open tender. These two
parcel of land is just right opposite of Stampark, where you can see three tennis courts
build on it. These are the two parcel of land given to Flamingo. The premium amounting
to RM2,434,632.00 for these two parcels of land are not collected as it is for part
payment in kind for the Titanium bridge replacement project.

These two parcels of land are in the heart of Borneo Development (BDC) housing
estate and a stone throw away distance from the controversial 269 acres of land
alienated to Monarda Sdn. Bhd. The Premium is RM2.4 million. Sorry I have to correct.

RM2.4 million. When the 269 acres lands were alienated to Monarda, it was a contra
deal to off-set the debt owed by the State Government to Titanium for the bridges
constructed by the company.
Now, the same modus operandi is being used to alienate lands to Flamingo
Future Sdn. Bhd., a non-active company which is also owned by one of the shareholders
of Titanium Management Sdn. Bhd. The company was set up in 2007 and since then has
been dormant until now. Furthermore, the nature of business is “NIL”. Flamingo is also
having its registered address at Level 9, Titanium Tower. The same registered address
as Titanium Management Sdn. Bhd. Can you see the link? Why is it always had to be
surrounded around the Chief Minister Families Company?
What anger me most is that Barisan Nasional Government has always wanted to
promote healthy activities for the youngsters. Yet, the Barisan Nasional State
Government has shown that for the sake of lining their cronies. pockets, they are willing
to do anything to deprive for people of anything including sports activities. Kuching is in
hunger for sport facilities and today the three tennis courts were “snatched” right under
the nose of the densely populated BDC. Why can.t the Barisan Nasional Government
spare the three tennis courts? Why do they want to take away the three tennis courts?
I want to know what has Flamingo got to do with these two parcels of state land?
Why are these lands alienated to Flamingo Future Sdn. Bhd. without any open tender?
What make Flamingo so special to get these prime lands as part payment in kind for the
award of contract to Titanium? The people deserve an answer to it. I would also like to
ask how many more of the State lands have been alienated in this manner i.e. setting off
the debt which links to Titanium bridge replacement project? Why must the people of
Sarawak lose out again and again to enrich BN leaders and its cronies? Please have
some conscience for the people!
Tuan Speaker: You move on to another point. This is a very serious allegation. You
move on to another point.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: Okay. I move to another point. The State has to rebut
this. So I hope that the State can look into this and make the rebuttal if necessary.

And the last points would like to rise is again regarding SESCo. Syarikat SESCo
Berhad took out a summon against one of its consumer; Yu Thien Motor Services Sdn.
Bhd. last year and claimed for the arrears of electricity bills of RM34,461.20 together with
interest and costs. This matter was brought to court, the judge heard it, heard the
argument but they dismissed SESCo.s claimed as baseless and arbitrary and unlawful in
law. And the court ask SESCo, “you must pay cost RM8,000.00 to this Yu Thien Motor
Services Sendirian Berhad” But you know what, what happened instead of obliging the
court order, abiding the court order, you know what SESCo did? They did not pay the
RM8,000.00 cost but yesterday they issue a notice, disconnection notice for failing

45


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

payment of arrears of bill reference. We have CEO getting salary RM4.54 million. Don.t
think that he is a Norwegian and he can be above the law in Malaysia. Is this the policy

of him? Where is the CEO? And in the notice, what did the notice say? It.s stated here.
“Please be inform that ourselves will return in two days to disconnect your supply”. The

law, the court already ordered that it is an unlawful claim dismissed but SESCo ignored
and still issues such arbitrary notice. Oppress and suppress the consumer. So, I hope
that SESCo do not act like hooligans. Hooligans. So I hope that SESCo will cancel the
notice, withdraw and pay, the RM8,000.00 cost and apologise. With that I conclude.
Thank you.

Y.B. Encik Malcolm Mussen anak Lamoh: Thank you for giving me the opportunity to
debate on the Motion of Appreciation to His Excellency.s Address delivered in this
august House on 14th May 2012.
First and foremost, I would like to thank and congratulate Tuan Yang Terutama
Yang di-Pertua Negeri Sarawak for his good sense of timing and social appropriateness
for urging the Government to focus on Transformasi Pembangunan Luar Bandar melalui
pembangunan infrastruktur where the private sector should be encouraged to invest and
participate in the creation of more income generating projects for rural communities of
Sarawak, especially in the agro-based industries and tourism.
Tuan Speaker, on land development. I would like to commend the effort made by
Ministry of Land Development and related agencies through campaigns, dialogue
sessions and seminars on the new models of land, NCR land development that had
triggered a new paradigm, a new paradigm shift in the minds of landowners to open up
their lands for plantations instead of keeping them idle all those years. The constant
engagements in sharing knowledge and effective dissemination of information to public
had strengthened your client.s ability to listen to their constituents and negotiate with
Stakeholders.
It is imperative to empower grass-root organizations such as Persatuan Tuai
Rumah or Ketua Masyarakat to create change at different levels, including listening
effectively, building trust, sharing knowledge and skills, debating and learning about
policies for sustained and meaningful change. By strengthening their community
decision-making process and structures in their quest to improve their livelihood, we
should engage land owners to participate in planning, implementation, coordination,
management and also evaluation of such development projects.
Tuan Speaker, on representation in BOD of JV-Company. Though the distribution
or apportionment of land value into equity contribution, stock investment and cash
payment seems attractive, the new JV model with 60:30:10 Equity structure should allow
landowners with 30% share be represented in the Board of Director where their
representative could be elected by the participating land owner themselves, instead of
being represented solely by Pemegang Amanah. This would promote trust and sense of
social justice where management decisions are made through constant consultations,
collaboration and empowerment of the effected land owners. We must be wary of what

Napoleon Hill said, “No position in life can be secure and no achievement can be
permanent unless built upon trust and justice”.

Tuan Speaker, during our recent trip to China, I came across what Sun Tzu wrote

in The Art of War where back in 450BC he said, “One should appraise a war first of all in

terms of five fundamental factors and make comparisons of various conditions of the
antagonistic side in order to assess to outcome. The first of the fundamental factors is
Politics; the second, weather; the third, terrain; the fourth, the commander; and the fifth,

doctrine.” I.m very impress by that statement, ya.

46


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

For international business to operate successfully, the first factor (i.e. politics) is
the most critical factor in attracting foreign investments and the influx of human capitals.
The living proof is the willingness of seventeen companies to set up their projects in
SCORE areas with a total investment of about RM24.6 billion, creating more than 14,000
direct jobs. Syabas to RECODA for coming up with the Regional Corridor Development
Authority (Amendment) Bill, 2012 which was meant to improve its management and
financial capacities in creating more trigger industries for rapid economic development of
Sarawak through SCORE projects. Though the basic business functions of
management, marketing, finance and accounting may remain unaltered, the practice
themselves must be changed to correspond with different environmental variables of
international business.

But on the contrary, when there is no political stability, foreign firm or investors
would be discouraged and adversely affected by political risk created by sudden change
in local political environment, social unrest and disorder, religious conflicts and other
discriminatory regulations.

Tuan Speaker, fortunately, Sarawak had been able to maintain political stability
our
and racial harmony for the last 50 years, because Barisan Nasional had been sincere,
committed and trustworthy in serving the rakyat regardless of race, religion and gender,
which encapsulated the 1Malaysia concept propounded by beloved Yang Amat

Berhormat Prime Minister. Another important parameter mentioned by Sun Tzu is the
fourth factor (i.e the commander of leader) of a country of business organisation.
Sarawak is very fortunate to have visionary, authentic and charismatic
commander in the person of Yang Amat Berhormat Chief Minister who knows how to
inspire, motivate citizens to develop and create change which could bring them to where
they have never been through his politics of development. It follows that the second
wave of development had to be laid out in the New Economic Model for 10 MP and
11MP in order to achieve high income economy and sustainable nation by 2020. We
should be inspired by what Henry A. Kissinger said, “The paramount task of a leader is
to get his people from where there are to where they have never been”.
Tuan Speaker, with our vision 2020 which becomes our doctrine, we know where
we want to be and how to get there because our vision statement is very bold, clear and
concise but measureable in reality. This vision is adequately supported by the
Government Transformation Plan (GTP) and Economic Transformation Plan (ETP)
which had shown positive results so far. Daniel Burnham commented, “Make no little
plans, they have no magic to stir men.s blood. Make big plans and aim high in hope and
work”. On the same note, Andrew Carnegie stipulated that “If you want to be successful,
set a goal that commands your thought, liberates your energy and inspires your hope”.
Tuan Speaker, at the state level, I would like to congratulate Barisan Nasional
under the visionary leadership of our Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri for
coming up with SCORE, which would be the main driver and the enabler to enhance
high economic growth, sustainable and balance regional development with equitable
distribution of income to improve our quality of life in Sarawak.

Dr. David Yongi Cho said; “Show me your vision, and I.ll show your future”.
Therefore, it is important for us to dedicate ourselves to something big like SCORE.
Even if we have to do in small increments, it is our duty to do something to help create a
legacy for future generation. Remember, high achievers have bigger dreams. But on the
contrary, King Solomon in proverb chapter 29:18 said, “Where there is no vision, people
perish”. And Spanish proverbs also affirmed that “He who does not look ahead remains
behind”.

47


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker, allow me to inject some more excitement in this Dewan. I would
like to contradict my friend from Kota Sentosa for his contention made during his debate

th

on RECODA (Amendment) Bill 2012 on 15May, 2012, that there would be the low
creation or demand of jobs in machinery intensive heavy industries in SCORE due to the
use of machines in the production systems. But in the transformation of inputs into

outputs be the products or service, we should consider the whole „generic value chain.

as simplified by Michael Porter; which includes the supply of both transformed and
transforming materials that requires in bound logistics, operation and maintenance of
production machineries, handling of transformed materials which also requires out bound
logistics, sales and marketing of the finished products as well as after-sale services
involved. If we have to include other support activities such as accounting, information

technology and research and development infrastructure and facilities, such projects
would require a lot of skilled personnel... (Interruption)
Tuan Speaker: Honourable Member.
Y.B. Encik Malcolm Mussen anak Lamoh: And knowledge-aged workers in these
industries within SCORE areas.
Tuan Speaker: Honourable Member for Batang Ai.
Y.B. Encik Malcolm Mussen anak Lamoh: 33B, I am not giving way. Time is limited.
Where machine just cannot drop from the sky, it needs to be conceptualised, designed...
(Interruption)
Tuan Speaker: Honourable Member for Batang Ai.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Standing Order 32 (3), it shall be out of order to attempt
to reconsider any specific question upon which the Dewan has come to a conclusion
during the current session, except upon a substantive motion for rescission, that means
matter of RECODA has been concluded and in this meeting and the meeting at the end
of the year, it should not be brought up again. That is the Standing Order. If you want to
rebut me, rebut during the debate on the RECODA Amendment Bill. You don.t wait for
two, three days later and then come and bring up points, again the point that I have
raised in my debate.
Tuan Speaker, I think this is quite clear. Not only it is clear, current sitting, my
friend. You can re-open... (Interruption)
Tuan Speaker: Honourable Member for Batang Ai.
Y.B. Encik Malcolm Mussen anak Lamoh: I just want to explain why it be necessary....
No, it.s okay, but I am trying to justify.
Tuan Speaker: Honourable Member for Batang Ai... (Interruption)

Y.B. Encik Malcolm Mussen anak Lamoh: Okay. But I am trying to insist that it.ll be
necessary... (Interruption)
Tuan Speaker: Honourable Member for Batang Ai, you cannot touch on matters which
have already been debated and decided but not on the Amendment Bill. You can talk
about RECODA, any other things on RECODA but not the Bill.

48


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Y.B. Encik Malcolm Mussen anak Lamoh: It.s okay, thank you. Tuan Speaker, on
technical education, I really salute the formation of Bumiputera Trust Fund (TERAS) to
target school leavers for technical and vocational training, focusing on skill development
and further improvement in their four basic human capacities in mental (IQ), emotional
(EQ), spiritual (SQ) and physical (PQ) intelligences in order to enhance the chances for
employment in the job market. It is my fervent hope that this fund would be distributed
appropriately to all kawasan especially those rural constituencies of Sarawak where
most of these school leavers are not able to enrol themselves to study in institution of
higher learning due to financial constraints, exacerbated by the lack of access to various
opportunities for employment.
Tuan Speaker, ultimately I would like to bring up the needs and other issues
affecting my Constituency of Batang Ai for the relevant ministries to consider:

(i)
The completion of Nanga Kesit-Ulu Engkari road from Gugu to Nanga
Talong, where about only 7.7km length out of 30km had been completed
Ai Dam site
to
to date involving fund amounting RM40 million;
(ii)
The proposed 17km road from Batang passing through
Batang Ai Hilton Resort Hotel and all the way Menyang Taih and
Menyang Sedi in order to open up those arable lands for crop plantations
and eco-tourism project;
(iii) The extension of treated water supply from Nanga Bulo, Lubok Antu to six
other longhouses, Rasau, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang
Paoh, Danau, Kandis along the way to Engkilili town;
(iv) Land development projects for Kumpang, Danau, Rasau, Nanga San
areas under the new NCR land development concepts. A lot more
dialogue sessions need to be organized by the Ministry of Land
Development in order to give landowners the opportunity to choose the
best concept and the most suitable crops for their area; and
(v) The provision of fund for the construction of „Rumah Temuai. at Batang Ai
Dam site, that is at the jetty point, to provide shelter both for social and
economic benefits of the local communities and visitors tourists who got
stuck there due to bad timing and adverse weather conditions, preventing
them from continuing their trip by boat upstream, especially in time of
health and death-related problems. This facility can be co-managed by
the local council and Persatuan Kebajikan Tuai Rumah for Ulu Batang Ai-
Engkari region.
Fittingly, I would like to put on record my sincere appreciation and gratitude to all
Government servants, staff of this Dewan especially Tuan Speaker and his team for the
tireless effort and active participation to ensure the smooth running of this most lively
DUN Session.

Lastly, I would like to conclude by joining my other Colleagues to support this
Motion of Appreciation to Tuan Yang di-Pertua Address with high hope and anticipation
for a better future for all Sarawakians. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai to
all my Dayak friends. Best wishes and many happy returns for the rest of the year to
everybody especially to my friend, the Honourable Member of Kota Sentosa. Thank you
very much.

49


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker: Honourable Member of Telang Usan.

Y.B. Encik Dennis Ngau: Thank you, Tuan Speaker, thank you for giving me the
opportunity for participate in the debate on Motion of Appreciation of Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Address pada pembukaan Persidangan
Penggal Kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak Yang Ketujuh Belas pada Isnin yang
lepas.
Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak selaku Ketua Negeri telah
memperlihatkan betapa Tuan Yang Terutama Tun selesa dan senang dengan
kepimpinan Negeri yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Yang
Amat Berhormat Datuk Sri Perdana Menteri diperingkat
telah membawa
persekutuan serta barisan
kabinet mereka. Tuan Yang Terutama Tun turut memuji usaha dan pencapaian pimpinan
Negeri dan jentera Kerajaan Negeri dan pusat diatas kejayaan mentadbir dan mengurus
Negeri dan Negara dengan prestasi yang mengkagumkan yang
kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat.

Ucapan Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Sarawak mencerminkan
seorang ketua yang sangat perihatin terhadap perkembangan dan senantiasa mengikut
rapat perkembangan dalam Negeri Sarawak mahupun Negara. Tuan Yang Terutama
Tun juga amat mementingkan kesejahteraan rakyat dan Negeri ini. Oleh itu Tuan Yang

Terutama telah melafazkan kata-kata nasihat untuk dijadikan pedoman dan panduan
bagi kita semua. Dengan bukti hasil kerja Kerajaan yang jelas dan kukuh serta
perancangan pembangunan jangka pendek dan panjang yang boleh dicapai, Tuan Yang
Terutama Tun terus menaruh harapan dan kepercayaan yang tinggi, yakin penuh
bahawa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri serta keseluruhan barisan kabinet dan
jentera kerajaan beliau mampu terus menerajui negeri ini ke arah negara maju dan
berpendapatan tinggi khususnya menjelang tahun 2030. Kepercayaan Ketua Negeri kita
terhadap barisan kepimpinan negeri yang sedia ada perlu disokong oleh rakyat Negeri
ini dan boleh diterjemahkan dengan memberi sokongan yang padu kepada semua
calon-calon Barisan Nasional pada PRU ke-13 yang akan datang. Ini amat penting
supaya aspirasi Tuan Yang Terutama untuk melihat Negeri Sarawak dan Malaysia
ditadbir oleh sebuah Kerajaan yang berwibawa, telus dan adil dapat di teruskan selamalamanya.
Demi kebaikan masa depan Negeri ini, ayuh rakyat bumi Kenyalang ini jangan
sekali-kali memberi seinci pun peluang kepada pihak pembangkang berkembang di
Negeri ini.
Tuan Yang Terutama Tun juga menekan betapa pentingnya rancangan
pembangunan Sarawak Corridor of Renewable Energer (SCORE) dan menyeru
masyarakat Negeri ini terutama sekali masyarakat luar bandar supaya berusaha terlibat
dan mengambil bahagian dengan peluang-peluang hasil dari projek-projek yang
berkaitan dengan SCORE. Tuan Yang Terutama Tun juga menyuarakan beberapa
bidang di mana masyarakat luar bandar dapat terlibat secara langsung hasil
pembangunan yang dibawa oleh SCORE dan di antaranya ialah pelancongan, pertanian
komerisial dan perniagaan. Walau bagaimanapun, Tuan Yang Terutama Tun seterusnya
mengingatkan kita bahawa kesemua program-program ini tidak akan berjaya sekiranya
tiada perpaduan di kalangan rakyat dan kestabilan politik yang berkekalan.

Tuan Speaker, izinkan saya mewakili rakyat di Dewan Undangan Negeri Telang
Usan merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih di atas kejayaan dan sumbangan
kerajaan untuk rakyat kita di Dewan Undangan Negeri Telang Usan.

(1)
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Mohd Najib
bin Tun Abdul Razak di atas kejayaan beliau dan Kerajaan Barisan
Nasional menunaikan kesemua janji-janji kerajaan kepada rakyat,
50


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

termasuklah semua janji-janji projek pembangunan untuk rakyat di
kawasan saya DUN N.67-Telang Usan. Untuk memastikan
kesinambungan pembangunan, saya menyeru rakyat negara ini untuk
terus memberi sokongan padu kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri dan Kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan Barisan
Nasional yang ada sekarang tidak perlu lagi diragui keikhlasannya dan
kewibawaannya yang berjuang demi kepentingan rakyat dan negara
untuk masa hadapan yang lebih cerah.

(2)
Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak yang sangat prihatin
tentang kemajuan dan kemakmuran kawasan dan penduduk di luar
bandar Negeri. Siapa lagi yang mengilham dan melahirkan RECODA dan
Menteri
banyak kawasan
Berhormat Perdana Menteri
Transformasi
SCORE yang terbukti telah dapat membawa sinar harapan kepada rakyat
dan Negeri, kalau tidak Yang Amat Berhormat Ketua kita.
Program Pembangunan SCORE yang melibatkan
termasuklah DUN Telang Usan.
(3)
Ucapan terima kasih kepada Yang Amat
Malaysia yang telah sudi datang melawat untuk melihat sendiri keadaan
di kawasan yang sangat-sangat luar bandar di Ulu Baram baru-baru ini
dan seterusnya melancarkan Program Luar Bandar.
Kehadiran Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah
membawa harapan yang tinggi bagi masyarakat di luar bandar.
(4) Yang Berhormat Datuk Patinggi Timbalan Ketua Menteri di atas usaha
beliau yang sanggup turun padang melawat luar bandar Negeri Sarawak
semata-mata untuk memastikan rakyat luar bandar tidak terlepas dari
arus pembangunan Negeri termasuk beberapa kali datang melawat
beberapa penempatan yang jauh di pedalaman Baram. Program
pertanian komersial yang diilham dan dipromosi oleh beliau di kawasankawasan
luar bandar telah membawa hasil yang baik dan positif kepada
mereka menyahut cabaran. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk
Patinggi dan Kerajaan Negeri kerana telah mewujudkan semula jawatan
Agriculture Assistant yang ditempatkan di stesen-stesen pertanian jauh di
pedalaman termasuklah beberapa orang dan stesen-stesen dalam
kawasan saya Telang Usan.
Tuan Speaker, saya juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada
Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah melulus permohonan rakyat Telang Usan
untuk diadakan kelas Tingkatan Enam di Sekolah Menengah Kerajaan Long Lama.
Seramai 60 puluh orang murid telah pun memulakan kelas mereka sejak 8 Mei yang
lalu. Pengwujudan kelas ini akan dapat mengelak pelajar-pelajar luar bandar yang
mungkin akan tercicir daripada melanjutkan pelajaran mereka.
Tuan Speaker, izinkan saya juga menyentuh semula usaha Kerajaan Negeri
memperkasa dan seterusnya memastikan relevansi RECODA mengikut tuntutan masa.
Oleh kerana kawasan yang saya wakili terlibat secara langsung dalam program
pembangunan SCORE saya tergerak hati untuk menyuarakan pandangan dan sokongan
rakyat dan saya terhadap usaha memperkasakan RECODA untuk terus mantap dan
berdaya saing di masa hadapan.

Tuan Speaker, to start with RECODA is like we were told in a children story book
the Goose that laid the Golden Eggs! Because as a result of RECODA, SCORE was
born of which have brought benefits to the rakyat. And SCORE to me is truly the best
way forward, in our preparation to meet and guarantee a better, as well as a high income

51


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

state in 2030. I also liken RECODA to a child dianugerah Tuhan kepada sepasang
suami-isteri, who need to care and nurture him since birth, look after his education need
as he grow up and as well to equip him with proper knowledge to enable him grow and
confidently face the ever-changing world.

In the context of my constituency of Telang Usan we are truly thankful and
delighted that we are firmly part of this massive development programmed brought about
by RECODA and through SCORE development plan. We are truly-truly excited of our
future.

Tuan Speaker, as we all know, on 26th November, 2006 in this august House, the
Right Honourable Chief Minister, arises from his capability to envision the future of our
beloved State put forward a plans to form an authorities body with the sole purpose to
coordinate and spearhead another wave of developments in Sarawak. Of course the
proposal receives immediate approvals and positive comments while at the same time
receive a little sceptical criticism from certain individual. But looking at what have been
going on in areas like Samalajau Industrial Parks, Mukah Smart City, Tanjung Manis
Halal Hub and coming up is Baram and Tunoh Hydro Power, Eco-Tourism and Agro-
Based Industry, RECODA have proven its every reasons of existence as put forth in this
august House by Yang Amat Berhormat Chief Minister at that time. It had proven that it
could spur further development in Sarawak, and to me, with due respect to many other
positive happenings in Sarawak and Malaysia, the birth of RECODA is the best thing
RECODA and SCORE is obviously the catalyst
overwhelming interest
to my opinion the need
Usan we all out for RECODA with the following reasons:
RECODA is successful; deliver its reasons of existence with hard proofs.
industries in
happen in Sarawak in last 40 years.

or the driving force to plan,
coordinate, push and execute developments within the SCORE development areas and
surrounding areas from all fronts.

Tuan Speaker, with all the positive happenings going with the SCORE areas and
surroundings and with shown by many local companies and
foreign alike, hence to further strengthen the purpose and
responsibility of RECODA is so important. In the contexts of my Constituency of Telang

(1)
Have attracted and brought in foreign investors and develop important
Sarawak through SCORE. Despite the negative pictures
paints by the opposition when this Government development arms was
introduced, needless to say, RECODA is now showing great success,
even to the envy of the others States in Malaysia or even the entire world;

(2)
RECODA development programmes through SCORE projects have
brought immense benefits to the State of Sarawak and Malaysia and its
people directly or indirectly. Look at the RM334 billion worth of
investments that the State have received and would receive in years to
come through this development programmes. And further more 14,000
employments opportunities created and offered so far. With many other
companies coming to our shore to set up and operate their business, or
children who are in schools or college today is almost guarantee
employments and what is of paramount important, our State will continue
to proper. Who can deny that, while the opposition attacked and
bombarded this Barisan Nasional Government developments
programmes with will accusations, the Barisan Nasional Government
under the ever able leadership of our Yang Amat Berhormat Chief
Minister continuously, through SCORE produce very, very positive results.
52


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

And if there is anybody who still cannot believe information on all this
positive happenings, all these are there to be seen and even tough. Hard
proof that what I mean; and

(3)
The vast rural and very rural areas in our State i.e. Baram where the State
constituency of Telang Usan of which I represented is situated need huge
and mammoth projects to make positive impacts to our live. With huge
areas and scattered occupations but blessed with natural resources,
Baram now through SCORE as a results of RECODA, will enjoy a big
leaps in physical and social developments within the foreseeable future.
This is because Baram is one of the five major developments trust under
the SCORE initiatives. With Baram within the framework to be develop
under SCORE development programmes, there could not be a better
times ahead for my people of Telang Usan. Certainly, my people in
Telang Usan and Baram will not miss taking advantage of numerous jobs
opportunity created as well as the many business opportunities brought
about by the massive programmed namely Hydro Electric Power, Forest
Plantation and Eco-Tourism and so forth. Now we could actually smell
sense of better days ahead. I urged relevant authorities to show us how
and what to prepare so not to be unprepared when opportunities arrive at
our door steps.
The economics activities as promoted though SCORE is well accepted and goes
in tandem with efforts being taken now by the people in my constituency with some have
moved into economy-based activities such as eco-tourism and small holding rubber and
oil palm and other related agro-based activities. Even parents have started to encourage
their children to take technical based study to prepare them for the huge opportunities
coming our way in Baram.
I urged those who have difference opinions to take a look at the overall
development plan which I believed will definitely bring about positive change to our lives,
now and our future generations.
Tuan Speaker, allow me to highlights important issues and requests that requires
immediate attention by Ministries or Department concerns.
Sijil Lahir Dan Kad Pengenalan Masyarakat Penan Baram –Masalah Baru
Sebuah akhbar tabloid baru-baru telah memuatkan cerita tentang masyarakat
Penan dari kawasan saya. Cerita itu telah mendapat pelbagai reaksi. Sebagai wakil
rakyat kawasan, saya turut rasa terkilan dengan apa yang ditulis sebab apa yang tertulis
pada pengetahuan saya tidak benar.
Walau bagaimanapun, saya tertarik sedikit tentang perkara yang menyentuh Sijil
Kelahiran dan Kad Pengenalan di kalangan masyarakat yang dimaksudkan. Ini memang
perkara yang serius oleh sebab itulah saya berterima kasih kepada Jabatan Pendaftaran
Negara kerana telah bertindak proaktif mengadakan banyak lawatan ke rumah panjang
dan penempatan Penan hingga ke penempatan yang paling jauh di kawasan Baram.
Lawatan-lawatan itu sangat berkesan membolehkan ramai masyarakat kita termasuk
kaum Penan berjaya memohon Sijil Lahir dan Kad Pengenalan.

Namun ada dokumen-dokumen ini yang sudah siap dan sedia untuk di ambil
dari Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara di Miri, Marudi atau Pekan Long Lama tidak
dapat dimiliki oleh si pemohon kerana tidak mampu membayar caj bayaran yang
dikenakan yang mencecah RM200 iaitu mengikut umur pemohon. Oleh itu, ada

53


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

dokumen ini terkandas dan tidak mampu dimilik. Saya merayu kepada pihak berwajib
untuk memberi fleksibiliti dalam perkara dan kalau perlu di bawalah dokumen-dokumen
yang sudah siap itu ke kampung-kampung yang berkenaan supaya usaha murni
kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia diberi dokumen yang sah dapat
dilaksanakan.

Penambahbaik Jalan-Jalan Balak Dari Simpang Ke Kampung-Kampung

Perkara ini amat mendesak melihat kepada keadaan jalan yang ada. Saya
merayu kerja-kerja penambahan baik jalan-jalan balak dari simpang ke kampungkampung
di dalam kawasan DUN Telang Usan ini disegerakan agar bebanan rakyat

penduduk pedalaman dapat diringankan.
Projek Bekalan Paip Air Dari Pekan Marudi Ke 26 Rumah Panjang
Di Kawasan Puyot-Nibong, Marudi
Penduduk di kawasan saya ini amat teruja bila dimaklumkan Kementerian yang
bertanggungjawab melalui jawapan dalam Persidangan Dewan yang mulia ini pada
November 2011 mengesahkan projek ini telah diluluskan oleh Kerajaan dengan kos
sebanyak RM18 juta dan akan mula dilaksanakan akhir tahun ini iaitu tahun 2012. Oleh
kerana projek air ini tersangat-sangatlah penting dan setelah menunggu begitu lama
sekali, saya mohon dan merayu rakyat tidak dihampakan.
Projek Penanaman Getah Bermutu Tinggi
Kawasan pedalaman Ulu Baram hanya sesuai dengan penanaman getah dan
ramai yang telah memohon. Bagi yang layak, saya memohon kerajaan meluluskan
permohonan mereka dengan kadar segera.
Program e-Kasih Untuk Masyarakat Jauh Luar Bandar Termasuk Kaum Penan
Pada pengetahuan saya, memang ramai masyarakat di ulu-ulu sana yang layak
mendapat bantuan rumah melalui program e-Kasih. Tetapi proses yang sedia ada tidak
„rakyat-friendly.dan tersangatlah lambat disebabkan pelbagai alasan dari pejabat yang
mengurus dan memproses permohonan. Saya mencadangkan proses melulus
permohonan projek e-Kasih diolah baru dan meletak wakil rakyat sebagai penentu siapa
dan apa jenis bantuan yang perlu diberi terutama penempatan yang tersangat jauh di
pedalaman. Masyarakat kita yang tinggal di ulu-ulu sana telah lama hidup dalam
kedaifan dan sengsara. Permohonan mereka untuk mendapat tempat perlindungan
seem to take ages to be approved. Please find a way dan percepatkan kelulusan
permohonan mereka. Atau slogan; 1Malaysia, “Rakyat Didahulukan, Pencapaian
Diutamakan”nanti disalah anggap iaitu mereka katakan itu hanya nama haiwan baru
dijumpa di Negara kita.
Kekhuatiran Penduduk Pekan Long Lama

Saya dimaklumkan pejabat Kerajaan dalam RGC Long Lama yang terletak di
seberang Pekan Long Lama akan dibuka tidak lama lagi. Kami teruja kerana janji
Kerajaan untuk membangunkan RGC Long Lama sudah menjadi kenyataan. Namun
seperkara yang perlu diselesaikan oleh Kerajaan ialah kos berulang-alik dari Pekan
Long Lama dengan pusat pentadbiran di RCG Long Lama yang memerlukan
perkhidmatan feri yang sekarang mengenakan caj tambang RM15 untuk sekali
menyeberang. Kos ini sangat membebankan kira kita memerlukan mendapat rawatan
dari klinik atau pun pejabat Kerajaan …
(Interruption) BRIM

54


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker: Times up. Please wind up.

Y.B. Encik Dennis Ngau :Okay. Give me another two minutes Tuan Speaker?
Tuan Speaker: Please conclude, please conclude.

Y.B. Encik Dennis Ngau: Okay. Kursus mengenai masyarakat Dayak sebelum normanorma
cara hidup rumah panjang terhakis, saya mencadangkan Kementerian Warisan
dan Kebudayaan mengwujudkan program dan menganjurkan kursus atau seminar untuk
para belia khasnya berkaitan dengan adat resam masyarakat kita. If you care to read
what in written in the internet or blog, I am dead worried that adat yang telah kita praktik
dan pupuk di rumah panjang sejak nenek moyang kita akan terhapus lambat launnya.
Tuan Speaker, I stand to support the Motion of Appreciation to His Excellency,
The Yang di-Pertua Negeri Opening Address. To all fellow Dayak Friends „Happy Gawai
Dayak.. Tuan Speaker, thank you very much for your kind indulgence. Thank you.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Daro. Who.s that? There are still five more
Barisan Nasional there.
Y.B. Encik Murni bin Suhaili: Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih kerana
memberi peluang kepada saya di Dewan yang mulia ini untuk mengambil bahagian
dalam perbahasan Usul Penghargaan di atas Ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-
Pertua Negeri Sarawak pada Pembukaan Persidangan Penggal Kedua Dewan
Undangan Negeri Sarawak Ketujuh Belas pada hari Isnin bersamaan 14 Mei 2012.
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi
penghargaan kepada Tuan Yang Terutama atas ucapan yang amat bernas disertai
dengan panduan serta arah tuju kepimpinan Negeri. Tuan Yang Terutama telah
menggariskan perancangan serta bidang-bidang pembangunan yang wajib dititikberatkan
oleh semua pihak, pemimpin dan rakyat dalam memelihara perpaduan jitu,
kesejahtaraan serta kemakmuran rakyat dan Negara. Kita juga amat bertuah kerana
memiliki seorang pemimpin yang bukan sahaja berhati mulia bahkan mesra serta berjiwa
rakyat.
Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE)
Tuan Speaker, saya ingin menyentuh juga tentang Sarawak Corridor of
Renewable Energy (SCORE). SCORE memaju pertumbuhan ekonomi Negeri Sarawak.
Selepas dilancarkan pada tahun 2008, kemajuan SCORE amat membanggakan dan
telah berjaya menarik pelaburan dari dalam dan luar negeri. Setakat ini 17 projek yang
bernilai RM24.63 billion telah diluluskan dan akan menampung sebanyak 14,471
peluang pekerjaan. SCORE berteraskan penerokaan sumber tenaga secara mesra
alam, antara lain, pelaburan-pelaburan dalam industri, sektor tenaga, infrasktur, modal
insan dan infrastruktur institusi. Kemajuan SCORE akan membawa impak ekonomi yang
besar kepada Sarawak dan mampu dijadikan asas untuk membangunkan industriindustri
hiliran dan sokongan lain. Dalam konteks ini, saya yakin SCORE akan turut
dirasai serta dinikmati oleh penduduk seluruh Sarawak dengan cara dan pada skala
yang berbeza-beza. Di Kawasan N.37-Daro, senario perubahan yang bakal dibawa oleh
SCORE akan menguntungkan penduduknya, khasnya dari sudut pekerjaan,
pelancongan, pertanian, industri desa, perdagangan dan sebagainya. Terletak dekat
pada Halal Hub di Tanjung Manis, pertanian dan perikanan wajar dimanfaatkan oleh
agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam menentukan aktiviti-aktiviti yang perlu
dilakukan oleh penduduk tempatan agar peluang-peluang tersedia tidak disia-siakan.

55


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tabung Ekonomi Gagasan Anak Bumiputera Sarawak (TEGAS)

TEGAS dilancarkan pada bulan Februari 2012 oleh Yang Amat Berhormat Ketua
Menteri khusus bagi membantu anak tempatan merebut peluang pekerjaan dalam
bidang teknikal yang dijamin menyediakan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi.
Tenaga kerja ini nanti akan digunakan untuk mengisi kekosongan jawatan yang
berkaitan dengan kerja mahir di SCORE. Ia dituju khusus di kalangan belia-belia
tempatan yang berada di luar bandar. Saya menyokong penubuhan TEGAS kerana ia
memberi kesempatan kepada belia-belia yang tercicir dari bidang pelajaran untuk
melengkapkan diri di bidang teknikal dan vokasional. Dan juga saya berharap supaya
Kerajaan Negeri memberi perunukan dana yang mencukupi untuk menjamin TEGAS

mencapai matlamatnya.
Jalan Menghubung (Feeder Roads) Ke Jalan Sibu –Tanjung Manis
Tuan Speaker, saya ingin menyentuh keperluan-keperluan kawasan saya, satu,
jalan menghubung (feeder roads) ke Jalan Sibu -Tanjung Manis. Jalan Sibu -Tanjung
Manis di kawasan SCORE merentasi sebahagian daripada Kawasan N.37-Daro, meliputi
kawasan Daerah Luar Bandar Sibu dan Meradong. Saya sekali lagi di sini ingin
menyampaikan permohonan daripada penduduk, khususnya yang tinggal di 10 buah
Rumah Panjang di Sungai Lengan, dua buah Rumah Panjang di Nanga Singat di
Daerah Luar Bandar Sibu, dan juga tujuh buah Rumah Panjang termasuk sebuah
perkampungan orang Melayu di kawasan Teluk Bulat, Teluk Batu dan Muara Lebaan di
Daerah Meradong. Dan juga lapan buah rumah panjang dan sebuah perkampungan
melayu di Stubah -Sungai Ilas juga di Daerah Meradong. Kawasan penempatan ini
perlu dihubungkan dengan jalan utama SCORE berhampiran Jalan Sibu –Tanjung
Manis melalui pembinaan jalan-jalan penghubung atau feeder roads. Dengan adanya
jalan ini juga akan membuka ruang untuk menjadikan kawasan ini kawasan pertanian.
Tanah yang luas boleh dimanfaatkan untuk penanaman pelbagai jenis tanaman,
termasuklah kelapa sawit dan getah. Saya ingin mencadangkan supaya tanah NCR di
sini disukat dan dimajukan dengan kelapa sawit, supaya pemilik-pemilik tanah ini dapat
ikut serta dalam skim itu. Saya yakin pengenalan skim kelapa sawit di kawasan ini bukan
saja menjana peluang-peluang baru dan tambahan, bahkan mampu menambah
pendapatan penduduk di situ. Malah secara umum skim sebegini mampu merancakkan
serta menyemarak aktiviti-aktiviti ekonomi di Kawasan N.37-Daro.
Perhubungan Feri di Muara Lassa, Daro
Tuan Speaker, perhubungan feri di Muara Lassa, Daro. Sekali lagi saya ingin
menyentuh perkhidmatan feri dari Nangar Kecil, Daro ke Kut, Pulau Bruit. Feri
menyeberangi Sungai Muara Lassa yang begitu luas. Laluan ini juga semakin popular di
kalangan pengguna dari Daerah Matu dan Daerah Daro untuk ke Sibu dan juga ke
Tanjung Manis. Sebuah sahaja Feri beroperasi dari jam 6:00 pagi hingga 7:00 malam.
Feri ini juga adalah pengangkutan utama bagi lori-lori yang membawa buah kelapa sawit
untuk diproses di kilang yang terletak di Pulau Bruit.

Masa menunggu feri di sini kadang-kadang terlalu lama. Contohnya, kalau
terlepas feri kita terpaksa menunggu sekurang-kurangnya satu jam atau lebih. Feri
menyeberang sungai memakan masa setengah jam. Ulang alik satu jam. Ini tidak
termasuk loading dan unloading. Bayangkan jika ada kecemasan berlaku, misalnya
orang sakit untuk dirujuk ke Hospital di Sibu atau pesakit dari Pulau Bruit untuk dibawa
ke Hospital Daro. Apa yang akan terjadi? Saya memohon kepada agensi Kerajaan
berkaitan supaya mempertimbangkan untuk menambah satu lagi feri untuk laluan ini.

56


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Klinik Kesihatan Daro

Tuan Speaker, saya ingin menyentuh mengenai Klinik Kesihatan Daro. Sebuah
klinik kesihatan telah dicadangkan untuk Daerah Daro bagi menggantikan klinik
kesihatan yang lama yang mana bangunannya telah daif dan uzur. Ditambahkan lagi
dengan lokasinya yang terletak di tepi sungai di mana buat masa sekarang telah
diancam oleh runtuhan tebing disebabkan oleh hakisan. Saya bercadang supaya pihak
kerajaan mengambil tindakan dengan kadar segera untuk membina klinik tersebut bagi
memudahkan pesakit-pesakit dari Kawasan Daro dan persekitarannya. Diharapkan juga
supaya klinik baru ini akan dilengkapkan dengan kemudahan-kemudahan seperti
makmal, farmasi dan x-ray. Klinik ini juga perlu ada pakar pergigian di mana buat masa

ini tidak ada pakar tersebut berkhidmat di klinik atau Hospital Daro.

Keperluan Balai Bomba

Tuan Speaker, kebakaran dikira tragis kerana melibatkan kematian
orang awam
amat
atau
kehilangan harta benda. Oleh itu, usaha-usaha
Saya
dapat membantu
melatih untuk
memadamkan serta mencegah kebakaran wajar dipuji. gembira dan
berterima kasih kepada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mementingkan
program sedemikian. Sukarelawan yang terlatih ini memadamkan
kebakaran sementara menunggu bomba tiba. Persoalannya, adakah ini secara yang

berkesan dengan kurangnya peralatan pemadam api seperti hos dan enjin pam dan
sebagainya?
Pada persidangan yang lepas juga, pihak Kerajaan telah meluluskan Lot 1083,
Blok 23, Jemoreng Land District seluas 1.43 hektar telah diperuntukkan untuk “Fire and
Rescue Department” oleh Federal Land Commisioner untuk tujuan balai bomba grade C
di Daro. Saya harap cadangan ini dapat dipercepatkan kerana Balai Bomba yang
terdekat letaknya di Mukah.
Membaikpulih Jalan
Jalan yang perlu dibaikpulih ialah:
(a) Jalan utama dari Kampung Tebaang ke Daro; dan
(b) Jalan utama dari pengkalan feri Bintangor ke Kampung Muara Lebaan.
Kedua-dua jalan ini mengalami masalah putus hubungan di tempat-tempat
tertentu semasa air pasang besar. Saya berharap pihak yang bertanggungjawab perlu
memantau kawasan jalan yang terlalu rendah dan dapat segera meninggikannya demi
menjamin keselamatan penduduk yang menggunakan jalan ini.
Bekalan Elektrik Luar Bandar dan Bekalan Air Luar Bandar
Tuan Speaker, saya ingin menarik perhatian Dewan yang mulia ini terhadap
masalah-masalah bekalan elektrik dan air bersih yang dihadapi oleh para penduduk di
beberapa Kawasan di N.37-Daro. Keperluan utama adalah bekalan elektrik dan air
bersih ke rumah-rumah kediaman mereka. Dalam konteks ini, terdapat beberapa buah
Rumah Panjang dan juga perkampungan yang terlibat terletak di sepanjang tebing
Batang Lassa dan Loba Seman (Batang Paloh) dan Sungai Lengan memohon supaya
kawasan mereka dibekalkan dengan bekalan elektrik dan air bersih.

(a) Kawasan yang memerlukan bekalan elektrik dan air bersih ialah:(
i) Lima buah Rumah Panjang di Serban, Daro;
57


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

(ii)
Enam buah Rumah Panjang di Passin, tiga buah Rumah Panjang
di Batang Lassa dan Kampung Sawai di Daerah Matu;
(iii)
10 buah Rumah Panjang di Batang Lassa di bawah daerah luar
bandar Sibu;
(iv)
Lapan buah Rumah Panjang di Stubah-Sungai Ilas; dan
(v)
Kampung Penasu.
(b)
Kawasan yang memerlukan bekalan air bersih ialah:(
i)
10 buah Rumah Panjang di Sungai Lengan, Sibu;
(ii)
Tujuh buah Rumah Panjang di Nanga Semah;
(iii)
Kampung Sabena; dan
(iv)
Kampung Penasu.
Saya berharap agensi-agensi Kerajaan yang membekalkan kedua-dua keperluan
dan kemudahan itu mengambil langkah segera untuk membantu agar mereka juga dapat
menikmati keselesaan serta kemajuan yang dinikmati oleh penduduk di tempat lain yang
tidak menghadapi masalah-masalah tersebut. Oleh itu, saya ingin mencadangkan satu
kajian menyeluruh dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan berkaitan dengan mengumpul
statistik tentang kampung atau rumah panjang yang ketiadaan bekalan api elektrik oleh
pihak SESCo atau air paip oleh Jabatan Kerja Raya atau kedua-duanya supaya
keutamaan dalam pengagihan keperluan-keperluan asas begini dapat dilakukan pada
masa hadapan.
Tuan Speaker, saya ingin menyentuh juga dengan perlakuan yang diperlihatkan
oleh Ahli-Ahli Yang Berhormat Pembangkang di Dewan yang mulia ini sejak sekian lama
sedikit sebanyak menjejaskan kempen kerajaan yang mahu semua penduduknya
berpekerti mulia dan para pemimpinnya khususnya Ahli-Ahli Yang Berhormat
Pembangkang supaya menjadi contoh teladan kepada generasi muda terutama yang
akan duduk di Dewan ini pada masa hadapan. Bayangkan perlakuan begini juga
diperlihatkan kepada tetamu yang datang menyaksikan persidangan ini terutama yang
datang dari luar. Oleh itu, saya berharap Ahli-Ahli Yang Berhormat Pembangkang kita
tidak akan terus-terusan mencemarkan Dewan Yang Mulia ini dengan perlakuan yang
menjijikkan sebaliknya memperlihatkan perlakuan yang terpuji seperti yang diamalkan
dan menjadi kebanggaan masyarat berbilang kaum kita.
Tuan Speaker, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, saya ingin merakamkan
penghargaan kepada Tuan Speaker kerana telah berjaya mengawal perjalanan
persidangan ini dengan jayanya meskipun sering diganggu oleh Ahli-Ahli Yang
Berhormat Pembangkang.
Saya ingin juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan Selamat Hari Jadi
kepada Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri pada 21 Mei 2012. Semoga
Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri sentiasa sihat selalu, dimurahkan rezeki
dan dilanjutkan usia supaya dapat terus memimpin rakyat Negeri Sarawak.
Saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai kepada rakan-rakan yang
berketurunan Dayak yang akan meraikan Gawai Dayak pada bulan Jun ini dan juga
ucapan ini ditujukan kepada kaum ibu sempena Hari Ibu dan kepada guru-guru atau
bekas guru sempena Hari Guru.

Dan dengan ini, Tuan Speaker, saya menyokong Usul Penghargaan Atas
Ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri. Sekian, terima kasih.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Padungan.

58


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Y.B. Encik Wong King Wei: Thank you, Tuan Speaker, the first issue.
Open Air Market Upgrading Works

The government has just started the renovation works at the Open Air Market in
Kuching few days ago. According to Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) the
renovation works is taking three months time to complete. I welcome the effort of
Government to upgrade the market as its current condition is poor. Either the
Government has to take note that the hawkers are earning their living there. Three
months is too long for them. I do not wish to bring these issues to this Dewan if it can be
solved with DBKU. However, unfortunately DBKU has been difficult and not

approachable. I have written to the Mayor of DBKU on the 9th April 2012 and submitted
the letter personally by myself to his office asking for an appointment to be made to
discuss the problem faced by the hawkers. Until today, there is no reply from the Datuk
Bandar. There is no basic courtesy shown by the Datuk Bandar of DBKU to reply my
official letter, not even a phone call from his office to state whether that is Yes or No to
caring Government in these matter.
one or
the requested appointment. This is the attitude of Barisan Nasional Government, the
attitude of just “don.t care”, the attitude of Datuk Bandar must be condemned to prove
that the Barisan Nasional Government is a The
Government has to divide the renovation works to be carried out into two phases, so to
shorten the period of renovation from three months into two months. Further

financial aid of RM500 per month has to be given to all hawkers for the lost of earning
during the renovation period.
Poor Public Transportation the Cause of Traffic Congestion in Kuching
The poor public transport infrastructure and system is poor and greatly
insufficient. It is a shame on Barisan Nasional Government for non action in
implementing an affordable, complete and comfortable public transport system.
As the town planner, the Government ought to have contemplated the population
increment in all major cities/town to meet future needs. Therefore, needless to say, the
Government ought to have complete town planning in advance for the next 20 – 30
years. It is a responsibility of the Government to put the town in proper planning, i.e, to
identify and diversify the function of the town according to different areas and in utmost
importance, to ensure the mobility of the people in the town.
It is common knowledge that we can never neglect mobility of the people when
comes to town planning. The mobility of the people has to be ensured and only than
economical growth of the region can be ensured. The Barisan Nasional Government is a
short-sighted Government, particularly in terms of town planning. The Government has
never planned for future, for at least two decades in advance. This makes Sarawakians,
especially Kuching folks, are now suffering due to traffic congestion in the city.
If the State Government has been contemplating the population increment,
massive extension of Kuching vicinity due to development, the Government would have
planned as to how to link all the commercial, residential and entertainment areas by
different public transportation, such as public buses and light railway system.

In year 2000, Kuching District was having about 510,000 populations and it has
been increased to about 600,000 in year 2010. It could be reasonably expected that the
population in Kuching will be at least reach 700,000 in year 2020, which is eight years to
come. This is excluding the population in Samarahan, Serian and other adjoining towns.

59


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

One must also note that the increment population of vehicles is much more
greater than the increment of human population, which the figure for new registered
vehicles was 31,372 in year 2009 alone. What does it means? It means that the
Government has left people with no other alternatives to move around apart from using
individual cars.

I

must highlight the Honourable Minister for Infrastructure Development and
Communications. who is not here now, irresponsible analogy on why there is traffic
congestion in Kuching. It was in all major local Chinese Newspaper dated 3.5.2012. The
Honourable Minister stated that it was because of the cars are too cheap and makes
people tends to buy more cars. Therefore, the Honourable Minister proposed a solution,

to ease the traffic congestion in Kuching, is to increase the car price, road tax and
insurance cost.
I would like to enlighten the Honourable Minister that, people are buying more
cars, not because of car price is cheap but because we are having are incompletent
State Government. No frequent, punctual, comfortable and affordable public bus network
has been provided as alternative, no light railway system has been provided too. No
bicycle lanes provided to ensure the safety of the bicycle riders and no pedestrianisation
effort has been put in at high density areas.
50 years on, no basic public transportation system is provided to the people. This
justify that why I said our Government is incompetent.
Tuan Speaker: That is a very serious allegation and unparliamentarily. Using that word
is unparliamentary, so you withdraw it.
Y.B. Encik Wong King Wei: Okay, I will replace it. Incompetent, our State
Government is incompetent. Alright, the Honourable Minister was blaming the people
for buying many cars which in fact it was the Government.s fault in leaving no better
choice for people but to travel by private cars. This is the reason causing traffic
congestion. The public bas system in Kuching was as poor as none. I personally
experienced it on 9th of May 2012, I was trying to take a bus as if I am a worker who work
at the Kuching city centre and wanted to go back home which is located at 7th Mile. It
was really a bad experience for me to ride on a bus. It took me about two and half hours
from Jalan Ang Cheng Ho to 7th Mile. I was just reaching at 7th Mile commercial area
which an ordinary person has to walk for a further 15 minutes distance back to home
which is located at Jalan Stakan. For example, out of this two and half hours, more than
one hour had been spent waiting for the bus. To go to the 7th Mile, one must take two
buses. This is inconvenient.
I have interviewed an old man who was on the bus with me. He spent six hours
on his trip back and to forth from work. Six hours per day! My dear Honourable Ministers,
can you never imagine how people have been suffering? Our people have been crying
for the Government serious concern on improvement of public transportation. Have you
all heard this?

To ease the traffic congestion, the Government has to encourage the people to
go for public transport, instead of using private cars. Therefore the public bus must be
attractive enough for the people to use. The bus system has to be punctual, frequent,
comfortable, safe, affordable and covering all corners of the city. At least 300
computerised and comfortable buses in additional have to be put on road to cover all
corners of Kuching and to link Kuching to its satellite and adjoining towns, such as
Serian, Samarahan and Bau.

60


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

The bus fare has to be cheaper. It spent me RM3 per trip from city centre to 7th
Mile. This means a person has to set aside RM156 per month for transportation (RM6 x
26 working days) for just going to work. This is too burdensome for low income workers.

Treated Water and Electricity Supply

50 years has been given to the Barisan Nasional Government to rule the State.
The Government has failed to ensure that the most basic need to sustain the living,
which is treated water and electricity supply, to all the Sarawakians. According to the
answer given by the Minister, 500, 000 Sarawakian or 111, 000 households are still living
in the dark without State Grid electricity supply. 50 years has past, why is the State

Government still cannot ensure each and every Sarawakian enjoy the State Grid
electricity supply?

We have to bear in mind that by using individual generator, the people have to
pay more and yet to enjoy shorter period of electricity supply. The usage of diesel on
generator is not only costly but also not environmental friendly.
not
000 population
Is the non-supply of
electricity purposely designed to coerce the rural people to continue vote for Barisan
Nasional? It is a tactic by Barisan Nasional Government to threaten people that if they
are not voting for Barisan Nasional, they will forever getting electricity supply.
Similarly with the treated water supply, 450, or about 100, 000

households is not having treated water supply. How can this happen if Barisan Nasional
Government is a “Rakyat Didahulukan” (People First) Government?
50 years, the resource of the State is getting much more lesser. The
Government turned virgin forest into naked land, at the same time the Government
turned people into poorer state. Where has our wealth gone to?
Poor Infrastructure
The Pan Borneo Highway was already a project since the formation of Malaysia
in year 1963. After half a decade, the so called “highway” is only high in the sense of car
accident rates. Yes, half a century. Sorry my mistake. The so called “highway” is only
high in the sense of car accidents. The highway is unsafe enough for road users to drive.
It is bumpy, lack of maintenance, lack of road lightings, meandering, prone to accident,
no resting places. It is not a good experience to travel on the so called “highway”.
It cannot be categorized as “highway” per se. There is no dual carriage way in
most of the stretch of Pan Borneo Highway. Often, people are risking their life when
trying to overtake, people.s life are often being risked when someone from the opposite
direction is overtaking.
Yet, the Barisan Nasional Government is saying that dual carriageway will not be
constructed for the Pan Borneo Highway because it only caters 10,000 road users daily
which is below the minimum of 20,000 users daily, a number justify the construction of
dual carriageway. The justification for dual carriageway should not be based on the
amount of daily users but it should be based on the need.

50 years, how many trees in Sarawak had been copped down, how many oil and
gas in Sarawak had been taken, how many lands had been alienated for oil palm
plantation? But why the Sarawakians still does not deserve a comfortable, safe and high
speed highway?

61


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

There is no alternative, apart from Pan Borneo Highway, to reach many of the
towns in Sarawak, and yet the Government are saying, “We have not enough usage
volume to justify the construction of a true highway”.

There is a need for us to have a much better highway than the current one and
Sarawakians deserve it. Therefore, I would like to put a challenge to the Honourable
Ministers. No plane, no helicopters and no luxurious cars during your visits to all parts of
Sarawak. I am confident that you all will have the same cry.

We are not keen to mere upgrade of Pan Borneo Highway for example to add
overtaking lanes in some parts. What we want is a true highway for Sarawakians.

Land Issue
Sixteen pieces of lands; Lot 4, Block 21 Seredeng Land District; Lot 14, Block 22
Seredeng Land District; Lot 15, Block 22 Seredeng Land District; Lot 47, Block 23
Seredeng Land District; Lot 202, Block 2 Tulai Land District; Lot 515, Block 3 Tulai Land
District; Lot 589, Kedang Land District; Lot 601, Block 1 Kedang Land District; Lot 176,
Block 3 Kedang Land District; Lot 78, Block 7 Engkilo Land District; Lot 271, Block 13
Engkilo Land District; Lot 272, Block 13 Engkilo Land District; Lot 1152, Engkilo Land
District; Lot 218, Block 12 Engkilo Land District; Lot 220, Block 12 Engkilo Land Distric;,
Lot 75, Block 13 Engkilo Land District. Sixteen pieces of land in total area of 9,817.87
hectares, more or less, which land size is about one third of Penang Island.
This 16 pieces of land were alienated to a company named Delta Padi Sendirian
Berhad without open tender. One of the shareholders in the said Delta Padi Sendirian
Berhad is Mesti Bersatu Sendirian Berhad which holds 450,000 shares of the company.
„Mesti Bersatu., supaya akan dapatkan tanah. Yang Amat Berhormat Chief Minister
himself is one of the Directors and Shareholders to Mesti Bersatu Sendirian Berhad. The
Yang Amat Berhormat Chief Minister ought to explain why all these sixteen pieces of
land were alienated to his own company?
When there were allegation against Yang Amat Berhormat.s family company,
Yang Amat Berhormat always gave the justification that his children put in their own in an
effort to make their company prosperous. But now, it is Yang Amat Berhormat.s own
company, how do Yang Amat Berhormat explain this? We, Sarawakians, wants an
answer to this alienation of 16 pieces of land.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Are you able to substantiate that? I am just only
asking, are you able to substantiate that? I am asking question, are you able to
substantiate that?
Y.B. Encik Wong King Wei: Of course can. You see this thick „land search. and
„company search.?.
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Ya, it is a fact. So what? Are you imputing any
bad motive there?
Y.B. Encik Wong King Wei: You see 16 pieces of lands. 16 pieces of lands, about
9,000 or 10,000 hectares. It.s the Chief Minsiter.s own Company. So, something went
wrong isn.t it? You.re not saying that is normal. Are you saying that this is normal? He

asked a question, I have to answer him.

Tuan Speaker: Okay, you got your point. You will get the answer.

62


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Y.B. Encik Wong King Wei: You are going to explain it on behalf of the Chief Minister.
Are you going to explain for him?
Tuan Speaker: You move on, move on.

Y.B. Encik Wong King Wei: So, Yang Amat Berhormat Chief Minister has to explain
this. We want the answer... (Interruption)
Tuan Speaker: You have made your point. You move on.

Y.B. Encik Wong King Wei: We deserve an answer. In the absence of any justifiable
explanation, this is a blantant corrupt practice. With that, I conclude.
Tuan Speaker: That is a serious allegation. That is out of order.
Y.B. Encik Wong King Wei: In the absence of any justifiable explanation, this is a
blantant corrupt practice.
Tuan Speaker: Ya, but you in a direct way is saying that word. You haven.t even heard
any explanation.
Y.B. Encik Wong King Wei: Sorry?
Tuan Speaker: You are making an assertion you know by saying that?
Y.B. Encik Wong King Wei: We want explanation. This is a clear-cut case. We want an
explanation, everything.
Tuan Speaker: Okay, you move on.
Y.B. Encik Wong King Wei: Sorry, I can.t hear you. On your microphone.
Tuan Speaker: You move on and stop that.
Y.B. Encik Wong King Wei: Ya, I am done with my speech. With that, I conclude.
Thank you.
Tuan Speaker: Okay, Honourable Member for Lambir.
Y.B. Encik Ripin bin Lamat: Terima kasih, Tuan Speaker kerana mengizinkan saya
turut serta dalam perbahasan usul untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi
penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri
Sarawak atas Perasmian Pembukaan Penggal Kedua Persidangan Dewan Undangan
Negeri Yang Ketujuh Belas dalam Dewan yang mulia ini pada 14 Mei 2012 yang lalu.
Tuan Speaker, antara intipati ucapan Tuan Yang Terutama adalah betapa
pentingnya pelaksanaan gelombang kedua politik pembangunan Negeri Sarawak yang
diilhamkan dan diterajui oleh Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri yang kita
kasihi. Dan melalui pelan jangka panjang Sarawak Corridor of Renewal Energy iaitu
SCORE. Projek-projek dalam SCORE akan menjadi penjana utama ekonomi Negeri
Sarawak pada tahun-tahun yang mendatang sehingga Negeri kita mencapai tahap maju
pada tahun 2030. Setakat ini dilaporkan sebanyak 17 projek telah diluluskan dengan
jumlah pelaburan sebanyak RM24.623 billion dan 14,471 peluang pekerjaan tersedia
dan banyak lagi pihak yang telah menunjukkan minat untuk melabur dalam SCORE
serta dijangka akan banyak lagi peluang-peluang pekerjaan dan peluang-peluang

63


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

perniagaan untuk usahawan-usahawan kecil dan sederhana (SME) terutama sektor
pengangkutan, perkhidmatan laundry, pelancongan, makanan dan lain lain lagi.

Tuan Speaker, bak kata perpatah sudah terang lagikan bersuluh, memetik

tuduhan Yang Berhormat Kota Sentosa mengatakan “projek score is zero”, adalah tidak

berasas sama sekali.

Atas dasar demi rakyat untuk rakyat serta ikhlas memperjuangkan kepentingan
dan demi kemajuan kesejahteraan rakyat tidak kira di bandar atau di luar bandar, tidak
kira agama, kaum dan kepercayaan, serta tidak kira fahaman politik, hatta rakyat di
Kawasan Yang Berhormat bagi Kidurong pun telah mendapat nikmat pembangunan
daripada SCORE, yang mana kampung-kampung yang
Yang Berhormat
Kawasan Nyalau di dalam
Kawasan DUN Kidurong telah mendapat bekalan air bersih pada tahun 2011 yang lalu
dan tidak dapat dinafikan ..nilai-nilai tanah baiknya NCR, tanah pertanian dan juga mix
zone di kawasan perkampungan ini telah naik begitu mendadak sekali setelah projekprojek
SCORE bermula. Lima tahun yang lepas bila-bila masa saja kita boleh membeli
tanah pada harga RM1,000 sehingga RM5,00 seekar tetapi sekarang nilainya telah
berubah menjadi RM10,000 hingga RM50,000 satu ekar.

Tuan Speaker, ingin saya membalas ucapan bagi Piasau
semalam mengenai projek balai raya Kampung Muhibbah, Kuala Baram. Semuanya

tercatat di dalam hansard pada hari ini. Yang Berhormat bagi Piasau he alleged that the
contract for balai raya was awarded to the company because I am Political Secretary to
the Chief Minister. That is totally untrue and baseless and perceived it as an attempt to
tarnish my reputation. Kenyataan beliau itu tidak benar sama sekali serta berunsur
fitnah. Projek ini telah ditawarkan kepada syarikat selepas proses tender terbuka yang
telah dikendalikan oleh Pejabat Daerah, Pejabat Residen serta kerjasama daripada
pihak Majlis Bandaraya Miri. Saya tidak mendapat projek tersebut atas kapasiti sebagai
Setiausaha Politik. Saya berkecimpung dalam perniagaan sudah sekian lama sebelum
menjadi Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat bagi Ketua Menteri lagi dan
lesen Syarikat Woodbank (Swk) Sendirian Berhad telah digunakan oleh rakan-rakan
pemuda untuk berkecimpung di dalam perniagaan dan telah dimaklumkan kepada saya
untuk membida projek tersebut melalui tender terbuka, dan masa itu saya telah berada
di luar negara di Mekah untuk mengerjakan umrah. Oleh itu, saya tidak terlibat di dalam
projek ini.
Tuan Speaker, Ahli Yang Berhormat bagi Piasau juga menyatakan projek
tersebut sepatutnya bangunan konkrit tetapi dibina menggunakan kayu rendah kualiti
dan without access road. Untuk makluman Dewan dan juga Yang Berhormat bagi
Piasau saya dimaklumkan spesifikasi projek tersebut adalah bangunan kayu bukannya
konkrit seperti yang beliau nyatakan dan bahan binaan kayu yang digunakan adalah
kayu berkualiti tinggi iaitu seperti kayu belian dan kayu selangan batu bagi lantai dan
dinding bangunan, dan memang tiada access road dalam pelan...(Interruption)
Tuan Speaker: Ya, Ahli Yang Berhormat bagi Jemoreng.

Y.B. Encik Ripin bin Lamat: dan projek telah siap pada Disember 2011 mengikut
standard spesifikasi yang telah ditetapkan... (Interruption)
Tuan Speaker: Ya, press your mic.

Y.B. Encik Abu Seman bin Jahwie: Point of order 33(a), with treats by rising to any
Point of Order, when a Member speaking, shall resumed he sit and the matter. Now,
Honourable Member for Kota Sentosa is moving his seat... (Interruption). Ya, you cannot
cannot change your seat now.
64


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Tuan Speaker: Go back to your seat. It is in the standing order.

Y.B. Encik Ripin bin Lamat: Tuan Speaker, boleh saya teruskan ucapan saya?
Tuan Speaker: Please go back to your seat, it is a breach to standing order. No
unseeing and you must attach to the quorum.

Y.B. Encik Ripin Bin Lamat: Tuan Speaker, boleh saya teruskan ucapan saya? Can I
continue my speech?
Tuan Speaker: Just sit down, just sit down.

Tuan Speaker: Alright, order, order. You know it very well. You sit down. Yes the record
must be kept right. You must stick to the quorum of the house, not necessary be. You
just sit down; you do not need to argue.
Y.B Encik Ripin bin Lamat: Can I continue? Okay, Tuan Speaker, may I continue?
Tuan Speaker: Sit down.
Y.B. Encik Ripin bin Lamat: Untuk menyokong kenyataan saya, Tuan Speaker, …
(Interruption)
Tuan Speaker: Go on Lambir.
Y.B. Encik Ripin bin Lamat: Untuk menyokong kenyataan saya, pihak penduduk
Kampung Muhibbah yang diketuai oleh Ketua Kaum Nordin Yusuf telah membuat
kenyataan dalam akhbar Borneo Post pada tarikh 16.05.2012 page D3, izinkan saya
membaca petikan tersebut Tuan Speaker. “The village Ketua Kaum Nordin Yusuf said
community hall has been completed December last year showed that the Government
was sincere helping the people. I am thankful that the hall stands tall in this village. I
don.t want to see the opposition manipulating this building as an issue, responding to
certain allegation made by opposition concerning the hall. Nordin said they condemn the
opposition for trying to confuse the people with baseless allegation concerning the
construction of the hall. What can the opposition do? Just merely talked but cannot
implement any project for the people, he added. At that time, the village JKK also
thanked the contractor for completing the project in time and according to the
specification said even though weather condition sometimes not favourable.
Tuan Speaker, dengan ini dengan ini jelas kenyataan Yang Berhormat bagi
Piasau adalah berniat tidak baik serta misleading Dewan yang mulia ini dan kalau Yang
Berhormat bagi Piasau seorang yang bertanggungjawab, beliau harus memohon maaf
dan menarik balik kenyataan beliau yang mengelirukan tersebut.
Tuan Speaker, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri sebagai pemimpin
yang telah melawat ke setiap tempat Negeri Sarawak amat prihatin terhadap kestabilan
ekonomi dan politik, keharmonian dan perpaduan antara kaum, disamping
pembangunan belia serta perihatin pentingnya pendidikan sains dan metamatik, dan
seterusnya mempromosikan bidang-bidang teknikal kepada lepasan sekolah di seluruh
Negeri kita. Saranan Tuan Yang Terutama ini haruslah kita fahami dan implimentasikan
dalam perjuangan kita membela nasib rakyat. Jangan kita ikut jejak langkah sesetengah
pihak yang menggelar mereka pertubuhan-pertubuhan bukan Kerajaan NGO's,
berkecuali, bebas dari politik, memperjuangkan kebebasan bersuara, memperjuangkan
hak asasi manusia dan memperjuangkan demokrasi tetapi membangkitkan sentimen
perkauman, mempromosi demonstrasi jalanan, mencalar imej Negeri dan Negara di

65


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

mata dunia. Meniup sentimen membenci Kerajaan, membenci institusi keselamatan
Negara seperti polis yang bertungkus lumus dan tidak kira penat lelah dan masa
menjaga keamanan dan keselamatan kita seharian. Dengan ini saya merayu kepada
semua Ahli Dewan untuk mengutuk tindakan tidak bertangungjawab pihak-pihak
menganjurkan kekacauan dan tidak menghormati undang-undang Negara ini, dan
memohon supaya kerajaan mengambil tindakan sewajarnya untuk membendung gejala
ini dari berterusan.

Tuan Speaker, dengan kesempatan ini juga saya ingin menyuarakan keperluankeperluan
rakyat di Kawasan saya N.62-Lambir.

Bekalan Air Bersih Luar Bandar
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan,
kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Malaysia dan Kementerian
Kemudahan Awam Sarawak atas keprihatinan dan kelulusan projek bekalan air luar
bandar ke beberapa kawasan dalam DUN Lambir pada tahun lepas dan tahun ini iaitu
kawasan perkampungan Lusut dan Kawasan Sungai Kelitang Rumah Duat.
Dan yang terbaru ialah kelulusan dan pemberian projek bekalan tangki air
1Malaysia yang sedang dalam peringkat penghantaran kepada semua penerima yang
layak dan tersenarai. Sesungguhnya rakyat-rakyat di DUN Lambir amat berterima kasih
dan menghargai atas bantuan Kerajaan, dan Kementerian Kemudahan Awam Sarawak
ini. Dengan adanya bekalan tangki air ini ia dapat digunakan untuk menyimpan stok air
tambahan dan mengurangkan bebanan rakyat kita di luar bandar menghadapi masalah
kekurangan air semasa musim kemarau.
Tuan Speaker, namun begitu masih terdapat beberapa kawasan saya yang
belum menikmati bekalan air bersih iaitu Kampung Opak, Kampung Nusah, Kampung
Usaha Jaya Batu 8 dan Kampung Jagus Batu 8 Jalan Lama Miri/ Bintulu, Kampung
Usahajaya Tukau dan Kampung Tukau Tengah Jalan Pesisir Miri/ Bintulu, Rumah
Panjang Bukit Kisi (Rumah Busang, Rumah Midul, Rumah Jumat dan Rumah Gan),
Kawasan Sungai Medang ( Rumah Etap dan Rumah Sating), Kawasan Hulu Sungai
Telajin (Rumah Lagan, Rumah Insin dan Rumah Banyang), Kawasan Sungai Kuap
(Rumah Suyong, Rumah James Biri dan Rumah Lani), dan Kawasan Sungai Kara
(Rumah Langgi dan Rumah Bulin).
Oleh yang demikian saya merayu kepada Kerajaan dan Kementerian berkenaan
untuk memberi kelulusan projek dan mempercepatkan pelaksanaan projek bekalan air
bersih luar bandar ke kawasan-kawasan ini. Mana-mana kawasan yang tidak ekonomik
untuk di laksanakan projek penyambungan paip saya merayu supaya diberikn projek
bekalan air alternatif yang bersesuian dengan kawasan-kawasan berkenaan.
Tuan Speaker, terima kasih kepada kerajaan dan Kementerian Kemudahan
Awam Sarawak atas kprihatinan dan pelaksanaan beberapa projek tambahan
permohonan bekalan elektrik luar bandar dalam kawasan Lambir selepas diketengahkan
masalah tersebut pada persidangan dewan undangan negeri pada November 2011.
Dengan kesempatan ini juga saya memohon supaya projek bekalan elektrik ke kawasan
Kampung Usaha Jaya Batu 8 dan Kampung Tukau Jaya akan diberikan projek secepat
mungkin, di samping beberapa permohonan tambahan bagi kampung-kampung dan
pintu-pintu rumah panjang yang telah dipohon sebelum ini.

Tuan Speaker, rakyat di kawasan perkampungan Lusut Lambir sungguh
bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan dan kementerian bertanggungjawab
atas kelulusan dan pembinaan projek jalan dalam perkampungan Lusut yang bernilai

66


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

RM16.9 juta. Harapan penduduk-penduduk kawasan perkampungan ini supaya projek
ini akan dapat disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan, secara tidak langsung
rakyat dapat menikmati transformasi pembangunan yang diusahakan oleh Kerajaan
Barisan Nasional selama ini.

Begitu juga harapan rakyat dikawasan perkampungan Rancah-Rancah/Kampung
Tiris yang mana amat mengharapkan projek jalan Kampung Rancah-Rancah/ Kampung
Tiris tersebut akan siap mengikut tempoh yang ditetapkan dan bagi penduduk-penduduk
enam buah kampung kawasan Tiris serta sebuah rumah panjang iaitu Rumah Entri agar
projek jalan yang sedang dalam pembinaan ini akan disambung terus memasuki
kawasan kampung, memandangkan projek yang sedang dibuat ini cuma sampai pesisir

kampung iaitu seberang tebingan Sungai Tiris. Oleh itu mereka merayu supaya projek
jalan tambahan sehingga memasuki kawasan kampung akan diluluskan oleh kerajaan
secepat yang mungkin dan akan memberi kemudahan kepada lebih kurang 2000 orang
penduduk di kawasan ini.
Tuan Speaker, bagi penduduk-penduduk kawasan perumahan Taman Tunku
pula, rata-rata nya menyuarakan hasrat impian supaya pembinaan jalan baru four lane
5.5km yang menghubungi Taman Tunku/ Taman Jelita ke jalan lama Miri/ Bintulu dapat
disiapkan secepat mungkin oleh pihak swasta yang mengendalikan projek tersebut.
Masalah-masalah setinggan yang menghalang pembinaan jalan tersebut telahpun
diselesaikan. Dengan adanya jalan baru ini nanti akan dapat menyelesaikan masalah
kesesakan jalan yang teruk keluar masuk ke kawasan perumahan ini terutama waktuwaktu
puncak.
Tuan Speaker, sebahagian Kawasan DUN Lambir adalah dalam pengurusan
pentadbiran Miri City Council dan sebahagian lagi di bawah pengurusan pentadbiran
Majlis Daerah Subis. Oleh yang demikian saya merayu kepada MCC supaya
memberikan juga peruntukkan projek ke kawasan-kawasan ini seperti projek infra,
baikpulih dan naik taraf jalan dan lain lain lagi dalam bidang kuasa MCC.
Tuan Speaker, pelaksanaan projek Bakam Point yang telah dipohon sejak
mantan Yang Berhormat ADUN Lambir iaitu Yang Berbahagia Datuk Aidan Wing masih
menjadi buah mulut dan teka teki bagi penduduk-penduduk di kawasan kampungkampung
Bakam khasnya dan Kawasan Lambir amnya. Persoalan dan teka-teki ini
bukan bermaksud mencurigai keupayaan pihak Kerajaan mahupun Kementerian
berkaitan, tetapi kerana harapan yang menggunung untuk mewujudkan Kawasan Bakam
ini menjadi salah satu kawasan eko-tourism dalam Bandaraya Miri selaku Resort City.
Menjadi impian dan harapan masyarakat di sini juga, Bakam Point ini akan
menjadi medan untuk mencari rezeki melalui peluang-peluang perniagaan yang wujud
dan secara tidak langsung akan melonjakkan tahap sosio ekonomi masyarakat
bumiputera pesisir bandar dan luar bandar ke tahap yg lebih baik sejajar dengan pelan
tranformasi Kerajaan ke arah masyarakat berpendapatan tinggi. Oleh yang demikian
saya merayu kepada pihak Kerajaan dan Kementerian yang berwajib untuk
menyegerakan pembinaan projek ini .

Tuan Speaker, keperluan-keperluan lain kawasan yang saya ingin nyatakan
disini ialah:

(1)
Pembinaan tamu di persimpangan Kampung Beraya Jalan Pesisir
Miri/Bintulu
Masyarakat setempat sering menyuarakan hasrat untuk mendapatkan
tempat berniaga atau bertamu yang lebih sesuai dan mampu menarik

67


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

lebih ramai pengunjung. Pengwujudan tamu ini juga akan dapat
membantu masyarakat di luar bandar memasarkan terus hasil pertanian
mereka ke tempat berhampiran dengan kebun tanpa perlu mengeluarkan
perbelanjaan tambahan pengangkutan menghantar ke bandar ataupun ke
pekan.

(2) Pewujudan Skim Penanaman Getah
Memandangkan Kawasan Lambir amat sesuai untuk aktiviti pertanian dan
sebilangan besar penduduk-penduduknya adalah bergantung kepada
bidang pertanian sebagai sara hidup, saya merayu kepada kerajaan dan

kementerian berkaitan akan memberikan projek skim penanaman getah
ke kawasan Lambir ini. Kita percaya komoditi ini dapat meningkatkan
pendapatan dan menghapuskan tahap kemiskinan rakyat bagi jangka
masa yang panjang.
Tuan Speaker: Please conclude.
Y.B. Encik Ripin bin Lamat: Yang ketiga (3), membina balai polis mini di kawasan
Taman Tunku.
Tuan Speaker: Yang Berhormat, please conclude.
Y.B. Encik Ripin bin Lamat: Kepesatan pembangunan perumahan dan bangunan
komersial serta pertambahan penduduk yang semakin meningkat di kawasan Taman
Tunku, di samping kedudukannya hanya bersebelahan dengan Lapangan Terbang Miri
serta bersebelahan dengan perkampungan Lusut dan Lambir, keperluan balai polis mini
ini amat ketara sekali. Oleh yang demikian saya berharap Kerajaan Negeri akan
memberikan tapak untuk membina balai polis mini ini dan kerajaan pusat melalui
kementerian berkaitan akan menyegerakan peruntukan pembinaan balai polis ini.
(4) Penjenamaan semula atau Promosi... (Interruption)
Tuan Speaker: Honourable Member your time is up actually. Please conclude.
Y.B. Encik Ripin bin Lamat: Okay, terima kasih.
Tuan Speaker, izinkan saya membalas pantun dari Yang Berhormat dari Dudong
dan Yang Berhormat bagi Batu Kawah dalam ucapan-ucapan mereka sebelum ini.
Pakatan rakyat omongnya terbilang;
Laban rakyat kuya udah berubah,
Pakatan rakyat mimpi siang;
Jaku putar belit nda udah-udah.
DAP, PAS, PKR jaku bersatu;
Bila tinduk mimpi lain-lain,
Barisan nasional barisan pejuang;
Berjuang demi kesejahteraan rakyat,
Semangat perjuangan BN takkan hilang;
Pakatan Pembangkang kita jadikan bangkai mayat.


Tuan Speaker, sebelum saya mengakhiri ucapan ini saya ingin mengucapkan
Selamat Hari Guru kepada semua golongan pendidik di negeri kita dan juga negara kita,
dan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua masyarakat Dayak, Gayu Guru

68


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Gerai Nyamai Senang Lantang Nguan Menoa. Dengan ini saya menyokong penuh usul
penghargaan atas ucapan perasmian Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri pada
Persidangan kali ini. Sekian terima kasih.

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, I have earlier on made a ruling that the
Honourable Member for Semop may not refer to the newspaper cutting. On the same
note, I am also hereby direct the Secretary to expunge the offensive part in the speeches
of the Honourable Member for Pending with regard to the newspaper report in Singapore
about the Chief Minister and 13 of his family members. Honourable Member for Meluan.

Yes, I have made the ruling. No, no it was on the objection, I didn.t allow

Honourable Member for Semop just now. Okay, Yang Berhormat for
kali
Meluan please
proceed.

Y.B. Encik Wong anak Judat: Tuan Speaker, yang saya hormati, terima kasih saya
ucapkan kerana diberikan kesempatan untuk berucap pada persidangan ini di
Dewan yang mulia ini. Tidak lupa juga saya ingin
ke
mengucapkan jutaan terima kasih
kepada Tuan Yang Terutama di atas ucapan yang disampaikan bersempena
Pembukaan Rasmi Persidangan Dewan yang berlangsung pada 14 Mei 2012 yang lalu.
Amanat yang penuh makna dan perlu diserap dalam jiwa kita sebagai

pemimpin yang telah dipilih rakyat untuk mengetuai dan mewakili mereka di kawasan
masing-masing. Amanat yang disampaikan menunjukkan betapa Tuan Yang Terutama
amat prihatin terhadap keselesaan dan keterteraman serta … (Interruption)
Eh, shut up you. This is my floor.
Tuan Speaker: Just move on.
Y.B. Encik Wong anak Judat: Here is my floor. Come on Tuan Speaker, whose floor is
this? Is it Yang Berhormat for Kota Sentosa or Yang Berhormat for Bukit Assek?
Tuan Speaker: Let Yang Berhormat for Meluan first. You can raise it later.
Y.B. Encik Wong anak Judat: The floor is mine.
Tuan Speaker: Just give him the floor first. Just let him go on first. Later on you ask. Let
him go on. Let him go on.
Y.B. Encik Wong anak Judat: Tuan Speaker, whose floor?
Tuan Speaker: You can raise it later on. Okay. You can raise it later on. Let him speak
first.
Y.B. Encik Wong anak Judat: Untuk menjadi Malaysia sebuah Negara yang maju kita
harus memperkukuhkan daya saing secara sihat baik di bidang politik, pendidikan, sosial
mahupun ekonomi. Oleh yang demikian, kita hendaklah selalu menanam dalam diri dan
semangat keyakinan diri. Jangan biarkan tinggal di takuk lama. Mengadakan tunjuk
perasaan, mahupun perhimpunan bukanlah jalan yang betul untuk menunjukkan rasa
tidak puas hati. Bersatulah kita demi untuk kemajuan Negara Malaysia tercinta dan
Negeri Sarawak sebagai tanah tumpah darah kita. Janganlah kita persiakan
pengorbanan yang dilakukan oleh pejuang kita terdahulu.
Sekarang izinkan saya untuk berbalik kepada permasalahan dan isu-isu yang
melibatkan kawasan pilihanraya saya N.42 -Meluan. Tidak dapat dinafikan bahawa

69


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri
telah banyak menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan luar bandar. Namun,
dengan keluasan Negeri Sarawak yang hampir sebesar dengan Semenanjung Malaysia
menyebabkan masih banyak kawasan luar bandar yang masih dahagakan
pembangunan. Keadaan geografinya juga antara sebab pembangunan belum sampai ke
kawasan luar bandar. Taburan penduduk yang jauh antara satu sama lain menyebabkan
kerajaan tidak dapat membuat pembangunan serata dalam jangka masa yang singkat.

Kawasan N.42 -Meluan merupakan salah satu daripada kawasan luar bandar
yang terletak di Bahagian Keenam Sarikei masih jauh ketinggalan dari segi
pembangunan infrastruktur terutama jalan. Ketiadaan infrastruktur asas ini

menyebabkan pembangunan lain juga tidak dapat dijalankan. Oleh yang demikian, saya
bagi pihak rakyat di Kawasan N.42-Meluan memohon pihak kerajaan agar
menyegerakan pembinaan jalan di kawasan ini agar pembangunan lain dapat menyusur.
Produk Pertanian
Kebanyakan para petani ataupun pekebun kecil di kawasan pedalaman agak
sukar untuk menjual atau memasarkan hasil tanaman ini kerana kita sedia maklum
bahawa dalam Kawasan N.42 -Meluan masih banyak kawasan yang menggunakan bot
sebagai pengangkutan utama. Keadaan ini menyukarkan mereka untuk membawa hasil
pertanian mereka ke pekan berdekatan. Ketiadaan pasar tamu ataupun pasar basah di
pekan Julau juga merupakan salah satu faktor para petani tidak dapat memasarkan hasil
pertanian mereka. Mereka hanya menjual hasil petani mereka di kaki lima dan di kedai di
pekan Julau. Keadaan ini amat sukar bagi mereka kerana tidak semua pemilik kedai
membenarkan mereka menjual hasil petani mereka di situ. Mereka juga mengalami
kesukaran untuk menyimpan hasil pertanian yang tidak habis dijual. Oleh yang demikian,
saya memohon agar pihak Kerajaan membina sebuah pasar basah yang sekaligus
dapat dijadikan tempat untuk menjual sayuran di Pekan Julau. Meluan mempunyai
seorang pekebun lada yang amat berjaya iaitu Encik Lana anak Ramba dan telah
menerima anugerah dari Lembaga Lada Malaysia. Namun begitu, ketiadaan infrastruktur
asas seperti jalan menyukarkan untuk beliau dan para pekebun lain untuk
mengembangkan tanaman lada mereka. Oleh yang demikian, saya memohon agar
pihak kerajaan menaiktaraf jalan sedia ada yang menghubungkan rumah panjang beliau
dan penduduk, tiga buah rumah panjang di Ulu Sungai Masit, Kanowit, Julau.
Penyukatan Tanah NCR
Tuan Speaker, saya mewakili rakyat N.42 - Meluan mengucapkan berbanyak
terima kasih di atas inisiatif penyukatan tanah NCR yang sedang dijalankan di seluruh
Sarawak. Walau bagaimanapun, masih lagi di kawasan khususnya di N.42 - Meluan
yang belum disukat. Tanah yang telah disukat juga belum dikeluarkan surat hakmilik
ataupun gazette kepada pemilik tanah. Dapatkah pihak Kerajaan menyegerakan
pengeluaran surat hakmilik ataupun gazette tanah kepada pemilik tanah NCR yang telah
disukat kerana saya khuatir mereka yang tanahnya belum disukat akan termakan pujuk
pihak pembangkang agar mereka tidak menyukat tanah mereka. Hal ini akan
menimbulkan masalah bagi generasi muda yang berasal dari pedalaman dan berhijrah
ke bandar mencari pekerjaan mengikut kebolehan mereka. Ini kerana mereka tidak
mengetahui dimana tanah mereka.

Kesihatan

Tuan Speaker, kita sedia maklum bahagian Sarikei mempunyai sebuah Hospital
Kerajaan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan terkini. Ia juga ditempatkan
dengan sebuah klinik pakar. Namun apa yang menjadi masalah di sini ialah klinik pakar

70


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

yang ditempatkan di Hospital Sarikei tidak mempunyai doktor pakar. Hal ini mengundang
masalah bagi pesakit yang harus berjumpa doktor pakar menunggu masa agak lama
untuk bertemu dengan doktor. Temujanji pula hanya dapat dibuat selepas jam 2:00
petang kerana doktor pakar perlu bertugas di Hospital Sibu terlebih dahulu. Keadaan ini
menyebabkan ada di antara pesakit terpaksa menyewa bilik hotel hanya kerana tiada
pengangkutan yang digunakan untuk membawa mereka balik ke rumah panjang. Ini
amat membebankan bagi mereka. Hal ini juga memaksa segala kes yang serius di
Hospital Sarikei dirujuk ke Hospital Sibu yang sememangnya sesak dengan keadaan
pesakit yang banyak di kawasan tengah.

Maka amatlah besar harapan saya agar Hospital Sarikei ditempatkan dengan

seorang doktor pakar untuk memudahkan pesakit yang dirujuk dari Hospital Saratok,
Klinik Kesihatan Daerah Julau dan Klinik Kesihatan di Daerah Pakan dan Bintangor
mendapatkan rawatan yang memerlukan khidmat doktor pakar. Selain itu, saya juga
mencadangkan agar Hospital Sibu diperbesarkan untuk keselesaan para pesakit yang
ditempatkan di situ. Ini kerana melalui apa yang saya sendiri lihat, keadaan bilik yang
menempatkan wad pesakit amatlah sesak dengan pertambahan bilangan pesakit setiap
hari.
Bekalan Air Luar Bandar
Tuan Speaker, memandangkan kawasan saya di Meluan adalah sebuah
kawasan luar bandar, saya amat berharap agar disalurkan dengan bekalan air bersih. Ini
kerana sebilangan besar penduduk di Meluan hanya menggunakan bekalan air
semulajadi. Jika dilihat pada keadaan masa sekarang, amatlah sukar bagi mereka
kerana apabila musim kemarau, tempat tadahan air akan menjadi kering dan bila tiba
musim hujan, keadaan air juga disalurkan ke rumah panjang akan menjadi keruh dan ini
amat tidak baik untuk kesihatan penduduk.
Dengan adanya bekalan air bersih ia akan menjamin kesihatan dan keselesaan
kehidupan harian mereka. Di samping itu juga, saya amat berharap agar pihak
bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang ketiadaan bekalan air yang sering
mengganggu penduduk di Bandar Sarikei, Bintangor sehingga ke kawasan di sekitar
Jalan KJD dan terus ke Pekan Julau. Saya juga memohon agar loji perawatan air yang
terdapat di Pekan Julau diperbesarkan. Ini berikutan pertambahan penduduk yang
berhijrah ke pekan Julau dari kawasan pedalaman.
Dengan adanya pengagihan tangki air baru-baru ini oleh Kementerian
Kemudahan Awam, sedikit sebanyak mampu mengurangkan masalah penduduk di sini.
Namun begitu masih banyak lagi penduduk yang belum menerima bantuan ini. Maka
dengan ini, amat besar harapan saya agar pihak Kementerian tidak menghentikan
penyaluran tangki air 1Malaysia ini kerana penduduk yang belum menerima bantuan ini
amat mengharapkannya.
Bekalan Elektrik Luar Bandar

Tuan Speaker, seperti yang kita semua ketahui, krisis ekonomi dunia membawa
kepada peningkatan harga minyak global. Negara kita juga tidak ketinggalan daripada
terkena tempias peningkatan harga bahan mentah ini. Hingga ada pihak mengambil
kesempatan menggunakan isu ini sebagai bahan kempen pada pilihanraya yang lalu
untuk meracuni kepercayaan rakyat khususnya di kawasan pedalaman.

Tidak dapat dinafikan bahawa harga minyak yang tinggi menjadi beban yang
amat perit untuk ditanggung oleh penduduk di kawasan pedalaman yang masih
menggunakan generator sebagai sumber mendapatkan bekalan elektrik.

71


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Dengan harga minyak yang tinggi di pedalaman, maka sukar untuk mereka
mendapatkan bekalan elektrik 24 jam yang memerlukan mereka mengeluarkan ratusan
ringgit sehari. Segala aktiviti pembangunan tidak mungkin dapat dijalankan, maka
dengan itu terbantutlah hasrat Kerajaan untuk masyarakat luar bandar terlibat dengan
pembangunan ekonomi.

Kerajaan melalui Kementerian Pelajaran juga perlu mengeluarkan belanja yang
banyak setiap bulan untuk menjanakan bekalan elektrik sekolah di pedalaman yang
semestinya penting untuk pembangunan modal insan.

Oleh yang demikian, harapan saya agar semua kawasan yang telah dapat

dihubungkan dengan jalan dilengkapi dengan bekalan elektrik 24 jam. Di samping itu
juga, saya memohon agar kawasan yang dilalui oleh Projek Backbone Transmission
Fasa II dari Empangan Hidroelektrik Bakun ke Nanga Tada dan seterusnya ke Tudong di
kawasan Ulu Kanowit dan Ulu Mujok dibekalkan dengan bekalan elektrik.
Pembangunan Pelancongan
Tuan Speaker, di Kawasan Meluan terdapat tempat yang menarik dan bersejarah
untuk dijadikan tempat beriadah. Salah satunya adalah Kubu Pertahanan Brooke yang
dibina pada tahun 1935 semasa pemerintahan keluarga di Raja Brooke yang terletak
berhampiran Sungai Kanowit di Nanga Meluan. Selain itu terdapat beberapa air terjun
yang menarik terdapat di sungai di Kawasan N.42-Meluan. Salah satu daripadanya
adalah jeram di Jepilai yang terletak di Sungai Maong mempunyai ketinggian kira-kira 20
kali dan sekarang ini menjadi tempat beriadah bagi penduduk tempatan. Di samping itu
juga, DUN di Meluan yang terletak berhampiran kawasan Hutan Simpan Lanjak
Entimau. Hutan ini menyimpan khazanah flora dan fauna yang menarik dan jarang
ditemui di kawasan Bandar. Keadaan geografi yang berbukit bukau boleh dijadikan
tempat “jungle tracking” dan dijadikan tempat penyelidikan sambil mengamati muka bumi
yang indah.
Tuan Speaker, saya juga mewakili Ahli Dewan ini memohon agar wakil rakyat
Negeri ataupun Parlimen diberi penghormatan dan diajak berbincangkan setiap projek
yang bakal dijalankan di kawasan pilihanraya kami. Saya juga memohon agar kami
ADUN dan juga Ahli Parlimen juga diberi kuasa untuk sama-sama memberi kelulusan
untuk sebuah projek seperti pihak JKR dan Pejabat Daerah.
Tuan Speaker, memandangkan terdapat banyak longgokkan “Used Valley
Bridge” di depo JKR Sarikei yang tidak lagi digunakan dan masih dalam keadaan elok
serta masih boleh dipakai untuk membina sesebuah jambatan, saya ingin memohon dari
pihak kerajaan agar ia diagihkan kepada penduduk luar Bandar yang memerlukannya
untuk membina jambatan. Bagi memudahkan kos pembinaan, ianya boleh dibina secara
gotong-royong oleh penduduk setempat. Di N.42-Meluan terdapat dua kawasan yang
pada masa kini telah ada jalan dan memerlukan “Valley Bridge” untuk menyeberangi
sungai yang direntasi jalan sedia ada. Jambatan yang dimaksudkan adalah jambatan
Sungai Dikang dan Jambatan sungai Lubok Lajong di Meluan dan memberi manfaat
kepada tiga buah rumah berdekatan. Satu lagi jambatan adalah menyeberangi Sungai
Munus ke rumah Minis Sungai Rau dan Entabai Julau. Dengan terbinanya jambatan ini
kelak, ianya akan memudah penduduk setempat membawa keluar hasil pertanian
mereka untuk dipasarkan.

Jambatan Gantung

Tuan Speaker, saya mewakili masyarakat Cina Pekan Julau ingin menyampaikan
ribuan terima kasih kepada pihak Kerajaan dengan terbinanya sebuah jambatan gantung

72


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

yang merentasi Sungai Kanowit ke kawasan perkampungan Cina di seberang. Dengan
jambatan yang ada maka mempermudahkan segala aktiviti seharian mereka. Selain itu,
saya juga memohon sebuah lagi jambatan gantung yang menyeberangi Sungai Kanowit
ke SK Nanga Luau yang terletak di seberang Sungai Kanowit. Jambatan ini nanti akan
memberi manfaat kepada semua murid, kakitangan sekolah dan guru yang bertugas di
sekolah berkenaan. Sekarang hanya menggunakan perahu untuk sampai ke sekolah
tersebut dan ini mengundang bahaya kepada para pelajar yang belajar di sekolah
berkenaan.

Politik

Bagi mengakhiri ucapan, saya ingin menyentuh sedikit tentang Politik. Menjelang
Pilihanraya Umum Ketiga Belas yang akan datang, saya sebagai seorang pengundi dan
anak jati Julau di Kawasan Parlimen 209, mewakili rakyat di dalam Parlimen Julau
menyampaikan keinginan para pengundi di situ untuk melihat anak tempatan bertanding
sebagai calon Barisan Nasional di Parlimen Julau. Melalui apa yang saya dengar dan
lihat pengundi amat mengharapkan pertukaran wakit rakyat Barisan Nasional yang sedia
mengucapkan
ada dengan anak tempatan. Hal ini berikutan empat term yang lalu Ahli Parlimen 209,
Julau diwakili oleh orang import.

Sebagai mengakhiri ucapan saya ingin selamat Hari Gawai

kepada Guru.., ada, ada, ada. Nanti sekejap. Lagi sambung tentang politik. Untuk
pengetahuan Ketua Menteri yang kita kasihi dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
Malaysia yang kita hormati, kekecohan yang didengar oleh rakan-rakan wakil rakyat
berlaku di Julau sekarang bukanlah kerana rakyat di Julau tidak mahu menyokong
Barisan Nasional tetapi ingin menukar calon wakil rakyat yang sedia ada. Kami di Julau
bukanlah ingin masuk campur dalam pemilihan calon oleh komponen Parti Barisan
Nasional yang lain. Namun demi untuk kemenangan Barisan Nasional Parlimen Julau,
dengarlah suara hati rakyat. Biarlah rakyat Julau menjadi towkey, calon wakil rakyat
menjadi kuli dan Barisan Nasional menjadi majikan di Parlimen Julau.
Sebagai mengakhiri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Gawai Gayu Guru
Gerai Nyamai Lantang Senang belama ia. Semoga perayaan Gawai tahun ini
mengeratkan silaturrahim di antara kita. Dengan demikian, saya dengan penuh hormat
menyokong usul menerima dan mengucapkan setinggi penghargaan di atas ucapan
Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Sekian, terima kasih.
Tuan Speaker: Anymore members who like to debate? No more, okay. Kita selesai.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Tuan Speaker, I think, just now I would like to seek a
clarification on a ruling that any reference to the newspaper would be disallowed in future
in this House because this was stand contrary to what has stated in the Standing Order
31(6) Unless otherwise ordered by the Chair, a member may read from a prepared text
of his speech or extracts of any book, publication or any notes made available to him to
support any point or argument raised by him in his speech or to refresh his memory:
provided that, if he reads from a prepared text, in the event of any discrepancy between
that prepared text and the record of his speech in the official records of the Dewan, the
latter shall prevail and be treated at all times as a true and proper record of what was
said by him in the Dewan. Ya, that is inside the point. The point is that the Standing
Order allowed Members to refer to any publication which include the newspaper. I do not
think Tuan Speaker can exclude all the future references to newspaper or is this
because Ahli Yang Berhormat for Pending quoting a newspaper which is refer
specifically to Chief Minister. That is why her speech was expunged. She was allowed to

speak. Once she spoke in the House, it has to be recorded. You can.t just expunged the

73


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

speeches of the Member of the Houses like that. You are rewriting history, Tuan
Speaker.

Tuan Speaker: Okay, okay. You quite right in reporting out that you can refer to the
newspaper but the Honourable Member for Bukit Assek is objected to the Honourable
Member for Semop. Never mind, never mind. No argument. You are quite right. The
Standing Order 31(6) allows reading from the newspapers. That being the case, I allow
also the statement by the Honourable Member for Semop to be reinstated. Okay, now in
respect to the reference to the Honourable Member for Pending because that is a very
serious allegation, you know, you mentioning about the newspaper saying corruption and
all that. Now, what do you say just now? What did the Member for Pending say just now?

No, Pending. It must be Pending. Pending was saying it.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: There is a report, newspaper report.
Tuan Speaker: Yes, from Singapore. What it says?
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: Singapore newspaper … (Interruption)
Tuan Speaker: But the fact that you mention as well is an assertion.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: No, no, no. I.m translating the heading. I.m not making
an assertion... (Interruption)
Tuan Speaker: No, I make my rulling.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Tuan Speaker, 31(6) says you can refer to publication and
Honourable Member for Pending is actually referring to a publication and said that
publication, that article is entitled, this. And she read it out. There is no allegation, no
accusation be made, there is no interdiction or whatsoever. So, there is no contradiction,
there is nothing against Standing Order 31(6).
Tuan Speaker: I don.t even know whether that is correct or not. Why can.t ...
(Interruption)
Y.B. Encik Wong Ho Leng: If you want me to help I can. I don.t mind.
Tuan Speaker: I cannot expect you to tell me... (Interruption)
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Honestly, I have read it. I have even seen it. So, if you want
me to help you for the purpose of this august House, I can do it. I can volunteer.
Tuan Speaker: The fact that the Honourable Member for Pending purposely take out
those words, take out the newspaper because there is a word of corruption there. I think
that is what an improper motive. Okay? Okay? No, no, no. Enough, enough. I have made
my rulling. Yes, I know. No, they may touch when you make also the allegation and you
still go on it but not on this one. No, no, no… but that is not the allegation there. Okay
take it, sit down. Just sit down and listen to my rulling. Now with those words, those
offensive words as if making allegation. The newspaper but you read it. So, it became

your statement, isn.t it? You read in this House about the Chief Minister and 13 of his
family members involve in corruption. That is what you says just now, isn.t it? I mean the
newspaper that you read, that.s what it said, isn.t it? Now, those languages which are
improper and, you all don.t laugh, this is under Standing Order 32(4), it shall be out of

order to use offensive and insulting language about Members of the Dewan. The Chief
Minister is Member of this Dewan. Hold on hold on. And Standing Order 32(6) no

74


BELUM DISUNTING

18 MEI 2012

Member shall impute improper motive to any other Member or make any statement or
allegation which he, the said Member is not prepared to substantiate. Okay? That is no
evidence. I have made my rulling. I have made my rulling. So, those words, those refers
to those words, like I earlier said just now, I direct the Secretary to expunge those words
from the Hansard. Honourable Members, sitting is adjourned until Monday the 21st of
May, 2012 at 9:00 a.m.

(Mesyuarat ditangguhkan pada jam 6:07 petang)


75


No comments:

Post a Comment