Wednesday, May 23, 2012

Perutusan DUN Sarawak 16 Mei tanpa suntingan atau censor
BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

(Mesyuarat dimulakan pada jam: 9:17 pagi)
[Tuan Speaker mempengerusikan Mesyuarat]

DOA
PERTANYAAN-PERTANYAAN BAGI JAWAPAN-JAWAPAN LISAN


KAWASAN KHAS UNTUK MENEMPATKAN PENIAGA-PENIAGA KECIL-KECILAN

(60) Y.B. Dato Sri Haji Mohammad Ali bin Mahmud bertanya kepada Menteri
Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti: Adakah Kerajaan mempunyai
rancangan untuk membina kawasan khas untuk menempatkan peniaga-peniaga kecilan
seperti mengadakan Pasar Tani Mega di kawasan Samarahan?
Menteri Muda Adat Bumiputera dan Hal Ehwal Penan dan Menteri Muda Kerajaan
Tempatan (Y.B. Datuk John Sikie anak Tayai): Tuan Speaker, untuk makluman Ahli
Yang Berhormat bagi Muara Tuang, pihak FAMA telah memohon sebidang tanah di tepi
jalan masuk menuju ke UiTM yang seluas 3.5 ekar daripada Jabatan Tanah dan Survei
untuk membina pusat pemborongan bagi menempatkan para peniaga kecil menjual
hasil tani mereka. Selain itu, Majlis Daerah Samarahan juga dengan kerjasama pihak
pemaju telah mengenalpasti lokasi baru di kawasan Perumahan Samarindah bagi
membina pasar baru untuk menempatkan para peniaga kecil-kecilan.
Y.B. Ir. Aidel Lariwoo: (Soalan tambahan) Selain daripada konsep pasar tani mega,
adakah kerajaan membantu dan menyokong gerai-gerai tani di tepi jalan seperti di
Kampung Melayu ataupun di Kampung Sampun di Bahagian Samarahan dan juga di
tempat-tempat lain di negeri Sarawak. Terima kasih.
Menteri Muda Adat Bumiputera dan Hal Ehwal Penan dan Menteri Muda Kerajaan
Tempatan (Y.B. Datuk John Sikie anak Tayai): Memang itu adalah hasrat kerajaan
untuk membantu para petani kita tetapi yang pentingnya mesti ada permohonan kepada
Majlis Daerah kita supaya Majlis Daerah dapat merancang di mana tempat yang sesuai
untuk membina gerai-gerai di tepi jalan.
BILANGAN GURU-GURU DAN BERSTATUS SEMENTARA
(61) Y.B. Encik Abu Seman bin Jahwie bertanya kepada Ketua Menteri: Berapakah
bilangan guru-guru yang terdapat di seluruh Negeri Sarawak masa kini dan berapa
ramaikan guru yang masih berstatus sementara?
Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga (Y.B. Datuk Hajah Fatimah
Abdullah): Tuan Speaker, setakat ini, sebelum itu Tuan Speaker, izinkan saya
mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga guru di seluruh Sarawak
termasuk bekas guru yang sekarang ini menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri yang
berada di dalam Dewan ini sekarang ini. Terima kasih, Tuan Speaker.

Untuk menjawab soalan nombor 61, setakat ini terdapat 25,954 orang guru di
sekolah rendah. Manakala di sekolah menengah, terdapat 14,849 orang guru. Pada
tahun 2012, tiada lagi lantikan guru sandaran ataupun guru sementara untuk mengisi
kekosongan hakiki. Sebaliknya pada tahun 2012, Kementerian Pelajaran Malaysia
melantik guru interim dulu dipanggil guru sementara. Tetapi pada tahun 2012,
Kementerian Pelajaran melantik guru interim iaitu dalam kalangan siswazah yang
memiliki kelulusan pendidikan sementara menunggu penempatan oleh Kementerian

1


BELUM DISUNTING16 MEI 2012

Pelajaran Malaysia (KPM) dan sehingga hari ini, terdapat 89 orang guru interim di
Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) dan tiada di sekolah kebangsaan. Manakala di
sekolah menengah pula, terdapat 342 orang guru interim ini sedang berkhidmat.

Y.B. Encik Abu Seman bin Jahwie: (Soalan Tambahan) Tuan Speaker, saya ada dua
soalan tambahan. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada menteri sebab
mengucapkan Hari Guru. Dulu, saya guru tetapi guru sementara sahaja. Soalan
pertama saya, berapa lamakah tempoh masa seorang guru sementara itu boleh
berkhidmat sebagai guru sementara? Soalan nombor dua, berapakah ratio atau nisbah
antara pelajar-pelajar dan guru-guru yang terdapat di Sarawak pada hari ini. Sekian.
Jalan Persekutuan/lebuhraya Borneo di Negeri Sarawak sepanjang tahun 2011
sehingga Mei 2012? Apakah faktor utama yang menyebabkannya berlaku kemalangan
tersebut?

Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur (Y.B.
Datuk Haji Daud Abdul Rahman): Saya akan menjawab soalan ini, Soalan No. (62)
serta soalan daripada Yang Berhormat Engkilili, Soalan No. (80) dan juga soalan
daripada Yang Berhormat Saribas, Soalan No. (105) kerana kesemua ketiga-tiga soalan
ini ada berkaitan dengan Soalan (62) ini.

Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga (Y.B. Datuk Hajah Fatimah
Abdullah): Tentang perkhidmatan guru interim, perkhidmatan mereka akan ditamatkan
ikut opsyen, sebaik sahaja kita menerima penempatan guru baharu seramai 127 orang
ke sekolah rendah dan 180 orang ke sekolah menengah yang dijangka akan melapor
diri pada 23 Mei 2012 nanti.
Berkaitan dengan nisbah guru dengan murid, setakat hari ini terdapat 286,274
orang murid di sekolah rendah dan bilangan guru 25,954 dan ini menjadikan nisbah
guru kepada murid di sekolah rendah 1 orang guru kepada 11 orang murid. Manakala,
di sekolah menengah pula, terdapat 204,630 orang murid dan bilangan gurunya ialah
14,849. Jadi nisbah guru kepada murid untuk sekolah menengah ialah 1:14.
PAN BORNEO HIGHWAY
(62) Y.B. Encik Wong Kee Woan asked the Minister for Infrastructure Development
and Communications:
(a) State the numbers of fatal road accidents on it for the respective year form 2008-
2012;
(b) List the allocations of fund to upgrade it from 2008-2012;
(c) When would it be upgraded to a dual carriage highway?
JALAN MERBAHAYA SRI AMAN/ENGKILILI/BETONG/SARIKEI
(80) Y.B. Dr. Johnical Rayong anak Ngipa bertanya kepada Menteri Pembangunan
Infrastruktur dan Perhubungan: Bilakah jalan di sepanjang simpang Sri Aman/Engkilili/
Betong/Sarikei yang bengkang bengkok dan merbahaya kepada para pengguna akan
diperbaiki?
JALAN PERSEKUTUAN/LEBUHRAYA BORNEO
(105) Y.B. Encik Mohammad Razi bin Sitam bertanya kepada Menteri Pembangunan
Infrastruktur dan Perhubungan: Berapakah kadar kemalangan jalan raya di sepanjang
2


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Speaker: Sebelum (105) nombor berapa?

Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur (Y.B.
Datuk Haji Daud Abdul Rahman): Soalan No. (80), Engkilili.

Untuk makluman Ahli-Ahli Yang Berhormat yang berkenaan bilangan
kemalangan jalan raya dari tahun 2008 hingga April 2012 di sepanjang jalan utama
persekutuan dari Semantan ke Lawas adalah seperti berikut, pada tahun 2008 maut 80,
parah 81, ringan 133, rosak sahaja 1853 menjadi jumlahnya 2147. Bagi tahun 2009
maut 78, parah 59, ringan 114, rosak 2216 menjadi jumlahnya 2364. Pada tahun 2010
maut 82, parah 76, ringan 113, rosak sahaja 2303 menjadikan jumlah keseluruhannya
2574. Pada tahun lepas maut 105, parah 62, ringan 88, rosak
jumlahnya 2732. Bagi tahun ini hingga sekarang maut 35, parah 24, ringan 33, rosak
2481 menjadikan
berlakunya kemalangan jalan raya
sahaja 725 menjadikan bilangannya 817.

Berkenaan dengan pertanyaan ahli Yang Berhormat bagi Saribas saya ingin
memaklumkan bahawa faktor utama yang telah
dikenalpasti oleh pihak polis adalah seperti berikut:

(1) Kecuaian manusia;
(2) Memandu laju;
(3) Gagal mengawal kenderaan;
(4) Mengekori kenderaan terlalu rapat;
(5) Memotong kenderaan secara bahaya;
(6) Cuai keluar simpang dan masuk simpang;
(7) Cuai melintas jalan raya;
(8) Terbabas sendiri;
(9) Makan jalan ataupun melawan aliran trafik;
(10) Berlumba zig zag;
(11) Meletak kenderaan tidak betul;
(12) Keletihan, leka dan sebagainya
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Pelawan peruntukan untuk
menaiktaraf jalan utama Persekutuan mulai dari tahun 2008 hingga 2011 adalah seperti
berikut, pada tahun 2008 Kerajaan Persekutuan telah membelanjakan RM 57,410,084.
Pada 2009 kerajaan Persekutuan telah membelanjakan RM 54,467,489. Pada 2010
Kerajaan Persekutuan telah membelanjakan RM 47,584,464. Dan pada tahun lepas
Kerajaan Persekutuan telah membelanjakan RM 27,853,283. Sebagai makluman kerja-
kerja menaiktaraf jalan utama Persekutuan kepada dual carriage way dilaksanakan
secara berperingkat tertakluk kepada peruntukan Kerajaan. Keutamaan, priority akan
diberi kepada jalan-jalan yang mempunyai bilangan trafik dan aktiviti ekonomi yang
tinggi. Setakat ini, 137.3 kilometer jalan tersebut telah dinaiktarafkan kepada dual
carriage way, di samping itu laluan memotong, overtaking lanes juga telah dibina dari
Betong ke Sempadan Sarikei.
Untuk tahun 2012, for this year peruntukan berjumlah RM 127.5 juta telah
diluluskan untuk menaiktaraf dan membaikpulih jalan ini termasuk pembinaan lorong
memotong. Kerja-kerja berkenaan sedang dalam peringkat perancangan dan dijangka
akan bermula pada pertengahan kedua pada tahun 2012.

Y.B. Encik Wong Kee Woan: (Supplementary Question) The Federal Government has
announced the allocation of federal grant of RM 423 million to upgrade the Pan Borneo
Highway, how is the work in progress now?
3


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur (Y.B.
Datuk Haji Daud Abdul Rahman): Tuan Speaker, as I mentioned the allocation given is
not four hundred over, for Pan Borneo is RM 127.5 million for this year and we are going
to tender out the process tender, we are looking into which are the priority areas, which
we found out as follows we are going to spent RM 50 million for the naiktaraf for Route 1
to 27 at kilometre 742.8 to 706.0, Route 1 to 68 at kilometre 790 to kilometre 800. Route
1 to 71 at kilometre 826 to 835 that is RM 50 million to make it into dual carriage way.
Besides that we want to do the overtaking lanes to a few places we are going to spend
RM 22.5 million and the allocation is RM 125 million.

Y.B. Encik Wong Kee Woan: (Supplementary Question) Tuan Speaker, the question is
when it would be upgraded to dual carriage way?
Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur (Y.B.
Datuk Haji Daud Abdul Rahman): Tuan Speaker, as I mentioned that in my reply we
are going to make it into dual carriage way in stages, we are not going to do it one go. At
this moment, we have completed 135 km into dual carriage way with the allocation given
by the Federal Government this year we are going to look into priority areas into dual
carriage way. We are going to do it in stages, with the allocation this year we are going
to spend it into dual carriage way and next year we are going to spend some more and
with God willing it will be completed in few years, all the stretch into dual carriage way
and we are looking into priority areas now.
Tuan Speaker: You have asked two supplementary questions.
Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur (Y.B.
Datuk Haji Daud Abdul Rahman): Can, if you want to ask also can, Tuan Speaker.
Y.B. Encik Mohammad Razi bin Sitam: (Soalan Tambahan) Saya ada dua soalan
tambahan. Apakah kerajaan mempunyai pelan tindakan Kerajaan bagi mengatasi
masalah kemalangan terutamanya di jalan berbukit tinggi seperti Bukit Begunan dan
apakah kerajaan mempunyai perancangan khas untuk membina jalan alternatif selain
kita melalui jalan berbukit tersebut iaitu Bukit Begunan atau membesarkan lagi jalan
tersebut, seperti menambah overtaking lane nya.
Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur (Y.B.
Datuk Haji Daud Abdul Rahman): Terima kasih Ahli Yang Berhormat bagi Saribas.
Memanglah itu menjadi keutamaan kita kalau kita melihat Bukit Begunan itu satu tempat
cerun yang berbahaya, pihak kita akan melihat kawasan itu menjadi keutamaan untuk
overtaking lane. Kawasan ini kita luaskan saya rasa dan cerun-cerunnya kita perbaiki
bagi mengurangkan kemalangan di stretch Bukit Begunan itu.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Engkilili.
Y.B. Dr. Johnichal Rayong anak Ngipa: (Soalan Tambahan) Terima kasih, Yang
Berhormat. Perayaan Gawai hampir tiba. Adakah pihak polis ataupun Jabatan
Pengangkutan Jalan akan memantau jalan-jalan merbahaya tersebut dari Sri Aman ke
Sarikei pada perayaan tersebut? Terima kasih.
Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur (Y.B.
Datuk Haji Daud Abdul Rahman): Tuan Speaker, memanglah tiap-tiap perayaan
kerajaan selalu mengadakan kempen keselamatan jalan raya. Kita mengadakannya
secara tiap-tiap masa perayaan termasuk jalan daripada Sri Aman hingga pergi ke
Sarikei. Itulah jalan-jalan utama dan kempennya akan kita laksanakan dalam masa

4


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

terdekat ini dan kita harap Yang Berhormat Engkelili boleh bersama-sama kita ikut
kempen, selalu kita bahagikan leaflet-leaflet untuk mereka sama-sama supaya
memandu dengan berhati-hati, jangan minum semasa memandu dan sebagainya.
Jangan minum keraslah, minum biasa, bolehlah.

RUMAH MESRA RAKYAT

(63) Y.B Encik Paulus Palu anak Gumbang bertanya kepada Menteri Muda
Perumahan: Adakah kerajaan bercadang meningkatkan jumlah peruntukan untuk
pelaksanaan rumah mesra rakyat (PMR) untuk membolehkan lebih ramai dapat
menikmati kemudahan tersebut?
Menteri Muda Perumahan dan Menteri Muda Pembangunan Belia (Bandar) (Y.B.
Speaker.
Sarawak. Kementerian
Perumahan ataupun
Tuan Haji Abdul Karim Rahman Hamzah): Terima kasih, Tuan Untuk
menjawab soalan daripada Ahli Yang Berhormat Batu Danau, kerajaan sentiasa prihatin
tentang keperluan rumah-rumah untuk rakyatnya di negeri
Perumahan Sarawak melalui Perbadanan Pembangunan HDC
dengan kerjasama Syarikat Perumahan Negara ataupun dengan panggilan singkatnya
SPNB telah merancang untuk membina lebih banyak lagi Rumah Mesra Rakyat ataupun
RMR di bawah program RMR Skim Individu dan juga program RMR Skim Pembesaran
Kampung. Peruntukan bagi menjayakan kedua-dua program tersebut adalah secara

dikemukakan oleh Ahli-ahli Yang
Parlimen. Oleh itu, saya ingin
aktif terlibat dalam mengenal pasti

diambil alih oleh kerajaan

geran hak milik ataupun sekurang-kurangnya ada mempunyai tol
ataupun temporary occupation permit supaya ia dapat diuruskan dengan Pejabat Tanah
dan Survei supaya sebelum pembinaan dibuat sekurang-kurangnya kepastian tentang
geran akan dikeluarkan apabila rumah itu telah siap. Tentang soalan tambahan tadi
yang mana sama ada tapak itu boleh dibina di atas tanah yang telah diambil oleh
kerajaan, saya agak susah untuk menjawab soalan tersebut kerana sekiranya tanah
tersebut telah diambil oleh kerajaan, semestinya adalah untuk tujuan-tujuan tertentu dan
saya percaya kemungkinan agak sukar untuk dibina ataupun diluluskan untuk skim
Rumah Mesra Rakyat tapi seperti apa yang telah saya katakan tadi dalam jawapan
pertama memang kita berharap ahli-ahli wakil rakyat supaya dapat mengenal pasti
tapak-tapak dan juga permohonan-permohonan tertentu daripada kawasan-kawasan
kita supaya kita dapat menguruskan dalam kampung-kampung ataupun pekan-pekan

berterusan dan boleh dipertingkatkan lagi bergantung kepada jumlah permohonan dari
pemohon-pemohon yang berkelayakan yang
Berhormat Dewan Undangan Negeri ataupun Ahli
menyeru Ahli-ahli Yang Berhormat untuk secara
tapak dan juga para pemohon di kawasan masing-masing untuk dipertimbangkan bagi
program rumah mesra tersebut. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Batu Danau
seterusnya, untuk tiga tahun kebelakangan ini, sejumlah 307 unit rumah RMR telah
dibina dan untuk tahun 2012 sahaja sebanyak 737 buah unit rumah telah siap dibina
ataupun dalam proses pembinaan di seluruh negeri Sarawak. Sekian, terima kasih.
Y.B. Encik Paulus Palu anak Gumbang: (Soalan tambahan) Masalah yang selalunya
dilalui oleh pemohon ialah masalah tapak yang perlu mempunyai geran tanah. Jadi
soalan saya yang pertama ialah adakah kerajaan mempunyai cadangan untuk membina
Rumah Mesra Rakyat atas tapak tanah yang telah
sepertimana yang dibuat atau dilaksanakan bagi skim rumah mampu milik dan kalau ya,
di manakah kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti? Terima kasih.
Menteri Muda Perumahan dan Menteri Muda Pembangunan Belia (Bandar) (Y.B.
Tuan Haji Abdul Karim Rahman Hamzah): Terima kasih sekali lagi kepada Ahli Yang
Berhormat bagi Batu Danau di atas soalan tambahan. Memang untuk skim perumahan
Rumah Mesra Rakyat satu daripada prasyaratnya ialah ia mesti dibina di atas tanah
yang mempunyai
5


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

ataupun dalam kawasan-kawasan mereka skim Rumah Mesra Rakyat dalam bentuk
bersepadu, bentuk berkumpulan ataupun dalam bentuk berkumpulan. Terima kasih.

STATUS OF WORKS OF BRIDGE AND ROAD PROJECT
AT JALAN SIMEN JAYA


(64) Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui asked Minister for Infrastructure Development
and Communications:
(a)
Please inform the status of the construction works respecting the upgrading of
bridge and road project at Jalan Simen Jaya.
(b)
Whether there had been project delayed. If so,
Dato Sri Michael
why and when is the project
expected to be completed.
Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pehubungan (Y.B.
Manyin anak Jawong): Tuan Speaker, for the information of Ahli Yang Berhormat
Pending, the upgrading of Jalan Simen Raya which includes a new parallel three lanes
150 metres Sungai Tabuan Bridge and the upgrading of the existing Sungai Tabuan
Bridge from two lanes to three lanes is progressing at 74.7 per cent. JKR has been
assured by the contractor that the new bridge will be open to the public by the middle of
June this year and the existing bridge will be closed for widening to three lanes currently.

There is a slight delay of 5.7 per cent due to initial relocation of utility services, land
issues and inclement weather. However, the overall project is expected to be fully
completed by the end of this year.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: Thank you Honourable Member. I would like to ask
what is the reason for the contractor not maintaining the deplorable state of conditions of
the road in particular the section nearby the existing Sungai Tabuan Bridge because
currently of it is full with potholes and uneven road surfaces which cause great danger to
motorists. So what is the reason for not maintaining the road surface?
Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pehubungan (Y.B. Dato Sri Michael
Manyin anak Jawong): Tuan Speaker, I don‘t think it is fair to say what the reason is.
Actually, JKR had been going together with contractor to make sure that they too
maintain all those roads with affected by the construction.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Tuan Speaker, I think the Honourable Minister for
Tebedu has not going to the ground to inspect the states of the road. For the past whole
year, the road is full of potholes, uneven road surface and motorbike, cyclist are falling
off because they run into the holes. The car damage. My question is, the situation is like
that, Honorable Minister is denying it. He is not going to the ground, we are on the
ground. And now my question is, is there any standard procedure of the JKR that
contractors carrying out roads, construction of roads in city area should maintain
properly the road surrounding the construction site. And if there is, whether this
contractor has complied to such procedure, thank you.

Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pehubungan (Y.B. Dato Sri Michael
Manyin anak Jawong): Tuan Speaker, I don‘t think this a place for debate. If you want

to rise up, you can rise up during your. You said you accused me that I have not gone
there. I have been there twice and I used that road almost every week. I have been
there twice officially. So, you are not correct to say that you accused me. This is not
correct for you to accuse me for not going there. I have been there officially twice and I
used that road almost every week.

6


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

There is a slight delay of 5.7% due to initial relocation of utility services, land
issues and implementation matters. However the overall project is expected to be fully
completed by the end of this year.

Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: Thank you Honourable Minister. I would like to ask what
the reason is for the contractor not maintaining the deplorable state of conditions of the
road in particular the section near by the existing Sungai Tabang Bridge because
currently it is full with potholes and uneven road surfaces which cause great dangers to
motorist. So what is the reason for not maintaining the road surface?
Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan (Y.B. Dato Sri Michael

Manyin anak Jawong): Tuan Speaker, I don‘t think it is fair to say what the reason is.
Actually JKR have been going together with the contractor just to make sure that they do
maintain all those roads which are affected by the construction.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Tuan Speaker, I think the Honorable Minister has not
gone to the ground to inspect the state of the road. For the pass whole year, the road is
full of potholes, uneven road surface and motorbike cyclists are falling off because they
run into the holes, their car damages. My question is why is the situation like that? Why
is the Minister denying it? He has not gone to the ground. We are on the ground and
now my question is: Is there any standard procedure of the JKR that contractors carrying
out roads, construction of roads in city area should maintain properly the road
surrounding the construction site? Any if there is, whether this contractor has complied
to such procedure? Thank you.
Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan (Y.B. Dato Sri Michael
Manyin anak Jawong): Tuan Speaker, I don‘t think this applies for debate. If you want
to raise up, you can raise up during your… Yes, you said, you accuse me that I have not
gone there. I have been there twice and I use the road almost every week. I have been
there twice officially. So you are not correct to say that. It is not correct for you to accuse
me for not going there. I have been there officially twice and I used the road almost
every week.
JALAN YANG SEMPIT – KAMPUNG TENGAH SRI AMAN
(65) Y.B. Puan Hajah Simoi Haji Peri bertanya kepada Ketua Menteri dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar: Tebingan Sungai khususnya berhadapan dengan Masjid
Lama, Kampung Tengah Sri Aman semakin susur menyebabkan jalan di kawasan
tersebut semakin sempit dan merbahaya kepada pengguna sejak sekian lama. Apakah
usaha kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Bilakah ia dilaksanakan?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Lingga,
Cadangan Projek Perlindungan Tebingan Sungai di Kampung Hulu dan Kampung Hilir,
Sri Aman yang juga merangkumi kawasan hakisan tebingan sungai di Kampung Tengah
iaitu sepanjang 2.14 km telah dikemukakan kepada kerajaan persekutuan dalam
Rancangan Malaysia Kesepuluh Rolling Plan Pertama dengan anggaran kos projek
sejumlah RM8.0 juta. Namun projek ini belum diluluskan.

Sementara itu, projek .Proposed Riverbank Protection and Associated Works at
Kampung Hulu, Sri Aman. iaitu sepanjang 146 meter sedang dilaksanakan dengan kos
projek sejumlah RM888,377.00. Skop kerja merangkumi perlindungan tebingan sungai
dengan gabion dan pemasangan pintu air. Pihak Jabatan Pengairan dan Saliran akan

7


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

mengemukakan cadangan untuk membina baki projek tersebut, iaitu kawasan hakisan
tebingan sungai di Kampung Tengah, Sri Aman kepada Kementerian Sumber Asli dan
Alam Sekitar dalam Rolling Plan yang seterusnya untuk dipertimbangkan.

DRAINAGE SYSTEM AND FLOOD MITIGATION
JALAN BATU LINTANG -JALAN ROCK


(66) Y.B. Encik See Chee How asked the Chief Minister and Minister for Resource
Planning and Environment: The proposal and status to develop and upgrade the
drainage system and flood mitigation around Jalan Batu Lintang-Jalan Rock and their
vicinity in view of the development of former government quarters site, to avoid
recurrence of 05.01.2012 tragedy.
Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri (Promosi Pendidikan Teknikal) dan Menteri
Muda Alam Sekitar (Y.B. Datu Haji Len Talif Salleh): Terima kasih, Tuan Speaker.
For the information of the Honorable Member for Batu Lintang, the record of rainfall on
that day at the 3rd Mile on the 5th of January 2012, was 200 millimetre for a period of
three hours which is equivalent to once in hundred years annual recurrent interval 1:100
year ARI or one percent chances occurrence per year. The existing Batu Lintang main
drain carrying capacity is able to accommodate one in five years ARI and therefore was
not able to cater for the rainfall on that particular day. The development in the former
Batu Lintang quarters is by the private sector and the developer will be required to
submit the proposed plan for the area to the authorities to be incorporated with the
overall drainage plan for Batu Lintang in their vicinity. The Department of Irrigation and
Drainage Sarawak has made an application to both the state and the federal
government for a drainage development work around the area with a total cost RM20
million during the 10th Malaysia Plan submission, but it was not approved. However,
application was resubmitted under the 3rd Rolling Plan to the federal government and we
are waiting for the outcome. Thank you.
Y.B. Encik See Chee How: (Supplementary Question) Thank you, Tuan Speaker and
the Deputy Minister. My supplementary question is what is the immediate plan of the
Government to improve the drainage system of the Jalan Kolej and the five schools
because it floods in these five schools and the road every time it rains, due to the earth
filling of the site of the former government quarters.
Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri (Promosi Pendidikan Teknikal) dan Menteri
Muda Alam Sekitar (Y.B. Datu Haji Len Talif Salleh): Tuan Speaker, the on-going
work is to make sure that the current drain that serves the area a cleared to make sure
that there is no blockage along the way and that work is in progress all the time. Thank
you.
INFRASTRUCTURE –BATANG AI
(67) Y.B. Encik Malcolm Mussen anak Lamoh to ask the Minister of Tourism:
Whether there is any plan to improve support infrastructure for enhancing the growth of
eco-tourism industry in Batang Ai?
Menteri Muda Kemajuan Tanah dan Menteri Muda Pelancongan (Acara
Pelancongan Tempatan dan Produk) (Y.B. Datuk Gramong Juna): Tuan Speaker,
for the information of Ahli Yang Berhormat for Batang Ai, the Government through my
Ministry has constructed the following supporting infrastructure in Batang Ai.

8


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Under Ninth Malaysia Plan, the following facilities were constructed at the cost of
RM1,000,000:


Belian plankwalk;
Covered VIP Stage;
Open Stage;
Seating Terrace; and
Rest Hut/ Gazebo.


Under the Tenth Malaysia Plan which is Phase II of that first development, the
following facilities costing RM4,000,000 are now under construction expected to be
completed by year end:

Upgrading works to existing stage;
Construction of landing ramp;
Jetty;
Gazebo, belian/ concrete plankwalk;
Lighting; and
Some hardscape and softscape features.
Y.B. Encik Malcolm Mussen anak Lamoh: (Supplementary Question) What effort had
been done by the government to encourage the local community to participate in the
eco-tourism industry in Batang Ai? Thank you.
Menteri Muda Kemajuan Tanah dan Menteri Muda Pelancongan (Acara
Pelancongan Tempatan dan Produk) (Y.B. Datuk Gramong Juna): Tuan Speaker,
actually Batang Ai is a popular destination for tourist. There are a number of tour
packages organized and promoted by tour operators such as by Borneo Adventure and
Borneo Exploration Tours and Travel to various places of interest in Lemanak, to
Nangga Sumpa, to Lubok Kasi, Penyangkai longhouse, Tinting Empeliau, Sg. Mawang,
Pengkalan Batang Ai, which also good for jungle trekking within the area.
All these Tuan Speaker, I believe involved quite a number of local community
who works as a guide. Some may be employed as artwork engine drivers, some I think, I
believe a number of them are involved in handicraft making. My Ministry would like to
encourage enterprising local people to develop good working relationship or smart
partnership with tour operators and other industry players in order to take fully the
potential of our tourism available in Batang Ai.
PENYANDANG JAWATAN .PENGARAH. DI SARAWAK
(68) Y.B. Encik Ali anak Biju bertanya kepada Ketua Menteri: Berapa pecahan
mengikut etnik kaum di Sarawak yang menyandang jawatan Pengarah di Jabatan
Perkhidmatan Awam?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Krian, terdapat
pelbagai gelaran jawatan untuk ketua jabatan dalam perkhidmatan awam negeri dan
persekutuan.

Di peringkat Negeri, setiap kementerian diketuai oleh Setiausaha Tetap
manakala pentadbiran di setiap bahagian pula diketuai oleh seorang Residen. Bagi
jabatan dan agensi lain diketuai oleh Pengarah.

9


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Di peringkat Persekutuan, setiap kementerian diketuai oleh Ketua Setiausaha
manakala setiap jabatan dalam kementerian diketuai oleh Ketua Pengarah. Bagi
cawangan jabatan persekutuan di setiap Negeri pula diketuai oleh Pengarah.

Justeru itu, seramai 100 anak Sarawak memegang jawatan sebagai Ketua
Jabatan dalam Perkhidmatan Awam di Negeri Sarawak. Pecahan peratusan adalah
seperti berikut:-

Bumiputera : 88%

Bukan Bumiputera : 12%

Y.B. Encik Ali anak Biju: (Soalan tambahan) Saya ada dua soalan tambahan;
(a)
What is the criteria and selection procedures the duration
dan
and of
appointing the Directors?
(b) Is there any limit on the number of Directorship one person can have?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri
want the civil service for the State and at the
must have
Permodenan Pertanian Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): The criteria basically, we
Federal level to be efficient. The person appointed the efficiency, the
command and the knowledge of the office and the ability to carry on the duties because

under his scale, the various peers and subordinate officers for which must be ensured,
the command of the responsibilities and duties must be able to filter down so to be
effective to the rakyat in line with the .Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.. In
so far, any civil servants holding the directorship must have the permission of the State‘s
Secretary and the Chief Minister, this is the criteria.
STATUS PROJEK JALAN – LAMBIR
(69) Y.B. Encik Ripin bin Lamat bertanya kepada Menteri Pembangunan
Infrastruktur dan Perhubungan: Apakah progres terkini projek jalan Kampung Rancah-
Rancah/Kampung Tiris, projek jalan kawasan Kampung Lusut, Lambir dan projek jalan
baru Taman Tunku ke jalan Miri/Bintulu?
Menteri Muda Perhubungan dan Menteri Muda Sukan (Y.B. Datuk Lee Kim Shin):
Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Lambir, the progress for
project Jalan Kampung Rancah-Rancah/Kampung Tiris is delayed due to technical
problem. The contractor is facing major rock blasting works which was not anticipated
during the initial stage of the contract. The work is about 64% completed against 80%
scheduled. The project is expected to be completed on 5th October, 2012.
Project jalan Kampung Lusut which is being implemented under the NKRA program is
34%. The road to Taman Tunku to Jalan Miri/Bintulu is a private sector project.
Y.B. Encik Ripin bin Lamat: (Soalan Tambahan)
(i)
Apakah skop kerja projek jalan Kampung Rancah-Rancah/ Kampung
Tiris dan adakah perancangan kerajaan untuk menyambung projek jalan
ini terus memasuki jalan kawasan Kampung Tiris memandangkan projek
yang sedia ada ini tidak sampai ke kawasan dalam kampung?
(ii)
Bilakah dijangka projek jalan Kampung Lusut ini dan projek jalan baru
Taman Tunku ke Jalan Miri/Bintulu siap dilaksanakan?
10


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Menteri Muda Perhubungan dan Menteri Muda Sukan (Y.B. Datuk Lee Kim Shin):

Terima kasih Ahli Yang Berhormat bagi Lambir. Bagi skop kerja untuk pembinaan jalan
Kampung Rancah-Rancah dan Kampung Kedayan meliputi pembinaan jalan sepanjang
7.752km dari Kampung Rancah-Rancah di sebelah Sibuti Bazaar hingga ke Kampung
Rancah-Rancah dan sampai ke hujung Sungai Tiris.

Dan berhubung dengan jalan Kampung Lusut , mengikut kontrak jalan ini
dijangka akan siap pada bulan Oktober tahun ini dan berhubung dengan jalan Taman
Tunku seperti saya jelaskan tadi, ini adalah sebuah projek sektor swasta. Sekian, terima
kasih.

JUMLAH PERUNTUKAN DI SARAWAK

(70) Y.B. Encik Martin Ben bertanya kepada Timbalan Ketua Menteri dan Menteri
meningkatkan pendapatan
jumlah
Pertanian
Ahli Yang
Pemodenan Pertanian: Dalam usaha Kerajaan untuk
berterusan masyarakat petani dan pekebun kecil, berapakah peruntukan
tahunan melalui pelbagai bentuk subsidi diperuntukan di Sarawak setiap tahun?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak

Numpang): Tuan Speaker, untuk makluman Berhormat bagi Kedup,
oleh pihak Kerajaan

Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM1,409,301,000
RM41,353,000 datangnya

usahawan dan industri asas tani,

semula penduduk dan lain-lain
persekutuan dan negeri bagi
nelayan di Sarawak. Di antara

Lembaga Perindustrian Nanas

Tahun Jumlah

2006 —
RM103,903,000
2007 —
RM112,159,000

sekurang-kurangnya RM1,450,653,000 telah diperuntukan
Persekutuan dan Negeri untuk pelbagai bantuan dan subsidi pertanian di Sarawak sejak
tahun 2006 sehingga 2012.
adalah diperuntukan Persekutuan manakala sebanyak
daripada Kerajaan Negeri.
Tuan Speaker, terdapat banyak jenis subsidi dan bantuan di bawah beberapa
program pembangunan pertanian seperti pembangunan industri tanaman, perikanan
dan akuakultur, ternakan haiwan, pembangunan
1AZAM, Pakej Ransangan Ekonomi, penempatan
dilaksanakan oleh pelbagai jabatan dan agensi
meningkatkan pendapatan para pekebun kecil dan
agensi tersebut termasuklah Jabatan Pertanian, Lembaga Lada Malaysia, Lembaga
Koko Malaysia, Lembaga Getah Malaysia, RISDA,
Malaysia, FAMA, LKIM, Jabatan Perikanan Laut Sarawak, IADA Samarahan dan IADA
Kalaka-Saribas.
Jumlah peruntukan yang telah diluluskan sejak 2006 hingga 2012 adalah seperti
berikut:
2008 —
RM180,128,000
2009 —
RM216,336,000
2010 —
RM237,764,000
2011 —
RM285,647,000
2012 —
RM314,716,000

Y.B. Encik Martin Ben: (Soalan Tambahan) Terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Saya ada dua (2) soalan tambahan. Adakah kita menerima aduan mengenai
penyalahgunaan subsidi ataupun ada orang-orang yang tidak sepatutnya menerima
subsidi mendapat subsidi? Adakah kajian keberkesanan dibuat mengenai penerimapenerima
ini dalam usaha kita mendapati dasar kerajaan yang diingini rakyat,
11


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

masyarakat petani-petani dan pekebun kecil menerima pendapatan berterusan dan
adakah Kementerian melalui jabatan ataupun agensi-agensinya menghadkan jumlah
subsidi yang diberi kepada penerima-penerima tersebut? Terima kasih.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, sekiranya terdapat aduan ataupun complaints, sama ada
bertulis ataupun lisan, Jabatan Pertanian akan menyiasat dan seberapa boleh, dan
sekiranya ada laporan kepada polis, itu terpulang kepada pihak polis yang akan
menjalankan siasatan.

Dari segi kita memberi subisidi, kita dengan seboleh-bolehnya subsidi ini akan
diberi kepada petani-petani yang betul-betul menjalankan aktiviti pertanian dan apa yang
related to the agriculture activities. Subsidi ini kita akan dengan seboleh-bolehnya,
unless there are exceptional circumstances, whereby, the farmer is more advance than
the others, requiring him or her to be assisted so that he can platform herself or himself
over to the higher level of achievement. This is in line with rural entrepreneurship
because it is important also, we must remember that these rural farmers are
participating in poverty eradication and improving their lot so as to participate in the
industry and commerce for which I believe the Bumiputera section is still under
subscribed, we have not reached even 20% for Bumiputera participation in Sarawak and
there is every morality to the government to assist genuinely potential who has got
calibre and the quality and management skills to assist. This is the role from the
government to ensure that by the year 2020 not only pembasmian kemiskinan but
moving up the value chain transformasi rakyat meningkat ke arah ekonomi yang
berpendapatan tinggi. Terima kasih.
MEMBAIKPULIH JALAN
(71) Y.B. Encik Snowdan Lawan bertanya kepada Menteri Pembangunan
Infrastruktur dan Perhubungan: Adakah Kerajaan mempunyai rancangan untuk
membaikpulih sepanjang jalan dari Simpang Simunjan ke Kampung Spaoh Raba yang
rosak akibat lori-lori sawit dan jentera-jentera berat yang menggunakan jalan tersebut?
Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan (Y.B. Dato Sri Micheal
Manyin anak Jawong): Tuan Speaker. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi
Balai Ringin, pihak JKR telah mengarahkan Syarikat Konsesi Penyelenggaraan Jalan
untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan rutin seperti dinyatakan dalam
kontrak.
Sementara itu, pihak JKR juga telah mengenalpasti skop kerja membaikpulih
secara menyeluruh jalan tersebut yang melibatkan kos RM6.6 juta. Kerja akan
dimulakan sebaik sahaja peruntukan diluluskan.
Y.B. Encik Snowdan Lawan: (Supplementary question) Thank you very much
Honourable Minister, I have two (2) supplementary questions:
(1)
There are lots of and a number of dangerous portholes, is there any plans
for the time being for the government to do a little bit of repair work?
(2)
Some parts of the road are narrow and dangerous, are there any plans as
well to widen up the road to avoid any accident in the future?
12


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan (Y.B. Dato Sri Micheal
Manyin anak Jawong): Tuan Speaker, I just want to explain here that under the
concessive they are suppose only to repair the routine work and the routine work means
that it include pavement maintenance including portholes patching limited to 60mm deep
and 1 meter fuel sq. So meaning that anything bigger than that and deeper than that, is
not under their responsibility, that we have to ask for additional fund. Second, road
shoulder maintenance including grass cutting. Third, drainage maintenance. Fourth,
bridge routine maintenance. Fifth, inlet and outlet culvert maintenance. Sixth, cleaning of
road sign and they have to follow all those. So anything bigger than that they have to
ask. That‘s why we have already identifying, JKR has been identify a number of
stretchers where there is a need to do major maintenance. It‘s no more called

maintenance but rehabilitation and that will cost us RM6.6million. So with regards to the
curve, that we can look into it.
POLICE IN MIRI DIVISION
(72) Y.B. Encik Alan Ling Sie Kiong asked the Chief Minister:
(a) State the ratio of Police Personnel to population serving in Miri Division.
(b) State the number of traffic police personnel in Miri Division.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu Anak
Numpang): For the information Ahli Yang Berhormat for Piasau, to answer part (a);
Based on Statistic Department census, for the year 2010, Miri Division has the total
population of 209,274. Whilst the Police strength in Miri is 494. Currently, the ratio of
police personnel to Miri population is 1:588. As for part (b) The Traffic Branch in Miri has
the total strength of 42 personnel headed by a senior police with the rank of ASP.
Y.B. Encik Ling Sie Kiong: (Supplementary Questions) Thank you, the Honourable
Minister for the answers given. I believe the Honourable Minister is aware that the
standard police to population ratio is 1:250 as determined by Interpol. So what measure
do the State Government take to encourage more Sarawakians to join the police force
so to improve the current ratio?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, we are very much aware of the understaffing of police and
from time to time we have been requesting all, throughout Sarawak not only in Miri to
request for additional manpower for which I believe the Commissioner of Police have
been very supportive. The Commissioner of Police Kuching has been very supportive in
forwarding our requests over to the Federal Government, to the police headquarters in
Bukit Aman. This is to ensure that joint anti crime patrol can be conducted more
effectively and in the mean time while there is shortage, I am very thankful that the
army, RELA and Jabatan Perkhidmatan Awam are assisting the police in all parts of
Sarawak. And also from the police, with all the available manpower resources they have,
they have intelligently deployed police personnels especially in crime prone areas. This
is to ensure the best of public safety and security. Thank you.

Y.B Encik Ling Sie Kiong: (Supplementary Questions) Thank you, the Honourable
Minister. My second question is this, I have seen on many occasions the traffic police
officers in Miri have been working very hard in setting up roadblocks at the blind corners
of the roads without putting out the police barriers to notify the drivers and as a safety
precautions. So, I would like the Honourable Minister to enlighten this august House,
13


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

what actions have been taken to correct the current practices by the traffic police to
ensure that they comply with the strict procedures and standard practices. Thank you.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, I believe if Ahli Yang Berhormat for Piasau is a responsible
Ahli Yang Berhormat, he should report where there are inadequacies that he noticed on
the road and I believe the police have standard guidelines on how they should be
informed when they conduct their operation. Thank you.

Tuan Speaker: Two (2) questions, supplementary have been asked... (Interruption)

(Inaudible)
RANCANGAN PERUMAHAN RAKYAT
(73) Y.B. Encik Fong Pau Teck asked the Minister for Housing: On low-cost housing
development (Rancangan Perumahan Rakyat) in Lawas:
(a) How many low-cost housing have been developed in Lawas up to date?
(b) How long has it been since the housing project completed? How many land titles
have been issued to the house owners?
Menteri Muda Perumahan dan Menteri Muda Pembangunan Belia (Bandar) (Y.B.
Tuan Haji Abdul Karim Rahman Hamzah): Terima kasih, Tuan Speaker, terima kasih
juga kepada Ahli Yang Berhormat daripada Pujut di atas soalannya. What surprise me
when I received this question, Honourable Member for Pujut asking on housing needs in
Lawas, well probably there is no housing problem in Miri I guess. Nevermind, I give you
my answer here.
Setakat ini Kementerian Perumahan Sarawak melalui Perbadanan
Pembangunan Perumahan (HDC) telah menyiapkan sebanyak 364 unit Rumah Mampu
Milik (RMM) untuk golongan berpendapatan rendah di Lawas bagi dua buah projek iaitu
128 unit rumah Inti Skim Pertapakan dan Kemudahan (SPK) di SPK Lawas atas Lot 476
Block 6 Lawas Land District di Jalan Banting, I hope you know since you are from Miri
dan 236 unit rumah teres setingkat di RPR Lawas di atas Lot 153, 154, 582, 584, 855
dan 857 Block 6 Lawas Land District di Jalan Punang.
SPK Lawas telah siap pada tahun 1992 manakala RPR Lawas siap pada tahun
2000. Geran-geran bagi hak milik tanah bagi 128 unit rumah Inti di SPK Lawas telah
dikeluarkan manakala untuk 236 unit rumah teres di RPR Lawas adalah dalam proses
permohonan pengeluaran geran hak milik tanah oleh Pejabat Tanah dan Survei. Terima
kasih.
Y.B. Encik Fong Pau Teck: (Supplementary Question) Thank you, Honourable
Assistant Minister. From my information based, many low-cost housing, the land title had
not been issued after they paid the housing loan for more than 15 years they have been
staying in the house more than 15 years but until now they are still cannot get the land
title. What is the reason behind it? Why it takes so long until now cannot get the land
title?
Menteri Muda Perumahan dan Menteri Muda Pembangunan Belia (Bandar) (Y.B.
Tuan Haji Abdul Karim Rahman Hamzah): Thank you, Honourable Member for Pujut
again for the supplementary question. There are two housing scheme down here, the

14


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

first one is in the year 1992 for that housing scheme all the titles have already been
issued out that is the, there are 128 titles and for the second housing scheme that is
Rancangan Perumahan Rakyat is still under process of issuance. But if you want to see,
the second one is completed in the year 2000 probably they have moved in the 2001,
2002 but now they have not completed the repayment of the house so definitely the land
titles will not be issued to them. Probably it is still charge to the bank or even if they
would want to apply now it would not be issued to them as it is because it is still with the
charge, with the bank or with Housing Corporation Development, if it is HDC that is
giving out the loan. Thank you.

Y.B. Encik Fong Pau Teck: (Supplementary Question) Just now I am saying the home
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Thank you, Tuan Speaker. My notice of motion is read
as follows:
“On 14th May, 2012, a group of natives from the Melikin area, Balai Ringin
have started an Occupy Land and Survey exercise by camping outside
the Headquarter of Land and Survey, Petra Jaya, Kuching

They represent approximately 200 households (pintu) in the area.
Their complaint is that their Native Customary Right land in the area has

owner already pay of the loan, fully paid but they cannot get the land title. And my
question is supplementary number two is there any standard operation procedure for
issuing the land title? Any SOP of that how long it going to take after they pay of the
loan? Is there any SOP?
Menteri Muda Perumahan dan Menteri Muda Pembangunan Belia (Bandar) (Y.B.
Tuan Haji Abdul Karim Rahman Hamzah): As the standard procedure that I know
once the… (Inaudible) if there is a purchase toward a certain property and if the
purchase is by way of taking end financing from the bank definitely the land title will be
with the bank. And normally for the new development it will take a little bit of time for new
title to be issued. So when the title is issued it will still be given to the bank until, because
the bank will be the first charge, first chargee here and this is where the title will be with
the bank. Upon completion of the finance with the bank then the purchaser will have to
make their own arrangement for the release of the title to him. Probably this is how the
procedure is. I am not too sure whether you are a lawyer but then I see this is how the
procedure is when it come to issuance of title by Land and Survey for new development
areas and pertaining to the standard issuance of title from Land and Survey I believe it
will take case to case basis. Certain areas even if the land is fully develop if they are
caveat and all that definitely the title will not be out so you have to see whether they are
prohibitory order or caveat and all that or whether the developer have comply with all
requirements as per the development of the land. One of it is being, they have to
complete some certain portion for low cost housing and all that. If they have not
complied with this type of requirement definitely the title will not be issued yet. That is
how I see. Thank you.
Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat question time is up.
USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 15
Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, I have received a motion dated 15th May,
2012 from the Honourable Member for Kota Sentosa. The Notice of Motion is made
under Standing Order 15 to seek leave to move an adjournment of the Dewan to discuss
a definite matter of urgent importance. I shall now call upon Honouroble Member for
Kota Sentosa to read out his motion.
15


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

been illegally extinguished and that their land is now included in the
Provisional Leases issued to two companies, namely Memaju Jaya Sdn.
Bhd. and United Teamtrade Sdn. Bhd. in November 2011.

To make things worse, one of the major shareholders of the
company Memaju Jaya Sdn. Bhd. is the former Honourable Member for
Kedup.

The group has met with the officers of the Land and Survey since
January 2012 when they discovered that their land were alienated to the
said companies. Despite repeated assurance, the Land and Survey

cannot provide a reason for the extinguishment of their NCR land and the
issuance of the Provisional Leases to the two companies.
The group have declared that they will camp and stay outside the
Headquarters of Lands and Surveys until their land is returned to them.
The illegal extinguishment of NCR affects the fundamentally property
rights of the natives. It is a definite matter of importance and demands
the urgent deliberation by this Dewan. Therefore, I ask leave to move the
adjournment of the Dewan to discuss this matter.”
Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat in order to succeed under Standing Order 15,
the application must satisfy all three essential ingredients. One, the matter is definite,
two, urgent and three, of public importance. Land in Sarawak is a matter of public
importance. The third ingredient is satisfied.
In order to satisfy the first ingredient that a matter is definite and specific the
following point has to be defined and ascertained. One, the precise size of the land and
questions with boundary marks. Two, it exact location is clearly delineated on the map
and on the ground. Three, whether NCR actually exist and fully complied with pursuance
to Section Five of the Land Code. Four, whether a solution is in accordance with the
provisions of existing law. Five, whether the State Government did indeed award
provision leases to the said companies. Six, whether such provision leases overlap in
the absence of clear evidence on NCR and the precise size of the land and the exact
location is clearly demarked on the map or on the ground.
Seven, the precise legal position and the right of the claimant vice versa the
companies. Eight, if extinguishment did actually take place on the said land, on the said
parcel of this little land and nine, even the number of claimant that stand approximately
200 household can be disputed because the claimant comes various villages of un-
identify and unspecified long houses in the Melikin area of Balai Ringin.
The motion does not mention in any of the question raise therefore the first
ingredient is not satisfied because the proper avenue to address this issue are the court
of law not the Dewan. The first ingredient should be definite and specific. The second
ingredient is whether there is any urgency even in court there are numerous land
litigation and land dispute are waiting court hearing and trial. It is known as land litigation
and land dispute takes years to resolve and therefore the question of urgency does not
arise.

In any legal system the party may institute litigation at the court of first instant but
because of the appeal and counter appeal by the parties concern the case may go to the
appellate court and as far as the Supreme Court. In the Native Court System you may
begin in the Penghulu Court but because of the appeal and counter appeal it may go to
the Temenggong Court, District Court, Resident Court and Governor and Council.

16


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

In England you start with the High Court because of appeal and up in the House
of Lord. In Sarawak legal history, during the colonial days and earliest of Malaysia cases
went as far as the Privy Council in London. Erskine May, Parliamentary practise 24th
Editions page 342: .For the purpose of discussing of the specific and important matter
that should have urgent consideration.. This application fail to satisfied the second
ingredient as this application satisfied only one ingredient and fail to satisfy the other two
ingredienst its application a leave to move an adjournment of the Dewan to discuss this
matters fail. Leave is denied, motion is dismissed.

Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Can I have a word. Tuan Speaker, your reasons for
RM87,791,655.00 is laid before the House in pursuant to Article 32 of the State
Constitution. The additional expenditure is to meet the cost of various services incurred
by various Ministries and Departments for which funds were not provided for or
insufficiently provided for in the 2011 Estimates. Details of the additional expenditure is
provided in Command Paper No. 2 of 2012.

Tuan Speaker, I beg to move.

Tuan Speaker: Will another Ahli-Ahli Yang Berhormat second?

rejecting the motions is actually going to the debate. You are asking for the size of the
area, lot number, all this, all these are the debate. Now the issue is this group of land
owners are outside Land and Survey. All the details will be in the debate....(Interruption)
Tuan Speaker: Honourable Member for Kota Sentosa. I have given my ruling it must be
definite and specific.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Tuan Speaker, I know, your decision is ultimate. But I
would like to stick to my objection to your decision. Such a decision, you are going to
render this House into the rubber stamp of the administration.
Tuan Speaker: No. No. You can object but file the Motion. My decisions have been
made. My decision is final and not subject to appeal. It must be definite, it must be
specific. It cannot be nebulous. Sitting is adjourned until 11:00 a.m.
(Mesyuarat ditangguhkan pada jam 10:34 pagi)
(Mesyuarat dimulakan pada jam 11:25 pagi)
[Tuan Speaker mempengerusikan Mesyuarat]
RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN
–BACAAN KALI YANG KEDUA
SUPPLEMENTARY SUPPLY (2011) BILL, 2012
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Tuan Speaker, I beg to move that the Supplementary
Supply (2011) Bill, 2012 as contained in Command Paper No. 1 of 2012 as laid on the
table on 14th May 2012 be read a second time.
The Second Supplementary Estimates of the Ordinary Expenditure 2011 as
contained in the Command Paper Number 1 of 2012 comprising an additional sum of
17


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan (Dato Sri Michael Manyin
anak Jawong): Tuan Speaker, I beg to second.

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, the question is that the Supplementary
Supply (2011) Bill, 2012 be read a second time.

Question put and agreed to
Bill read a second time


SUPPLEMENTARY SUPPLY (2011) BILL, 2012

USUL UNTUK MERUJUK RESOLUSI ANGGARAN PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN TAMBAHAN PERTAMA 2011 KEPADA JAWATANKUASA
PERBEKALAN
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Tuan Speaker, I beg to move: That the following
Motion be refered to the Committee of Supply: That this Dewan resolves to refer the
First Supplementary Estimates of Development Expenditure, 2011 as contained in
Command Paper No. 3 of 2012 laid on the table on 14th May 2012.. Command Paper
No. 3 of 2012 is laid before the House in pursuant to Section 4(2) of the Development
Fund Act, 1966.
As presented therein, there are 32 sub-Activities and 40 Sub-Sub Activities for
which the additional provisions are required. The total additional allocation required is
RM75,450,271.00. The amount required has been vired from saving among sub-heads
concerned or advance from Contingencies Advance. The additional allocation is to meet
the following Heads of Expenditure.
Heads of Expenditure Amount (RM):
(1) Head P.01 Land Infrastructure -RM40.00
(2) Head P.03 Government Buildings – RM10.00
(3) Head P.04 Public Buildings – RM2,540,222.00
(4) Head P.05 Public Utilities – RM10.00
(5) Head P.08 Urban Development – RM9,800.000.10
(6) Head P11 Local Authorities – RM5,601,721.00
(7) Head P13 Public Finance – RM47,882,134.00
(8) Head P14 Planning and Development – RM3,360,000.20
(9) Head P15 Knowledge Society Development – RM2,266,064.00
(10) Head P18 Tourism – RM4,000,000.00
(11) Head P19 Social Development – RM30.00
(12) Head P21 Crop Agriculture – RM10.00
TOTALLING : RM75,450,271.00
Details of the additional expenditure is provided in Command Paper No. 4 of
2012.
Tuan Speaker, I beg to move.
Tuan Speaker: Another Ahli Yang Berhormat to second?

18


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan (Y.B. Dato Sri Michael
Manyin anak Jawong): Tuan Speaker, I beg to second.

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, the question before the Dewan is that, the
Motion standing in Order Paper in the Name of the Minister of Finance II and Minister for
Local Government and Community Development be referred to the Committee of
Supply.

Question put and motion agreed to

USUL UNTUK MERUJUK RESOLUSI ANGGARAN PERBELANJAAN

PEMBANGUNAN TAMBAHAN PERTAMA 2012 KEPADA JAWATANKUASA
PERBEKALAN
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Tuan Speaker Sir, I beg to move: That the following
Motion be referred to the House of Supply.. That this Dewan resolves to refer the First
Supplementary Estimates of Development Expenditure, 2012 as contained in Command
Paper No. 5 of 2012 as laid on the table on 14th May, 2012.. Command Paper No. 5 of
2012 is laid before the House in pursuant to Section 4(2) of the Development Funds Act,
1966, as presented therein there are 5 sub-activities and 3 sub-sub activities for which
an additional sum of RM55,418,116 is required to meet the following:
(a) RM13,500,000 is required by the Ministry of Resource Planning and
Environment to made the payment of land acquisition cost which is
urgently required for Mulu Services Centre (Phase) 1 project;
(b) A total sum of RM11,569,116 is required by the Ministry of Local
Government and Community Development out of which RM8,739,116 is
meant for the payment of land field development cost at the Kuching
Integrated Wastes Management Park and another RM2,830,000 is for
land field recultivation cost;
(c) RM20,349,000 is required by the Housing Development Corporation for
the construction of 204 Rumah Mesra Rakyat in Bengoh Resettlement
Scheme;
(d) RM10,000,000 is required as State Government Contribution towards
research development in collaboration between Swinburne University
Australia and Swinburne Sarawak and fund will be made available
through Yayasan Sarawak.
Details of the additional expenditure is provided in Command Paper No. 6 of
2012 Tuan Speaker, I beg to move.
Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan (Y.B. Dato Sri Michael
Manyin anak Jawong): I beg to second.

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, the question before the House is that the
motion in the name of Minister of Finance II is approved.

Question put and agreed to
Motion is approved


19


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Speaker: The Dewan shall now resolve into the Committee of Supply to consider
the Supplementary Supply 2011 Bill 2012, the motion on the First Supplementary
Estimates Development Expenditure 2011 and the Motion on the First Supplementary
Estimates of Development Expenditure 2012.

Ahli-Ahli Yang Berhormat, I received a notice to raise matters at the Committee
stage from the Honourable Member for Bukit Assek. The contention of the chair is that
in order to raise matters at the Committee stage, you need one (1) day notice. However,
I will give opportunity to Honourable Member for Bukit Assek.

Y.B. Encik Wong Ho Leng: Tuan Speaker, I respect your ruling on that but under
Standing Order 65, if I may just seek the Tuan Speaker‘s indulgence, 65(5), the last
sentence says notice of amendment to a Head or Sub-Head or Item already set down
for discussion shall be given not less than one (1) day. My notice has no relation to
amendment. So, no one (1) day notice is required under Standing Order 65(5)...
(Interruption)
Tuan Speaker: Honourable Member for Bukit Assek, let me inform Honourable
Members. The notice by Honourable Member for Bukit Assek is dated today.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: That is correct.
Tuan Speaker: Please proceed.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Correct. It was given before the resumption of second
week. Now, Tuan Speaker, I have, I derived to raise a few matters for reconsideration
and that under Head B12-Legislation... (Interruption)
Tuan Speaker: No, before you raised it, your contention is you do not need to give
notice of one (1) day.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: That is correct. Under 65(5),be read as 67, because there
is no amendment and I have done it several times Tuan Speaker.
Tuan Speaker: Ok. This is my ruling whether you are allowed to proceed or not
because of the different interpretation of the Standing Order...(Interruption)
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Different?
Tuan Speaker: I gave my ruling, yes.
Y.B Encik Wong Ho Leng: Different interpretation?
Tuan Speaker: Yes, it is not because it is one (1) clear day notice. So, I shall give my
ruling. Not yet, I gave you my ruling. Honourable Members, under Standing Order 65(5),
every such notice shall be given before the resumption of the debate under the second
reading of the Supply Bill. So, this refers to the Supply Bill because here there is no
debate and under motion on Development Estimates, such notice may also include
notice of amendment to the Head, Sub-Head or item concerned. Notice of amendment
to a Head, Sub-Head already set down for discussion shall be given not less than one

(1) day before the ordinary Development Estimates are considered provided always that
the Committee of Supply shall not deliberate on the said Estimate until after a lapse one
of clear day. So, it repeats all the time, one clear day. Under Standing Order 67(4), on
the order being read for the second reading of the Supplementary Supply Bill, the
20


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

question thereon shall be put forth and decided without amendment or debate. So, there
is a different between Supply Bill and Supplementary Bill. In the Supplementary Supply,
there is no debate, there is no amendment. Therefore, that one (1) day notice clearly
refers to a one (1) requirement at 67(6), a procedure laid down under Standing Order 65

(5) to 69 (9) and Standing Order 66 (2) to (9) shall, with necessary modification. So that
is a modification, because under the Supplementary Supply Bill under the
Supplementary Supply, there is no debate, no amendment, therefore it is understood
that the notice refers to one (1) day notice. So, your notice Honourable Member for Bukit
Assek is because it is dated today and not yesterday is disallowed.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Tuan Speaker, as I said, I respect you because your
decision is final on that. I am not going to re-open on that. However, there is still
discretion on the part of Tuan Speaker to allow the matter to be raised. Am I correct?
Tuan Speaker: No, I am bounded by the Standing Order.

Y.B. Encik Wong Ho Leng: You are bound to and equally I am bound. Equally every
member here is bound. If I may just direct Tuan Speaker‘s attention to Standing Order
66 (2), the discretion is still there. Even if the notice is insufficient for one clear day
notice must I disagree Tuan Speaker interpretation and ruling on it? However, result can
still be heard under Standing Order 66 (2) the proviso.
Tuan Speaker: I heard you, Honourable Member, the ruling stands.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: No, you should not be forgetting the administration on that.
Tuan Speaker: No, no, I am not. The ruling stands.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: But it is wrong.
Tuan Speaker: Okay, no, the ruling stands.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Tuan Speaker ... (Interruption)
[Tuan Pengerusi mempengerusikan Mesyuarat]
COMMITTEE STAGE
THE COMMITTEE OF SUPPLY
Tuan Speaker: I shall proceed. Honourable Members, we shall now consider Command
Paper No. 1 of 2012. The question is that the amount is all Heads as set forth in the
Second Supplementary Estimates of Ordinary Expenditure for 2011 be approved.
Question put and agreed to
The Second Supplementary Estimates or Ordinary Expenditure for 2011 is approved


Tuan Pengerusi: Honourable Members, we shall now consider Command Paper No. 3
of 2012. The question is that the amount in all Heads as set forth in the First
Supplementary Estimate of Development Expenditure 2011 be approved.

Question put and agreed to

21


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

The First Supplementary Estimates of Development Expenditure for 2011 is approved

Tuan Pengerusi: Honourable Members, we shall now consider Command Paper No. 5
of 2012. The question is that the amount in all heads, set forth in the First
Supplementary Estimate of Development Expenditure 2012 be approved.

Question put and agreed to
The First Supplementary Estimates of Development Expenditure for 2012 is approved

Tuan Pengerusi: We shall now consider the Supplementary Supply (2011) Bill, 2012.

Clauses 1 and 2
Tuan Pengerusi: The question is that Clauses 1 and 2 be ordered to stand part of the
Bill.
Clauses 1 and 2 to stand part of the bill
The Schedule
Tuan Pengerusi: The question is that the Schedule be ordered to stand part of the Bill.
Schedule is ordered to stand part of the Bill
Enacting Clause and Title
Tuan Pengerusi: The House shall now resume.
HOUSE RESUMED
[Tuan Speaker mempengerusikan Mesyuarat]
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Tuan Speaker, the leader of the opposition, the
Honourable Member for Bukit Assek apparently is not too serious with his work.
Command Paper are laid on the table on the 14th May, you have two clear days. Why
don‘t you give enough notice?
Tuan Speaker, … (Interruption). You are not serious ... (Interruption) sit down,
sit down.
Tuan Speaker: Order, order.
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti

(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Explanatory notes ... (Interruption)
Tuan Speaker: Order, order.
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Explanatory notes are all in Command Paper 2, 4, 6.
You have not done your work. You have not done your work.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Tuan Speaker is protecting you.
22


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti

(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): No, you have not done your work. Tuan Speaker ...
(Interruption)
Tuan Speaker: Please, please.
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti


(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Tuan Speaker.
Tuan Speaker: Continue.
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
2012. The
First

(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Tuan Speaker, I wish to report that the Committee of
Supply has considered the Supplementary Supply 2011 Bill, second
Supplementary Estimates of
BACAAN KALI YANG KETIGA
Ordinary Expenditure 2011 the Supplementary
Estimates of Development Expenditure 2011, the First Supplementary Estimates of
Development Expenditure 2012 and agreed to without amendment.
RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN
SUPPLEMENTARY SUPPLY (2011) BILL, 2012
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
(Dato Sri Wong Soon Koh): Tuan Speaker, I beg to move that the Supplementary
Supply (2011) Bill, 2012 be now read a third time and do pass.
Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, the question before the Dewan is that the
Supplementary Supply (2011) Bill, 2012 be read a third time and do pass.
Question put and agreed to
Bill is read a third time and passed
USUL UNTUK MELULUS RESOLUSI ANGGARAN PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN TAMBAHAN PERTAMA 2011
Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
(Y.B. Dato Sri Wong Soon Koh): Tuan Speaker, I beg to move that this Dewan
resolved to approve the first Supplementary Estimates of Development Expenditure
2011 as contained in common paper no. 3 of 2012 as laid on the table on 14th May 2012.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Jabu anak Numpang): I beg to
second.

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, the question before the Dewan is the Dewan
resolved to approve the first Supplementary Estimates of Development Expenditure
2011 as contained in Command Paper No. 3 of 2012 as laid on the Table on 14th May,
2012 be approved.

Question put and agreed to

23


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

USUL UNTUK MELULUS RESOLUSI ANGGARAN PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN TAMBAHAN PERTAMA 2012


Menteri Kewangan II dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti
(Dato Sri Wong Soon Koh): Tuan Speaker, I beg to move that this Dewan resolved to
approve the first Supplementary Estimates of Development Expenditure 2012 as
contained in Command Paper No.5 of 2012 as laid on the Table on 14th May 2012.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Jabu anak Numpang): I beg to
second.

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, the question before the Dewan is the Dewan
resolves to approve the First Supplementary Estimates of Development Expenditure
2012 as contained in Command Paper No. 5 of 2012 as laid on the Table on 14th May,
2012 be approved.
Question put and agreed to
USUL PENGHARGAAN ATAS UCAPAN TUAN YANG TERUTAMA
YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK
[Perbahasan Bermula]
Tuan Speaker: I shall now call upon Ahli Yang Berhormat for Opar, Encik Ranum anak
Mina to move the motion.
Y.B. Encik Ranum anak Mina: Tuan Speaker, terima kasih kerana memberi
penghormatan kepada saya untuk membentangkan usul untuk merakamkan setinggi-
tinggi penghargaan serta terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua
Negeri Sarawak atas Perasmian Pembukaan Penggal Kedua Persidangan Dewan
Undangan Negeri Yang Ketujuh belas dalam Dewan yang mulia ini pada 14 Mei 2012
yang lalu.
Terlebih dahulu saya dengan hormatnya merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan terima kasih atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri
Sarawak di atas nasihat yang penuh memberangsangkan untuk dijadikan panduan yang
begitu bermakna bagi kita seperti mana yang terkandung dalam ucapan Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri. Kita sedia maklum, Tuan Speaker, rakyat Sarawak
begitu bertuah mempunyai seorang pemimpin negeri yang dedikasi, sanggup
menjelajah ke segenap pelusuk negeri untuk bertemu dengan rakyat. Tuan Yang
Terutama adalah sebagai simbol kestabilan, perpaduan, keamanan, keharmonian dan
kemajuan untuk Negeri Sarawak yang tercinta ini.
Tuan Speaker, sebagai warganegara Malaysia dan rakyat Sarawak, kita harus
bersyukur dan berbangga kerana dapat hidup aman dan damai di bawah naungan
sistem raja berperlembagaan. Saya juga ingin turut merakamkan setinggi tahniah
kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Halim Mu‘adzam Shah di atas
pertabalan Tuanku sebagai Yang Di-Pertuan Agong yang Ke-14.

Tuan Speaker, pembangunan di Negeri Sarawak seperti yang kita sedia
maklum, berjalan dengan lancar yang mana pembangunan di luar Bandar juga tidak
ketinggalan. Kerajaan Barisan Nasional Negeri Sarawak di bawah pimpinan Yang Amat
Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri sentiasa melihat keutamaan, keperluan

24


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

pembangunan untuk rakyat. Ini jelas atas apa yang telah berlaku di segenap pelusuk
Negeri sama ada di bandar dan juga luar Bandar. Untuk merapatkan jurang
pembangunan antara Bandar dan Luar Bandar, Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua
Menteri yang mempunyai visi serta berpandangan jauh telah mengilhamkan SCORE
untuk membangunkan kawasan tengah dan akan menjana pendapatan yang tinggi
dengan memberi pekerjaan kepada ramai rakyat negeri ini terutamanya generasi muda
dalam jangka masa panjang. Bagi generasi muda harus melengkapkan diri dengan ilmu
pendidikan yang baik terutama dalam bidang teknikal. Untuk menimba ilmu tidak ada
alasan generasi muda untuk mengatakan tidak mampu disebabkan kewangan.
Pemimpin Kerajaan Barisan Nasional sentiasa prihatin atas keperluan untuk mengubah
taraf hidup rakyat dengan menyediakan kemudahan pinjaman kewangan selain

daripada pinjaman PTPTN, MARA, malahan Kerajaan Barisan Nasional Negeri Sarawak
telah menubuhkan TEGAS untuk membantu generasi-generasi muda kita untuk
melengkapkan diri mempelajari bidang teknikal terutama yang mereka minati supaya
nanti mereka dapat manfaatkan kemahiran untuk memperbaiki taraf hidup diri dan
keluarga. Inilah yang dikatakan perubahan yang dilakukan oleh pemimpin Kerajaan
Barisan Nasional. Bagaimanapun SCORE akan membawa transformasi penempatan
ekonomi yang tinggi kepada negeri Sarawak dengan kemasukkan pelabur sama ada
dari dalam dan luar Negeri.
Tuan Speaker, Tuan Yang Terutama juga mengingatkan kita sekali lagi supaya
dalam persidangan haruslah bersopan santun, tertib dan hemah dengan membahaskan
isu-isu penting untuk membangunkan rakyat dan negeri. Tuan Yang Terutama juga
mengingatkan kita betapa pentingnya perpaduan di antara rakyat yang berbilang kaum
untuk menentukan kemajuan pembangunan. Kesejahteraan serta keharmonian kita di
negeri Sarawak yang terdiri dari berbilang kaum dan agama tetapi perpaduan sentiasa
kukuh walaupun ada di kalangan kelompok tertentu cuba untuk membawa budaya yang
boleh memporak perandakan perpaduan dengan cuba untuk menghasut rakyat.
Tuan Yang Terutama juga mengingatkan betapa pentingnya pendidikan bagi
anak-anak terutama untuk mendalami pelajaran Sains dan Matematik dan juga untuk
mempelajari bidang teknikal yang mana dapat membolehkan mereka bersaing untuk
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lumayan. Ini akan
menjadi realiti dengan adanya SCORE yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan
Nasional Negeri Sarawak dan telah menarik syarikat-syarikat besar untuk beroperasi
dalam kawasan SCORE setakat ini.
Tuan Speaker, disini saya ingin menyentuh pembangunan di Kawasan N.1 -
Opar. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Kerajaan Barisan
Nasional atas pembangunan yang telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaan seperti
jalan raya, pembekalan elektrik luar bandar dan juga bekalan air bersih yang masih
dalam pelaksanaan di Kawasan Opar. Walaupun beberapa jalan telah dibina dan
dinaikkan taraf apa yang begitu mengecewakan rakyat di kawasan Jalan Biawak adalah
kontraktor yang berjaya mendapat kontrak tidak dapat melaksanakan kerja-kerja untuk
menaikkan taraf jalan tersebut. Kontraktor seperti ini tidak sepatutnya dibenarkan
melibatkan diri dalam mendapatkan tender kerajaan kerana disebabkan
ketidakmampuan mereka melaksanakan kerja-kerja mereka, rakyat menyalahkan wakil
rakyat dan Kerajaan.

Sebagai wakil rakyat yang bertanggungjawab pada kawasan berkenaan dengan
ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan melalui Kementerian
Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan dan juga Jabatan Kerja Raya yang telah
menjadi penyelamat kepada pembinaan jalan tersebut. Selain dari jalan-jalan yang telah
dinaiktaraf, masih ada juga jalan raya yang masih perlu untuk dibina di Kawasan N.1 -


25


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Opar ataupun untuk dinaikkan taraf supaya ia dapat dimanfaatkan oleh rakyat di
Kawasan N.1 -
Opar. Dengan itu saya mohon kepada Kerajaan supaya jalan Kampung
Pasir Hilir ke Kampung Kendaie, Kampung Selampit dan seterusnya ke Raso dapat
dibina dan juga Kampung jalan Pasir Tengah dapat dinaikkan taraf untuk kegunaan
penduduk-penduduk di kawasan yang berkenaan.

Tuan Speaker, bekalan elektrik luar bandar pada keseluruhannya telah dicapai
oleh masyarakat ataupun rakyat di kampung-kampung di Kawasan N.1 -
Opar tetapi
apa yang menjadi rungutan sebilangan masyarakat yang berlaku di Kampung Biawak
dan juga Kampung Stenggang dimana pelaksanaan kemasukan bekalan elektrik luar
bandar tambahan untuk tambahan bagi rumah-rumah yang belum mendapat bekalan

elektrik, kerja-kerja untuk pemasangan elektrik ke rumah-rumah ada yang mana, yang
mana telah dibuat survei sebelumnya tetapi bila perlaksanaan oleh kontraktor ataupun
pihak yang bertanggungjawab mengatakan ada beberapa rumah yang tidak masuk lagi
dalam dia punya plan. Ini amat mengecewakan bagi masyarakat ataupun penduduk-
penduduk yang terlibat.
Tuan Speaker, pembangunan pelancongan di Kawasan N.1 -Opar saya
percaya akan terus dapat dimanfaatkan oleh rakyat dengan terus berusaha untuk
membangunkan kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan. Kawasan-kawasan yang
berpontensi sudah tentunya memerlukan Kementerian Pelancongan untuk membantu
bagaimana untuk membangunkan tempat yang boleh menarik pelancong. Kawasan-
kawasan yang dimaksudkan adalah beberapa air terjun seperti Air Terjun Jangka, Air
Terjun Jantan dan Air Terjun Sebako yang mana masa ini telah menjadi tumpuan
pelancong dari dalam dan luar Negeri disebabkan keadaan air terjun ini begitu cantik
dan menarik. Masalahnya ialah untuk menuju ke kawasan-kawasan berkenaan perlu
ada satu jalan yang sempurna ataupun yang lebih baik supaya dapat memudahkan
pelancong-pelancong untuk terus pergi ke kawasan berkenaan. Saya cadangkan air
terjun ini dibangunkan memandangkan kawasan ini adalah laluan untuk ke Tanjung
Datu yang mana akan menjadi salah satu destinasi pelancongan sepertimana diumum
oleh Yang Berhormat Datuk Amar Menteri Pelancongan untuk membangunkan Tanjung
Datu. Sudah tentunya tempat ini boleh menjadi tempat persinggahan pelancong untuk
mandi-manda yang mana airnya sejuk dan bersih.
Tuan Speaker, izinkan saya menyentuh sedikit soal keselamatan. Kalau kita
renungkan pada sejarah Negara Malaysia semasa berlakunya 13 Mei, di mana
pergaduhan di antara kaum berlaku di Kuala Lumpur dan hampir merebak ke seluruh
Semenanjung Malaysia. Peristiwa ini tidak mustahil akan berulang lagi. Ini jelas
kelihatan apa yang berlaku pada 28 April yang lalu di mana satu Perhimpunan Bersih
yang tidak bersih dan mencerminkan satu titik hitam pada pandangan mata masyarakat
dunia.
Di Negeri Sarawak kita berharap rakyat tidak terpengaruh dengan hasutan untuk
melakukan demonstrasi seperti yang telah berlaku walaupun ada kelompok orang
tertentu yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri tetapi yang akan
menanggung akibatnya adalah rakyat keseluruhannya.

Rakyat Sarawak hendaklah berfikir secara matang dan rasional dan tidak
menjadi kuda tunggangan kerana jika berlaku kejadian yang buruk, kejadian yang
memporak porandakan keamanan rakyat juga yang akan menanggung kesusahan.
Mereka yang merancang akan menyalahkan orang lain atau mereka yang bertindak liar
seperti mana yang berlaku baru-baru ini. Tingkah laku mereka untuk memburukburukkan
Negara Malaysia bukan sahaja dalam Negara, mereka berdemonstrasi hingga
ke luar Negara.

26


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Kesimpulan yang kita dapat buat adalah mereka sebenarnya tidak matang
berpolitik. Mereka hanya melaung-laung, cuba untuk mempengaruhi rakyat dan mereka
akan membuat perubahan tetapi sebenarnya perasaan mereka semata mata hanya
untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional supaya boleh berkuasa untuk menerajui
Malaysia. Mampukah mereka?

Sebelum ini pemimpin mereka juga mendesak Kerajaan memberi kebebasan
untuk rakyat berhimpun dan meluahkan rasa tidak puas hati tetapi kebebasan yang
diberikan itu sebaliknya digunakan untuk keganasan. Undang-undang kebebasan yang
mereka mahukan tidak bermakna. Peristiwa 28 April mungkin berulang. Mungkin juga
boleh berlaku tragedi lebih buruk pada masa depan. Jadi sia-sia sahajalah undang


undang itu diluluskan oleh Parlimen baru-baru ini.

Tuan Speaker, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, oleh kerana tidak lama
lagi masyarakat yang berketurunan Dayak akan menyambut Gawai Dayak pada 1 Jun
yang akan datang. Saya dengan ini mengambil peluang mengucapkan Selamat Hari
Gawai kepada semua rakan-rakan kita yang berketurunan
ini
Dayak keseluruhannya.
Dalam Bahasa Salako, .Doa Raya Ramuh Nyaman Trigas.

Tuan Speaker, saya juga ingin mengambil peluang untuk mengucapkan
Selamat Harijadi kepada Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri pada 21 Mei

2012 yang akan datang ini. Semoga Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri
sentiasa sihat selalu, dimurahkan rezeki dan dilanjutkan usia supaya dapat terus
memimpin kami rakyat dan Negeri Sarawak.
Tuan Speaker, untuk mengakhiri ucapan saya, sekali lagi izinkan saya
mengusulkan kepada Dewan yang mulia ini bahawa Dewan yang mulia ini berhimpun
dan meluluskan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan
Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak sempena Perasmian Persidangan
Dewan Undangan Negeri pada 14 Mei 2012 yang lalu. Sekian, terima kasih.
Tuan Speaker: I shall now call upon Honourable Member for Jemoreng to the second
motion.
Y.B. Encik Abu Seman bin Jahwie: Bismillahirrahmannirahim. Terima kasih, Tuan
Speaker, kerana memberi peluang kepada saya untuk menyokong usul di samping
merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-
Pertua Negeri atas Ucapan Pembukaan Persidangan Penggal Kedua Dewan Undangan
Negeri Sarawak Ketujuh Belas pada 14 Mei yang lalu.
Dengan kesempatan ini, saya mendoakan semoga Tuan Yang Terutama
dianugerahkan kesihatan yang baik yang terus menjadi pelindung dan payung mahkota
kepada rakyat Sarawak khasnya. Pada masa yang sama saya juga ingin mengucapkan
setinggi tahniah atas pertabalan Yang Di-Pertuan Agong Ke-14 baru-baru ini. Rentetan
itu, kita mendoakan negara kita terus kekal aman dan sentiasa di bawah naungan Duli
Yang Maha Mulia Tuanku.

Yang di-Pertua Negeri dalam ucapan prasmian beliau menyentuh pelbagai
perkara dan isu yang harus diberikan perhatian lebih serius oleh semua rakan di Dewan
yang mulia ini. Marilah kita sama-sama kita menghayati ucapan beliau selain mengambil
ikhtibar pedoman dan panduan kepada kita meneruskan tugas dan amanah berat
sebagai wakil rakyat. Apa yang pasti amanah Tuan Yang Terutama Tun merupakan
satu garis panduan penting bagi menentukan hala tuju perjuangan kita ke arah yang
lebih positif agar impaknya dapat dikecapi oleh rakyat secara keseluruhannya.

27


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Yang Terutama Tun turut menyentuh mengenai program transformasi
kerajaan dalam pelbagai aspek penting dalam ekonomi sosial, poliltik dan ekonomi
termasuk infrastruktur asas luar Bandar dan usaha meningkatkan taraf hidup rakyat
pendidikan yang berkualiti. Ini menunjukkan kredibiliti Tuan Yang Terutama sebagai
seorang pemimpin yang amat prihatin menitikberatkan soal kebajikan rakyat. Pada
masa yang sama beliau turut mengingatkan Ahli Dewan sekali lagi dapat bersidang
secara lebih beretika dan profesional.

Pembangunan Negeri Sarawak

Kita mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih atas kebijaksanaan

kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang telah berjaya
yang
yang baik
melaksanakan
tadbir urus yang baik dalam menjayakan transformasi pembangunan dan pengurusan
kewangan negeri yang cemerlang. Ini jelas menunjukkan pentadbiran baik
menyakinkan kehadiran berterusan pelabur asing. Urus tadbir berjaya
membolehkan Sarawak mengecapi kemajuan yang setara dengan pembangunan di
negeri lain di negara ini. Bahkan kita berjaya mengekalkan momentum pembangunan
yang berupaya memenuhi aspirasi segenap lapisan rakyat.

Kawasan SCORE

Pelaksanaan projek koridor tenaga oleh SCORE berupaya melonjakkan lagi
pembangunan Sarawak melalui industri seperti aluminium, pertanian, minyak dan gas,
industri keluli, kelapa sawit, perikanan, perternakan, industri berasas kayu, kejuruteraan
marin dan pelancongan. Kesemua ini akan membawa transformasi ekonomi terkini di
samping mampu membantu meningkatkan keyakinan pelabur dari dalam dan luar
negara. Mengikut data terkini pelaburan di SCORE ialah sebanyak RM24 billion dan
angka positif ini dijangka terus meningkat berapa tempoh tahun akan datang dan sudah
pasti ia bakal membuka ruang ekonomi yang lebih luas pada rakyat melalui penyediaan
1.5 juta peluang pekerjaan. Dalam tempoh jangka panjang ia akan memberi kesan
berganda kepada ekonomi domestik seperti industri perkhidmatan dan pekerjaan.
Industri-industri tersebut akan turut menarik golongan profesional dan tempatan yang
berkemahiran tinggi dan pekerja di luar negara kembali ke Sarawak.
Modal Insan
Tuan Speaker, generasi hadapan merupakan aset insani paling penting dalam
usaha kerajaan merealisasikan kewujudan sebuah negeri yang maju, apatah lagi
Sarawak memangnya kaya dengan pelbagai sumber asli. Bagi merealisasikan matlamat
tersebut kita sentiasa berusaha menyediakan modal insan yang berwibawa yang
berkaitan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang termasuk sains dan teknologi.
Dalam aspek yang berkaitan kita memerlukan generasi baru yang mahir serta mampu
menguasai bidang teknikal bagi merealisasikan impian untuk menjadikan Sarawak
sebagai sebuah negeri termaju menjelang 2030.
Sebagai fakta tambahan kawasan SCORE yang bersaiz 70,708 kilometer per
segi dan dihuni oleh seramai 862,100 penduduk. Sudah pasti ia akan mengubah wajah
kawasan pedalaman yang dulunya terpencil menjadi sebuah kawasan maju dan
membangun. Hal ini memang terbukti dan kita boleh lihat perkembangan seperti berlaku
ke atas Bandar Mukah.

Perpaduan

Keamanan dan perpaduan yang dikecapi ketika ini kunci kepada kekuatan dalam
memajukan Sarawak pada masa depan. Usaha ini tidak datang bergolek, sebaliknya

28


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

hasil kerja keras pemimpin menjaga perpaduan demi survival bangsa dan negara.
Malah rakyat perlu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan perlu mempertahankan
perpaduan daripada diganggu oleh anasir luar. Kita harus sedar perpaduan adalah hak
seluruh rakyat dan bukannya satu-satu kaum sahaja. Keharmonian dan keistimewaan
Sarawak sangat menyerlah di arena antarabangsa malah ia dikagumi oleh pelancong
asing. Bagaimanapun untuk mewujudkan tamadun bangsa yang hebat, ia memakan
masa beratus tahun tetapi untuk meruntuhkannya hanya perlu masa yang sangat
singkat.

Tuan Speaker, rakyat juga perlu sedar bahawa keistimewaan yang dimiliki di
negara ini sukar terdapat di negara luar. Rakyat berbagai kaum, etnik dan agama,

bebas mengamalkan agama masing-masing tanpa halangan selagi tidak melanggar
perlembagaan. Dengan erti kata lain golongan muda hari ini mesti mempunyai
pegangan hidup kukuh berteraskan agama membina jati diri, kebijaksanaan dalam
menerajui kehidupan selain memiliki keazaman politik dan kuasa. Sebagai generasi
baru mereka tidak harusnya mudah terpengaruh dengan isu yang berupaya memporak-
perandakan negara sebaliknya mereka perlu menegakkan perpaduan memperjuangkan
kebebasan dan ketenteraman.
Negara kita dibina berasaskan perlembagaan sebagai teras utama. Kebebasan
yang diberikan seharusnya disalahgunakan sehingga boleh menyusahkan orang lain.
Penglibatan segelintir rakyat dalam demonstrasi jalanan adalah suatu yang tidak
manafaat malah mampu merosakkan keamanan yang telah kita kecapi sebelum ini.
Mereka seakan-akan sudah lupa asal-usul dan nikmat yang sedang dinikmati kini
kerana Malaysia diikhtiraf oleh dunia sebagai sebuah negara membangun yang termaju.
Saya ingin tegaskan keadaan huru-hara yang tercetus daripada perhimpunan ini
menunjukkan keadaan berpecah-belah itu sekaligus membuka ruang kepada kuasa
asing mencampuri urusan pentadbiran negara.
Isu-Isu Kawasan
Tuan Speaker, sekarang saya ingin menarik perhatian Dewan berhubung
beberapa perkara yang berkaitan dengan permintaan rakyat di kawasan saya.
Pertama, stadium tertutup. Daerah Matu amat memerlukan sebuah stadium
tertutup untuk menggalakkan rakyat mencebur diri dalam aktiviti yang lebih sihat.
Pembinaan kemudahan ini selaras dengan hasrat kerajaan memenuhi Kementerian
Belia dan Sukan bagi melahir masyarakat meminati sukan berasaskan satu kawasan
satu sukan.
Masjid Daerah Matu. Kita difahamkan Upacara Pecah Tanah bagi masjid ini
dilakukan lebih sepuluh tahun yang lalu. Bagaimanapun, sehingga kini masjid ini belum
terbina. Kita berharap perkara ini mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak
kerajaan.
Ketiga, penambahan jumlah kakitangan Pos di Matu. Cadangan ini pernah
dikemukakan sebelum ini bagaimanapun belum mendapat respon yang sewajarnya oleh
pihak berkaitan. Sehingga hari ini, Pejabat Pos Matu masih menggunakan khidmat
hanya seorang kakitangan sedangkan permintaan orang ramai terhadap kemudahan itu
semakin meningkat berikutan pertambahan jumlah penduduk Matu. Kekurangan
kakitangan mengakibatkan perkhidmatan di pos berkenaan kurang berkesan dan
efisyen malah menimbulkan rasa tidak puashati di kalangan rakyat.

Seterusnya, yang keempat, menaikkan taraf klinik Matu dan juga Igan. Saya
ingin mengusulkan agar Klinik Desa di Matu dan di Kampung Igan dapat dinaiktaraf dari

29


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

segi fizikal dan kemudahan perubatan. Sudah tiba masanya klinik-klinik mempunyai
kemudahan makmal dan mempunyai X-ray selain memberi kemudahan ubat biasa.

Nombor lima, penyukatan kampung tradisi. Setakat ini, kerja penyukatan hanya
dilakukan di Kampung Sok dan Kampung Jemoreng. Sehubungan itu, saya memohon
supaya kerja ini dapat diteruskan di kampung lain pada masa akan datang.

Nombor enam, tempat berteduh untuk penunggang motosikal. Saya memohon
kepada kerajaan untuk menyediakan kemudahan ini di kedua-dua lokasi di kawasan feri
Igan. Ini bertujuan untuk menyediakan tempat berteduh kepada penunggang motosikal
terutama pada hari hujan dan cuaca buruk.

Nombor tujuh, benteng hakisan (retaining wall). Memohon sekali lagi kepada
pihak berkenaan dapat memberi perhatian dan tindakan segera. Ini kerana masalah
hakisan yang melanda persisiran sungai Kampung Igan ini semakin serius.

Nombor lapan, pokok sekiu. Di sini, saya ingin mengusulkan kepada kerajaan
menghasilkan minyak
difahamkan
jantung manusia.
Negeri Sarawak agar dapat menjadikan pokok sekiu sebagai pokok terlarang daripada
ditebang. Pokok tersebut yang buahnya

sebagai punca
pendapatan orang kampung. Selain daripada itu, minyak hasil pokok
tersebut mempunyai nilai perubatan untuk Kawasan yang

dimaksudkan ialah di sebelah hulu sungai Kampung Jemoreng.
Nombor sembilan, penempatan semula ke lokasi baru SMK Matu. Sekali lagi
saya mengusulkan kepada kerajaan agar dapat menempatkan SMK Matu ke lokasi baru
memandangkan lokasi yang sedia ada tertakluk kepada banjir. Dalam pada masa yang
sama, keadaan bangunan agak daif dan tidak ekonomik untuk dibaiki.
Perkara kesepuluh, pembinaan Balai Bomba Matu. Mengusulkan sekali lagi
dalam Dewan ini agar pihak Kerajaan Persekutuan dapat membina sebuah balai bomba
di Matu dengan segera. Memandangkan kemudahan perkhidmatan bomba sangat
diperlukan oleh rakyat. Peristiwa kebakaran pada 31 Disember 2011 dan kebakaran 17
Februari 2012 di Kampung Kuala Matu dan Kampung Kuala Igan yang menyebabkan
kehilangan nyawa dan harta benda memberi isyarat bahawa perkhidmatan bomba
sangat diperlukan.
Nombor sebelas, bekalan elektrik luar bandar. Di sini, saya mengusulkan supaya
pihak Kerajaan dapat mencari jalan yang sewajarnya bagi membekalkan api elektrik ke
kawasan Gilas dan kawasan Kampung Kebuaw dalam Daerah Kecil Igan.
Nombor dua belas, pemulihan rumah panjang Islam Manga Kampung Sok, Matu.
Permohonan ini, untuk memulihkan rumah panjang tersebut pernah diusul dalam Dewan
sebelum ini. Namun setakat ini, belum ada tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan.
Demi menjaga warisan bersejarah, saya sangat-sangat berharap pihak Kerajaan dapat
melaksanakan kerja baikpulih terhadap rumah panjang tersebut.

Tuan Speaker, yakinlah perjuangan kita adalah perjuangan yang betul. Yakinlah
perjuangan kita adalah perjuangan yang hak. Kitalah Barisan Nasional, satu-satunya
parti yang membawa obor harapan dan mampu meneroka masa depan penuh gilang
gemilang. Walau apapun dugaan, walau apapun rintangan bersama segunung harapan,
perjalanan ini kita teruskan. Bersama menggenggam keyakinan, segala impian pasti
dilunaskan. Setitik dijadikan laut, segumpal dijadikan gunung. Dengan kata demikian,
saya menyokong Usul Ucapan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

30


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat
Hari Gawai kepada seluruh kaum Dayak di Negeri Sarawak. Gayu guru gerai nyamai,
lantang senang, segulai sejalai, ngintu Gawai. Sekian, terimakasih.

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, the question is, the Motion in the name of the
Honourable Member for Opar, Yang Berhormat Encik Ranum anak Mina be approved.
Before I call upon Honourable Members to debate on Tuan Yang Terutama Yang di-

Pertua Negeri‘s address, I would like to inform that three days are set aside for

Honourable Members to debate on Tuan Yang Terutama Address. That is today, 16th,

th th

17and 18May, 2012. Ahli-Ahli Yang Berhormat under Standing Order 31(8), I
imposed 30 minutes limit for those who are debating today, 20 minutes for tomorrow and

Saya juga ingin merakamkan kebanggaan saya atas komitmen Kerajaan untuk
membasmi kemiskinan. Ini jelas terbukti pelbagai program yang sedang dijalankan
termasuk pelbagai program 1Malaysia, Program Agropolitan, Program Peningkatan
Pendapatan, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Bantuan Rumah, dan Program
Bantuan Kebajikan termasuk program khas untuk kaum Penan. Ucapan terima kasih
saya juga ditujukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana
memperuntukkan kewangan projek pembinaan hospital baru di Sri Aman. Seperti yang
saya telah kemukakan dalam ucapan saya dalam persidangan DUN yang lepas, hospital
ini sungguh penting bagi penduduk-penduduk Sri Aman, Engkilili, Lubok Antu, dan
Betong dan tidak ketinggalan juga ucapan terima kasih saya kepada Perdana Menteri

15 minutes for the last day, on Friday. Sitting is adjourned until 2:30 in the afternoon.
(Mesyuarat ditangguhkan pada jam12:25 tengahari)
(Mesyuarat dimulakan pada jam 2:45 petang)
[Tuan Speaker mempengerusikan Mesyuarat]
Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat we shall now continue the debates on Tuan
Yang Terutama‘s Address. Ahli Yang Berhormat bagi Engkilili.
Y.B. Dr. Johnichal Rayong anak Ngipa: Terima kasih, Tuan Speaker, kerana
memberi saya peluang untuk membahaskan ucapan dasar Kerajaan oleh Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada 14 Mei 2012. Sempena dengan
persidangan Dewan yang mulia ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang
tidak terhingga dan menjunjung kasih atas ucapan Tuan Yang Terutama di-Pertua
Negeri pada pembukaan persidangan ini. Setinggi-tinggi terima kasih saya kepada Tuan
Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri di atas segala pandangan, tunjuk ajar dan
nasihat yang telah diberi bagi memajukan Negeri Sarawak Bumi Kenyalang. Semoga
Tuhan sentiasa menjaga kesihatan Tuan Yang Terutama di-Pertua dan Yang Amat
Berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Norkiah dalam keadaan sihat dan selamat
untuk terus menerajui negeri bertuah ini.
Seterusnya, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada pucuk pimpinan
Kerajaan Persekutuan dan Negeri Sarawak, di bawah kepimpinan berkaliber Yang Amat
Berhormat Ketua Menteri atas kejayaan memajukan Sarawak dari pelbagai aspek
termasuk kemajuan sosio-ekonomi, modal insan, dan di atas kejayaan memulihkan
eknomi negara dan negeri kita ini. Saya amat bangga dengan kebolehan pucuk
pimpinan Negeri Sarawak mendapatkan pelabur-pelabur asing untuk SCORE yang
sedang dilaksanakan dengan rancaknya, dan seterusnya meletakkan SCORE dan
Sarawak di peta pelaburan dunia. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri
di atas pandangan jauh dan kebolehan Yang Amat Berhormat yang berjaya menarik
minat pelabur ke kawasan SCORE.
31


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

yang telah mengumumkan gaji minima RM900 untuk Semenanjung Malaysia dan
RM800 untuk Sabah dan Sarawak. Ini adalah satu-satunya perkembangan terbaik untuk
mengekalkan golongan pekerja terus bekerja di negara dan negeri sendiri.

Tuan Speaker, I support the call by Tuan Yang Terutama that the rakyat should
not easily hoodwinked by quarters who are all-out to destabilise the nation. Here in our
state, Sarawak people have always co-existed in peace and harmony respecting one
another‘s religion, tradition, custom and culture. Therefore, participating in illegal
activities that hide behind democracy and freedom of speech should at all cost be
avoided as such activities could affect public safety and political stability, socio-economic
growth and development.

The State Barisan Nasional Government, under the visionary leadership of Yang
Amat Berhormat Ketua Menteri at the State level, in cordial relationship with the Federal
Government under the table leadership of Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, has
brought much sosio-economic development to Sarawak. On the forefront is the Sarawak
Development of Renewable Energy (SCORE) which has become the catalyst of
economic growth, spurring our state into a develop state with high-income per-capita by
the year 2020.
Tuan Speaker, the confidence of the rakyat and foreigners in the capability of our
state leaders, the political stability of the State Government, the availability of good
infrastructure including banking and insurance, the feasible investment climate and the
good attitude of Sarawak people, have all contributed to attract local and foreign
investors to invest their money in SCORE. In such peace and stability, racial harmony
and attractive investment climate, there is no reason at all for anyone to disrupt it. The
opposition‘s claim for change is utterly baseless and uncalled for, but only an ill-intended
propaganda gimmick just to serve their own political interest and selfish gains. The
rakyat should be aware of their ulterior motive in creating chaos where there is no
chaos, harping on the same issues again and again.
The rakyat on the other hand, are matured enough to reject them. Rakyat knows
what is good and bad for themselves, for their children and generation. The launching of
Tabung Ekonomi Anak (Bumiputera) Sarawak (TEGAS) last February is a clear proof
that the State Barisan Nasional Government is serious in tackling the problem of
unemployment and lack of skill amongst our rural youth. This is where TEGAS come in;
to promote technical and vocational training to youths in all categories, so that upon
completion for their training, they can work in SCORE, thus providing another source of
income for their families. It is then our duty as wakil rakyat to encourage youths to
pursue their technical training so that they are able to take up job opportunities provided
by SCORE.
Tuan Speaker, the impact development brought about by our State Barisan
Nasional Government is also much felt and seen in my Constituency N.28 -Engkilili.
Most major issues and minor rural projects have been dealt with, including Pipe Water
Supply projects (PWS) and Rural Electrification Supply/Scheme. Many have been
completed, while others are still on-going, there are still yet to be done. These were all
done due to the close rapport with the State Government, relevant authority, local
authority, District Officer, Agriculture Department, Administrative Officers, Medical staff,
Police, JASA, Pejabat Penerangan and various Government department and head of
communities in Engkilili and Barisan Nasional component parties. I wish to take this
opportunity to thank them for their co-operation and support.

32


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Speaker, I also wish to take this opportunity to highlight my request to the
government and relevant authorities. In my Constituency N.28 -
Engkilili, roads are
much needed to connect remote areas to the main road or towns. For this, I wish to
know about the latest development on the proposed road building that connects Stuga,
Basi and Sri Aman. Land compensation had been paid to the land owners involved but
the work has not begun. I hope the proposed road can be constructed soon, as it will
surely ease the problem of the road transport for the people of Engkilili and Sri Aman.
The building of the road will surely open up the development of agricultural lands along
the road, thus will become stimulus for economic growth that will provide more sources
of income for the people and the State Government.

have no electricity to brighten up their dark nights.

Tuan Speaker, I wish to bring into the attention of the Government and Jabatan
Pendidikan Sarawak that SMK Engkilili, the only secondary school in my area has no
Pengetua for sometimes. I wish the Education Department could send or appoint one
soon to take care of the school, its staff, students and its administration.

Tuan Speaker, dalam membangunkan Negeri yang kita cinta ini, kestabilan
politik amatlah diperlukan. Kejayaan Barisan Nasional Negeri yang diketuai oleh Yang
Amat Berhormat Ketua Menteri telah terbukti melakukan yang terbaik untuk rakyat dan

I also wish to propose the upgrading of the road linking Jalan Lidong, Tisak,
Nanga Skrang, Sri Aman to facilitate ease of travelling between Betong and Sri Aman.
This road is important to the people in the Hilir Skrang who need the road badly. In
connection with the Lidong, Tisak, Nanga Skrang, Sri Aman road, I propose that a
bridge be built across Batang Lupar to link this road with Bandar Sri Aman. I am sure the
upgrading of this road and the building of the bridge will facilitate economic growth,
especially the opening of lands for agriculture. This road will also serve two schools; that
is SK Tabut and SK Nanga Skrang.
Tuan Speaker, for the safety and ease of transport for school children that resort
to go by boat across Batang Ai River, I propose a suspension bridge be built across
Batang Ai Hilir, linking Rumah Pendi, Empelam to S.K Empelam. This bridge will surely
will benefit not only the school children but the people of both sides of the river to travel
and to attend to their farms and gardens.
Tuan Speaker, the people in areas of Hilir Skrang and Hilir Batang Ai in my
consistency have not enjoyed the supply of clean pipe water. For too long these people
resort to river water which is muddy and dirty. I propose that the bekalan air projects be
extended to both areas as soon as possible so that they can have clean water to drink
which can also make them healthier to do economic activities.
Tuan Speaker, I also want to bring into the attention of the government on Rural
Electrification Supply (RES) in some areas in my constituency. In Skim Skrang, 90 new
families have not got their electricity supply and the same thing also happens in Rumah
Empawie, Jelukong Baruh and also Jelukong area. This problem can be solved with the
relevant authority but the problem is most of these people can‘t afford the installation
fees. I therefore propose to the government to give them RES project to help them pay
the connection cost. Another area that need RES project is Rumah Simon of Sungai
Menung, Rumah Ambon and Rumah Undie, Engkilili. I urge the government to give them
RES projects as soon as possible. They are accessible by roads and a suspension
bridge and yet have no electricity supply for so long. I wish to suggest also that RES be
extended to all longhouses along Batang Ai Hilir, Engkilili, that is joining Empelam, Basi,
Ijok, Tawai to the area. They had never been given any RES project in the past and thus
33


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Negeri Sarawak dari semua aspek, sama ada dalam pembangunan infrastruktur,
pembangunan ekonomi dan sosial, pelajaran dan kesihatan, kemudahan dan
sebagainya. Kita harus menolak politik yang memecahkan perpaduan kaum, yang
membuat huru-hara di sana sini, yang menabur janji kasih palsu dan yang menyebarkan
perasaan benci-membenci untuk mengelirukan rakyat supaya berpihak kepada mereka.
Gejala yang tidak sihat ini perlu kita bendung dengan sekeras-kerasnya demi menjaga
keamanan, kestabilan, perpaduan, harmoni dan toleransi yang sudah lama wujud di
negeri kita ini.

Menjelang PRU ke-13 yang akan datang, kegiatan mereka semakin tidak sihat.
Perhimpunan BERSIH yang mereka katakan bersih sudah menjadi tidak bersih.
Sebaliknya ia menjadi huru hara dan ramai yang cedera.
sama sekali.
tidak sehaluan
Jika dari dulu Suruhanjaya
Pilihan Raya tidak adil, sudah tentu seorang pembangkang pun tidak kena pilih. Tapi
mereka menang menandakan bahawa tuduhan mereka tidak berasas
Makin ramai dari kalangan mereka menarik diri termasuk Yang Mulia Tunku Abdul Aziz
yang telah meletakkan semua jawatan dalam DAP kerana dengan
partinya. Cita-cita parti pembangkang untuk menakluki sekurang-kurangnya sepuluh
kerusi parlimen di Sarawak dalam pilihanraya akan datang tidak akan terjadi dan hanya
mimpi di siang hari.

Pengundi-pengundi Sarawak baik di bandar mahupun luar bandar akan bersatu.

Barisan Nasional akan menang semua kerusi Parlimen khasnya di luar bandar. Rakyat
Sarawak akan tetap memilih kestabilan, kesinambungan dan perpaduan kaum. Rakyat
akan tetap memilih Sarawak untuk Sarawak daripada dicerobohi oleh orang-orang luar
yang mengucar-kacirkan keamanan dan perpaduan kita di negeri ini. Kebebasan yang
kita sudah ada harus dilihat dalam konteks telus dan juga akauntabiliti tinggi, berpegang
teguh kepada integriti dan sentiasa bertanggungjawab dalam apa yang dicakap dan
dibuat. Saya percaya inilah amanah yang kita pegang, inilah amanah yang harus kita
banggakan dalam setiap kita.
Kebebasan akan menghancurkan tamadun dan kehidupan insan dan manusia
seluruhnya jika ia tidak seiring dengan hormat menghormati, berpegang kepada
amanah. Kalau tidak, sudah tentunya kita perlu memanusiakan kembali manusia,
melahirkan dan menzahirkan nilai insan yang mulia lagi terpuji mengikut nilai agama dan
nilai sejagat yang diterima oleh seluruh umat manusia. Kita melihat sesuatu bukan
hanya atas kepentingan diri tetapi manusia sejagat keseluruhannya. Bukan sahaja
melihat kepentingan di mana kita berada tetapi juga dunia dan alam seluruhnya. Semua
ini harus berjalan seiring dan secara bersama. Dalam semangat ini, saya percaya
Persidangan Dewan Undangan Negeri yang mulia ini akan mempertimbangkan untuk
berfikir, berbahas dan berhujah dengan cara yang penuh tertib, sopan-santun dan
berhemah tinggi dalam lingkungan kemanusiaan yang bertamadun.
Tuan Speaker, saya juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada Tuan
Speaker kerana telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan
bertanggungjawab. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai kepada Yang
Berhormat Menteri-Menteri Kabinet kita, Timbalan-Timbalan Menteri kita, Yang
Berhormat-Yang Berhormat, Pegawai-Pegawai Kerajaan yang berada di dalam Dewan
ini dan Selamat Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai 2012.

Saya juga ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada Yang Amat Berhormat
Ketua Menteri Sarawak yang kita kasihi sempena menyambut hari jadi beliau tidak lama
lagi pada 21 haribulan ini, semoga Tuhan memberkati beliau dan keluarga dan semoga
akan terus memimpin negeri ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada
kakitangan-kakitangan yang menolong kita secara langsung dan tidak langsung dalam

34


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

menjayakan persidangan Dewan pada kali ini. Dengan ini sekali lagi saya mengucapkan
terima kasih kepada Tuan Yang Terutama dan merakamkan sokongan penuh saya
terhadap Ucapan Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak pada persidangan Dewan
Penggal ini. Saya menyokong titah beliau. Sekian, terima kasih.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Pantai Damai. There are more Barisan
Nasional than the Opposition. So, two and one. Two and one afterward, okay? After two
Barisan Nasional, one opposition, okay? Ahli Yang Berhormat bagi Pantai Damai.

Y.B. Dr. Haji Abdul Rahman bin Junaidi: Sabar. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima
kasih kerana memberi peluang untuk saya bersama-sama mengambil bahagian dalam
perbahasan ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua
Yang di-Pertua
dari sudut
Negeri Sarawak. Dengan
sukacitanya saya berdiri di Dewan yang mulia ini untuk turut sama dalam perbahasan
untuk menyampaikan usul terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan
Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri di atas perutusan perasmian persidangan Dewan
yang mulia ini pada 14 Mei yang lalu.
Sesungguhnya keprihatinan dan perhatian yang mendalam yang Tuan Terutama
tunjukkan dalam setiap aspek pengurusan dan pentadbiran negeri amatlah disanjungi
dan dihargai. Intipati ucapan Tuan Yang Terutama Negeri telah
menggariskan dengan jelas pencapaian cemerlang politik, peningkatan

ekonomi, kemantapan sosio budaya masyarakat berbilang kaum Negeri Sarawak sejak
empat dekat yang lalu. Marilah kita bersama-sama menghayati nasihat dan pesan Tuan
Yang Terutama untuk terus berusaha dengan lebih gigih bagi membawa Sarawak ke
mercu kejayaan yang lebih cemerlang dalam dekat-dekat yang akan datang. Saya
berdoa kepada Allah s.w.t akan sentiasa menganugerahkan Tuan Yang Terutama Tun
dengan kesihatan yang baik untuk terus memimpin Bumi Kenyalang, negeri yang kita
cintai ini.
Gagasan 1Malaysia
Tuan Speaker, setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri di atas kejayaan cemerlang yang diperolehi dalam setiap program
yang berkait rapat dengan gagasan 1Malaysia, sama ada dalam bentuk transformasi
kerajaan, politik, transformasi ekonomi mahupun apa-apa program yang telah
menyentuh denyut nadi rakyat di seluruh negara. Setiap lapisan masyarakat tanpa
mengira latar belakang, bangsa, agama dan usia telah dapat mengecapi bersama-sama
nikmat kemakmuran negara hasil daripada kerajaan, pentadbiran Kerajaan Barisan
Nasional yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Dato‘ Seri Mohd Najib Tun Abdul
Razak. Sebuah kerajaan yang sentiasa mendahulukan rakyat sepanjang masa. Seperti
yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 1Malaysia kini telah
berubah daripada sebuah konsep dan gagasan kepada sebuah falsafah nasional. Dan
ia benar-benar membawa inspirasi dan tenaga baru dalam usaha menyatupadukan
rakyat Malaysia.

Kini, rata-rata rakyat Malaysia gembira dan bangga menerima bantuan RM500
untuk setiap isi rumah yang berpendapatan kurang RM3,000 melalui Bantuan Rakyat
1Malaysia (BR1M). Bantuan Baucar Buku RM200 untuk setiap pelajar di IPT dan
Bantuan Pelajar RM100 kepada semua pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah.

Untuk masyarakat luar bandar Negeri Sarawak dan Sabah, Skim Penyelarasan
Harga telah diperkenalkan untuk memastikan harga barangan keperluan kekal rendah
dengan bekalannya yang konsisten dan cekap. Di samping itu, Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri telah memenuhi janji Kerajaan Barisan Nasional dengan menyahut

35


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

setiap keluhan dan rintihan rakyat dengan melaksanakan banyak Program Rakyat
1Malaysia seperti Klinik 1Malaysia, Kedai Rakyat 1Malaysia, Program Kebajikan Rakyat
1Malaysia (KARISMA), Skim Amanah Rakyat 1Malaysia (SARA 1Malaysia), Perumahan
Rakyat 1Malaysia (PRIMA), Transformasi Kedai Runcit (TUKAR), rumah tumpangan
buat kumpulan miskin bandar (Anjung Singgah) dan Menu Rakyat 1Malaysia. Harapan
rakyat Malaysia pada hari ini ialah untuk melihat agar prinsip kesederhanaan dan
keadilan sosial yang berpaksikan ketahanan nasional yang telah dibuktikan oleh
kerajaan Barisan Nasional akan berterusan pada masa-masa akan datang.

Kita rasa amat bangga dengan keupayaan Yang Amat Berhormat Perdana
Menteri yang dalam masa yang singkat berjaya mengubah persepsi rakyat kepada

kemampuan kita membangunkan negara ini dibawah falsafah .1Malaysiamendekati
.. Semangat

dan kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk rakyat
setiap masa adalah satu fenomena baru yang amat kita kagumi. Setiap hari kita dapat
melihat Perdana Menteri kita menjelajah ke seluruh pelusuk negara untuk mendengar
sendiri rintihan dan permintaan rakyat. Tanpa rasa penat, lelah Perdana Menteri terus
berjalan duduk, minum, makan dan bersembang dengan rakyat jelata tanpa sebarang
protokol. Inilah corak kepimpinan yang diinginkan oleh seluruh rakyat Malaysia dan
sudah pasti ia akan mencetuskan sokongan padu rakyat kepada Barisan Nasional
dalam Pilihanraya Umum yang akan datang.

Sebagai rekod, beliau adalah Perdana Menteri yang paling kerap membuat
lawatan meninjau ke seluruh negeri Sarawak sejak menjadi pemimpin no. 1 negara tiga
tahun yang lalu. Adalah diharapkan hubungan baik antara kerajaan Persekutuan dan
kerajaan Negeri akan berterusan di masa yang akan datang.
Demonstrasi Haram Bersih Versi 3
Tuan Speaker, pada 28 April yang lalu satu detik hitam dalam lipatan sejarah
negara telah berjaya dilakarkan oleh pihak pembangkang dengan penganjuran
perhimpunan haram jalanan Bersih 3 di ibukota Kuala Lumpur. Walaupun tujuan asal
mereka adalah untuk mendesak supaya pilihanraya di negara ini dijalankan dengan
bebas dan adil, namun niat yang tersirat adalah untuk menimbulkan suasanan kucar-
kacir, kacau-bilau dan haru-biru supaya keadaan negara ini kelihatan seperti berada
dalam keadaan yang tidak stabil dengan pemerintahan yang tidak cekap. Tetapi pihak
polis telah menjalankan tanggungjawab mereka dengan cekap dan berjaya mengawal
keadaan dengan begitu baik walaupun ada anggota polis telah ditendang, diterajang,
dipukul dengan kayu hingga cedera teruk manakala kenderaan polis dan harta benda
awam dirosakkan oleh para perusuh jalanan. Kelakuan mereka yang buas, bengis dan
hilang pertimbangan kemanusiaan ini berlaku kerana hasutan pemimpin pembangkang
yang telah meniup api kebencian dan hasutan hingga mereka sanggup melanggar
arahan mahkamah dan melakukan kemusnahan yang tidak terkira.
Kita rakyat Malaysia yang cintakan keamanan dan keharmonian merasa amat
malu dengan tragedi penyokong-penyokong Bersih dan pembangkang yang tidak
bertanggungjawab ini kerana semua kelakuan buruk mereka ini telah ditayangkan ke
seluruh dunia melalui media elektronik dan internet. Alangkah ruginya kita apabila
segala usaha yang dijalankan oleh pemimpin negara selama ini untuk memertabatkan
dan mengharumkan nama negara Malaysia ke seluruh pelusuk dunia, tiba-tiba berkecai
dalam sekelip mata akibat perhimpunan haram ini.

Sepatutnya penganjur Bersih dan pemimpin-pemimpin pembangkang merasa
malu dengan apa yang telah mereka lakukan. Dimanakah mereka meletakkan
tanggungjawab mereka kepada negara seperti yang selalu disebut dalam Rukun
Negara, iaitu .Kedaulatan Undang-Undang. dan .Kesopanan. dan .Ketatasusilaan..

36


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Kalau mereka adalah terdiri daripada pemimpin yang berwibawa, kenapakah mereka
yang mendahului orang lain untuk melanggar undang-undang dan arahan mahkamah?
Ini menunjukkan bahawa pihak pembangkang tidak bertanggungjawab dan tidak
memperdulikan keselamatan rakyat dan keamanan negara kerana mereka hanya
mementingkan nafsu serakah dan cita-cita untuk menakluki Putrajaya. Oleh sebab
demikian mereka tidak layak untuk menabik dada hendak mengambil alih pemerintahan
negara ini.

Maka segala apa yang telah berlaku semasa demonstrasi haram pada 28 April
lalu kini menjadi testimoni kepada rakyat Malaysia terhadap sikap negatif dan corak
pendekatan politik pihak pembangkang yang ada di depan kita pada hari ini. Rata-rata

rakyat Malaysia mengutuk perbuatan mereka yang telah mendatangkan kemusnahan
harta-benda awam serta menyebabkan kecederaan kepada pihak polis. Nescaya rasa
muak dan benci kepada pembangkang akan menebal sehinggalah ke saat PRU-13
nanti dan percayalah pihak Pakatan Rakyat akan ditolak jauh-jauh oleh rakyat Malaysia
yang cintakan keamanan dan keharmonian.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: Thank you, Honourable Member. Tuan Speaker, if I may
just ask a query of this Honourable Member in respect of Bersih 3. Firstly, why did he
call Bersih 3 =haram‘? Number two, in respect of brutality against the police I think only
two policemen were injured compare to 10 even hundreds of protestors being beaten up
brutally by the police officers. May the Honourable Member enlighten this august House.
Thanks.
Tuan Speaker: You are just asking for clarification, is it? Okay.
Y.B. Dr. Abdul Rahman bin Junaidi: Tuan Speaker, saya tidak berhasrat untuk
memberi gambaran kepada pihak Yang Berhormat bagi Bukit Assek, kerana apa yang
telah berlaku semua orang mengetahui perkara tersebut dalam media massa dan
internet jadi diharap Ahli Yang Berhomat Bukit Assek dapat ke Internet bacalah seluas-
luasnya dan jangan hanya tertumpu kepada Internet pro pembangkang. Baca juga
Internet yang lain, blog-blog lain untuk memastikan kesahihan apa yang telah berlaku.
Terima kasih. Tuan Speaker... (Interruption)
Tuan Speaker: You can bring it up at your debate later. Wait for your turn.
Y.B. Dr. Abdul Rahman bin Junaidi: Five minutes more.
Bantahan PTPTN
Tuan Speaker, sebelum perhimpunan Bersih berlangsung, segelintir kecil pelajar
Institut Pengajian Awam telah berkumpul dan berkhemah di Dataran Merdeka. Tujuan
mereka kononnya, adalah untuk mendesak kerajaan untuk memansuhkan PTPTN. Kita
rasa pelik dengan sikap pelajar-pelajar ini dan saya pasti berlaku kerana mereka telah
disogok dengan indokrinasi pihak pembangkang. PTPTN yang telah diwujudkan sekian
lama telah terbukti berjaya membantu ramai pelajar terutama mereka yang berasal dari
keluarga berpendapatan rendah untuk belajar dan memperolehi ijazah di universiti.
Beribu-ribu pelajar telah berjaya dan mendapat manfaat daripada tabung PTPTN ini.
Setelah bekerja, majoriti daripada mereka telah berjaya membayar balik pinjaman
masing-masing tanpa sebarang masalah. Maka bantahan sebahagian kecil pelajar
universiti untuk dimansuhkan PTPTN adalah tindakan yang tidak bijak dan tidak
mencerminkan kematangan pelajar-pelajar itu sendiri.

Sebagai pelajar yang bertanggungjawab, kita mestilah mempunyai keazaman
yang tinggi untuk berjaya dengan cemerlang di menara gading setelah pelbagai

37


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

keistimewaan dan bantuan disediakan oleh pihak kerajaan. Sepatutnya pelajar-pelajar
kita berasa bersyukur kerana mendapat tempat di universiti-universiti ini dan jangan
biarkan cita-cita mereka untuk berjaya itu berkecai di pertengahan jalan lantaran
hasutan dan pengaruh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab terutama yang
datang dari pihak pembangkang. Telah terbukti kesan negatif ke atas pelajar-pelajar IPT
apabila mereka telah dipengaruhi oleh indoktrinasi pihak pembangkang ialah terabainya
pelajaran masing-masing dan ada yang gagal separuh jalan. Atas kesedaran ini maka
saya ingin sarankan kepada pentadbir universiti di negara kita dan juga negeri kita, agar
memberi fokus yang mendalam kepada perkara ini dan mengekang pengaruh politik
songsang daripada mempengaruhi minda dan mencemarkan jati diri pelajar-pelajar kita.

Pembangunan Darul Hana

Tuan Speaker, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan beberapa perkara
mengenai aspek pembangunan dalam kawasan saya, N.4 - Pantai Damai. Masyarakat
dikawasan Seberang Hilir yang mengandungi 13 buah kampung iaitu dari Kampung
Boyan sehingga ke Kampung Bintawa, merasa amat
pada bulan April 2011
program Pembangunan
gembira dan bangga dengan
pengumuman Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk
membangunkan kawasan ini secara holistic dengan Darul
Hana.

Antara matlamat program pembangunan ini ialah untuk menaiktaraf tahap
kehidupan dan kedududkan ekonomi masyarakat Bumiputera di samping membuka
lebih banyak peluang-peluang pekerjaan serta menambah nilai hartanah di kawasan ini.
Pada masa yang sama kerajaan berhasrat untuk menjadikan kawasan ini sebagai
penempatan moden dengan mengekalkan cirri-ciri tradisional kehidpuan masyarakat
tempatan. Dengan kata lain kawasan ini bakal berubah mejadi pusat kebudayaan dan
kesenian serta komersial tersendiri yang sekaligus akan menjadi pemangkin kepada
perkembangan sektor pelancongan, perniagaan dan pelaburan dalam jangka masa
panjang. Oleh sebab demikianlah Pembangunan Darul Hana yang akan dibangunkan
oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat dalam tempoh 8 hingga 10 tahun yang akan
datang sudah pasti akan mengubah kehidupan masyarakat dikawasan Seberang Hilir
kepada corak kehidupan yang lebih baik dengan taraf sosio-ekonomi yang lebih
mampan.
Dalam usaha kita untuk memberi kehidupan yang lebih baik dengan melakukan
transformasi sosio-ekonomi kepada masyarakat yang berjumah kira-kira 11,600 orang
daripada 2,200 buah isi rumah dalam kawasan Seberang Hilir ini, satu bentuk
pendekatan yang lebih mesra rakyat harus diutamakan dalam setiap peringkat
pelaksanaan projek dan program pembangunan. Ini amatlah penting kerana masyarakat
tempatan mesti mendapat maklumat mengenai program ini secara sahih dan tepat
supaya mereka dapat memberi kerjasama dengan baik dari awal hinggalah ke peringkat
akhir pelaksanaan Program Darul Hana ini. Saya khuatir penerimaan masyarakat
tempatan terhadap program pembangunan ini boleh terencat lantaran masalah putus
komunikasi dan kurang maklumat disalurkan kepada penduduk kampung. Sekitarnya
situasi ini berlaku, ia akan menjadi batu penghalang kepada kemajuan dan kejayaan
projek ini pada masa akan datang.

Untuk itu saya amat menghargai usaha yang sedang dijalankan oleh pihak Land
Custody Development Authority (LCDA) selaku agensi pelaksana, dalam menyampaikan
maklumat awal kepada pihak JKKK dan semua pemimpinan kampung mengenai
program raksasa yang akan meliputi kawasan seluas 710 ekar. Saya harap jerayawara
pihak LCDA dengan sokongan jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan untuk memberi
penerangan dengan lebih terperinci mengenai projek ini akan dapat diperhebatkan pada

38


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

masa-masa yang akan datang supaya semua rakyat di kawasan ini akan memahami
sepenuhnya projek ini dan memberi sokongan padu kepada Pembangunan Darul Hana.

Pembinaan Jamabatan Di Jalan Brooke

Jalan Brooke adalah sebatang jalan raya yang menghubungi 12 buah kampung
di kawasan Seberang Hilir. Ia adalah jalan yang sempit yang menjadi nadi utama
perhubungan darat bagi masyarakat kampung di sini. Di sesetengah tempat yang
melalaui sungai-sungai kecil, laluan kenderaan ini menjadi lebih sempit kerana terpaksa
melalui jambatan-jambatan Bailey yang telah usang dan uzur. Terdapat lima buah
jabatan Bailey yang menyambungkan Jalan Brooke ini yang perlu mendapat perhatian

dari pihak kementerian dan Jabatan Kerja Raya. Pada masa ini jambatan di Sungai
Gersik sedang diganti dengan jambatan konkrit manakala jambatan-jambatan yang lain
sedang dalam perancangan.
Saya berharap pihak Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan
dapat mempercepatkan pembinaan jambatan di Sungai Surabaya Hilir, Sungai Seluang,
Sungai Pak Taha dan Sungai Haji Kassim di Kampung Bintawa dengan kadar yang
segera supaya masalah kesesakan jalanraya di kawasan ini dapat dikurangkan.
Bekalan Elektrik Dan Air
Terdapat beberapa buah kampung dalam Kawasan DUN Pantai Damai masih
belum mendapat bekalan elektrik dan bekalan air bersih walaupun kedudukan
sesetengah kampung-kampung ini berada berdekatan dengan jalan-jalan utama yang
mempunyai lampu-lampu jalan dan saluran-saluran air paip. Saya mengucapkan terima
kasih kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar, Kementerian Kemudahan Awam
dan Kementerian Luar Bandar dan Wilayah kerana telah memaklumkan mengenai
penyaluran projek bekalan elektrik di beberapa buah kampung seperti Kampung Salak,
Kampung Sungai Batu, Kampung Sungai Bedaun, Kampung Sungai Daun Nibong,
Kampung Sibu Laut dan Kampung Sungai Aur.
Pada masa yang sama juga saya ingin mengulangi permohonan supaya projek
BELB ini disalurkan ke Kampung Sibu Laut, Kampung Sungai Aur dan Kampung Sungai
Daun Nibong. Untuk projek Bekalan Air Luar Bandar, kampung-kampung yang terlibat
ialah Kampung Salak, Kampung Sungai Batu, Kampung Sungai Bedaun.
Keperluan Sekolah Menengah
Antara perkara penting yang turut disentuh dalam ucapan Tuan Yang Terutama
Yang di-Pertua Negeri ialah penekanan bidang teknikal dan vokasional dalam sistem
pendidikan di negeri ini. Keperluan tenaga kerja mahir dan separa mahir akan
meningkat pada masa depan terutama dengan perkembangan pembangunan dalam
kawasan SCORE. Oleh sebab demikian pelajar-pelajar yang sedang menuntut di
sekolah rendah dan menengah harus diberi pendedahan awal tentang kepentingan
kedua-dua bidang pelajaran ini. Perubahan minda pelajar terhadap subjek teknikal dan
vokasional harus dilakukan supaya tidak memikirkan kedua-dua bidang pelajaran ini
sebagai bidang kelas kedua seperti yang pernah menjadi tanggapan sesetengah pihak
satu ketika dahulu. Kita perlu contohilah negara-negara maju seperti Jerman dan
Norway yang menjadikan pelajar-pelajar lepasan institut teknikal dan vokasional sebagai
aset penting negara mereka.

Begitu juga dengan usaha menggalakkan pelajar kita meminati mata pelajaran
Sains dan Matematik pada peringkat awal alam persekolahan. Suatu ketika dahulu
pelajar-pelajar Bumiputera khasnya, dianggap fobia dengan kedua-dua subjek ini

39


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

sehingga bilangan mereka yang memasuki aliran sains diperingkat menengah atas
amat sedikit. Namun demikian dengan penambah-baikan sistem pembelajaran yang ada
sekarang, kita harap pelajar-pelajar bumiputera akan dapat bersaing untuk berjaya
dalam penguasaan bidang sains dan teknologi ini. Minat terhadap pelajaran sains dan
matematik ini arus dipupuk dan dimulai di peringkat pra-sekolah dan tadika.

Di Kawasan DUN Pantai Damai, bilangan pra-sekolah dan tadika serta sekolahsekolah
rendah ini sudah berada dalam bilangan yang mencukupi. Hanya prasarana
sekolah menengah sahaja belum dapat menampung bilangan pelajar yang semakin
ramai. Untuk itu saya ingin mencadangkan sebuah sekolah menengah dibina di
kawasan Pusat Pertumbuhan Desa Telaga Air dan sebuah sekolah teknik atau
vokasional dibina dikawasan Seberang Hilir untuk unjuran masa depan dalam usaha kita
pembangunan Negeri
sampaikan
melahirkan lebih ramai modal insan yang berkualiti untuk
Sarawak.

Gejala Sosial

Tuan Speaker, perkara terakhir yang ingin saya ialah mengenai
saranan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri supaya usaha menangani isu-isu
sosial dalam masyarakat dilakukan dengan cara yang lebih serius dengan pendekatan
praktikal dan berkesan. Ini menunjukan Tuan Yang Terutama amat prihatin terhadap

keseimbangan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial bagi menjamin
kesejahteraan hidup rakyat yang berkualiti dapat dikekalkan di negeri ini.
Tidak dapat dinafikan bahawa salah satu kesan negatif proses urbanisasi yang
tidak terkawal ialah kewujudan sekelompok anggota masyarakat yang tidak dapat
menyesuaikan diiri dengan arus pembangunan bandar maka lahirlah gejala sosial
seperti jenayah, keruntuhan moral, amalan hidup sonsang dan tekanan hidup yang
malangnya majoriti yang terlibat adalah golongan muda dan remaja.
Kelakuan meminum alkohol sehingga mabuk dan mencetuskan gangguan
kepada masyarakat setempat, pengambilan pil psychotropic, penghiduan gam, judi,
seks bebas, pecah rumah, kecurian kabel elektrik dan telefon, kecurian besi penutup
longkang dan peras ugut adalah fenomena yang sering dilaporkan setiap masa.
Untuk itu satu langkah pencegahan dan tindakan bersepadu patut dijalankan
oleh agensi-agensi yang bertanggungjawab. Untuk itu, saya ingin menyarankan agar
pihak polis, pihak PDRM, mengetuai satu badan bertindak yang terdiri daripada RELA,
Penguatkuasa Majlis Tempatan seperti DBKU, Penguatkuasa Jabatan Agama Islam
Sarawak (JAIS), Jabatan Kastam, pihak KRT dan JKK Kampung untuk membuat
tindakan proaktif bagi membasmi tempat-tempat panas dalam bandaraya Kuching.
Saya nak cadangkan supaya usaha ini dimulakan di kawasan saya, iaitu di
kawasan tebingan sungai Kawasan Seberang Hilir. Saya mengambil kesempatan di sini
untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak polis dari Balai Polis Gita dan Balai Polis
Santubong kerana kerap membuat rondaan berkala di kawasan Pantai Damai terutama
di kawasan Seberang Hilir dan kawasan perkampungan di sepanjang Jalan Sultan
Tengah. Adalah diharapkan agar tindakan bersepadu ini akan mampu mengurangi isuisu
sosial yang boleh menjadi barah dalam masyarakat kita.

Tuan Speaker, akhirnya saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua
guru-guru. Kepada rakan-rakan dari kaum Dayak saya mengucapkan Selamat
Menyambut Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Semoga perayaan Gawai tahun ini
akan menambahkan kemakmuran dan meningkatkan semangat perpaduan sesama kita
di Sarawak. Dengan demikian saya dengan penuh hormat menyokong usul menerima

40


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan ke atas ucapan Tuan Yang Terutama
Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Terima kasih.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Kidurong.

Y.B. Encik Chiew Chiu Sing: Thank you, Tuan Speaker. Tuan Speaker, early January
this year, just about a week after ushering in the New Year, the contractor for rubbish
collection in Bintulu, Trieneken Sdn Bhd., had failed to collect rubbish for about two
weeks in many of the housing estates in Bintulu.
Nobody was happy during those two weeks, with rubbish everywhere

uncollected, piling up and spilling over the rubbish bins. Foul smell was in the air. It was
not only an eyesore and a nuisance, but also certainly unhygienic also.
The officer-in-charge at the Bintulu office when interviewed by the press said that
Trieneken Sdn. Bhd. was facing manpower problem and could not find the truck drivers
and the assistance for their rubbish dump trucks, though they had advertised to recruit.
.Nobody applied‘‘, he said.
A day later Chairman and Committee members of the Bintulu Lorry Association
echoed the seriousness of the problem of the lack of lorry drivers. They mentioned of
the shortcomings and gist of the problem and urge the Government to take steps in
resolving the problem.
In fact, Tuan Speaker there is a shortage of all kinds of workers in Bintulu these
days, pretty much like the days when the construction of the first MLNG plant in Bintulu
started in the early 1980‘s.
But let us not to be led to think that this is permanent and that employment is not
a problem anymore, while in fact, this is cyclical. But of course when the Samalaju
Industrial Park is operating, more permanent jobs will be made available. That, no one
can deny.
But employment in Bintulu in the past had pretty much followed where the wind
blows. When the MLNG plants first started in Bintulu, there was job everywhere and
when that was done with, ( though some stayed behind and were recruited by the MLNG
plants) the work force flogged to join in the logging of the forest, working in timber
camps after which there wasn‘t much job left either, and many went to work in the timber
camps of the world, in Brazil, Africa, Papua New Guinea and others, while tens of
thousands migrated to live in Semenanjung Malaysia , hoping to find the greener
pastures there.
Tuan Speaker, though many of the younger generation these days would be able
to attain tertiary education, thus being able to get job easier, yet many had graduated
but cannot find jobs, like for example between 2007 and 2010 of the total number of
Sarawakian graduated from Public Higher Institutions of Learning, out of a total of
21,251 graduates, 5,958 were unemployed, though figures showed that job vacancies
were still available. And even for those who were lucky to get a job, the dream of them
joining the high income economy these days was just too far away.

It is really unfortunate that after all these decades the situation is coming back to
us, and history is repeating itself. It is unfortunate because the problem of employment
was never seriously addressed to by the government of the day. What I mean is our
economy lack sustainability and what we need is a concerted effort by all sectors to
reverse this problem which had been building for all these years.

41


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Speaker, we face a critical moment in our time in which we have to pursue
a path that must lead to a more durable economy and growing opportunities for all
Sarawakians . For otherwise, we would be returning to the policies that caused the
erosion of building the middle class, and tilted an ever increasing share of income into
the hands of a fortunate few, who were allowed to play by their own rules.

Our state is well endowed with our rich natural resources, clean and safe energy
which should give us the considerable strengths that could help us to build the middle
class. We have a strong work force, more and more or our younger generations are
getting an education and many are becoming very enterprising. Therefore, it is
imperative that our policy makers should build on our strengths to create an expanding

middle class and provide more opportunity for our young people, regardless of their
backgrounds.
A larger middle class is good for our economy. In fact it is good for politics, it is
good for our economy and our civic institutions. It is good for our workers and our
businesses. It is good for our future prospect and economic growth; it makes us country
a stronger country where our people will be better bonded as Malaysian and
Sarawakians despite of all our different ethnic and religious backgrounds. Building a
larger middle class is not about political ideologist but it is common sense.
Tuan Speaker, much had been said of SCORE and the employment it will create
and the potential it has, to bring our State into the high income economy. The same had
been said during the construction of the MLNG plants and we have seen the results,
leaving behind both a cyclical and structural employment problem in the state and the
missed chance in building the middle class.
Tuan Speaker, even at this very primary stage in the development of SCORE
business opportunities are not being created so that building the middle class in our
State can have a better shot. For example like the thousands of units of the all inclusive
workers camps. They are being built and operated by a joint venture with no open tender
for others to have a chance to bit for the business. This kind of practices reduced the
local business community from participating and thus hampering again the chance in
growing the middle class in our economy. Can‘t we open this up so that more people can
participate and earn the money?
In building the middle class we need a set of appropriate mix of economic
policies and a level playing field that can reduce the big gap between the rich and the
poor and bring us back to a healthy recovery path.
Businesses and employment are core to building the Middle Class. We know that
employers hire workers when they think it is profitable to do so. And that wages are
determined by a mix of factors, including labour supply and demand, technology,
education and skill and institutional features that affect bargaining power and morale.
Tuan Speaker, our State is faced with many challenges and our work force
though strong is still young and many have not acquired the education, skill or the work
culture. For those who had the experience many have gone elsewhere to find the job
and are not in the State. We all know that education is the key to shed one off poverty
and the more students who do not walk away from their education, more of them walk
the stage to get their diploma or degree and educational attainment is a major
contributor to the building of the middle class. Higher education cannot just be a luxury
for a few, it is the clearest path to better jobs and a stronger middle class.

42


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

But today tertiary education for Sarawakians is still expensive, limited and made
difficult for many of our young ones to go to college or university. Even if we have the
first class facilities like the UPM Bintulu campus which has so much potential in churning
out graduates for all the past decades, is just sitting there and not being put to greater
use so as to give the much needed education to Sarawakian and especially those in and
around the Bintulu area.

In fact, there are so many faculties that she could be offering to meet the need
for growing a durable Sarawak economy. For example, today Bintulu is the home to one
of the largest petrol chemical complexes in the country and the coming up of the
Samalaju Industrial Park, UPM would be the most appropriate place for degrees in

engineering, science and technology, for interns, for research and development in the
related fields. This is in fact the opportunity for partnerships between the university and
the industry to promote the dual goal of academic skills and on the job preparedness for
the next generation of our local workers.
I have heard from business leaders who had wanted to hire in Bintulu but cannot
find the workers with the right skill. Growing industries in science and technology have
more openings for jobs as we have workers who can do them, yet we do not have the
people. This is inexcusable. And that is why, to prepare for the jobs of tomorrow, our
commitment to skills and education has to start early for the whole of the State of
Sarawak and UPM has to play her maximum role here.
Building the middle class involves leveraging positive externalities to raise labour
demand and productivity, and create new industries and products, while equipping our
worker with tools they need to succeed. We need to grow our businesses. But when
things like, Trineken, the Bintulu Lorry Associations and so many others cannot find lorry
drivers there are no businesses to be done, Tuan Speaker. But, when one have to
spend RM6000 just to get a lorry driving license, not to mention this and that in applying
process for that license and an additional license for carrying goods (GDL -the Goods
Driving License) how many can afford RM6000 and the additional costs when most of
them who would want to become lorry drivers were actually poor in the first place and
many have just finished their secondary school education, and have no way of finding
the RM6000 plus, to start out. And when they cannot find the money they turned
elsewhere and we miss yet another chance of creating a middle class income person,
worst still, when lorries cannot move, no businesses can move, so much opportunities
are lost.
Small businesses create jobs, while their productivity creates growth. And this is
where we need to work hard and concentrate on our effort to help them succeed the
small businesses. Tear down the regulations that prevent them grow and let them have
the much needed financing, give incentives to them and support research and
innovations to new jobs and new industries. And let our Government be leaner, be
quicker and more responsive to meet the needs of our businesses and our folks.
Yet I have one, Madam Ramis anak Tinggi who had applied for a new land title
for Block 27, Lot 173, Kemena Land District, as the old land title was lost. So she went
to the Bintulu Land and Survey office but was told that she would need to wait for 6
months to get the land title replaced. I mean, six months just to replace a land title at this
internet age and time?

Madam Ramis had submitted her application at the beginning of February 2012,
but her application sat at the Bintulu Land Office and did not get out of the Office for the
next three months. And May I know what is the application doing, sitting in the office for

43


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

almost three months? It was not after several enquiries and to which the answer was
always that it is on the way and would be sent to Kuching the next week.

But when Madam Ramis daughter called the Kuching Land and Survey Office on
16th April, 2012, it was only then known that the application had never been sent there. I
mean what could take so long as just to send a document to Kuching for processing, no
wonder it takes six months to replace a lost land title?

Tuan Speaker, on hand I have several others issue which the Government can
be more responsive, efficient and can do better to meet the needs of the people and
complement the making of the middle class in Sarawak. First of all, like the junction at
Daiken and Kidurong road. Every week one or two occur accidents would and the
junction is becoming more and more dangerous for road users there.

The Daiken and Kidurong road junction is one of the most complicated junction
on the busy, major Kidurong road in Bintulu. So many big lorries, trailers, tankers and
private cars too, go in and out of the junction every day, and yet there is no traffic lights
for traffic control, only the stop, go and turning sign boards, and this is not enough. As a
result, vehicles big or small everyday takes chances and risks their lives just to get in or
sneak out from the junction. And for just one false move, one could be smacked flat by
an oncoming 16 wheelers.

Whatever the reason that caused the delay to install the much needed and way
over due traffic lights, this should have never happened, as the situation there had been
like that for a long time already. And even if a permanent solution is not at hand at this
moment, at least put in the temporary traffic light or call in the police, traffic police to
direct the traffic so to alleviate the burden and risk in driving there and save lives.
Tuan Speaker, then there is the frequent flash flood at Mile 5, Tun Hussein Onn
road, at the entrance of Beverly Hill Housing Estate. The dual carriage road there would
be flooded up to two feet deep at times, making it almost inaccessible to access when
that occurs. The situation had been like that for many years already and promises by the
authorities concerned to rectify the problem had been long standing and overdue. Being
a major and part of the Pan Borneo Trunk road also, we can imagine the traffic volume
and when it is flooded, the chaos and the jam that it would cause.
At Mile 31 of the Bintulu/ Miri road, couple of kilometers towards the Kemena
River, lies the palm oil farm of Mr. Speriyadi bin Dris who had in the year 1994 started
planting 6,000 numbers palm oil trees but since 1997, 4,800 number of the palm oil trees
had been taken by a West Malaysian Oil Palm company and today they are gathering
the palm oil trees of Mr. Speriyadi.
According to Mr. Speriyadi, the land which he had planted palm oil trees were the
NCR land of the people of Kampong Maskat, Kemina but was taken by a West
Malaysian Palm oil company.

Mr. Speriyadi is very angry that the West Malaysian company had occupied his
land and is harvesting his palm oil trees. He is angry because the West Malaysian
Company had taken his land, a land area which he and his kampong folks has worked
and lived on according to the traditions and adat of the natives of Sarawak .

Mr. Speriyadi had brought the matter up to the Sebauh Sub District and a
meeting was called by all those concerned to solve the problem, but until this day, there
was still no solution in sight, while Mr. Speriyadi palm oil trees the fruits continues to be

44


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

harvested by the West Malaysian company. Mr. Speriyadi had written a letter dated
22.2.2012 to the Lands and Surveys with regards to the matter but there was no reply.

Tuan Speaker, if Mr. Speriyadi is such an enterprising and hard working fellow

Sarawakian, shouldn‘t he and others also be given the chance, apart from giving to big

plantation company, to have land and do farming so as to move ourselves up the ladder
of better living and becoming a middle class person.

Tuan Speaker, 94 aspiring airplane students, learning to fly the single and twin
engine airplane, at the Gulf Golden International Flying Academy (GGIFA) International
College of Aviation in Bintulu, were dumped and could not finished their courses when

the above mentioned International College of Aviation suddenly closed down its flying
school in the last quarter of 2010.
The students never got their flying certificates as promised by the Aviation
College. All the money which the students had paid for school fees were forfeited and
not returned to them and the schools fees for the course was around RM200,000 per
person.
For many students, those were their hard earned money, savings or loans which
they have planned to pay back to the bank and those arethe savings and hard earned
the money of their parents savings or loans and they planned to pay back to the bank
when their children make it to become pilots. That was all the money they have. The
parents now have no money left for their children to go elsewhere, to another flying
college elsewhere, to finish the course. The future of the students is at stack.
It is most irresponsible of GGIFA, the International College of Aviation or any
college for that matter to dump students half way through the course just like that, while
not even making an attempt, of some sort, to make arrangements so that the students
could finish their courses and obtain their flying certificates.
The College even challenge the students to take up the matter in court if they
don‘t like it, but this is not just a question of law, it is also about morality, business
morality and responsibility to others. Now, how is the world going to look at us and at our
institution of higher learning as they may close down anytime like GGIFA? I would think.
I therefore urge that our Government to intervene in this matter so that the
dreams of these students of becoming pilots would come true.
Tuan Speaker, and finally coming back to Trieneken Sdn Bhd, there is really no
excuse that rubbish were left uncollected for two weeks because there were no drivers. I
am sure that there are no provisions like that in the term of contract. She really has to do
a better job. By the way, why was she given the monopoly to do rubbish collection in the
first place and how much was paid to them yearly, considering they only collect two
times a week for the housing area? Isn‘t it about time that we should open up rubbish
collection service for .Open Tender. so that local companies can also participate in this
line of business? May be they could even provide better and cheaper services to our
people than the so-called international company.
Tuan Speaker, thank you.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Tamin.

Y.B. Encik Joseph Mauh anak Ikeh: Terima kasih, Tuan Speaker, kerana sudi
memberi saya peluang untuk turut bersama-sama membahas dan seterusnya
45


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

menyokong Usul Penghargaan dan Terima Kasih di atas Ucapan Tuan Yang Terutama
Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang telah disampaikan olehnya pada hari pertama
sempena Upacara Pembukaan Persidangan Penggal Kedua Dewan Undangan Negeri
Sarawak yang Ketujuh Belas pada hari Isnin, 14 Mei 2012 yang lalu. Dengan
kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih di atas
segala ajaran, nasihat serta panduan dan dorongan yang terkandung dalam ucapannya.

Tuan Speaker, kita rakyat Malaysia di Sarawak merasa bertuah kerana
mempunyai seorang pemimpin yang begitu prihatin tentang perkembangan
pembangunan negeri kita. Ini ternyata di dalam kandungan ucapan Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak semasa hari perasmian yang lalu. Daripada

intipati ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, kita dapati
bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak telah menekankan dan
menitikberatkan tentang beberapa aspek yang penting untuk kita hayati dan mengambil
tindakan bersama. Intipati ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak
dapat kita rumuskan kepada aspek-aspek yang menyentuh di antaranya mengenai
Transformasi Pembangunan Luar Bandar, Program Pembangunan meningkatkan
pelaburan swasta dalam bidang pertanian.

Keprihatinan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak menyentuh
tentang aspek mengenai isu-isu sosial dan juga tentang kedudukan ekonomi dunia yang

tidak menentu serta mengutamakan Program Pembangunan Modal Insan yang berilmu
dalam semua bidang supaya dapat merebut peluang pekerjaan dalam semua bidang
terutama dalam pembangunan Sarawak Corridor Renewable Energy yang membawa
pembangunan dan kemajuan kepada negeri Sarawak untuk mencapai status negara
maju pada tahun 2020. Dengan kesempatan ini, kita berdoa semoga Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan keluarganya sihat dan walafiat di
sepanjang masa dan terus memimpin Bumi Kenyalang negeri yang kita cintai ini.
Tuan Speaker, ucapan tahniah kepada Perdana Menteri Malaysia. Kita rakyat
Malaysia di Sarawak amat merasa gembira kerana Yang Amat Berhormat Perdana
Menteri kerap kali datang ke Sarawak untuk meninjau keadaan pembangunan di
Sarawak bukan sahaja di bandar, tetapi juga kepada rumah-rumah panjang yang jauh di
pedalaman. Ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri kita prihatin tentang rancangan
dan program transformasi supaya ia dapat dilaksanakan dengan jayanya.
Konsep Gagasan Satu Malaysia iaitu Rakyat Didahulukan, Pencapaian
Diutamakan. Dengan konsep ini, rakyat yang berbilang kaum dapat hidup dalam satu
bumbung kerajaan yang bertanggungjawab untuk menolong rakyat yang tidak mampu
dan yang masih dibelenggu dengan kemiskinan tidak mengira bangsa, agama dan
budaya kerana semuanya rakyat di negara ini sebagai satu rakyat Malaysia yang
bersatu padu dan bermaruah.
Dengan hubungan yang baik di antara pucuk pemimpin Negeri Sarawak dan
Kerajaan Pusat kita harap dan yakin banyak lagi peruntukan akan diagihkan kepada
Negeri Sarawak pada masa akan datang terutamanya kepada kawasan luar bandar
yang masih agak ketinggalan dalam arus pembangunan. Tahniah kepada Yang Amat
Berhormat Ketua Menteri Sarawak.

Tuan Speaker, kita tidak lupa juga untuk mengucapkan syabas dan tahniah
kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak Pehin Sri kerana telah berjaya
melaksanakan program pembangunan serta pengurusan kewangan negeri yang begitu
cemerlang semenjak tahun 2002 hingga sekarang.

46


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Rakyat Sarawak patut merasa bangga kerana mempunyai seorang pucuk
pemimpin yang begitu prihatin dan berpandangan jauh membawa Sarawak kepada
status negeri yang maju dan terkaya pada masa yang akan datang. Dengan
kesempatan ini juga, saya tidak lupa mengucapkan Selamat Hari Jadi kepada Yang
Amat Berhormat Ketua Menteri pada 21 Mei yang akan datang. Semoga Tuhan
memanjangkan hayatnya semoga dia sihat dan walafiat dan terus memimpin Sarawak
sepanjang masa.

Modal Insan Berkualiti Untuk Pembangunan Negara

Tuan Speaker, kita sungguh tertarik dengan ucapan yang diluahkan oleh Tuan

Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak tentang Pembangunan Modal Insan
yang berkualiti adalah elemen yang amat penting dalam proses pembangunan negara
lebih-lebih lagi untuk mencapai wawasan status negara maju pada tahun 2020.
Modal insan yang dimaksudkan bukan sahaja mahu golongan belia masa kini,
mempunyai berbagai kemahiran dan pengetahuan lain yang lebih tinggi tetapi mereka
harus mempunyai sikap dan displin diri yang boleh dibanggakan. Oleh yang demikian,
negara kita mengalami kerugian yang amat besar jika rakyat terutamanya golongan
belia yang tidak mempunyai kemahiran dalam berbagai bidang.
Kira-kira separuh daripada populasi sekarang di dunia ini berumur daripada di
bawah 25 tahun, justeru pembangunan permodalan insan wajar dijadikan tumpuan
utama. Sehubungan ini, negara perlu membangunkan rakyat terlebih dahulu sebelum
boleh membangunkan ekonomi. Jika rakyat tidak membangun dan terperangkap dalam
kemiskinan serta kejahilan maka penyakit sosial yang kita lihat berlaku di kebanyakkan
negara akan berterusan.
Pada masa ini, usaha untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu baru tidak boleh
dianggap sukar. Ini kerana pelbagai pusat pengajian tinggi dan pusat vokasional telah
tumbuh di merata tempat di Negara kita ini. Pusat pengajian itu bukan sahaja
menawarkan pengajian akademik tetapi turut meliputi pengajian kepakaran pelbagai
bidang dalam pembangunan Negara.
Jika negara kekurangan tenaga mahir dan separuh mahir, Negara tidak ada
pilihan lain selain terpaksa mengambil tenaga kerja dari negara asing, manakala
penduduk tempatan hanya sebagai penonton yang dibelenggu serba kerugian. Oleh itu,
kita perlu menggalakkan anak, jiran dan masyarakat umum supaya mengutamakan
latihan kemahiran dan sedia melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat yang lebih tinggi
supaya dapat mengambil banyak peluang pekerjaan terutamanya dalam pembangunan
SCORE.
Namun itu, mereka yang mempunyai kemahiran dan kepakaran serta memiliki
ijazah daripada pelbagai pusat pengajian tinggi terkemuka belum tentu dapat membantu
Negara seandainya jika kurang disiplin dan tidak bertanggungjawab dalam
melaksanakan tugas.

Tuan Speaker, dengan kesempatan ini, saya ingin mengutarakan beberapa
keperluan menjadi impian rakyat di kawasan saya iaitu N.52-Tamin, Daerah Selangau.

Bekalan Air Luar Bandar

Seterusnya bekalan air luar Bandar di Kawasan N.52 -
Tamin di mana Projek
Bekalan Air telah diluluskan pada tahun lepas dan sekarang dalam proses pembinaan
oleh pihak kontraktor di kawasan Pasai Siong Daerah Sibu. Kawasan Siong yang

47


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

mempunyai 35 buah rumah panjang, tiga buah sekolah rendah dan sebuah klinik. Saya
telah difahamkan bahawa pembinaan air paip itu hanya disambungkan ke sebuah klinik
sahaja dan mengapakan air paip itu tidak dibekalkan kepada semua 35 buah rumah
panjang dalam kawasan Pasai Siong dan juga tidak dibekalkan kepada tiga buah
sekolah iaitu Sekolah Rendah Ili Siong, Sekolah Rendah Siong Tengah dan Sekolah
Rendah Ulu Siong. Saya ingin memohon penjelasan dari pihak kementerian.

Saya percaya dan yakin bahawa bekalan air ini akan dibekalkan kepada semua
rumah panjang di kawasan Siong oleh kerana air sungai Siong telah tercemar sebab
aktiviti pembalakan dan pekebun khinzir.

Kawasan Skim Sekua juga menghadapi masalah bekalan air yang tidak
mencukupi apabila musim kemarau kerana kapasiti logi air di pasar Stapang tidak
mencukupi untuk bekalan air kepada rumah panjang yang telah bertambah sekarang.
Tambah pula, kebanyakkan paip di kawasan rumah panjang dan kampung Sekuau yang
begitu lama dan kebanyakkan batang paip telah berkarat. Saya memohon kerajaan
akan membekalkan batang paip yang baru kepada rumah-rumah panjang dan kampung
tersebut .
Saya ingin memohon kepada Kerajaan untuk membina loji air di pasar Stapang
supaya semua rumah panjang di sepanjang Jalan Oya, Selangau dan Sekuau dapat
dibekalkan dengan air paip yang cukup supaya masalah ketidak adaan air tidak lagi
timbul di masa akan datang.
Saya juga memohon supaya pembinaan loji air di Daerah Selangau yang
berjumlah RM30.3 juta dapat disiapkan mengikut jadual supaya rumah panjang,
kampung dan kedai di kawasan Selangau dapat dibekalkan dengan air paip secepa
mungkin terutamanya rumah panjang, sekolah-sekolah di kawasan peladangan kelapa
sawit Jalan Mukah-Balingian.
Bekalan Elektrik Luar Bandar
Tuan Speaker, saya ingin merakamkan banyak terima kasih kepada Kerajaan
kerana telah meluluskan bekalan elektrik kepada beberapa rumah panjang di sepanjang
Jalan Selangau-Balingian.
Saya berharap bekalan elektrik akan dibekalkan kepada Sekolah Kebangsaan
Nanga Pelugau dan seterusnya dibekalkan kepada semua rumah panjang di sekolah
dari Ulu Balingian terus ke Sungai Kemena, Sungai Arip dan terus ke Bandar Tatau,
Bintulu.
Saya juga ingin memohon kepada kerajaan supaya bekalan api elektrik dapat
dibekalkan kepada rumah panjang kampung baru Selangau dan terus kepada semua
rumah panjang di sepanjang Selangau-Balingian Mukah.
Jalan Raya Kawasan Tamin Selangau

Tuan Speaker, di kesempatan ini, saya memohon pertimbangan untuk
menaiktaraf jalan pasar Stapang ke Sekolah Kebangsaan St. Mark, Nanga Tamin
dimana sebahagiannya telah diturap dan sebahagiannya lagi masih jalan tanah merah
dan semasa hujan penghujung tahun, jalan ini teruk sangat mendatangkan banyak
masalah kepada orang kampung dan rumah panjang termasuk pelajar sekolah. Saya
ingin mengutarakan beberapa batang jalan di Kawasan Tamin, Daerah Selangau dapat
diturap dan terus disambungkan pembinaanya seperti berikut:

48


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

(i) Jalan raya Sungai Pakoh Ulu Oya ke Ulu Sungai Pakoh;
(ii) Jalan raya Sungai Igu Tamin ke Rumah Tinggi Ulu Dijih Tamin;
(iii) Jalanraya Ulu Mukah terus ke SRK Nanga Arau Ulu Mukah;
(iv) Jalanraya Selangau ke Rumah Kudang ke Ulu Selangau; dan
(v) Menyambung jalan tar SRK Dijih ke Rumah Tandang Ulu Dijih, Sebakong
Mukah.

Kolej Komuniti

Tuan Speaker, saya telah difahamkan bahawa terdapat tiga buah kolej komuniti
telah diluluskan di Negeri Sarawak dan satu daripadanya akan dibina di Bahagian Sibu.

Saya memohon sekiranya sebuah kolej komuniti yang akan dibina di Bahagian Sibu
dapat ditempatkan di Daerah Selangau. Pada hemat saya, Selangau tiada masalah
untuk tapak tanah kerana tempat tapak kolej itu telah dikenalpasti pada masa yang
dahulu.
Saya harap dan yakin bahawa kolej itu nanti dapat memberi manfaat golongan
belia di luar Bandar Selangau. Sesungguhnya belia ini menjadi pekerja yang terlatih dan
berkemahiran. Tambahan pula, Selangau mempunyai golongan belia yang tidak kurang
8,000 orang dalam lingkungan umur 21 hingga 45 tahun. Daerah Selangau berada
dalam kedudukan strategik dan belia yang tinggal di sekitar Selangau dapat menyertai
program yang direka khusus yang berteraskan kompentensi yang diperlukan bagi
menyokong aspirasi yang telah diterjemahkan oleh Yang Amat Berhormat Pehin Sri
Ketua Menteri melalui pelbagai bidang dalam Pembangunan Corridor of Sarawak
Renewable Energy (SCORE).
Di antara bidang keberhasilan yang boleh dipelopori di antara bidang kelapa
sawit, aluminium atau steel. Belia luar bandar boleh dilatih untuk mengikuti kursus yang
berteraskan kompentensi dalam bidang kimpalan dan menjurus kepada kehendak
SCORE. Institusi ini jika dapat direalisasikan penubuhannya di Daerah Selangau dapat
membekalkan tenaga manusia yang berkemahiran kepada institusi-institusi yang berada
di sekitar lingkungan SCORE termasuk kawasan Selangau.
Klinik Kesihatan Selangau
Tuan Speaker, apabila menyentuh tenaga manusia, saya juga ingin menyentuh
tentang kekurangan kakitangan-kakitangan yang dihadapi oleh Jabatan di Daerah
Selangau. Di antara Jabatan yang menghadapi kekurangan yang agak kritikal ialah
Klinik Kesihatan Selangau. Klinik Kesihatan Selangau yang baru menelan belanja
RM1.6 juta. Dibina di tapak 3.6 hektar, ianya terletak 1km dari pekan Selangau. Liputan
perkhidmatan Klinik Kesihatan Selangau adalah seperti berikut:
(a) Jabatan Pesakit Luar;
(b) Kecemasan dan Trauma;
(c) Penjagaan Kesihatan Ibu dan Kanak-Kanak; dan
(d) Penjagaan Kesihatan Pergigian
Menurut rekod kedatangan pesakit, setakat ini 34,269 telah mendapat rawatan di
klinik dan 395 kes kecemasan telah dirujuk ke Hospital Sibu dengan menggunakan
perkhidmatan ambulan. Klinik Kesihatan Selangau juga menerima kes-kes yang dirujuk
oleh klinik lain yang berdekatan.

Cabaran Semasa

Kekurangan kakitangan seperti Pegawai Perubatan Gred U42 dan Penolong
Pegawai Perubatan U29. Dengan adanya ladang-ladang atau kilang di kawasan operasi

49


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

yang bertambahnya penduduk sudah tentu menambahkan beban kerja anggota klinik
yang tidak mencukupi.

Kesan/Impak

(a)
Masa menunggu lama;
(b)
Tekanan kepada Pegawai Perubatan dan Penolong Pegawai Perubatan
yang sedia ada;
(c)
Pegawai Perubatan perlu 24 jam atas tugas panggilan yang boleh
memberi kesan kepada prestasi, efisiensi dan kesihatan;
(d)
Kesilapan perubatan (medical error);
(e)
Mengurangkan aktiviti kakitangan; dan
(f)
Tiada healthy lifestyle.
Bagi mengatasi masalah ini, saya harap Jabatan
U42 dan empatKesihatan Negeri Sarawak
dapat menempatkan seorang lagi Pegawai Perubatan Gred orang
Penolong Pegawai Kesihatan di Klinik Kesihatan Selangau. Ini bagi melicinkan urusan
pentadbiran klinik kesihatan di samping mempertingkatkan lagi keberkesanan health
care di Daerah Selangau terutamanya yang datang untuk mendapatkan rawatan di
Klinik Kesihatan Selangau.

Projek Pembinaan Balai Bomba Daerah Selangau
Tuan Speaker, saya juga telah mengutarakan perkara ini beberapa kali di Dewan
ini saya harap pada kali ini dapat diluluskan. Isu keselamatan atau dengan lebih spesifik
BOMBA di Daerah Selangau mempunyai banyak rumah panjang yang jaraknya di
antara Daerah Selangau dan Sibu adalah dalam lingkungan 1 jam 20 minit perjalanan
dengan menggunakan jalan raya. Memandangkan jarak tersebut, pembinaan balai
bomba amatlah perlu dan menjadi keutamaan. Jika kita lihat bencana yang telah
berlaku terutamanya melibatkan kebakaran apabila bomba tiba dari Balai Bomba Sibu,
rumah panjang telah menjadi abu. Saya berharap pihak dari Jabatan Bomba Negeri
Sarawak dapat memberi keutamaan dalam perancangan mereka untuk membina balai
bomba di Daerah Selangau dengan kadar segera.
Pelaburan Swasta Dalam Sektor Pertanian
Tuan Speaker, sektor pertanian merupakan antara tunjang utama kepada
sumber ekonomi Malaysia pada masa kini dan masa akan datang. Sekarang ini kita
tidak boleh menafikan bahawa pihak Kerajaan khususnya agensi yang
bertanggungjawab dalam bidang pertanian sentiasa berusaha bagi memastikan aktiviti
pertanian, menangkap ikan dan ternakan di negara kita terus bergerak.
Dengan mempunyai kawasan tanah yang begitu luas dan subur, kita yakin usaha
untuk memajukan bidang pertanian di Negara ini khususnya di Negeri Sarawak dapat
dilaksanakan dengan baik dan menguntungkan. Sektor pertanian di Negara ini
menjanjikan keuntungan yang banyak kepada pelabur dan usahawan tempatan. Bagi
membolehkan perkara ini menjadi kenyataan, ianya terlebih dahulu perlu ditukarkan
menjadi sektor yang moden, dinamik dan berdaya saing.

Kita perlu menukarkan pemikiran (mindset) generasi kita bahawa bidang
pertanian sebagai sektor yang tidak menguntungkan. Anggapan ini timbul kerana
sesetengah pihak petani kita hanya mengusahakan pertanian secara kecil-kecilan
mengikut tradisi turun-temurun dari datuk nenek moyang kita.

50


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Menyedari perkara ini, pihak kerajaan telah dan akan terus menggalakkan petani
mengusahakan bidang pertanian secara besar-besaran melalui konsep joint venture
dengan para pelabur asing dan tempatan contohnya ladang kelapa sawit. Aktiviti
pertanian tidak boleh dianggap sebagai kerja yang boleh dilakukan sewenangwenangnya.
Ia perlu dilaksanakan dengan penuh komited, berkeyakinan dan paling
utama ialah mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran.

Saya minta pihak kerajaan dan agensi yang berkenaan juga kerap kali
menganjurkan pelbagai kursus, seminar dan latihan dalam bidang pertanian. Saya
bercadang agar kolej latihan pertanian yang spesifik tentang kelapa sawit akan
ditubuhkan oleh pengusaha lading kelapa sawit. Ini adalah untuk memberi peluang

kepada anak tempatan lepasan sekolah dalam kursus kemahiran berkaitan supaya
masalah kekurangan tenaga pekerja di lading-ladang kelapa sawit di seluruh negeri
Sarawak dapat di atasi pada masa akan datang.
Tolak Budaya Songsang
Tuan Speaker, masyarakat kita terkenal dengan sikap sentiasa mahu bersopan
santun dan menghormati antara satu sama lain. Nenek moyang kita telah mengajar kita
agar jangan bersikap kurang ajar. Kalau lalu di hadapan orang yang lebih tua, kita
seharusnya menundukkan kepala, menghulur tangan dan lalu dengan perlahan dan
bertertib. Apabila kita bercakap, kita harus menggunakan bahasa yang baik supaya
tidak menyinggung perasaan orang lain.
Kebelakangan ini, senario ini amat terkilan mendengar segelintir pihak yang tidak
serik-serik lagi mahu menganjurkan perhimpunan haram untuk menuntut keadilan
dalam pengendalian pilihanraya. Kononnya pengendalian di negara ini tidak adil dan
mereka mahu memprotes dengan berhimpun di khalayak ramai dengan menyuarakan
tuntutan.
Apakah kita rakyat Malaysia mengikut telunjuk golongan seperti ini? Benarkah
tidak wujud wadah di negara kita ini untuk menyuarakan ketidakpuasan kita? Terlalu
kejamkah orang kita? Atau golongan sedemikiankah yang sengaja menguji daya intelek
kita, untuk menari mengikut rentak tarian sumbang mereka itu? Belum pernah dalam
masyarakat orang terdahulu dari kita melakukan perbuatan kurang ajar sedemikian.
Mengapa pula sekarang kita mahu diajak sedemikian? Adakah itu namanya kemajuan
Negara? Bukankah itu satu kemunduran?
Soalan demi soalan bermain di minda kita tentang golongan yang tidak
bertanggungjawab itu. Yang diura-urakan kumpulan politik yang tidak bertanggungjawab
mahu menyertai kumpulan itu. Inikah golongan yang kita mahu untuk mengambil alih
tempat pemerintahan negara kita? Jangan biarkan diri kita mengikut telunjuk songsang
kerana kita mempunyai maruah diri yang telah kita warisi dari nenek moyang kita
sehingga sekarang. Kita dipuji oleh orang luar yang berkunjung ke negara kita. Kita
terkenal sebagai masyarakat yang berbudi bahasa tinggi, bersopan-santun, sentiasa
senyum dan tidak kurang ajar.

Kemunculan budaya baru ini wajar kita tolak dan jauhkan dari masyarakat kita.
Kita mahu mewarisi masyarakat yang terus aman, bertatasusila dan berbudaya,
bukannya songsang di jalan raya dan kita kutuk sekeras-kerasnya dan juga janganlah
kita menjual maruah anak kita kerana budaya songsang ini akan diludah oleh sejarah.

Penutupnya atau akhir kata. Tuan Speaker, sebelum saya mengundurkan diri,
terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada

51


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

semua serta syabas kepada Tuan Speaker kerana telah mengendalikan persidangan
pada kali ini dengan begitu tegas, baik dan teratur.

Saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh
tanah air dan kepada semua sahabat serta kaban belayan yang berbangsa Dayak,
Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Bertuah Belimpah Batahun Ti Deka
Datai.

Saya menyokong Usul Penghargaan dan Terima Kasih di atas Ucapan Tuan
Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada Isnin, 14 Mei 2012 yang lalu.
Sekian, terima kasih.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Ba‘ Kelalan.
Y.B. Encik Baru Bian: Tuan Speaker, thank you for giving me the opportunity to
address this august House on the occasion for debating the Motion of Appreciation on
the Address of His Excellency the Governor of Sarawak given on 14th May, 2012.
Drug Abuse
I would first like to bring up a matter, which is of grave concern, that is, the
scourge of drug abuse in Limbang and Lawas, which probably is a reflection of what is
happening in other divisions of the State. In my visits to these places, I have heard of
many instances of youth being caught up in drug addiction or what I call .drug
experimentation., and the number of cases seems to be increasing. Many people have
informed me that the drug =syabu‘ is readily available, and can be bought freely even in
the vegetable market. It is packed in short strips of sealed-up straw and costs RM50 per
strip. Shocking reports disclosed, even police officers in Limbang were found to be drug
abusers (Borneo Post 26th March, 2012). I have been informed that out of every five
people, one has tried this drug. This is an alarming statistic and should be a cause
enough for all those concerned to take note and conduct a through investigation.
On my visit last week to Limbang, I was told of how a primary school student was
more involved in helping to stuff the drug into these straw strips and selling them rather
than doing his school work. I am sure this is just the tip of the iceberg. This is a
frightening development and new discovery for me. From the website of the Anti-Drug
Agency, the number of drug addicts reported in Sarawak for the year 2011 was 267, an
increase of 84.4 percent from the 145 recorded in 2010. This increase represents the
second highest increase after the state of Melaka, which recorded an increase of 123.86
percent.
Tuan Speaker, the Minister of Social Development stated recently that the
problems of drug addiction were not serious but the problems of drug abuse were
increasing from 585 cases in 2010 to 758 cases last year, (Sarawak Tribune 19 April
2012). I am not sure what the difference between the two sets of problems is but the use
of drugs can only have deleterious effects, ranging from absenteeism, reduced
productivity and petty crimes to violent crimes, social problems and moral degradation.

I note that there is a proposal to conduct random drug tests in schools, this is a
welcome move. However, more needs to be done to prevent the entry of drugs into the
state from neighbouring countries. The borders of Limbang and Lawas with Brunei and
Indonesia are said to be extremely porous, and the ease with which one can find syabu
in these towns is testament to that fact. I urge the government to step up its efforts in
enforcement to stem the flow of drugs into the state. Perhaps the Minister could inform

52


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

this august house the latest statistics on drug related problems amongst our youth and
the schools throughout the States and what had been done to resolve this problem.

Crime Rates and Juvenile Crime

Tuan Speaker, the newspapers have reported that crime rates have dropped. In
Sarawak, the latest figures are that the crime rate has dropped by 15 percent in the last
two years. But even the police acknowledged in their website that it is well known that
many, if not most offences are not reported to the police, and changes in police
procedures can have a big impact on how such reported crimes are categorised.

Tuan Speaker, it is not enough to be told that crime rates have fallen. We want to
know how many cases remain unsolved and how many cases are unreported for every
case reported. Unfortunately, it cannot be denied that many citizens take the attitude
that there is no use reporting a crime such as bag snatching, as the perception is that
.nothing will be done by the police.. Also, we can go and ask any person in the street
whether he or she feels safer from crime today than he or she did last year and I can
guarantee that the answer is no. The fear of crime amongst Malaysians stands at 52.9
percent according to a recent survey.
Notwithstanding the supposedly reduced crime rate in Sarawak, the Borneo Post
reported on 11 May 2012 the Assistant Minister of Youth Development as saying that the
number of juveniles involved in thefts and drugs are on the upward trend in Sarawak
since 2010 and that the figure for this year could overtake last year‘s figures.
I do not propose to go into the many reasons people turn to crime, but I only wish
to say that the degeneration of social and moral values is a contributing factor. It is my
conviction that a firm grounding in spiritual and moral values during the formative years
will go a long way towards keeping our youths from straying into lives of crime in their
later years. That is why I am a strong proponent of moral and religious clubs to be
encouraged in all schools rather than hindering with red tape and unnecessary pre-
conditions. As a Christian, I wish to acknowledge the contributions made by the Inter
School Christian Fellowship (ISCF) in many schools throughout Sarawak before and
after my time in the 1970s. The moral values I learned and the religious input I received
which had shaped my life to this day were mainly the impact of ISCF works in SMK
Limbang. But unfortunately some schools are not very open to have such clubs or
religious bodies formed in their Schools today. I don‘t know whether this problem is
intentional or due to vague or unclear guidelines from the Minister of Education. I wish to
refer to a specific case of SMK Merapok where application was made by the Committee
for the setting up of ISCF in the school but which was rejected by the School Principal
on ground that there was no approval from the State Education Director. I wrote to the
Principal on the 15th February 2012, for his understanding and to use his discretion to
approve the Committee‘s application but sadly to date there is no reply to my said letter.
The Committee in fact called me two days ago to find out whether there is any approval
yet. Regrettably I said no.

As such I respectfully ask if the Minister in Charge be kind enough to make a
very clear stand on this matter once and for all and let all the heads of schools in the
State be very clear of this. I speak not only for the ISCF, but also for all religious clubs or
bodies who wish to set up such entity in schools as this is very crucial for the shaping of
our children‘s moral and religious fundamentals to overcome all society‘s ills which may
not be easily resolved by rules and regulations.

53


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

The Sarawak Economy

Tuan Speaker, I am deeply concerned about the future of Sarawak – the outlook
for the average Sarawakian is not as rosy as it is painted to be by the media. Witness
the frantic chaos when the RM500 handout to the people was being distributed. What
proportion of the population was eligible for the handout? Judging from the hordes of
people scrambling for the money, Sarawak is in serious trouble. This handout was for
households with low incomes. Does this mean that the people of Sarawak can be
categorized as poor? It is no secret that Sarawak is one of the four poorest states in
Malaysia, despite being the richest in resources.

If one were to just read the mainstream press, one would have a blinkered view
in 2011
of the state of things in Sarawak. We were told that we attracted the third highest level
of manufacturing investment in Malaysia after Penang and Selangor with
RM8.45bil in investments. In terms of total investment, Sarawak attracted RM14.35
billion making it the No 1 in the country. However Tuan Speaker, I am puzzled, where
are the big industries and manufacturing concerns that we would expect to see from
such huge amounts of investments? Where are the jobs that we would expect to be
created? Where is the stimulus to the market, which should have resulted from such a
huge injection into the economy? Why is the ordinary person in the street no better off
today than he or she was last year, if not worse off?

Perhaps Tuan Speaker, if we could see what the sources of the investments
were, we may better understand the picture. We were told by the Minister for
International Trade and Industry that RM6.7 billion of the investments were from
Petronas while SCORE registered an investment of RM8.2 billion. These two figures add
up to RM14.9 billion covering the whole of the total investments in the State. Petronas
being the major oil and gas explorer or perhaps for an appropriate term =exploiter‘ from
the state should rightly invest some of its funds in Sarawak, the investment is to help
them to continue their exploring activities in the state. The million-dollar question to be
asked here is who benefits from Petronas‘ activities the most? It is most definitely not
Sarawak or Sarawakians.
Then the investments in SCORE. It has been reported that the investments are
predominantly in the energy-intensive industries such as aluminum smelting plants,
polycrystalline silicon, metallic silicon and Ferro alloy projects; and that four of the
companies, namely Press Metal Bintulu SDN Bhd, Tokuyama Corporation Japan, Asia
Minerals Ltd (HK) and OM Holdings Ltd (Singapore) have already commenced
construction works. What these companies may have the advantage is that they are in
some sort of joint venture or other connection with bigger companies like CMS which
has no connection with the ordinary Sarawakians. Even in the newspapers on Monday
14 May, the Dayak Chamber of Commerce and Industry (DCCI) lamented on their being
excluded from SCORE, being left as bystanders while non-Sarawakian companies are
given all the opportunity of developing SCORE. It was noted that of the 15 companies
involved in SCORE only 3 were Sarawakian companies.

Again, what are these sorts of investments going to mean for the average
Sarawakian or even to the local entrepreneurs?

Economy and Employment Opportunities

Tuan Speaker, the lack of jobs and poor salaries are two other factors, which
impede the growth of Sarawak. Firstly, because a few major players control the market
in Sarawak with connections to those in power, other businesses find it difficult to
penetrate into the market. These companies and their subsidiaries take government

54


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

contracts. Sarawak in effect is run by a few companies with monopolies in every sector,
allowing them to control their prices and the wages they pay, which are generally very
low. Hence, the outflow of Sarawakian labour. There are not enough jobs to keep the
youths gainfully and meaningfully employed here resulting in migration to Peninsula
Malaysia and other countries. Salaries and wages are low for what jobs are available. In
fact the Labour Department reported that unattractive salaries are the cause of
unemployment in the state (Borneo Post 13 May 2012) and that the salary of RM500
offered by some employers was not enough to even cover daily expenses.

Tuan Speaker, the bitter pill for our people to swallow is the fact that not only
content with grabbing their lands for huge plantations leaving them with no source of

income or survival, the plantation companies are not willing to offer decent wages so
that these displaced folk can have the means to survive. The wages of RM18 a day
attract workers from neighbouring countries, who live extremely frugally to be able to
send their wages home. The injustice is being allowed to continue, as these big
companies are the few players who can control and dictate the market wages at will.
What we need are policies to break monopolies to encourage healthy
competition, to promote small and medium industries. We need legislation to regulate
wages and the political will to enforce such legislation. I note that the Prime Minister took
the cue from the Pakatan Rakyat Buku Jingga and introduced minimum wages 2 weeks
ago. However, the RM800 for Sarawak is still below our poverty line index of RM830
which is insufficient for an average family to make ends meet. That is bad enough but
what is worse is there is a difference between Peninsular Malaysia and Sarawak and
Sabah where the minimum wage of RM900 is higher than Sarawak and Sabah. I don‘t
think that is fair because the basic controlled items like sugar, salt, petrol and other
household items are the same throughout the country. In fact some household items are
more expensive when they get to Sarawak. The Pakatan Rakyat minimum wage of
RM1,100 would be a more manageable wage for Sarawakians bearing in mind that the
cost of living is higher here than it is in Peninsular Malaysia. Therefore Tuan Speaker,
we need to stem the tide of Sarawakians moving away from the state and to reduce our
dependence on foreign workers.
On the subject of foreign workers, I wish to ask why it is that we only seem to
attract the unskilled workers from poorer countries than Malaysia. Why is it that we do
not attract professionals into the state? As an example, we have a shortage of medical
specialists, such as oncologists and yet we cannot attract such professionals to come to
Sarawak. We are lacking in basic healthcare for many in the more remote areas of the
State do not even have a hospital or fully staffed clinics. And yet we are promoting
medical tourism for foreigners to come and have their treatment here. This is another
case where we are putting the needs of our people below the moneymaking motive of
the private hospitals. Our priorities need to be re-evaluated. We must take care of our
own first.
Acquisition of NCR Land for Public Purpose

Tuan Speaker, I acknowledge the fact that the Government of the day does need
to acquire lands including NCR lands for public purposes. If that is necessary, then
equity requires that those who sacrificed their lands for these public goods should be
fairly and adequately compensated. We read that a dozen more dams will be built
throughout Sarawak. From our experiences in Batang Ai, Bakun and Bengoh, the
Government had allocated a maximum of three acres of land to each family of the
displaced natives to farm to sustain their livelihood. Reports show that this is not enough
at all especially for a family which has more than three children. In this case the next

55


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

generation would have only half acre to farm. Good for them if the land is fertile. If not
they would be in a worse position than before the resettlement.

I found out from historical record that during the era of the Brooke administration,
Chinese families who migrated to Sarawak were given 15 acres each, along the
Kuching-Serian road to farm. This was the generosity of the administration towards a
people who were not even natives to Sarawak then. The Government must reconsider
this policy to increase such allocation in upcoming mega projects to at least 15 acres for
each displaced family.

Compensation for the land taken for public purposes is also an issue. Many are

unclear whether land surveyed for purpose of compensation will include the
time that
pemakai
menoa and pulau galau or whether it will just be the temuda. It is the
Government compensates the people in full for their NCR lands including the pemakai
menoa and pulau galau, which the Federal Court had ruled, are NCR lands. Can we
have the assurance from the Minister that this would be the case in the up-coming
mega-dam projects that the government will be implementing soon?

Tuan Speaker, with all that is happening in Sarawak at the moment, from the
struggle of the natives with the government over their land rights and the Dams, the high
incidence of labour migration, poor educational opportunities, poor healthcare and basic

needs, poor infrastructure especially roads and some alleged weaknesses in
administering the State, the 50th year of our independence offers us little to celebrate.
The rights of Sarawak as stated in the eighteen points agreement I believe have been
slowly and insidiously eroded without anyone realizing it until this stage. It is time we
take heed of what is rightfully ours. In this regard, I wish to highlight several points of
concern under the said Eighteen Points Agreement for the State Government to look
into.
One, Borneonisation. Although I do not have the exact numbers, I believe that
only about 10% of senior state and federal governmental positions in Sarawak are held
by Sarawakians. This is not in the spirit of the Agreement and as there are more than
enough Sarawakians capable of filling these positions, I urge the State Government to
enforce and give effect to this clause in the Agreement. Perhaps the Minister could
disclose the statistic on this issue to date.
Second, representation in Parliament: Tuan Speaker, the Cobbold Commission,
which was set up to determine whether the people of North Borneo, Sabah and Sarawak
supported the proposal to create the Federation of Malaysia consisting of Malaya,
Singapore, North Borneo, and Sarawak stated in their report under paragraphs 165 and
190(g) that there was strong support for the merger and that the representation of the
Borneo States in the Federal Parliament should make up of 34% of parliamentary seats
and take account not only of their populations but also their size and potentialities. In
addition, the Commission hoped that the Election Commission would also take account
of the distance from the centre and the difficulty of internal communications. Article
161(e) of the Federal Constitution provides for the protection of this quota for the two
States in that no amendment is allowed without their consent. Sarawak is a huge state
and many of her parliamentary constituencies are as big as any of the states in
Peninsula Malaysia with accessibility only through jungle tracks and logging roads. The
increase of representatives from such an area in the Federal Parliament would definitely
augur well for the constituents and for national integration. I urge the State to call on the
Election Commission or Federal Government to restore this 34% of seats to Sabah and
Sarawak.

56


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Thirdly, on Religion: This is one of the safeguards, which we must jealously
guard. Sarawak being of a different ethnic composition from Peninsula Malaysia, it was
agreed that, I quote the Cobbold Commision, =While there was no objection to Islam
being the national religion of Malaysia there should be no State religion in Sarawak and
the provisions relating to Islam in the present Constitution of Malaya should not apply to
Sarawak‘. The absence of a state religion is a hallmark of Sarawak agreeing to join in
the formation Malaysia in 1963, due to the wisdom of our forefathers who acknowledged
that Sarawak is a land for all creeds or beliefs to mutually prosper and grow with respect
for each other‘s rights and freedom. It however disturbs me greatly to note Tuan
Speaker, that it is in its latest publication entitled Sarawak Facts and Figures 2010, the
State Planning Unit of the Chief Minister‘s Department states that on page 2 that Islam
is the Official Religion of Sarawak. By pointing this matter I wish to state that I have no
this matter from
official languages
disrespect or problem with the religion of Islam but merely to ensure the fact of the
matter is correct.

Tuan Speaker, I respectfully ask for a clarification on the
Honourable Minister and I hope for a reassurance that this most fundamental agreement
has not been amended or taken away subtly from us.

Fourthly, Official Language: The eighteen point agreement preserves for us the
use of the English language as one of the of the State for all

purposes, State or Federal, without limitation of time. This right is further safeguarded in
Art 161 in Part XIIA of the Federal Constitution. Again I was disappointed to read in page
2 of the State Planning Unit‘s Sarawak Facts and Figures 2010 that Malay is the official
language. Again, I would like to get clarification from the Honourable Minister as to
whether there is an official language for the State of Sarawak, which we are unaware of.
Tuan Speaker, you are aware that we are perhaps the only State Assembly in Malaysia,
which allows any language spoken in Sarawak to be used in this august House. On that
premise, there cannot be an official language for Sarawak.
Fifthly, Education: The Education policies of the Federal government have been
counter-productive. I believe the standard of education has dropped tremendously over
the last two or three decades. Even the Minister of Education is not sure exactly how
good or bad the educational system is. In April, he was reported to have claimed that
Malaysia‘s education is, I quote, .one of the best in the world and that it is better than
that being provided in the United States, Germany and also the United Kingdom..
However, Tuan Speaker, in Sunday‘s papers, he was reported to have said that the
government's 10 to 15 year target to achieve an education system on par with, or better
than those of developed countries, was realistic. Given the confusion at Federal level,
and the constant changing of goalposts to achieve an acceptable percentage of passes
perhaps for public consumption or perhaps for political reason, I propose that Sarawak
takes ownership of our Education System again and strive to achieve the level of
education which we once made us proud.
Six, Sarawak‘s Legislative List: This list includes land, under which oil and gas
belong. Let us insist on receiving more than the meager 5% of the oil and gas revenue
that the Federal Government takes from us through Petronas. With this money, much
can be done to develop our neglected Sarawak. Proper dual carriageway roads, public
transport systems, healthcare, affordable housing and free education will help us to
make some progress towards lifting Sarawak out of its impoverished status. With proper
and prudent management and the end of leakages and unwarranted commissions, there
is much that can be achieved for Sarawak with this amount of funds.

Finally, Tuan Speaker, amidst the negotiations for the formation of Malaysia, the
late Iban Leader, Temenggong Jugah anak Barieng was said to have made a prophetic

57


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

comment. He said in Iban, „Anang anang Malaysia sebaka tebu, manis di pohon, tawar
di hujung”. Let not Malaysia be like the sugarcane that is sweet at the head or base and
less sweet at the end.

Yes, over the last 30 years or so, the sweetness has indeed turned sour. It is
time for us to reclaim what is rightly ours and let all the people taste the sweetness of
this Fair Land Sarawak. May God bless Sarawak and His Excellency the Governor and
Toh Puan with joy, happiness and good health.

For all those who celebrate Gawai may I wish you prosperity and bountiful
harvests in every endeavor in the years ahead. Thank you, Tuan Speaker.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Dudong.
Y.B. Encik Yap Hoi Liong: Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih saya ingin
mengucapkan ke atas peluang yang diberikan untuk membahaskan ucapan Tuan Yang
Terutama pada persidangan ini dalam Dewan yang mulia ini. Setelah saya meneliti
ucapan Tuan Yang Terutama dengan terperinci saya dapati bahawa banyak usaha yang
dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri masih tidak mencukupi dan tidak memuaskan.
Tuan Speaker, fungsi sebuah kerajaan adalah untuk memelihara hak-hak rakyat
yang menjaga kebajikan dan membawa perkembangan sosial ekonomi yang baik
kepada rakyat di bawah prinsip demokrasi. Tetapi Kerajaan Barisan Nasional boleh
disifatkan telah gagal untuk memenuhi fungsi tersebut.
Ini boleh dicerminkan oleh seorang anggota menteri kabinet negeri secara
terbuka nya menghasut rakyat supaya jangan lawan tauke. Sikap menteri ini adalah
tidak betul. Menteri sekarang absent.
Tuan Speaker, dalam sistem demokrasi yang diamalkan di negeri ini, mandat
yang diperolehi oleh Ahli Yang Berhormat di dalam Dewan yang mulia ini adalah
diamanahkan oleh pengundi-pengundi di kawasan masing-masing. Mereka hanyalah
merupakan pelaksana amanah rakyat itu. Oleh itu dalam sistem demokrasi ini rakyat
adalah tauke. Oleh yang demikian perbuatan menteri itu adalah tidak beretika dan boleh
disifatkan sebagai hasutan terhadap pengundi. Ini adalah bertentangan dengan hak
kebebasan bersuara termaktub dalam perlembagaan kita. Oleh itu saya menyeru
Kerajaan Negeri supaya mengambil tindakan yang tegas terhadap menteri tersebut
sebab beliau telah mengkhianati rakyat.
Masalah Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan Kaum Bumiputera
Tidak dinafikan bahawa Barisan Nasional telah mentadbir negeri ini selama lebih
50 tahun. Tetapi masalah pengeluaran sijil kelahiran dan kad pengenalan masih serius
dihadapi oleh semua kaum terutamanya kaum Iban dan kaum Penan. Di bawah
perlembagaan kita hak kerakyatan, hak dalam negeri adalah terpelihara dan terjamin.
Tetapi ramai kaum Iban, Penan dan lain-lain lagi masih menghadapi masalah ini
walaupun mereka telah dilahirkan di negeri bumi kenyalang Sarawak ini. Di kawasan
Dudong seorang Iban yang bernama Jedai anak Mangkah dari Rumah Sumbang, Batu
12, Ulu Sg. Assan, Sibu telah memohon untuk pendaftaran lewat kelahiran bagi
anaknya, Ah Chai telah ditolak oleh JPN Sarawak pada 16 Mac 2011. Kenapa
permohonan ini ditolak oleh Kerajaan, ini adalah jawapan dari JPN Sarawak secara
ringkas: Setelah diteliti dan keterangan yang dikemukakan dukacita dimaklumkan
bahawa permohonan tersebut ditolak. Jawapan yang ringkas sahaja menolak
kerakyatan kaum Iban di Ulu Sg. Assan. Alasan ini adalah tidak munasabah dan tidak
dapat diterima dalam negeri ini.

58


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Speaker, Kerajaan Negeri haruslah menjawap persoalan, kenapa Kerajaan
Negeri enggan meluluskan permohonan untuk mengeluarkan sijil lahir atau kad
pengenalan yang dikemukakan oleh rakyat yang dilahirkan di bumi diri sendiri.
Sebaliknya Kerajaan Negeri dengan begitu senangnya status kerakyatan atau pun I.C
kepada pendatang asing melalui program pemutihan pendatang asing baru-baru ini.

Tuan Speaker, ini adalah tidak adil kepada rakyat diri sendiri yang merupakan
pribumi di mana mereka masih menghadapi kesusahan untuk mendapat sijil lahir atau
pun kad pengenalan. Saya yakin bahawa terdapat ramai lagi masih menghadapi
masalah sama di seluruh Sarawak. Oleh itu, sebuah pasukan tindakan pendaftaran
khas haruslah ditubuhkan untuk membantu rakyat menyelesaikan masalah ini.

Tuan Speaker, tugas pasukan tindakan pendaftaran khas ini haruslah meliputi
tersebut setiap pelusuk di bumi kenyalang untuk menyelesaikan masalah secara
menyeluruh cekap dan pantas.

Projek Bekalan Air di Luar Bandar

Tuan Speaker, Menteri Kemudahan Awam telah memaklumkan di Dewan yang
mulia ini pada persidangan yang lepas bahawa banyak projek bekalan air luar bandar
telah dilaksanakan di bawah NKRA. Sebanyak RM1.61 billion telah diperuntukkan untuk

tujuan ini. Beliau juga memaklumkan Dewan yang mulia ini bahawa sebanyak 13,000 isi
keluarga akan mendapat faedah daripada projek ini menjelang 2011. Bilangan ini akan
meningkat kepada 50,000 isi keluarga dan 89,000 isi keluarga menjelang 2012 dan
2013 masing-masing. Matlamat kerajaan adalah untuk mencapai 90% liputan luar
bandar di bawah NKRA. Kalau begitu persoalan saya ialah, kenapa banyak rumah-
rumah panjang di kawasan Dudong seperti di Ulu Sg. Menyan, Sg. Assan dan banyak
lagi kawasan di luar bandar masih belum dapat bekalan air. Adakah ini adalah janji
Barisan Nasional untuk memancing undi sahaja yang boleh dibagaikan cantik dilihat dari
mukanya?
Skim Bekalan Elektrik Luar Bandar
Tuan Speaker, mengenai bekalan elektrik di luar bandar, Kerajaan Negeri juga
melaksanakan Skim Bekalan Elektrik Luar Bandar ataupun RES dengan peruntukan
yang begitu besar 1.7 billion di bawah NKRA dengan tujuannya untuk mencapai liputan
elektrik 95% di kawasan luar bandar dan memberi faedah kepada 78 isi keluarga
menjelang tahun 2012. Menurut beliau setakat Oktober 2011, hanya sejumlah 15,862
isi rumah di kawasan luar bandar telah disambungkan dengan grid electricity ataupun
hanya mendapati objektif 20.34% sahaja tetapi dari segi kewangan setakat ini, 81% dari
jumlah peruntukan 1.7 bilion telah habis dibelanjakan. Kini hanya tinggal beberapa
bulan sahaja dari sekarang hingga hujung tahun ini bagi Kementerian untuk mencapai
matlamat 95% liputan elektrik di luar bandar menjelang tahun 2012. Mungkinkah
matlamat ini dapat dicapai atau jika tidak sama ada penyelewangan berlaku di sini.
Pada hakikatnya banyak penduduk-penduduk di kawasan luar bandar masih belum
dapat menikmati bekalan elektrik contohnya rumah-rumah panjang di San Belalang,
Tanjung Latang, Ulu Sungai Benyan, Sungai Assan Tengah, Sungai Pak, banyak lagi
kawasan lain di Sarawak. Oleh itu, kerajaan hendaklah menjelaskan bagaimana Skim
Bekalan Elektrik Luar bandar dapat dijayakan tanpa membazirkan duit rakyat.

Program Pendidikan Awal dan Rendah Di Kawasan Luar Bandar

Tuan Speaker, pendidikan merupakan tonggak utama untuk masyarakat maju ke
depan dari semua segi. Oleh itu, Kementerian Kebajikan, Wanita dan Pembangunan
Keluarga telah dipertanggungjawabkan untuk pembangunan pendidikan di luar bandar

59


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

di Sarawak. Pada persidangan Dewan lepas, Kementerian telah memaklumkan bahawa
sebanyak 421 buah taska swasta telah berdaftar untuk mencapai matlamat tersebut.
Tuan Speaker, untuk membolehkan masyarakat luar bandar untuk mendapat
pendidikan awal yang lebih baik dan sempurna, adakah Kerajaan bercadang untuk
mendirikan lebih banyak lagi taska di kawasan luar bandar? Di Kawasan Dudong,
berapa buah taska yang telah dan akan ditubuhkan dan bagaimana pelaksanaannya
setakat ini?

Kadar Penceraian Semakin Merungsingkan.

Tuan Speaker, fungsi Kementerian Kebajikan Wanita dan Pembangunan

Keluarga ialah untuk mensejahterakan masyarakat tetapi kita dapati bahawa
tahap
usaha
yang telah dilaksanakan adalah tidak mencukupi di mana kadar penceraian di kalangan
bandar dan luar bandar semakin meningkat dan telah mencapai yang
merungsingkan. Kadar penceraian yang tinggi itu telah menyebabkan masalah ibu
tunggal yang ketara dalam masyarakat kita. Oleh itu, apakah langkah yang telah dan
akan dilaksanakan untuk mengurangkan masalah penceraian ini? Dan apakah usaha
yang diambil oleh Kerajaan Negeri untuk menjaga kebajikan dan meringankan beban
ibu tunggal? Dengan itu, saya menyeru Kerajaan Negeri supaya sebuah tabung khas
dapat ditubuhkan untuk tujuan tersebut.

Peruntukan Untuk Kerajaan Tempatan Yang Tidak Adil dan Saksama
Tuan Speaker, sebanyak 26 Kerajaan Tempatan termasuk BDA adalah di bawah
naungan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti. Setiap tahun,
Kerajaan Negeri juga memberi memperuntukkan yang besar kepada semua Kerajaan
Tempatan ini tetapi didapati bahawa jumlah peruntukan adalah berbeza bagi setiap
Kerajaan Tempatan itu. Saya meminta supaya Kementerian menjelaskan kenapa BDA
telah diperuntukkan sebanyak RM75 juta manakala SMC dan SRDC hanya dapat RM1
juta masing-masing? Disebabkan oleh kekurangan kewangan, terdapat banyak jalan
kampung yang menghubungi rumah panjang dengan jalan utama di Kawasan Dudong
telah lama diabaikan. Contohnya, di kawasan Salim Belelang, jalan kampung yang
menghubungi rumah panjang dengan SK Nanga Pak masih belum diperbaiki. SRDC
lah sedang menghadapi kesulitan dalam kewangan untuk menyiapkan pelbagai
pembinaan projek infrastruktur. Begitu juga dengan SMC, banyak usaha membaiki
jalan-jalan di Sibu terpaksa ditangguhkan dan diberhentikan seperti Jalan Tun Ahmad
Zaidi Adruce yang membina separuh sahaja, jalan-jalan di Kampung Sentosa, Jalan Poh
Yew dan lain-lain lagi. Oleh demikian, peruntukan itu adalah tidak mencukupi untuk
Kerajaan Tempatan tersebut melaksanakan pelbagai projek infrastruktur di kawasan
masing-masing. Sepatutnya Kerajaan Negeri haruslah memperuntukkan sekurang-
kurangnya RM100 juta bagi setiap Kerajaan Tempatan untuk menjaga kepentingan
rakyat masing-masing. Saya berharap Kementerian dapat menjelaskan perkara ini
kepada rakyat dengan tulus dan berani.
Pembangunan dan Perlaksanaan Projek Infrastruktur Yang Tidak Memuaskan

Tuan Speaker, Negeri Sarawak merupakan Negeri yang begitu kaya dengan
pelbagai sumber. Saya yakin, Tuan Speaker, akan bersetuju dengan saya bahawa
sistem pengangkutan jalan di Sarawak adalah yang paling mundur sekali di Malaysia.
Tiada satu highway dibina di sini. Keadaan ini adalah amat sedih sekali kepada kita
sebagai rakyat Sarawak. Oleh demikian, saya meminta Kerajaan Negeri untuk memberi
penjelasan bilakah Pan Borneo Trunk Road dinaiktaraf kepada highway dua hala yang
lebih baik kualitinya dan lebih selamat digunakan.

60


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Speaker, Kerajaan Negeri juga haruslah membangunkan infrastruktur
kawasan luar bandar dengan lebih giat lagi. Jalan-jalan di bawah naungan Kementerian
ini telah diabaikan. Di Kawasan Dudong, keadaan jalan Dudong kiri adalah sangat teruk
dan lama diabaikan. Begitu juga dengan jalan lain di kawasan yang sama, saya ingin
tahu daripada Kementerian bahawa beberapa wang yang diperuntukkan untuk membina
dan memperbaiki pelbagai jalan di Kawasan Dudong.

Tuan Speaker, on 7-4-2011, our State Second Finance Minister, said in the
Bernama, that the Sarawak Government had submitted a proposal for Federal
Government of the Lanang Bridge to make it toll-free. The Minister has also confirmed
that the Ministry of Infrastructure Development and Communication was waiting for the

response to the suggestion for the take over of the Lanang Bridge if the people return
BN to power. As a matter of fact, the people of Sarawak had returned Barisan Nasional
to power, but the people of Sibu are still paying toll at Lanang Bridge. Tell us when the
toll at Lanang Bridge is going to be abolished? Is the Minister lying to the people of
Sibu?
Dalam pada itu, perkembangan pembinaan Jalan Lanang di bawah Flood
Mitigation Project adalah terlalu lambat dan kualiti jalan yang dibina itu juga tidak
memuaskan. Disebabkan oleh kerja-kerja pembinaan jalan tersebut yang lambat dan
tidak menitikberatkan ciri-ciri keselamatan, ianya telah menyebabkan banyak
kemalangan berlaku dan seterusnya menyusahkan pengguna-pengguna jalan raya itu.
Oleh itu, saya menyeru Kerajaan Negeri supaya mengambil tindakan yang sewajarnya
dalam penyelarasan pelaksanaan projek ini demi menjaga kepentingan rakyat di Sibu.
Tuan Speaker, akhirnya saya ingin mengakhiri perbahasan saya dengan sebuah
pantun Iban:
Pakatan Rakyat majak terbilang;
Laban Rakyat udah berubah,
Penyukung Berisan makin kurang;
Penuduk DAP makin betambah.
Sekian, terima kasih. Salam Bersih.
Tuan Speaker: Honourable Member who wish to speak? Ahli Yang Berhormat for Pujut.
Okay let Pujut Proceed.
Y.B. Encik Fong Pau Teck: Tuan Speaker, thank you for giving me this opportunity to
participate in the appreciation motion on the speech of his Excellency Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.
There are few issues that I want to rise here in this august House here. Business
opportunity for Sarawak based companies in oil & gas industries in Miri are becoming
very scare.

Tuan Speaker, Shell in Miri has awarded a total contracts worth RM24 billion on
the year 2008, 2009 and 2010. Out of these contracts only RM4.8 billion worth of
contracts were awarded to Sarawak base companies. The contract worth 19.2 billion
were award to none Sarawak based companies. In average, RM1.6 billion a year which
is only equivalent to 20% of the contracts for Sarawak based companies, but RM66.4
billion annually which is equivalent to 80% of the contracts is going to Non-Sarawak
based companies.

61


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Moreover, Tuan Speaker, on the same years, Petronas in Miri has awarded a
total contracts worth RM64.0 billion. Only 9% which is approximately equal to RM5.8
billion is awarded to Sarawak based companies. Whereas our West Malaysian
counterpart has been awarded nearly 91% out of the contracts which is worth RM58.2
billion by Petronas Miri on the year 2008, 2009 and 2010.

This natural resources is derived from our beloved Sarawak, only 5percent of the
loyalty is given to the State Government. 95% of the loyalty is going to Federal
Government. This is already very unfair to our Sarawakians. Sarawakians has been
ignored by our Federal government for so long. Our business opportunity is being
deprived now, Sarawakians can only get 10% to 20% of the business opportunity Oil and

Gas Industries in Miri. Up to 90% are deprived by none Sarawak based companies.
Sarawak will be more marginalized by this act.
Tuan Speaker, the contracts awarded to non-Sarawak based company are
subsequently are sub-contracted to local companies and eventually the local companies
could hardly earn any profits from these contracts. In some of the worse cases, the
local sub-contractors are unable to collect payment from the main contractors and thus
causing them to suffer financial difficulties.
Tuan Speaker, these natural resources are derived from our beloved Sarawak
and should be managed by us Sarawakians. Our Sarawakian must be the main players
in the Oil and Gas Industries. More business opportunity for Mirian and Sarawakians
means more job opportunities as well as a better economy for Sarawakians. Should our
State government form a policy to make sure that Sarawak based companies have
higher priority in Oil and Gas Industries in Miri?
Enhance Transparency in Local Council
Tuan Speaker, in the year of 2011, I received complaints from the public about
the road sweeper service. The public complained that the road sweeper contractors
made a claim about RM 18,000 to RM 19,000 per month and yet did not provide proper
service. One day I was informed that service order was issued by Miri City Council to
instruct the contractor to perform their duty on the particular days. However I discovered
that the road sweeper vehicle did not carry out its duty and was parked at the warehouse
on those particular days. The brushes of the road sweeper vehicle were totally worn out
and apparently unable to perform its work properly. I took a photo as evidence on those
days. After checking with my sources, I confirmed that Miri City Council made payments
to the contractor that without carrying the duty. On the beginning of December 2011, I
reported this matter to MACC (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia) in Miri. The
next day, the worn out brushes of the particular road sweeper vehicle were replaced by
new brushes. Few weeks later, it seemed that neither investigation nor action has been
taken by MACC, I went to Miri City Council to see the Mayor and the City Secretary with
my special assistant and check the service record with them. Then, I confirmed that the
contractor had made a claim on those particular days the service order had been issued
but the duty was not carried out.

Tuan Speaker, I showed the photo of the malfunction road sweeper vehicle to
the Mayor and City Secretary and urged them to take further action. The Mayor and City
Secretary like an innocent persons as if knowing nothing about what I was saying even I
showed the malfunction road sweeper picture to them, then, the Mayor and the City
Secretary requested us to write in. On the beginning of Jan 2012, we wrote a letter to
MCC, however there was no reply at all. On 20th March 2012, after I disclosed this
matter to the press, the contractor brought a few gangsters to my office to threaten me.
The contractor even shouted at me saying that: .Why you keep on disturbing my

62


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

business? You better watch out!. I lodged a police report immediately after that incident

happened.

Tuan Speaker, threatening a state Assembly man in the course of his duty is a
serious matter. If the above mentioned contractor has a clear conscience, why should he
threatened me? If the business, a contract between MCC and the contractors are clear
and transparent, how could I then have influence on this matter? Can the government
tolerate someone who attempts to rig the law?

Tuan Speaker, in the press on the date 6th of May 2011, our Deputy Prime
Minister Tan Sri Muhiddin Yassin urged co-operation of all parties toward making

integrity a habit. He said, this would surely enhance the country‘s dignity. He claimed
that the struggle to attain integrity for any government fighting corruption should be the
most important jihad. If the government is really serious in tackling corruption, the
investigation and immediate action should be taken on the above matter. Transparency
is one of the way to prevent corruption, hopefully the government would instruct the local
council to cooperate and pay a supporting role with the opposition party and the public in
the future.
Public Transportation In Miri
Prices of vehicles and fuel becoming higher and higher now days. Having a
vehicle has become a big burden to the poor and therefore, public transportation is very
important means of transport for the low income groups in Miri. As present, bus is the
main public transportation in Miri. The bus companies are facing the situation with fuel
price and running cost are high. Thus, they increased their fares to cover cost. Due to
the decline of bus passengers, the bus company are suffering losses. Eventually, they
have no alternative but were forced to terminate certain bus service lines.
Tuan Speaker, may I suggest that our state government provides subsidy to the
bus company in Miri. Penang State Government has providing subsidy to their bus
company. Thus, the bus company can provide free service to the public in certain bus
service lines to encourage public to make use of the public transport instead of driving
own vehicles. As a result, not only traffic congestion is reduced, public of Penang save
unnecessary expenses on vehicles fuel consumption, and at the same time, the Federal
Government avoid paying unnecessary fuel subsidy due to this policy implemented by
the Penang State Government.
Tuan Speaker, Sarawak Government‘s revenue is huge, nearly ten times more
than Penang State Government, moreover, our Sarawak government has a surplus in
every year. If the Penang State Government can provide free bus service, I can‘t see
why subsidy cannot be given by our Sarawak State Government to the bus companies in
Miri. Moreover, our Sarawak Government should provide better facilities; for example,
every bus stop in Miri should have a shelter, safety of the passengers should be well
taking care of. The police should patrol regularly at Tudan, Desa Indah area, and
elsewhere when the passengers return home by bus, make sure they can go back home
safely after using a bus. If the number of passengers using bus increase, the bus
companies profit will increase too. Therefore, leading to better bus service. If the state
government cannot provide the above mentioned issues in a very short period, at least
the government should organise a dialogue form to seek a resolution with the bus
companies. This is also the will of the bus companies.

Kuala baram Road Lighting

Tuan Speaker, Kuala Baram Road has no lighting although there are many lamp
posts along the road. People have been complaining over and over again since five

63


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

years ago but no further action has been taken. The road users are in dangerous
situation while driving in the dark. A few fatal accidents had occurred along this road.
Public are just wondering on why there are many lamp posts built along this road but no
lighting at night. Is there no government agencies that are willing to be responsible for
the electrical bills? Or are these lamp posts built only for decoration purpose? Or there
are some other reasons behind it?

Tudan Road Need To Be Upgraded Urgently

Tuan Speaker, due to the rapidly increasing of population of housing in Tudan
area, Tudan road become an extremely congested road right now. The road was

overloaded because it is a narrow road with only two lanes. The residents of Tudan have
to go out from their houses as early as 6:00am in order to reach their office at 8:00am.
The traffic is almost jam on the road for more than one hour even though it is only about
3km of the road. Because there are no concrete drainage system built along the Tudan
road, soil erosion along this road has caused no road shoulder for those vehicles to
avert, when the accidents happen, almost all of the vehicles will rush into the big deep
drains at the road side. Thus, there is an urgent need for our government to improve the
road condition there and it is better to upgrade it into four way lanes.
Traffic Congestion In Front of SJK Krokop Miri Due To Lack of Parking Space
Tuan Speaker, the government should try its best to provide as much parking
space as possible so as to alleviate the traffic congestion in front of SJK Krokop Miri.
Public would be furious if traffic police issue summons to them because there is
insufficient parking space for them to park their car. The drain at the opposite side of the
road in front of the school could be covered up and served as parking space. The
government can make full use of the vacant land beside the school (at the right side of
the school) as a small car park. The more parking space provided, the less pressure the
police traffic will be facing when they perform their duties.
General Hospital in Miri
Tuan Speaker, regarding the question that i asked during the last DUN sitting in
November 2011 on the amount of fund allocated for Miri General Hospital in the past
three years, i received the reply from DUN saying that Miri General Hospital received an
average anmount of fund in the sum of RM64 million being utilised or spent by Miri
General Hospital and whether it is spent or utilised for the payment for the hospital
expenses like salary for the doctors, nurses and admin staff, purchasing hospital
equipment and medicine or drug only, if it is not, what else is it spent or utilised for? We
hope to know whether RM64 million is sufficient for Miri General Hospital and whether it
has been used to the fullest so as to provide quality medical service and facility that a
city should have.
The Difficulty of People in Lawas and Limbang

Tuan Speaker, the border of Lawas to Sabah is closed at 10 p.m. every night.
Lawas becomes a total isolating town. As everyone knows, there is only a very old
hospital in Lawas left from the colonial era. When the patients in Lawas face critical
situation at night, they need to be sent immediately to a hospital with better facilities. The
nearest one is in Kota Kinabalu. Due to the border being closed after 10 p.m., the
patients cannot be sent to Kota Kinabalu in this case. Thus, many lives have been lost in
this situation.

64


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Speaker, while the slogan of 1Malaysia is chanted all over the nation, there
are still many places showing that there is =NO‘ 1 Malaysia. Sarawak and Sabah, we are
all in the same country. The Lawas people are just wondering why the border gate has
to be closed after 10.00 p.m. When the residence are facing critical situation, the only
thing they can do is waiting to die. Aren‘t there a better solution?

We have independence for nearly half a century, why is our government still
cannot build a new hospital with good facilities, sufficient doctors and personnel in
Lawas and Limbang? Both of these towns are actually facing similar situation, when the
border gate is closed. They are becoming isolated towns. Tuan Speaker, a link road
between Lawas-Limbang-Miri should be built since our State Government has a surplus

every year.
Tuan Speaker, Lawas is facing irregularity of water supply. Some businesses
and people daily lives were disturbed. People in Lawas are full of anger. Anyway, there
is a water treatment plant being built in Lawas since long time ago but the project is not
completed until now. The Lawas people are just wondering why? It is a shame that even
running water is difficult to get in these areas after independent for nearly half a century.
Tuan Speaker, with that I concluded my speech. Thank you very much.
Tuan Speaker: Any Honourable Member wishes to speak? Honourable Member for
Pelawan.
Y.B. Encik David Wong Kee Woan: Tuan Speaker, I rise to debate on the Motion in
appreciation to the speech delivered by His Excellency Tuan Yang Terutama in this
august House on this 14th day of May, 2012.
I would like to start with an opening quote: .Even a kampung road in Peninsular
Malaysia is much better than our Trans-Borneo Highway and the successes of Felda,
Felcra and Risda makes us feel jealous,. said a Kapit Barisan Nasional Member of
Parliament, Alex Nanta Linggi, during the debate on the royal address in Parliament.
Coming from an Member of Parliament from the Barisan Nasional, this cannot be
false fabrication by the Pakatan Rakyat (PR) to mislead the people of Sarawak, as
always been claimed by the BN leaders when we talk about the lack of developments in
Sarawak.
Sarawakians have always been unhappy about the unjust and unfair treatments
we received from the federal government since we became part of Malaysia in 1963.
Talk like .Sarawak is the fixed deposit. and so on only angered Sarawakians
more. The inequality and unfair treatments we received from the Federal Government
after we have contributed so much to the Barisan Nasional Government, both in terms of
the ballot papers and the federal coffers, is an insult to =Anak Sarawak‘.

Where is the road ahead? Many are asking the question and they are looking for
a way out and time is running out for the BN to deliver their promises. The recent
announcement by the Penang‘s PR Government to build 18,000 units of low-cost
houses that costs aroung RM72,500 per unit is yet another milestone set by a PR‘s state
government in Malaysia. Let‘s us ask ourselves, how many low cost houses have been
built by the Sarawak Barisan Nasional Government and what are the cost of these so
called low cost houses? Always bear in mind, the land area of Sarawak is 124,450
square kilometres while Penang has only 1,048 square kilometres.

65


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

The road ahead of Sarawakian seems to merge with those taken by the people
of Penang, and that is to change the State Government in order to bring a real change
to the future of Sarawak. In the 2011 State Election the opposition had secured 44.64%
of the popular votes, this should ring the alarm bell for the Barisan Nasional.

Sarawakian road ahead under Barisan Nasional is a bumpy one just like the
roads we are having in Sarawak, full of potholes and danger. Over the years and
decades, we have seen how BN‘s promises been broken and the incomes and wealth
distribution in the state unfairly tilted to the politically well connected minority. When the
Barisan Nasional leaders‘ families and cronies taking the majority of the wealth, the poor
are getting poorer.

Roads and Infrastructures

Tuan Speaker, talking about the roads, the Pan Borneo highway is not a highway

at all and to be more precise it should be called .highway to hell., as so many lost their

lives on this Pan-Borneo highway. This morning
ages to complete
time frame when it is going to bewhen I asked the question to the
Assistant Minister about when is the government to upgrade it to four carriage way, he
hide and denied to answer me and said it takes it. But in any
developing country, the government must have a
completed and not to say ages.

Tuan Speaker, if one is to take a ride on the Pan Borneo highway, pray hard
before you take off as it is so dangerous. Just last month alone, there were a few cases
of fatal accidents that claimed many precious lives on this road. The latest one
happened on the 11th May 2012, where four lives were claimed. Sarawakians demand a
better Pan-Borneo highway and the construction of a dual carriage way has long been
overdue.
The roads in Sibu are notorious for the potholes and settlement and we do not
see any solution put forward by the Government to address this issue that is one of the
main concerns of the Sibu people.
The Deshon Road is a federal road linking Sibu town to the airport and yet its
conditions are worst than the roads in many parts of Sarawak. Riding on Jalan Wong
King Hoe, linking the Salim area to Sibu town centre is like an adventure to many. My
friends from the penisular Malaysia told me jokingly that it was an unforgettable
experience riding on the said road.
The Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce linking the Salim road to the Sibu-Bintulu
road to the airport is not even fully planted with lamp posts and its conditions are beyond
words to describe and countless accidents had happened over the years. The Speaker
of Selangor, Datuk Teng Chan Kim asked me, how much is our state annual budget that
the government can‘t even afford to install street lightings for such a short stretch of
road? Tuan Speaker, it is a shame and I am shameful to answer him. We have a state

budget of RM4.4 million and yet we can‘t afford to grant the street lightings for the

people in Sibu.

How long do we have to suffer like this before the government will do something
to rectify the situation? If the Government thinks that the last minutes road upgrading
prior to the election will swing the voters‘ decision, think again. People are fed up with
this kind of vote buying exercise as they feel that it is an insult to their intelligence.

66


PR government of Penang announced in February 2012 the allocation of RM500 million
to the .Affordable Housing Fund. and that Penang Development Corporation (PDC) will
spearhead this project.
Now, the Honourable Members of the BN bench have to urge the Government in
to do the same and show the Sarawakians how much the State Government can do for
the Sarawakians.
Firewall, Occupation Permit and Land Title
Tuan Speaker, I am going to share with you and all the Honourable Members of
PR government of Penang announced in February 2012 the allocation of RM500 million
to the .Affordable Housing Fund. and that Penang Development Corporation (PDC) will
spearhead this project.
Now, the Honourable Members of the BN bench have to urge the Government in
to do the same and show the Sarawakians how much the State Government can do for
the Sarawakians.
Firewall, Occupation Permit and Land Title
Tuan Speaker, I am going to share with you and all the Honourable Members of
BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Speaker, drains in Sibu are like monsoon drain during the 70‘s where the
water is allowed to find its own ways out to the river. We can see the filthy conditions of
the drains along Jalan Pedada and Jalan Wong King Hoe, two of the main roads in Sibu.

Going into residential areas, we cannot say that there is a proper drainage
system in Sibu. The local authority always blames it on the peak soil of Sibu but how
much effort had they put in to see that Housing and commercial projects‘ drainage and
infrastructures are properly laid and constructed?

On the other hand, if we look at the commercial center at Lorong Chew Siik
Hiong, the developer used concrete foundation for the whole project and its
infrastructures have no problem at all. This shows have the will
requested by my colleague from
that, when we to
implement something, the technical know-how is not a problem at all.

Tuan Speaker, the problems in Sibu cannot be solved if we don‘t have the fund.
According to the 2012 state budget, the State government grant to the Sibu Municipal
Council is only RM1 million which is insufficient to improve the infrastructure of Sibu. The
state government grant of RM1 million is a far cry from the actual requirement and if the
state government cannot grant RM100 million as
Dudong, at least give us RM50 million immediately, urgently without delay, to uplift all
surely can afford the allocation of RM 50 million grants to Sibu.
Housing dilemmas
are going, most
beyond the means of most people. The asking price of
houses when most are earning less than RM1500 and below?
the infrastructures in Sibu. With the 2012 budget of RM 4.4 billion, the state government

Tuan Speaker, the ways things young Sarawakian would
become squatters in the future as they can‘t afford to buy their own house. The prices of
houses are soaring and are
intermediate terrace houses in most parts of Sarawak is from RM350,000 while semi-
detached houses is from RM600,000. How can we expect the youth to own their own

What had the State Government done to ease this most pressing problem? The

this august House a true story, which many may not be aware of due to the lack of
coverage by the non-Chinese media. But first of all, I would like to express my sincere

and heartfelt condolence again to the Ling‘s family who was at the heart of this sad tale

in which three-generations of four people were brutally murdered on the 3rd of January,
2012. That is the third day of New Year.

That incident on the 3rd January, 2012 at Lorong RTM 13/B1, Sibu, has caught
the attention of the whole nation where a family of 5 was brutally murdered with only one
surviving member, an eight year old boy, Kelvin Ling. The oldest was the grandmother
who was 68 years old, while the youngest was the seven years old granddaughter who

67


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

will never had the chance of attending the Primary school, as they were murdered just
prior to school begins on the 4th January, 2012.

Together with the Honorable member for Bukit Assek, I went to the crime scene
after 10:00 am on that day, after we were informed by the press. We saw how the body-
bags containing the murdered victims been took out of the house and loaded onto the
police truck. As the news reported, tears rolled down my cheeks when I saw how small
the victims were judging from the size of the body bags been carried out.

The suspect was finally captured by the police; according to the suspect who was
living two doors next to the murdered family, he crawled through the ceiling and entered
the victims‘ house to commit the crime. He was able to do so as the firewall was not
properly constructed in between the terrace houses.

Records showed that the row of terrace houses at Lorong RTM 13/B1 had been
occupied since 2008 and yet the firewall has not been properly built and the houses are
without occupation permit from the Sibu Municipal Council (SMC) .The residents had
been paying the assessment rates to the SMC since they moved into the properties. The
individual land title to the properties has not been issued until today.

The shocking post-murder news coverage had caused panic in Sibu and a lot of
the people in Sibu climbed onto the ceiling of their house to check whether there is a
firewall between their house and their neighbours‘. I had received endless calls from the
residents of the Jalan RTM and other residential housing estates because they are
facing much of the same problems with the residents in Jalan RTM Lorong B1. I had
also received calls from other divisions of Sarawak asking about the firewall and the
non-issuance of land titles.

Tuan Speaker, this is a sad tale. Why that did have been occurred? Question
marks remain as to:

(1)
Whether the Lorong RTM‘s murder case can be avoided if the
government enforces the housing project strictly and firewalls in between
the houses built according to the master blueprint?
(2)
Whether the local authority i.e the SMC, by collecting assessment rates
from the house owners is a kind of consent for them to move into their
houses although the Occupation Permits (OP) have not been issued by
the said SMC?
(3) How many houses in Sibu and Sarawak are without the proper firewall
build and how many are occupying the houses without Occupation
Permit?
(4) When would the homeowners at Jalan RTM and other areas without
Occupation Permits be issued to them? When will they get the
Occupation Permit, as the homeowners cannot go to the local authority to
get one themselves? Unless the developers do that they will forever be
without Occupation Permit.

Tuan Speaker, talking about the seriousness of the problems of properties
without OP and individual land title, just in my constituency of N.48 Pelawan, there are
several housing projects facing the same problems and the residence had been crying
out for years for help, without any being given so far by the State government; these
residential estates are 1 Lorong Teku 17, 2. Lorong Teku 53, 3)Lorong Ulu Sungai
Merah 51, 4. Lorong RTM 13B1/D1/D3 and, Jalan Oya Lane 13.

68


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Speaker, for your information Jalan Oya Lane 13, the people have been
living there for almost 13 years.

Tuan Speaker, how many more are there all over Sarawak? Maybe the Minister
of Housing would care enough to enlighten the House on this?

Tuan Speaker, The Housing Developer's (Control & Licensing) Ordinance 1993
was enacted in 1993 and the said Ordinance provides legislation to control and regulate
housing developments in the state of Sarawak and has been enforced since 1st January
1999.

The Objectives of the said Ordinance are:

(1)
To ensure that the Housing Industry will build, complete and deliver the
houses to the buyers with in the stipulated time frame;
(2)
To weed out the 'bad hats' in the Housing Industry and hence safeguard
the interests and image of the bona fide developers;
(3)
To enhance the orderly and healthy growth of the Housing Industry in the
state;
(4)
To instill and maintain the confidence of the house buyers in the Housing
Industry.
So let‘s us look at the four main objectives of the Ordinance and see for
ourselves how many have been achieved by the Ministry of Housing?

Tuan Speaker, In my questions requesting for written reply (Q No. 8) submitted
in November 2011, I asked the Minister of Housing: On landed properties without titles

(a) How many residential houses are there in Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, Sarikei and
Limbang and Samarahan which are owner occupied but are without land titles? Please
list out in detail for each division.
The written reply I got stated that for the first half of 2011, there were 6,909
houses which were occupied and only 2,338 of them got individual land title while there
were 4,751 without individual title. That means only 1/3 of them got the individual title!
There are so many unscrupulous developers who are still active in the housing industry
and the house buyers and potential house buyers are at their mercy when the
government failed to weed out the bad hats of the housing industry.

SCORE

Our Chief Minister had in his winding-up speech in November 2011, emphasized
the importance of SCORE (Sarawak Corridor of Renewable Energy) and how much high
income employment opportunities it will create for Sarawakians.

But the fact remains that many Sarawakians are still leaving Sarawak and not
many are returning to the State. May be the Chief Minister would like to show us the
figures of those leaving and those returning to the State for the past three years?

Tuan Speaker, there is no point telling this House and the Rakyat how useful and
good SCORE is if the people cannot feel the effects at all. Youths are frustrated that
they have to leave their beloved family to seek better paid employment in the peninsular
Malaysia or Singapore and their family are heartbroken to see their loved ones having to
leave them behind just so that they can provide for their family.

69


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

If SCORE is really that good, why poverty is still a Hallmark of Sarawak?
According to the federal Ministry of Finance, up to September, 30th 2009, there are
10,531 families in Sarawak in the category of hard core poverty and there are 14,528
household in the category of =poverty‘. Among these Tuan Speaker, 70% are Dayaks!

On the 14th May, 2012, the opening day of this session of Dewan Undangan

Negeri, the Star carries on its front page .We want in.. The news reveals that the Dayak

Chamber of Commerce and Industry (DCCI) feels that they were left out of the SCORE.
Kapit MP was reported as saying that there had been no definite policy on how to

accommodate DCCI or the Dayak business community in SCORE. I called him. .We do
not know where to go or who to talk to,. says MP for Kapit.

Tuan Speaker, it seems that there is more steam than the actual opportunities
provided by SCORE.
Tuan Speaker, as of today 30% of rural Sarawak has no electricity and 41% are
without piped water, this speaks volume of the developments of Sarawak! PR‘s
Alternative Budget 2012 for Sarawak has RM 80 million allocated specifically to
significantly reduce cases of hardcore poverty in the state.
Bakun HEP‘s project should benefit all Anak Sarawak instead of power hungry
aluminum smelter plants such as the Press Metal Berhad in Bintulu and the question
remains as to why the BN state government cannot offer its Rakyat the electricity tariff
rates that it offers to Press Metal Bhd; at RM 0.10 per Kilowatt? What is the use of
having the Bakun HEP if the people of Sarawak cannot enjoy it?
Tuan Speaker, minimum Wages Policy. Let‘s put on record that we are all for
minimum wages and believe that much need to be done to elevate the incomes of the
low incomes groups in Malaysia.
However, the minimum wages policy as announced by the Prime Minister
recently is not a cure-all remedy to relieve the people from the economic burdens as it is
simply a political agenda instead of an economy solution for Sarawakians.
The PM‘s announcement on the eve of the International Labour Day 2012 that
the minimum wages thresholds for Sarawak is RM800 is seen by many as a political
ploy to win over the low income groups without a strategic plan as how to make it works.
Many businesses have voiced their concerned that they might have to lay off
some of their employees because the minimum wages announced by the PM did not
take into considerations of the economy situations and they are worried that it only
triggers off a spiral price hike for all goods and services which can spell disaster for the
low incomes groups in the end.

The Barisan Nasional government should set up a fund to subsidize the small
and medium businesses so that they do not have to lay off their employees and triggers
a price hike for all goods and services in the state. The government should come up with
the difference in order to make the minimum wages policy works or give incentives to
the small and medium businesses to make up for the differences until the time the
economy recovers and all the businesses are able to absorb the higher labour cost.

The BN should assure the people that they will not hike the prices of fuels,
electric tariff, and essential food items such as cooking oil, sugar, flour,milk powder
and fares for the public transportation system.

70


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Tuan Speaker, the PR‘s Fair Wage policy is where the state will pay fully for the
Employees Provident Fund (EPF) contributions of those earning less than RM900 per
month and for 5% of the EPF contributions for those earning between RM901 to
RM1500 per month. This will cost additional RM300 million but it benefits 250,000
individuals.

Crimes and Security

Tuan Speaker, the murder case l mentioned earlier, that occurred on the 3rd,
January 2012 is not an isolated case in Sibu. Last year there were several murder cases
and in one of those, a family of 3 was slaughtered cold bloodedly and the case remains
unsolved.

In my constituency of Pelawan, in the Rajang Park residential area and Lucky
road (opposite the police HQ incidentally), there were so many burglary and break-in
cases that the people are blaming the police and the government for their inability to
protect them.

Although the Rela had been mobilized in Sibu town, the general public complains

that they are inefficient, poorly trained to do the real police work. The deployment of
RELA should spread over to the residential areas as well instead of all congested in
town areas. They should be organized to work in team of 4 instead of now we have seen
in a group of 12, 14 or 16 roaming in town, as it is a waste of manpower as well as the
public funds. They are being paid, Tuan Speaker.
The police always blame it on the lack of manpower and the Sibu KPD told us on
several occasions that more police are needed to maintain laws and order. The State
government should pressure the Federal government to provide more police personnel
to Sibu to combat crimes.
Tuan Speaker, how well Sarawak prospers depends on the will of the BN
government to do what is right for the people and not as a mean for political gains. In
this House, let all the Honorable Members forget about our political differences and
focus on Nation building and People‘s first policies.
Tuan Speaker, allow me to sign off by wishing all our Dayak brothers and sisters
.Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai.. Thank you, Tuan Speaker.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Repok.
Y.B. Dr. Wong Hua Seh: Tuan Speaker, thank you for allowing me to take part in the
debate on the speech of the Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.
Tanjung Manis –Sarikei Road
First, I would like to talk on Tanjung Manis road again. I regret I have to talk on
this subject again. Until now, there is still no plan from the State or Federal Government
to construct a road linking Sarikei to Tanjung Manis. The Tanjung Manis – Sarikei road
is very important for the future development of Sarikei. Sarikei people don‘t want to
remain forever as agriculture-based area. They want to move forward just like Kuching,
Miri, Sibu and Bintulu. So I call on the government to look into this project seriously.

71


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Pipe Water Problem

Tuan Speaker, sorry I have to mention the pipe water problem again. For the
past two Council Negeri sessions, I had voiced the problem of pipe water supply in
Sarikei. People in Sarikei especially in the villages like Merudu, Kim San, Bayong,
Sungai Sebanyak and Bulat are still facing low water pressure or even no water supply
during the peak hour in the evening. I have made many enquiries to the local water
board. The answer given were due to pump failure, too many households, household
located at too high level, piping system too old. I want to ask, why it takes such a long
time to replace a damage pump; why can‘t the Water Board at Sarikei have a standby
pump?

I understand the pipe lines in Sarikei areas are very old causing at least 50% of
the precious water being lost on the way to the consumers. In the meantime, before the
water problem could be solved efficiently, I urge the State Government to provide water
drums to households area where water pressure are low irrespective of the political
background. At this moment, many of the water drums are supplied by the Member of
suffer disruption
Parliament of Sarikei. Apparently, without his consent, villagers are not able to get the
water drums. I wish to know the reason. Why all the needy villagers cannot be given the
water drums. I seriously urge this august house to look into the water supply problem in
Sarikei so that the people do not have to of the water supply

chronically.
Vocational Schools
Tuan Speaker, Sarikei needs a vocational school. Land at Merudu, Lot 365 Block
59 Sarikei Land District, area 11.651 ha. (28.8 acres) was acquired by the government
for the vocational school on 25th August, 1989. For unknown reason, the school was not
built. If such a vocational school can be build, it will not only train more skillful
manpowers for the future development of Sarawak, I am sure it will create more
business opportunities for Sarikei.
Parking Fees in Sarikei
Tuan Speaker, Parking Fees in Sarikei. I am understand Sarikei Council will soon
impose parking fees. I wish to know when it will start collecting. I have written to the
Secretary of the council on 9th March 2012, until now there is no reply. The collection of
the car parking fees was put up for tender. Hundreds of new parking bays were created
after the tender was awarded. Some roads such as Bank Road, Wharf Road, Bersatu
Road near to the Mutiara‘s area, CIMB Bank area, only allow passage of one vehicle to
go through.
So when there is a car breakdown, it will create unnecessary traffic jam. Walking
space in front of the shop lots are replaced by new car parking bays, creating serious
difficulty for the shop keepers to do loading and unloading their goods in and out of their
shops. Some parking bays are also drawn just at the corner of the road junction. The
council refused to paint off the unsuitable parking site in spite of many complaints from
the public. The creating of hundreds of new car bay after the tender is not fair for all the
tenders because it was not listed in the tender specification thus giving the impression
that the tender was not fair and not transparent.

I strongly feel that Sarikei still not suitable for collecting car parking fees at the
moment. I call on the state Government to delay the collection for at least another five
years because Sarikei is still a poor town especially with the completion of the Sibu –
Tanjong Manis Road businesses have dropped drastically in Sarikei.

72


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Bird Nest

Tuan Speaker, the next subject I want to talk on the bird nest. Recently, China
has allowed bird nest to be imported from Malaysia. According to the reports, only eight

(8) companies are given license to import bird nest to China. Bird nest ranching is
growing fast in Sarawak. In order to encourage and expand the bird nest industries
which can earn millions of foreign currencies for our peoples. I call on government to
practice free and fair business opportunities. I totally agree that the bird nest need to be
tagged so that the identity of the source of the bird nest so that any problem related to
the particular lot of bird nest can be traced. The tagging equipment should not be
monopolized so as to cut cost the bird nest ranchers. Government should also simplify
the registrations and legislations of bird nest industries to encourage more participants in
this from the people.
Food Safety
Tuan Speaker, next subject I want to touch is food safety. Majority of the
vegetable in the town are not often sample for insecticide and weedicide testing. Safety
of food is a serious concern in these modern days. If the level of weedicide and
insecticide level are not constantly monitored it may create serious health problems to
the public. Labelling and usage on insecticide and weedicide should be written in three
languages that is Bahasa Malaysia, English and Chinese so that the farmers can
understand direction for the proper usage to avoid misuse.
Another thing is catching of fish and prawns by using the insecticide are quite
common in Sarawak. These fish and prawns are often sold in the market. I urge the
local council to take regular checking to avoid illegal and dangerous practice. Rural folks
should also be regularly educated and be informed of the bad consequences by using
insecticide as a method of catching fish and prawns.
Medical
Tuan Speaker, it is good news to hear that July this year, there will be a
neurosurgeon in the central regions of Sarawak that is Sibu. Similarly Northern region
like Miri also need a neurosurgeon due to the long distance between Kuching to Miri or
Kuching to Sibu. Head injury patients need urgent surgical intervention. Time is crucial in
saving patient‘s life. Sibu and Miri also need a interventional cardiologist so that patient
having heart attack could be treated quickly and effectively, and thus many lives can be
saved and we all know heart attack are very often nowadays. I also call on the state
Government to have twenty-four hours all weather equipped helicopter. So that medivac
service could be call at any times to save lives. At the moment medivac service in
Sarawak is not provided after evening hour.
Baji –Merudu Roads
Tuan Speaker, Baji-Merudu road in Sarikei. The completion of Merudu Bridge
has helped the diversion of traffic from Susur Jambu to Sarikei Town. However, Baji –
Merudu road is still very winding and narrow. Lorries using this road pose serious danger
to other road users. This road is still considered as a private road because the land of
the road has not been compensated. Entry point of this road is just one kilometre away
from the Sarikei Town and the total distance of this Baji – Merudu road is only about 4
kilometres. The land along the road is not allowed to be developed until this road is
upgraded to a JKR Road or a government road. It severely hampered the development
of this region and Sarikei Town.

73


BELUM DISUNTING

16 MEI 2012

Swimming Pool

Tuan Speaker, the next subject I want to talk on is the swimming pool in Sarikei.
The condition of the swimming pool has been very poor for the past two years. The poor
water was not clean and clear. The swimming pool was closed for the public off and on
raging from two weeks to two months either due to pump or switch board failure. The
changing rooms, bath rooms was never renovated since the swimming pool was built 20
over years ago. The time allocated is for the public is also not suitable especially the
evening hours, the swimming pool is closed at 6:30 p.m. it is difficult for the working
class. Usually people wanting to swim will reach the swimming pool around 5:30 p.m. to

6:00 p.m., so there is very short time interval for the public. I urge the swimming pool
hours to be extended to at least 7:30 p.m. or 8:00 p.m. like Kuching, Sibu and Miri town.
I also urge the relevant authority to do the necessary renovation works so that swimming
pool would be more comfortable place for the public.
Sport Complex
Tuan Speaker, Sarikei Sport Complex. I wish to know the progress with regard to
the repair work of the running track as mentioned by the Yang Berhormat Menteri
Pembangunan Sosial dan Urbanisasi. At the moment, I notice that no repair work has
started for the running track. During the recent sport events in Sarikei, I received many
complaints from the teachers, parents of students and public of Sarikei regarding the
poor condition of the track. Certain parts of the tracks collect pools of water and having
fungus growth on the tracks making the tracks slippery and dangerous to runners
especially after the rain. I hope the Ministry will take urgent step to repair this running
track. Step must also be taken to ensure regular sweepings are carry out so that the
leaves fallen from the surrounding trees does not collect on the track which is not done
at the moment.
Stalls along the Riverbank of Rejang and Sungai Nyelong
Tuan Speaker, lastly I would like to talk on stalls along the riverbank of Rejang
and Sungai Nyelong. I wish to inform this august House that the stall has stopped
operating on 1st May 2012. From June 2011 to April 2012 the council, I mean Sarikei
Council did not collect any rents from these stalls and this was confirmed by the
Secretary of the District Council when I went to meet her on 8th March 2012. I want to
ask the Minister in charge why private company or person are allowed to collect rents
from these stalls built on government land and this has let public questioning the
integrity and transparency of the Sarikei Local Council. The earth breaking ceremony
was done by the previous Yang Berhormat for Repok, just before the 16.04.2011 State
Election giving the impression to the public that the building of these stalls were legal
and proper, that is why so many persons or public dared to rent those stalls. This stalls
operators should be given preference for continuation of business when the new central
market starts operating. I am sad to say the hawkers from these stalls were misleading
to hold demonstration in Sarikei without checking the proper reasons for the demolition
of the stalls. The stalls along Sungai Nyelong has been demolished around early May
this year, however the remaining 15 stalls along Sungai Rejang continue to remain
without doing the business. So I urge the authority concern or Sarikei District Council to
take steps so that the remaining stalls will be demolished as soon as possible. With that
I conclude my speech. Thank you, Tuan Speaker.

Tuan Speaker: Any Honourable Members are wishes to speak? That being the case I
shall adjourn the sitting until 9:00 a.m. tomorrow.

(Mesyuarat ditangguhkan pada jam 6:05 petang)

74


1 comment:

 1. Greate pieceѕ. Keep writing such kind of information on your page.
  Ιm rеаlly imρrеѕsеd by your blog.


  Thanκs for sharing youг thoughts аbout atv.
  Regards
  My web blog scooter

  ReplyDelete