Tuesday, May 22, 2012

Perutusan DUn Sarawak 17 Mei tanpa suntingan atau censor
YB Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu dan YB Wong Ho Leng bertikam lidah.

BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

(Mesyuarat dimulakan pada jam 9:14 pagi)
[Tuan Speaker mempengerusikan Mesyuarat]

DOA

PEMASYURAN DARIPADA TUAN SPEAKER

Tuan Speaker: Bismillahirahmannirahim. Ahli-Ahli Yang Berhormat, pursuant to
Standing Order 69(1), I have appointed the following Honourable Members to be
Members of the Standing Orders in Selection Committee of this Session:

(1)
Yang Amat Berhormat Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud;
(2) Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Anak Numpang;
(3)
Yang Berhormat Tan Sri Dr. James Jemut Masing;
(4)
Yang Berhormat Dato Sri Wong Soon Koh;
(5) Yang Berhormat Tan Sri William Mawan anak Ikom;
And I as The Speaker shall be the Chairman of the committee.

PERTANYAAN-PERTANYAAN BAGI JAWAPAN LISAN

PEJABAT JABATAN PERTANIAH DAERAH DARO YANG BARU
(118) Y.B. Encik Murni bin Suhaili bertanya kepada Timbalan Ketua Menteri dan
Menteri Pemodenan Pertanian: Bilakah pejabat Jabatan Pertanian Daerah Daro akan
dibina semula selepas pejabat tersebut terbakar pada tahun 2007?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Daro, projek
pembinaan Pejabat Pertanian Daerah Daro telah diluluskan dalam Rancangan Malaysia
Kesepuluh. Pada masa kini, tapak telah dikenalpasti dan pelan reka bentuk bangunan
sedang diurus oleh pihak Jabatan Kerja Raya.
Tuan Speaker, saya memaklumkan kepada Ahli-Ahli Yang Berhormat dalam Dewan
yang mulia ini bahawa Kerajaan Barisan Nasional Negeri Sarawak telah bersetuju untuk
membaik pulih atau membina baru 11 tempat di lokasi pejabat stesen Pertanian seluruh
Sarawak dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh. Senarai 11 pejabat ini adalah berikut:
Sungai Tunuh, Kapit, Nanga Engkuah, Song, Kapit, Stesen Pertanian Tekajong Daro,
Mukah, Lingga, Sri Aman, Service Quarters Ikan Terubok Research Station, Pejabat
Pertanian, Daerah Marudi, mengganti yang terbakar, Pejabat Pertanian Daerah Daro,
seperti yang saya sebutkan tadi, Bangunan Pejabat Cawangan Kejuruteraan Pertanian
di Ong Tiang Swee Road, Pejabat Pertanian Daerah Selangau, Sibu Farm Office,
Agriculture Research Centre, Semenggok yang juga terbakar pada tahun 2000, Pejabat
Pertanian di Long Jawik, tertakluk kepada tapak oleh kerana tapak sekarang
ditenggalami air Empangan Bakun tetapi akan dipindah ke tempat yang lebih selamat
dan yang lebih strategik bagi memberi perkhidmatan kepada rakyat di kawasan Long
Jawik, Belaga, Kapit dan stesen Pertanian di Nanga Entaeh, Pakan, Sarikei.

Y.B. Encik Murni bin Suhaili: (Soalan Tambahan) Saya ingin kemukakan dua soalan
di sini:
(1)
Berapakah anggaran kos untuk membina semula pejabat tersebut iaitu
Pejabat Pertanian Daerah Daro yang terbakar?
1


BELUM DISUNTING17 MEI 2012

(2) Adakah pejabat ini akan dibina di atas tapak yang lama?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Mengikut anggaran daripada Jabatan Kerja Raya, Kerajaan
memperuntukkan anggaran kos iaitu RM2 juta dan kita telah, berdasarkan pada Jabatan
Kerja Raya yang memilih tapak. Sekiranya tapak yang dahulu, tapak yang asal itu
sesuai kemungkinan bangunan yang baru ini dibina di tapak ini tetapi sekiranya
bangunan yang baru ini memerlukan kawasan yang lebih luas lagi dan tapak yang lama
tidak mencukupi terserah lah pada Jabatan Kerja Raya untuk mencari tapak yang lebih
sesuai supaya the future planning is not restricted to a limited space because we

foreseen it and as envisioned as advised as Tuan Yang Terutama in his speech during
the opening of this Dewan, modernization of agriculture is one of the priorities of the
State Government doing in order to serve the rakyat throughout Sarawak.
IMPLEMENTATION ROAD PROJECT –BUKIT KOTA
(119) Y.B. Dr. Abdul Rahman bin Ismail asked the Minister for Infrastructure
Development and Communications: When will the third phase of the Meritam –
Pangkalan Rejab Road Project and the Ipai-Pendam Road project be implemented?
Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur (Y.B.
Datuk Haji Daud bin Abdul Rahman): Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang
Berhormat bagi Bukit Kota, Kerajaan Negeri memang mempunyai perancangan untuk
Jalan Meritam –Pengkalan Rejab (Fasa III Jalan Meritam –Pengkalan Rejab) dan Jalan
Ipai –Pendam (Fasa II). Cadangan-cadangan projek tersebut akan dikemukakan
kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) untuk
pertimbangan dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh, Rolling Plan Ketiga (2013-2014).
Y.B. Dr. Abdul Rahman bin Ismail: (Soalan Tambahan) Berapakah anggaran kos bagi
membina kedua-dua jalan tersebut? Adakah jalan-jalan lain yang akan dimasukkan ke
dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh yang akan dibina di kawasan saya?
Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur (Y.B.
Datuk Haji Daud bin Abdul Rahman): Tuan Speaker, untuk Jalan Ipai –Pendam,
Limbang yang panjangnya 6km, Fasa I, panjangnya 3.8km yang telah siap pada
Februari 2011 dengan kos RM1.33 juta untuk Fasa II, panjangnya 2.2 km. Peruntukan
daripada KKLW belum datang, kita menganggarkan kosnya RM1 juta.
Tuan Speaker, untuk Jalan Meritam Telehak, Buah Engkabai, Pengkalan Rejab,
Limbang, Fasa I, 1.4km, Jalan Meritam ke Kampung Lubok Teratai yang telah siap pada
2010 dengan kosnya RM1.2 juta, Fasa II yang panjangnya, jalan ini baru, panjangnya
5.85km dengan kosnya RM14.54973 juta dan ianya masih dalam pembinaan dan
dijangka siap dalam tahun ini. Bagi Fasa III, Tuan Speaker, panjangnya 3.8km
menunggu peruntukan daripada Kementerian Luar Bandar dan Wilayah dan kita jangka
kosnya and RM4 hingga RM 5 juta. Memanglah kita Kerajaan sentiasa memasukkan
pembangunan-pembangunan terutama sekali untuk Yang Berhormat-Yang Berhormat
dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh. Walau bagaimanapun ianya tertakluk kepada
peruntukan yang diluluskan oleh Kerajaan.

PEMBINAAN KOMPLEKS DI PEKAN JULAU

(120) Y.B. Encik Wong anak Judat bertanya kepada Menteri Pembangunan Sosial :
Apakah status pembinaan Komplek Sukan di Pekan Julau? Berapakan kos pembinaan
tersebut?
2


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Menteri Muda Pembangunan Belia (Luar Bandar) dan Menteri Muda Kemudahan
Awam (Elektrik dan Telekomunikasi) (Y.B. Datuk Dr. Stephen Rundi anak Utom):

Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Meluan, setakat ini status
pembinaan Kompleks Sukan Julau adalah dalam proses pengambilan dan pembayaran
pampasan tanah. Proses tender akan dipanggil pada penghujung tahun ini dan
pembinaan dijangka akan bermula pada tahun hadapan. Kos untuk pembinaan projek
ini adalah berjumlah RM8 juta.

Y.B. Encik Wong anak Judat: (Soalan tambahan) Soalan tambahan, Tuan Speaker. Di
manakah letaknya atau pun lokasi kompleks sukan tersebut? Terima kasih.
Menteri Muda Pembangunan Belia (Luar Bandar) dan Menteri Muda Kemudahan
yang
Awam (Elektrik dan Telekomunikasi) (Y.B. Datuk Dr. Stephen Rundi anak Utom):

Terima kasih, Ahli Yang Berhormat bagi Meluan. Latar belakang projek ini memang lah
di kawasan Julau kerana objektifnya supaya orang-orang di kawasan Ahli-Ahli Yang
Berhormat dapat meningkatkan mutu perkhidmatan,
Julau
meningkatkan mutu sukan. Jadi
projek ini dilaksanakan oleh Majlis Meradong dan Majlis diadakan di
kawasan Julau.

Y.B. Encik Wong anak Judat: Tuan Speaker, ia sememangnya di kawasan Julau.
Maksud saya di lot mana? Terima kasih.
Menteri Muda Pembangunan Belia (Luar Bandar) dan Menteri Muda Kemudahan
Awam (Elektrik dan Telekomunikasi) (Y.B. Datuk Dr. Stephen Rundi anak Utom):
Ulang lagi.
Y.B. Encik Wong anak Judat: Ya, semestinya di Julau dan di mana, lot berapa?
Menteri Muda Pembangunan Belia (Luar Bandar) dan Menteri Muda Kemudahan
Awam (Elektrik dan Telekomunikasi) (Y.B. Datuk Dr. Stephen Rundi anak Utom):
Terima kasih, Ahli Yang Berhormat bagi Meluan. Kita memang faham kedudukan
projek-projek adalah sensitif. Jadi kalau saya sebut kawasan Julau adalah memadai
supaya orang-orang Julau akan menikmati kemudahan ini.
PROGRAM E-KASIH DAN MISKIN TEGAR
(121) Y.B. Dr. Haji Abdul Rahman bin Junaidi bertanya kepada Ketua Menteri:
Berapakan bilangan penduduk yang didaftarkan dalam Program e-Kasih dan apakah
prosedur bagi memastikan golongan miskin dan miskin tegar tidak tercicir di bawah
program ini? Apakah usaha untuk mengatasi masalah pertindihan pendaftaran pemohon
dalam program bantuan kebajikan oleh Kerajaan Negeri dan Jabatan Persekutuan?
BANTUAN E-KASIH DAN MISKIN TEGAR
(130) Y.B. Encik Joseph Mauh anak Ikeh bertanya kepada Ketua Menteri:
Berapakah jumlah peserta berdaftar dalam e-kasih dan miskin tegar yang telah
menerima bantuan rumah (PBR) setakat ini dan berapa jumlah peruntukan bagi Negeri
Sarawak termasuk kawasan Tamin tahun 2012.
PERUNTUKAN E-KASIH DAN PROGRAM BANTUAN RUMAH

(173) Y.B. Encik Snowdan Lawan bertanya kepada Ketua Menteri: Berapakah
pengagihan dan peruntukan 1Azam, E-Kasih dan Program Bantuan Rumah (PBR) untuk
Kawasan Balai Ringin pada tahun 2011 atau 2012 setakat ini?
3


sedia ada.
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Balai Ringin di bawah program
1Azam, Kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM221,000 bagi tahun 2011
dan RM91,000 setakat 15 Mei 2012. Jumlah ini telah memberi faedah kepada 34 ketua
isi rumah. Manakala, di bawah Program Bantuan Rumah (PBR) sejumlah RM2.34 juta
telah juga diluluskan untuk membina 105 buah projek rumah yang terdiri dariapda 71
buah rumah baik pulih dan 34 buah rumah baru.
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Tamin, seramai 46 KIR yang telah
berdaftar di dalam system e-Kasih telah menerima bantuan PBR dengan peruntukan
berjumlah RM1 juta pada tahun 2012.
Y.B. Dr. Haji Abdul Rahman bin Junaidi: (Soalan tambahan) Terima kasih, Tuan
Speaker. Saya ada soalan tambahan. Selain daripada kategori yang disebut oleh Ahli
Yang Berhormat Menteri iaitu miskin, miskin tegar dan mudah miskin, ada lagi satu
kategori kemiskinan iaitu kemiskinan bandar akibat daripada proses organisasi. Soalan
saya adakah sebarang langkah strategik Kerajaan untuk menangani kadar kemiskinan
bandar yang terdapat di bandar-bandar di Negeri Sarawak? Setakat ini, setakat tahun
2012 apakah angka kemiskinan dan kemiskinan tegar yang telah dapat dikurangkan
melalui program e-Kasih yang telah dilancarkan oleh pihak Kerajaan? Terima kasih.
sedia ada.
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Balai Ringin di bawah program
1Azam, Kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM221,000 bagi tahun 2011
dan RM91,000 setakat 15 Mei 2012. Jumlah ini telah memberi faedah kepada 34 ketua
isi rumah. Manakala, di bawah Program Bantuan Rumah (PBR) sejumlah RM2.34 juta
telah juga diluluskan untuk membina 105 buah projek rumah yang terdiri dariapda 71
buah rumah baik pulih dan 34 buah rumah baru.
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Tamin, seramai 46 KIR yang telah
berdaftar di dalam system e-Kasih telah menerima bantuan PBR dengan peruntukan
berjumlah RM1 juta pada tahun 2012.
Y.B. Dr. Haji Abdul Rahman bin Junaidi: (Soalan tambahan) Terima kasih, Tuan
Speaker. Saya ada soalan tambahan. Selain daripada kategori yang disebut oleh Ahli
Yang Berhormat Menteri iaitu miskin, miskin tegar dan mudah miskin, ada lagi satu
kategori kemiskinan iaitu kemiskinan bandar akibat daripada proses organisasi. Soalan
saya adakah sebarang langkah strategik Kerajaan untuk menangani kadar kemiskinan
bandar yang terdapat di bandar-bandar di Negeri Sarawak? Setakat ini, setakat tahun
2012 apakah angka kemiskinan dan kemiskinan tegar yang telah dapat dikurangkan
melalui program e-Kasih yang telah dilancarkan oleh pihak Kerajaan? Terima kasih.
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Memandangkan pertanyaan yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat
bagi Pantai Damai (Soalan 121), Tamin (Soalan 130) dan Balai Ringin (soalan 173)
menyentuh perkara yang sama, izinkan saya menjawab soalan-soalan tersebut secara
serentak.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Pantai Damai dan Tamin, sehingga 4
Mei 2012, seramai 74,199 Ketua Isi Rumah (KIR) berpendapatan rendah telah
didaftarkan dan disahkan di dalam system e-Kasih di seluruh Negeri Sarawak. Ini
merangkumi empat kategori iaitu kategori miskin tegar, miskin, mudah miskin dan yang

sudah terkeluar daripada ketiga-tiga kategori ini.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Pantai Damai,
bagi
bagi memastikan
tiada pertindihan berlaku di dalam permohonan bantuan kebajikan program
bantuan kebajikan oelh Kerajaan Negeri dan Jabatan Persekutuan, Jabatan Kebajikan
Masyarakat telah melaksanakan:

(a)
Semakan secara elektronik melalui Sarawak Welfare Assistance
Management System (SWAM); dan
(b)
Semakan secara manual senarai permohonan dan senarai bantuan yang
Tuan Speaker, the incidence of urban poverty is being addressed to various
means. As two weeks ago, I was officiating at the Community College Graduation
whereby the program for Community College is to ensure people, the student, the
school leavers who most of them come from families in urban areas under the category
of miskin are given opportunity to be trained and need not really relying on academic
qualification for entrance. For as long as they got good attitude, willing to work with their
hand diligently, they can be absorbed into the program.

Throughout Sarawak there are five Community Colleges in existence and three
more are being planned and I have requested in view of the need for rural areas also.
Like rural town like Kapit, I have asked especially for one Community College for Kapit

4


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

to ensure that the community in Kapit are not left behind because they are also within
the urban areas and Kapit there are such kemiskinan. And I see that during the
graduation, the qualification obtained by the Graduan from Community College fits in
well to help alleviate the condition of the urban poor thereby giving them opportunity and
through the program, through TEKUN and through program also Bumiputera
Entrepreneurship Development.

This graduan can apply for assistance from the Government to start their
business and it is also the long term plan through SCORE areas whereby in addition to
the existing Institution of Higher Learnings, Universities, Colleges, Yang Amat
Berhormat Pehin Sri, our Chief Minister has directed that more Technical Colleges,
Polytechnic, one of it is in Betong. Vocational training, Vocational Schools, Technical

Schools and the like of that including the expansion of College Laila Taib in Sibu for
technical subjects for education technical subjects.
Thereby, it is our hope to get the students, the school leavers from the urban
areas can have the opportunity of being trained to increase the manpower requirement
for which it is projected. The requirement in SCORE will grow exponently over the period
of next fifteen years. So, with all these programs, I can assure Ahli Yang Berhormat for
Pantai Damai and Ahli-Ahli Yang Berhormat from this Dewan that the Government is
very serious in addressing the job employment opportunities especially to give
opportunities for those in the urban areas including those from urban poor families to
take advantage of this.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Balai Ringin.
Y.B. Encik Snowdan Lawan: (Soalan Tambahan) Terima kasih Yang Berhormat
Menteri. Saya mempunyai satu soalan tambahan. Daripada peruntukan yang telah
diagihkan pada tahun 2011 dan setakat 2012, berapakah pecahan agihan kepada
mengikut daerah-daerah seperti di Serian, Simunjan dan Sri Aman? Terima kasih.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Poverty Eradication Program does not stop at each particular year. The
target for the Government is to ensure that by the year 2020, the program that is being
implemented now will continue and from year to year, as we go along depending on the
feedback from the ground. The Government is prepared to adjust its approach because
nothing is static and I would like to assure Ahli-Ahli Yang Berhormat, those numbers that
have been recorded which may not be fully implemented for this particular year or next
year, I can assure you that comprehensively over a period spreading from now until the
year 2020, all these more than 74,000 are categorize in the four categories of the
poverty level.
A family who are within poverty level which originally the Poverty Line Index was
back to a low Poverty Line Income but now Poverty Line Income have increased,
therefore the number will be increased. And by the year 2020, Poverty Line Index
Income will not be static as it is now, it will have to be revised to a higher figure. Thereby
those who have not qualified now, if they are within that Poverty Line Index by the year
2020 the Government will adjust the figure.

This is how serious the Government is. We are not static in dealing with it but we
can assure you the seriousness of the Government; we want to eradicate poverty.
Therefore, a word of caution, people who suppressed and oppressed the opportunity of
us fighting poverty, we will condemn you.

5


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Y.B. Encik Joseph Mauh anak Ikeh: (Soalan tambahan) Terima kasih Tuan Speaker,
satu soalan tambahan dari Tamin. Selain daripada kerajaan membantu keluarga kurang
kasih, kurang bernasib baik iaitu dalam Kumpulan E-Kasih. Apakah program-program
lain untuk membantu keluarga mereka supaya dapat meningkatkan taraf hidup mereka?
Terima kasih.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Terima kasih Ahli Yang Berhormat bagi Tamin. The average family, it is
assume that they have got two, three, sometimes they have more than three children.
We would like the parents to embark on the Community Social Engineering Program to

ensure that the head of the family must priorities education, number one priority because
when their children got educated they are able to see the wider windows and the wider
horizons of what goes on around. Or fringe them the opportunities to participate in
various courses organised by the government as I have outlined.
We have also program in the rural areas, through rural transformation program
RTP by involving the farmers and the school leavers to be involved in high yielding
rubber planting, to be involved in small holder oil palm development for which we have
proven record over the years. A family who has got 4 acres of high yeilding rubber, a
family who has got a 4 acres of small holder oil palm, under the government program
can easily get, can easily nothing less than RM2,500 per family, per month income.
These has been adopted, has been recommended, with the support of Yang Amat
Berhormat Chief Minister have submitted this program to Yang Amat Berhormat Prime
Minister who has accepted. This is the approach for us to eradicate poverty right
throughout the year to the year 2020. Thereby giving opportunities right throughout
Sarawak including the Penans for which we have initiated program for the Penans.
I promise you by the year 2016, the Penan who participated in this programme in
Long Bruan and Ulu Baram will enjoys that kampong who participated and working
together with the government will enjoy nothing less than RM2,000 to RM2,500 per
family, per month whereas now they hardly earn RM300 per family, per month. This is
the program of poverty eradication. I would like to remind especially DAP who have been
surpassing and oppressing the opportunities of poverty eradication. You throw away
your selfish ideas ... (Interruption) shut up you, shut up, shut up, shut up, you sit down.
Tuan Speaker: Order, order.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): You sit down ... (Interruption)
Tuan Speaker: Order, order.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): You sit down, I have the chair, you have no chair, you are anti, and you are
... (Interruption)

Tuan Speaker: No, order, order.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): You are anti, you don.t sympathise with the poor people ... (Interruption)

6


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Tuan Speaker: Order, order.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): What did you say? Tuan Speaker, there is a word uttered by him?

Tuan Speaker: Order, order.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker ... (Interruption) it is my floor ... (Interruption) you sit down, it

is my floor, observed, observed, observed ... (Interruption)
Tuan Speaker: Okay, order, order.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): You sit down, you sit down, and you sit down. Tuan Speaker, can you
discipline him.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat for Bukit Assek, he has the floor ... (Interruption)
Y.B. Encik Wong Ho Leng: On the mic, on the mic. Now, what did I say about the
Deputy Chief Minister, I said the Deputy Chief Minister is stooping so low us to shout
„shut up. at the Honourable Member from the opposition, stooping so low ...(inaudible)
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Okay, okay.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat for Bukit Assek.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): As low as you deserve it.
Tuan Speaker: Okay.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): You deserve it. What did you say? What did you say? ... (Interruption) okay,
what you say? Chiwawa is a bitch, you know ...(interruption) ya, it is a bitch because it is
a female ... (Interruption)I know, I know better than you. You are lawyer buruk, lawyer
buruk ... (Inaudible).
Tuan Speaker: Order, Order. Ahli Yang Berhormat for Bukit Assek, please.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri


Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): I say that a female Chiwawa is bitch ... (Inaudible)
Tuan Speaker: No, order.


7


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, the truth ... (Interruption) can I have my floor? Can I have
my floor?

Tuan Speaker: Okay, order.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): It does not imply ... (Interruption)

Tuan Speaker: Order, order. No.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan dan Menteri
Pemodenan Pertanian
Pertanian
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Because you mentioned Chiwawa.

Tuan Speaker: The Deputy Chief Minister has the floor, please ... (Interruption) no.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak

Numpang): I did not. Did I mention? ... (Interruption) you sit down. This is my floor.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat for Bukit Assek ... (Interruption) no, please sit
down, sit down.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, I never refer to any Ahli Yang Berhormat as a bitch. That is
recorded ... (Interruption) come on. Have the courtesy to shut up and sit down.
Tuan Speaker: No, no.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Because you are contravening the Standing Order, I am giving the reply.
Tuan Speaker: No, he has the floor.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): You are not giving the reply.
Tuan Speaker: Okay.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Let it be recorded here. Every time I say, “DAP suppress and oppressed the
opportunity of NCR land owners from participating in poverty eradication program,” DAP

walk out because the truth hurts ... (Interruption)
Tuan Speaker: No, no.

8


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): You have got record, you have got record in this Dewan ... (Interruption)

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat for Bukit Assek, sit down.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): I did not say native, NCR landowners I say.

Tuan Speaker: Honourable Member for Bukit Assek, controls yourself. No, no.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi
dan Menteri
Alfred Jabu
Pemodenan Pertanian
Tan Sri (Dr) anak
Numpang) : Tuan Speaker, let it be reminded in this Dewan, you stand to record, that

Honourable Member for Bukit Assek accused a lot of things in the past, he has been
recommended and then later on apologized. I do not have that record, you have got the
record in here and claiming that he has got expert about dreging, cannot be proven, all
those, its relevant.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri dan Menteri

Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Ya.
Tuan Speaker: Ya. Ok, alright. Ya, Honourable Deputy Minister.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang) : Tuan Speaker, if that topic is relevant, Honourable Member for Bukit Assek
it is relevant because you have got the habit of telling lies in this Dewan, I have not got
the record, I have not. Ok and also yesterday another case of suppressing and
oppressing. Honourable Member for Repok, he said that in the pesticide in his debates,
pesticide that is why insecticide, you must put the level in Bahasa Malaysia, English and
Chinese, forgot about the Dayak.
Tuan Speaker: Order, order, order, order, order. If that is the case... (Interruption)
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang) : Shut up, you sit down.
Tuan Speaker: Ok, now, if this continues I will stop them, I will ask for adjournment ...
(Interruption)
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri
Numpang): You sit down, you sit down, and you sit down.
Pertanian dan Menteri
(Dr) Alfred Jabu anak
Tuan Speaker: Honourable Members, I... (Interruption)
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri
Numpang): But... (Interruption)
Pertanian dan Menteri
(Dr) Alfred Jabu anak
Tuan Speaker: If this continues, I will adjourn the sitting.

9


BELUM DISUNTING
17 MEI 2012
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu Anak
Numpang): Purposely... (Interruption)
Tuan Speaker: No, let him... (Interruption)
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): The word... (Interruption)
Tuan Speaker: Ok, alright.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan
Alfred Jabu
Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri (Dr) anak
Numpang): Tuan Speaker, the word from Honourable Member for Repok is provoking.
Tuan Speaker: No, no.

Timbalan Ketua Menteri dan Menteri

dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi
Permodenan Pertanian
Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak

Numpang): You are not here yesterday.
Tuan Speaker: No, do not respond, do not respond. Ok.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak
Numpang): Tuan Speaker, poverty eradication is priority and I would like to repeat I am
the Minister of Rural Development, I am coming from one of the Dayak communities and
I know that the Dayak communities is still at the disadvantaged, living in rural areas.
Come on, shut up. The Dayak community right throughout Sarawak. Tuan Speaker, can
you please ... (Interruption)
Tuan Speaker: Honourable Deputy Chief Minister, you wind up the answer.
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak Numpang)
: Ya. Poverty eradication is number one, priority... (Interruption)
Tuan Speaker: No, no
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pemodenan Pertanian dan Menteri
Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak Numpang)
: The truth hurts the opposition and I would to say that we must prioritise education at all
level so that the children of the urban poor can see lot, wider horizon on the
opportunities. Otherwise, they are caught in the trap. It is for this reason that the
Government is intensifying all programs for and all programs for poverty eradication.
Therefore, Tuan Speaker, as Minister for Rural Development and Modernisation and
Agriculture, I will go all out, using the best of biotechnological approach, using the best
policy of proven method to go over to the rural areas so that everybody including the
Penan, which I must remind, Penan is in the Dayak community. Therefore, Tuan
Speaker, rest assured that poverty eraditication whether it is urban or rural area is
number one priority of the Government. Thank you.

10


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

NCR LAND DEVELOPMENT OIL PALM PROJECT DI KANOWIT

(122) Y.B. Encik Alexander anak Vincent bertanya kepada Menteri Kemajuan Tanah:
What is the percentage of achievement in terms of the area planted so far under the
Native Customary Right (NCR) land development oil palm project in Kanowit?
Menteri Muda Kemajuan Tanah dan Menteri Muda Pelancongan (Acara
Pelancongan Tempatan dan Produk) (Y.B. Datuk Gramong Juna): Tuan Speaker,
for the information of Ahli Yang Berhormat for Ngemah, there are six (6) existing and
proposed NCR Projects in Kanowit district. The first one under Boustead PELITA in
Block B and D, where planting commenced in 1998, 12,639 hectares or 90.7% have
been planted. In another NCR project area, known as Kanowit Block A, which is under
few operation
Template PELITA, the landowners in this area have surrendered about 3,100 hectares,
of which 1,900 hectares or 61.2% have been planted.

Three other areas namely Majau/Poi, Kanowit Block C and also another on in
Lesih, I wish to inform Ahli Yang Berhormat for Ngemah that their respective Joint
Venture Agreements had been finalized recently. However had not
started. The last, the six area.s Kabah, the Joint Venture Agreement had just been
executed few days ago.

Y.B. Encik Alexander anak Vincent: (Soalan Tambahan) I have two supplementary
question. The Native Customary Right Development in Kanowit started 16 years ago.
The question is, whether there is any proof by the government to issue the land title to
the Landowners participating in this project? Another question is how many household or
even the number of participant have actually benefited from this project? Thank you.
Menteri Muda Kemajuan Tanah dan Menteri Muda Pelancongan (Acara
Pelancongan Tempatan dan Produk) (Y.B. Datuk Gramong Juna): The first project
under Boustead Pelita, the first dialogue was held in 1996. So far there is no land title
issued under Section 18 but we do have proper records of all lots, landowners under
LCDA, under the … company. There are proper records available. In any case perimeter
survey has been done.
Another question, how many household has been benefited? The latest five or
the latest four, furthermore, we have not started any operation on the ground but the
Boustead as well as Block A, B and D under Boustead and Template, they do have
benefit. Their obvious social economic impact among their household who participate in
this project, under Boustead Pelita Kanowit, Block B and D; 1,685 household have
benefited from it.
POLYCLINIC AND FIRE AND RESCUE STATION AT SIBU JAYA
(123) Y.B. Encik Yap Hoi Liong bertanya kepada Menteri Kerajaan Tempatan dan
Pembangunan Komuniti: When are the tenders for the construction of the Polyclinic and
Fire and Rescue Station at Sibu Jaya going to be called?

Menteri Muda Kesihatan Awam (Y.B. Dr. Jerip anak Susil): Tuan Speaker, Polyclinic
is within my purview, but however the question is lump up together for Fire and Rescue
Station, so I will answer these questions together.

Tuan Speaker: Which question?

11


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Menteri Muda Kesihatan Awam (Y.B. Dr. Jerip anak Susil): Question 123, the
Polyclinic is within my purview. However the Fire and Rescue Station, which is the same
question, I will answer together.

For the information of Ahli Yang Berhormat for Dudong, the tender for
construction of Klinik Kesihatan Sibu Jaya was advertised on 15th March, 2012 and the
closing of the tender is on 26th April, 2012. The construction of the said clinic will
commence once the successful contractor has been selected and awarded.

For the proposal to build a Balai Bomba in Sibu Jaya under the 2nd Rolling Plan
of RMK-10 was not approved.

Y.B. Encik Yap Hoi Liong: (Soalan Tambahan) Can the Assistant Minister enlightens
us or this august House what are the reasons for the rejection or the reasons to oppress
and suppress they put it of the Bomba in Sibu Jaya.
Menteri Muda Kesihatan Awam (Y.B. Dr. Jerip anak Susil): Tuan Speaker, I would
like to thank Ahli Yang Berhormat for Dudong for this question. As to the reasons, this is
within the federal purview and therefore the Federal Government would have every
reasons of their own to decide to delay the construction of the Balai Bomba. Reasons
best known within the federal purview. However we have also done proposal for Rescue
and Fire Station in Sungei Merah and also in Sibu Central and this proposal will be
submitted at the same time.
Tuan Speaker: Two supplementary questions had been asked. I move to the new
question. Yang Berhormat Dr. Hazland, Demak Laut.
SECTION 38 SARAWAK LAND CODE
(124) Y.B. Dr. Hazland bin Abang Hipni asked the Minister for Resource Planning
and Environment: With regard to Section 38, Sarawak Land Code, what is the Ministry.s
stand on surveying of housing lots located at river banks at the traditional kampungs?
Menteri Muda Pembangunan Usahawan Bumiputera dan Menteri Muda
Perancangan Sumber (Y.B. Datuk Haji Mohamad Naroden Haji Majais): Terima
kasih, Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Demak Laut, Kerajaan
memang telah, sedang dan akan mempertimbangkan pengukuran dan pemberian geran
tanah untuk lot-lot rumah asal yang terletak di kawasan kampung tradisional termasuk
kampung-kampung tradisional di tebingan sungai berdasarkan merit setiap kes. Proses
pengukuran adalah proses berterusan yang telah diambil oleh Kerajaan melalui Jabatan
Tanah dan Survei dari semasa ke semasa.
Kelulusan pemberian surat hak milik ke atas tanah dalam kawasan rizab sungai
boleh diberi atas arahan Menteri yang bertanggungjawab di bawah Seksyen 38 (5)
Kanun Tanah Negeri Sarawak. Terima kasih.

Y.B. Dr. Hazland bin Abang Hipni: (Soalan Tambahan) Yang Berhormat Menteri, saya
mempunyai dua (2) soalan tambahan. Yang pertama adalah, berapakah jumlah
kawasan kampung yang telah diluluskan untuk pengukuran kampung tradisional dalam
kawasan N5 Demak Laut dan yang kedua, adalah, berapakah jumlah lot-lot kediaman
yang telah diukur untuk kampung-kampung tradisional dalam kawasan Demak Laut,
terutama sekali untuk lot-lot perumahan yang sudah di diami selama 3 hingga 400 tahun
di tebingan-tebingan sungai tersebut. Terima kasih.
12


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Menteri Muda Pembangunan Usahawan Bumiputera dan Menteri Muda
Perancangan Sumber (Y.B Datuk Haji Mohamad Naroden Haji Majais): Terima
kasih, Tuan Speaker dan Ahli Yang Berhormat bagi Demak Laut. Mengikut rekod
Jabatan dan Survei kita telah menerima lima (5) buah kawasan kampung tradisional
dalam kawasan Demak Laut untuk disukat dan diberi geran, Kampung Sejingkat, Bako
Lama, Senari, Gobil dan Selabat. Dari lima (5) permohonan ini, tiga (3) telah diluluskan
dan disukat dan telah diberi geran yang berjumlah 764 lot semuanya dari Kampung
Sejingkat, Bako Lama dan Selabat dan dua (2) daripada bakinya, iaitu, Kampung Senari
dan Gobil, permohonan adalah dalam proses. Malah satu dialog telah diadakan oleh
Jabatan Tanah dan Survei bersama dengan para penduduk Kampung Senari pada
bulan lepas.

Jadi, mana-mana Ahli-Ahli Yang Berhormat yang lain yang
kampung tradisional termasuk kampung tepi sungai yang asal
ingin kampung-
memohon bolehlah
permohonan kepada Jabatan Tanah dan Survei dalam bahagian-bahagian masingmasing.
Terima kasih.

DRAINAGE SYSTEMS –
BATU KAWAH
bertanya kepada

(125) Y.B. Puan Christina Chiew Wang See Menteri Kerajaan
Tempatan dan Pembangunan Komuniti:
(a) How many drainage systems have been upgraded ever since May 2012 di Batu
Kawah Constituency?
(b) What is the plan to upgrade the drainage systems in Kampung Haji Baki,
Kampung Sinar Budi, Taman Desa Wira dan Rantau Panjang?
Menteri Muda Adat Bumiputera dan Hal Ehwal Penan dan Menteri Muda Kerajaan
Tempatan (Y.B. Datuk John Sikie anak Tayai): Tuan Speaker, for the information of
Ahli Yang Berhormat for Batu Kawah, for the year 2011, Majlis Perbandaran Padawan
(MPP) had done a number of projects under drainage system, for example like Taman
Kwong Thiong, Jalan Stephen Yong, Kampung Sudat, Jalan Kampung Sudat and the
latest one that had been done by MPP is including Lorong 13 and Lorong 24.
So far Majlis Perbandaran Padawan spent RM230,000.00 for some upgrading
works in Batu Kawa areas as I have said just now. This one also including the drain
along Jalan Desa Wira. In addition, MPP is also seeking fund under RMK10 and NKRA
2 to upgrade housing drainage system in MPP areas and also for other flood prone
areas.
Y.B. Puan Christina Chiew Wang See (Soalan Tambahan): Bagaimana dengan
drainage dekat Kampung Haji Baki yang kita semua tahu Kampung Haji Baki telah
lamanya wujud, tapi kenapa kerajaan tidak pernah berfikir untuk menaiktaraf sistem
perparitan di kawasan Kampung Haji Baki?
Menteri Muda Adat Bumiputera dan Hal Ehwal Penan dan Menteri Muda Kerajaan
Tempatan (Y.B. Datuk John Sikie anak Tayai): Soalan yang pertama tadi, soalan
tambahan? Kampung?

Tuan Speaker: Kampung Haji Baki.

Menteri Muda Adat Bumiputera dan Hal Ehwal Penan dan Menteri Muda Kerajaan
Tempatan (Y.B. Datuk John Sikie anak Tayai): So, the Majlis Perbandaran Padawan
(MPP) is planning to do it very soon.

13


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Y.B Cik Christina Chiew Wang See: (Soalan Tambahan) Satu lagi soalan tambahan.
Very soon itu maksudnya bila projek itu akan start ataupun tiada time frame lagi?
Menteri Muda Adat Bumiputera dan Hal Ehwal Penan dan Menteri Muda Kerajaan
Tempatan (Y.B. Datuk John Sikie anak Tayai): Okay, terima kasih Tuan Speaker. We
are using, because we are trying to get more fund and also we try to get more fund from
Kementerian Perumahan dan Tempatan, Kuala Lumpur. So, when we get the fund and
then we try our best to help the people there. Okay?

TASKA/TADIKA –
KAWASAN NANGKA

(126) Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee bertanya kepada Menteri Kebajikan, Wanita dan
Pembangunan Keluarga: Apakah usaha kerajaan untuk membina premis baru bagi
menggantikan taska/tadika yang tidak mempunyai premis, tidak ada taman dan alat-alat
permainan dan kurang dari segi keselamatan di Kawasan Nangka?
Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga (Y.B. Datuk Hajah Fatimah
Abdullah): Tuan Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi N.49 -Nangka,
sememangnya telah ada usaha-usaha Kerajaan yang telah dan sedang dilakukan untuk
mempastikan premis taska/tadika mematuhi prosedur yang ditetapkan melalui tindakantindakan
daripada agensi-agensi pelaksana seperti Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

untuk Pra-Sekolah Jabatan Pelajaran, Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Sarawak
(KEMAS) untuk taska dan tadikanya, Jabatan Perpaduan dan Integriti Nasional untuk
tadikanya. Untuk itu juga, kerajaan telah berusaha untuk memastikan kesemua premis
taska/tadika telah didaftarkan agar pematuhan compliance kepada syarat-syarat
keselamatan, kesihatan, kemudahan serta asuhan bimbingan didikan oleh penyelia,
guru dan pengasuh dipatuhi.
Kementerian kami dengan kerjasama agensi-agensi teknikal juga telah
merangka kaedah pendaftaran untuk taska setempat (One Stop Registration Centre) for
taska untuk memastikan pematuhan prosedur dan seterusnya memendekkan masa
pemprosesan permohonan pengusaha-pengusaha taska.
Y.B. Dr. Annuar bin Rapaee: (Soalan Tambahan) Terima kasih Yang Berhormat
Menteri. Saya ada satu soalan tambahan iaitu mengenai Pra-Sekolah Jabatan Pelajaran
di kawasan Nangka. Boleh saya mengetahui bilangan dan usaha kerajaan untuk
menyediakan premis yang lebih kondusif dan peralatan yang mencukupi untuk pra-
sekolah berkenaan? Terima kasih.
Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga (Y.B. Datuk Hajah Fatimah
Abdullah): Tuan Speaker, terima kasih. Untuk tadika pra-sekolah Jabatan Pelajaran
Negeri Sarawak terdapat lapan buah sekolah mempunyai kelas pra-sekolah di kawasan
DUN Nangka. Empat daripada sekolah-sekolah tersebut iaitu SK Batu 10, Jalan Oya,
SK Ulu Sungai Merah, SK Abang Ali dan SK Sibu Bandaran No. 3 mempunyai pra-
sekolah yang di buka pada tahun 1992 dan 2002.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Nangka, pra-sekolah rintis bagi
Kementerian Pelajaran Malaysia mula beroperasi pada 1992. Dari segi premis prasekolah,
semua pra-sekolah di sekolah-sekolah tersebut mempunyai bangunan atau
kelas pra-sekolah sendiri yang sama ada di bawah projek bina baru atau pun ubah suai.
Manakala pada tahun 2011, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mula menggantikan
bahan serta peralatan pra-sekolah yang terdapat di kelas pra-sekolah pada tahun 1992
dan 2002 di seluruh Sarawak termasuklah sekolah-sekolah di kawasan DUN Nangka.
Bahan dan peralatan pra-sekolah diganti termasuk bahan bantu mengajar (Teaching

14


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

and Learning Materials), peralatan dapur, peralatan elektrik, perabot dan alat permainan
luar. Ini termasuk ya.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pihak Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)
dan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak sentiasa membuat penyelengaraan bangunan,
kelas yang sewajarnya demi menjaga keselamatan murid-murid di kelas pra-sekolah.
Malah pihak tentera turut membantu dalam penyelenggaraan pra-sekolah/tadika dalam
kem tentera iaitu di SK Batu 15, Sibu.3.

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, no Honourable Member should ask two oral
question per sitting. So I move to next question. Ahli Yang Berhormat Encik Abdullah bin
Haji Saidol, Semop. Two, not more than one per sitting.

PROJEK LOJI BEKALAN AIR DI PENIBONG
(128) Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol bertanya kepada Menteri Kemudahan
Awam: Bilakah Projek Loji Bekalan Air di Penibong di bawah Pakej Projek Ransangan
Ekonomi Negeri Sarawak akan beroperasi sepenuhnya untuk membekalkan air bersih
kepada Kampung Penibong, Kampung Betanak, Kampung Salah Kecil dan Kampung
Penuai?
Menteri Muda Kemudahan Awam (Bekalan Air) dan Menteri Muda Pertanian
(Pertubuhan Peladang) (Y.B. Datuk Sylvester Entri anak Muran): Tuan Speaker, for
the information of Ahli Yang Berhormat for Semop, the construction of Penibong Water
Supply has been completed in December 2011. The project involves the construction of
a new 1.5 MLD Package Water Treatment Plant, upgrading of raw water pipes and the
intake works, 1 ML capacity elevated reservoir.
The people of Kampung Penibong, Kampung Betanak, Kampung Salah Kecil
and Kampung Penuai will benefit from this water supply when the pipeline extension
project is completed by June this year.
Y.B Encik Abdullah bin Saidol: (Soalan Tambahan) Tuan Speaker, dua soalan
tambahan. Pertama ialah apakah perancangan Kerajaan dalam jangka panjang untuk
menyelesaikan masalah bekalan air di Pulau Bruit dan soalan kedua saya ialah
berapakah jumlah nilai projek bekalan air di Pulau Bruit sebenarnya. Terima kasih.
Menteri Muda Kemudahan Awam (Bekalan Air) dan Menteri Muda Pertanian
(Pertubuhan Peladang) (Y.B. Datuk Sylvester Entri anak Muran): Tuan Speaker, as
a long term solution to supply water to the population of Pulau Bruit, there is a plan to
supply water from the mainland. Package I of the major transport of water supply from
the mainland has been completed through submarine pipe from Skumang High Level
Water Tank to Kampung Semop and Pulau Bruit.
There is another existing project that is under Package II of the Bekalan Air Luar
Bandar. It is under construction that is to Kampung Beruit and Kampung Tekajung
through the construction of the transmission main linking the Package I at Kampung
Saie through Kampung Penuai, Kampung Penibong, Kampung Betanak, Kampung
Salah Kecil, Kampung Penipah, and Kampung Tekajung up to Kampung Beruit. This
project is expected to be completed by the end of this year. The total cost of the project
for Package I and Package II is RM94.7 million.

Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, under the Standing Order, not more than
three (3) questions should be marked for oral reply per Member but because of the
administrative oversight, I allow.

15


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

MEMBINA/MEMBAIKPULIH DAN MENURAP JALAN KAWASAN MELUAN

(127) Y.B. Encik Wong anak Judat bertanya kepada Timbalan Ketua Menteri dan
Menteri Pembangunan Luar Bandar: Apakah perancangan/peruntukan bagi
membina/membaikpulih dan menurap jalan yang belum diturap ke 22 buah rumah
panjang, dua buah klinik desa dan lima buah sekolah kebangsaan di kawasan Meluan?
Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pembangunan Luar Bandar (Y.B. Datuk
Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred Jabu anak Numpang): Tuan Speaker, untuk makluman
Ahli Yang Berhormat bagi Meluan, Kerajaan telah meluluskan dua (2) buah projek iaitu
Jalan Luar Bandar (JALB) di bawah peruntukan Bidang Keberhasilan Utama Negara,

memperkasakan Infrastruktur Luar Bandar (NKRA-RBI). Projek JALB tersebut yang
akan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya dengan jumlah kos sebanyak RM6 juta
adalah seperti berikut:-
(i) Naik taraf Jalan Entabai/Rantau Limau, Julau, 2km dan
(ii) Naik taraf Jalan Entubai/Nanga Engkamop, Julau, 2km.
Di samping itu, sejumlah tiga buah projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) telah
diluluskan di bawah peruntukan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
(KKLW) dengan jumlah kos sebanyak RM346 ribu seperti berikut:
(i) Naik taraf Jalan Rumah Inting/Rumah Lidum, Julau, 1.7km;
(ii) Naik taraf Jalan Rumah Lidum/ Rumah Bungkung, 1.2km (dalam
pelaksanaan 95 peratus); dan
(iii) Baik pulih Jalan Bilat/ Rumah Richard, Sengaih, 2 km
Bagi permohonan projek baru JALB, saya mencadangkan supaya Ahli Yang
Berhormat bagi Meluan mengemukakan permohonan mengikut keutamaan kepada
Kementerian saya dalam kadar segera untuk dimasukkan dalam Rolling Plan ketiga
Rancangan Malaysia Kesepuluh Tahun 2013 hingga 2015.
Y.B. Encik Wong anak Judat: (Soalan Tambahan) Tuan Speaker, soalan tambahan,
terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri. Memandangkan peruntukkan tersebut di
bawah RNKRA yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri mengenai Jalan dari
Entabai ke Rantau Limau 2km bagi saya yang mewakili DUN Meluan tiada baikpulih
atau bina baru di kawasan tersebut. Dimanakah peruntukkan RM3 juta? Kemana? Siapa
yang hijack projek peruntukkan tersebut? Terima kasih.
Tuan Speaker: No, no, no. That question contains argument. I.ll not accept. Ada soalan
tambahan lagi? That question contains argument. Ahli-Ahli Yang Berhormat questions
time is up.
Ahli-Ahli Yang Berhormat, Honourable Member for Pending raised and claimed
that she has not received the written answers to her written question for the last
November 2011 sitting. It was recorded in paragraph 2, line 3, page 43 in the unedited
Hansard dated 15th May, 2012. “The question on Pending will be finalized pending on the
outcome and confirmation by the secretary but the rulling remains.” I had duly confirmed

with the secretary that all written answers for honourable for Pending had been duly
delivered by hand via a letter reference, DUN/P/002/Jld.10(104) dated 6 January 2012 to
her latest correspondence address i.e: Chong Brothers Advocate, No. 12, Block G, 1st,

nd rd

and 3Floor, Taman Sri Sarawak Mall, Jalan Borneo, 93100 Kuching, P.O Box
1357, 93728 Kuching on 9th January, 2012. And it was acknowledged received by the
said legal firm on the same day. I hereby instruct the Secretary to hand over to the

16


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Honourable Member for Pending the copy of the mentioned said letter and the
acknowledgment receipt.

Tuan Speaker: Order, Order. For the information of the Honourable Member for
Pending all correspondences to her goodself including salary slip and road tax
exemption letter were and are sent to the said mentioned address. If the said mentioned
address is unattainable and does not guarantee receive then would the honourable
member for Pending be so kind as to provide this honourable Dewan the new viable
address?

Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: Tuan Speaker, the address, I confirmed the address will
be the latest correspondence address of me but truly speaking when I call up Zainab,
the Dewan officer, she confirmed that, I have all my question answered but we will send
it to you in few days. That.s why because this was sent in January and I will check with
my office on this. Otherwise I will not have raised by, in many event that Tuan Speaker,
you have also in your ruling missed out my name. If you have mentioned Pending, I will
not have come out and questioned the receive receipt of my answer. But I will check on
this matter.
Tuan Speaker: Member for Pending, what transpire inside your organization is not our
concerned. But the fact that it was acknowledged by your organization and then if that is
so for you to stainlessly deny then an apology to the Dewan would be appropriate.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: But I have not received. The problem is I have not
received the answer itself. But I will check. I have not received it.
Tuan Speaker: You share the same address as the Honourable Member for Kota
Sentosa.
.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: But Kota Sentosa received in May you see. This one is
January.
Tuan Speaker: Is the same.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: I don.t know. That.s why I say I will check. I will check.
Tuan Speaker: Member for Pending, I will question you, if you mislead the House that is
not against the standing order. If you deliberately mislead that would be within the
standing order.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: I have always been frank to Tuan Speaker. If yesterday
I have received I will not has stood up.
Tuan Speaker: Okay, alright. Just the Honourable Member for Pending.
USUL PENGHARGAAN ATAS UCAPAN TUAN YANG TERUTAMA
YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK


[Sambungan Perbahasan]

Y.B. Hajah Simoi binti Haji Peri: Bismillahhirahmanirrahim, assalammualaikum
warahmatullahhiwabarakatu dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Speaker kerana
memberi peluang kepada saya untuk turut serta membahaskan usul ucapan Tuan Yang
Terutama pada tempoh hari.
17


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Tuan Speaker, Barisan Nasional merupakan parti campuran utama di Malaysia
dan telah berjaya mengemudi Negara ini ke tahap yang hebat dalam mengurus Negara
yang berbilang kaum. Pelbagai pembaharuan yang telah dibuat oleh kerajaan Barisan
Nasional bermula dari memperkenalkan Gagasan 1Malaysia diikuti dengan pelbagai
transformasi seperti transformasi kerajaan, transformasi ekonomi dan transformasi luar
bandar, Berjaya meningkatkan lagi kepercayaan dan sokongan rakyat kepada kerajaan.
Inisiatif untuk membantu kehidupan rakyat juga dibuat oleh kerajaan. Antaranya klinik 1
Malaysia, perumahan 1 Malaysia, program kebajikan rakyat satu azam yang
memperuntukkan RM500 juta setahun, Bantuan Rakyat 1Malaysia, Bantuan
Persekolahan RM100 untuk 5.3 juta pelajar sekolah rendah dan menegah dan baucer
buku bernilai RM200 untuk 1.3 juta pelajar institusi pengajian tinggi dan Tingkatan 6 di
seluruh Negara. Ini bermakna kerajaan yang sedia ada adalah kerajaan berkebajikan

dan bertanggungjawab dan banyak berjasa kepada rakyat.

Rakyat perlu memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Kerajaan
Barisan Nasional kerana ada track recordnya yang menabur jasa-jasa bakti sejak dari
dulu lagi. Buat apa menyokong parti yang belum Nampak jasa-jasanya, hendak buat
membenci
mengadakan
apa kita buang masa membuat „trial and error’, buat experiment yang kita nampak akan
merugikan bangsa, agama dan sesuatu kaum di negeri ini dan tidak perlu mana-mana
pihak membuat fitnah dan menghasut rakyat untuk kerajaan Barisan
Nasional, tidak perlu mengadakan demonstrasi, perhimpunan haram
secara besar-besaran dan rusuhan jalanan untuk meraih sokongan rakyat. Tindakan

seperti ini hanya menyusahkan rakyat, mengancam keselamatan Negara malah
tindakan seperti ini memalukan Negara kita di mata dunia.
Sebagai contoh, Kerajaan Arab Saudi telah memberi amaran kepada kerajaan
kita agar rakyat di Negara ini tidak mengulang perbuatan mengadakan demonstrasi dan
perhimpunan di Kota Suci Madinah dan Makkah baru-baru ini.
Tuan Speaker, saya hairan bagaimana Parti Pembangkang yang menggunakan
nama Islam untuk kepentingan politik mereka menggalakkan perhimpunan haram yang
terang-terang bercanggah dengan hukum Islam. Firman Allah swt dalam Surah Al-
Qasas: Ayat 77 yang bermaksud “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu yakni kebahagian negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat
kerosakan di muka bumi” dan dalam Maqasid Syariah dan Usul Fiqh Tuan Speaker,
banyak membicarakan mengenai perlu disekat lebih awal sesuatu kemungkaran itu
sebelum ia berlaku. Sebab itulah, Tuan Speaker, Jawatankuasa Fatwa Majlis
Kebangsaan mengharamkan umat Islam menyertai perhimpunan atau demonstrasi yang
mencetuskan huru hara dan kekacauan Negara kerana ianya bertentangan dengan
nilai-nilai Islam malah agama lain pun mencela tindakan seperti ini dan keputusan
pengharaman tersebut tidak perlu dipertikaikan oleh pihak pembangkang dan mana-
mana pihak kerana menurut Islam juga perjuangan yang bercirikan anarkisme, revolusi,
rampasan kuasa, provokasi, propaganda murahan adalah tidak sesuai dengan tuntutan
fitrah agama dan kemanusiaan.

Tuan Speaker, Malaysia hari ini adalah antara 21 Negara paling kompetitif
ekonominya di dunia, malah kita memintas Negara maju seperti Jerman, Taiwan dan
Perancis. Ini membuktikan bahawa kerajaan Barisan Nasional bukan Kerajaan populis
yang tidak bertanggungjawab. Kerajaan Barisan Nasional dalam merangka sebarang
dasar di dalam membelanjakan wang Negara dan tidak akan sesekali membangkrapkan
Negara. Kerajaan tetap komited dengan program dan pembaharuan dalam semua
bidang dan aspek kehidupan bernegara kerana inilah kehendak dan aspirasi rakyat
yang mahukan kehidupan yang lebih baik untuk mereka dan anak mereka dan generasi
akan datang.

18


merealisasikan wawasan Negeri.
Tuan Speaker, sekarang jumlah penduduk Sarawak adalah 2.5 juta orang dan
sebanyak 71% iaitu kira-kira 1.29 juta orang adalah terdiri daripada mereka yang
berumur 15 hingga 39 tahun. Bagi menggilap kemahiran tenaga kerja dalam industri
yang menawarkan prospek kerjaya yang baik dan berpendapatan tinggi, khususnya
untuk pelan pembangunan SCORE yang saya nyatakan tadi, maka kita berharap
kerajaan terus menyediakan pelaburan yang berterusan untuk terus memberi peluang
latihan dan kemahiran kepada golongan ini kerana mereka adalah generasi pemangkin
yang akan meneruskan kemakmuran negara. Maka dengan penubuhan Tabung
Ekonomi Gagasan Anak Bumiputera Sarawak iaitu TEGAS adalah bertepatan dengan
hasrat kerajaan untuk membantu anak tempatan merebut peluang pekerjaan dalam
bidang teknikal, khususnya bagi mengisi permintaan tenaga kerja di Koridor Tenaga
Diperbaharui Sarawak iaitu SCORE kelak. Walau bagaimanapun, pada pendapat saya
dan untuk jangka masa panjang, alangkah baiknya sekiranya kerajaan dapat
menubuhkan Universiti Politeknik untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan vokasional
dan teknik di Negeri ini. Kalau TEGAS ditubuhkan untuk membentuk golongan yang
dianggap terpinggir untuk menjadi modal insan berkualiti, maka dengan penubuhan
Universiti Politeknik adalah untuk menarik minat pelajar-pelajar terbaik di Negeri ini
untuk mengikuti pendidikan berteraskan kemahiran tinggi dan potensi mereka boleh
digarap dan boleh ditingkatkan lagi untuk menyumbang kepada kemajuan negeri
disamping memperkasakan politeknik yang ada di Negeri kita. Maka hasrat kerajaan
merealisasikan wawasan Negeri.
Tuan Speaker, sekarang jumlah penduduk Sarawak adalah 2.5 juta orang dan
sebanyak 71% iaitu kira-kira 1.29 juta orang adalah terdiri daripada mereka yang
berumur 15 hingga 39 tahun. Bagi menggilap kemahiran tenaga kerja dalam industri
yang menawarkan prospek kerjaya yang baik dan berpendapatan tinggi, khususnya
untuk pelan pembangunan SCORE yang saya nyatakan tadi, maka kita berharap
kerajaan terus menyediakan pelaburan yang berterusan untuk terus memberi peluang
latihan dan kemahiran kepada golongan ini kerana mereka adalah generasi pemangkin
yang akan meneruskan kemakmuran negara. Maka dengan penubuhan Tabung
Ekonomi Gagasan Anak Bumiputera Sarawak iaitu TEGAS adalah bertepatan dengan
hasrat kerajaan untuk membantu anak tempatan merebut peluang pekerjaan dalam
bidang teknikal, khususnya bagi mengisi permintaan tenaga kerja di Koridor Tenaga
Diperbaharui Sarawak iaitu SCORE kelak. Walau bagaimanapun, pada pendapat saya
dan untuk jangka masa panjang, alangkah baiknya sekiranya kerajaan dapat
menubuhkan Universiti Politeknik untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan vokasional
dan teknik di Negeri ini. Kalau TEGAS ditubuhkan untuk membentuk golongan yang
dianggap terpinggir untuk menjadi modal insan berkualiti, maka dengan penubuhan
Universiti Politeknik adalah untuk menarik minat pelajar-pelajar terbaik di Negeri ini
untuk mengikuti pendidikan berteraskan kemahiran tinggi dan potensi mereka boleh
digarap dan boleh ditingkatkan lagi untuk menyumbang kepada kemajuan negeri
disamping memperkasakan politeknik yang ada di Negeri kita. Maka hasrat kerajaan
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Oleh yang demikian, jangan sesekali kita salah membuat pilihan dan jangan
sesekali mudah terpengaruh dengan propaganda dan komplot pemimpin pembangkang
untuk menggulingkan Kerajaan melalui demonstrasi jalanan kerana ia memperjudikan
masa depan rakyat termasuk menyebabkan Malaysia kembali di jajah oleh negara lain.
Dan rakyat juga harus kena fikir bahawa Kerajaan dipilih adalah melalui demokrasi dan
jangan jadikan Negara kita seperti Mesir dan Tunisia yang kerajaannya dijatuhkan
melalui rusuhan.

Tuan Speaker, Kerajaan telah memberi penekanan kepada usaha-usaha
pembangunan bersifat holistik dan lestari melalui Projek SCORE untuk memacu
pertumbuhan ekonomi Negeri Sarawak ke Negeri yang maju dan berpendapatan tinggi
menjelang tahun 2020. Kita amat kagum dengan usaha Yang Amat Berhormat Ketua
aspirasi dan
Menteri yang mempunyai inisiatif dan berpandangan jauh untuk meransang ekonomi
domestik sekaligus membasmi kemiskinan di negeri ini. Ini baru dikatakan ketua dan
pemimpin yang bertanggungjawab kerana responsif dengan prihatin
kepada denyut nadi rakyat. Tidak seperti pemimpin pihak pembangkang, hanya pandai
semua penjawat awam
berkesan.
berjanji tapi tidak pernah mengotainya. Mereka tidak pernah konsisten antara amalan
dan retorik yang dilaungkan. Dengan ini saya merakamkan penghargaan kepada Yang
Amat Berhormat Ketua Menteri, barisan kabinet,

dan swasta
yang telah menjayakan projek SCORE dengan pantas dan Syabas dan
tahniah. Mustahaknya kejayaan ini perlu dipertahankan dan diperkukuhkan lagi bagi

untuk melahirkan 50,000 tenaga kerja berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dan 50,000
lulusan diploma akan tercapai dengan sepenuhnya menjelang 20 tahun akan datang.

Tuan Speaker, isu-isu yang berkaitan dengan gejala sosial seperti jenayah,
pergaulan bebas, amalan hidup songsang dan sebagainya semakin menjadi-jadi di
dalam masyarakat kita. Bagi saya, untuk membendung masalah ini, kita hendaklah
memberi penekanan kepada nilai-nilai Islam dalam apa jua perkara kerana Islam itu
adalah bersifat universal merupakan agama rasmi negara kita. Di samping itu juga,
Islam diterima untuk menjadi asas kepada proses pembentukan kebudayaan dan
kebangsaan kita. Maka pendekatan dan nilai-nilai yang terdapat dalam pengajaran
Islam cukup munasabah untuk diketengahkan sebagai formula yang sewajarnya
diterima pakai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Oleh

19


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

yang demikian, kerjasama secara bersepadu antara ibu-bapa, guru, pemimpinpemimpin
di peringkat akar umbi, JKKK, NGO, masjid termasuk gereja hendaklah
bekerjasama dengan kerajaan untuk membenteras masalah sosial dalam masyarakat
kita secara peringkat demi peringkat.

Tuan Speaker, dengan kesempatan ini juga saya ingin mengemukakan beberapa
masalah dan isu di kawasan saya:

Permohonanini,
mengambilkira wujudnya 10 buah sekolah rendah di kawasan Lingga
memasuki ke sekolah menengah pada setiap tahun. Dengan adanya
sekolah menengah ini dibina di Lingga akan mengurangkan kesesakan di
SMK Sri Aman, dan SMK Simanggang, selain daripada untuk
menjimatkan kos pengangkutan pelajar, dan ibu bapa yang
berpendapatan rendah di kawasan tersebut.
(3) Saya ingin melihat Kampung Lingga membangun secara mampan bagi
meningkatkan lagi sosio ekonomi penduduk di kawasan tersebut.
Justeru, mohon agar rumah-rumah kedai di Lingga dibina semula dilokasi yang strategik dan mohon Mini Water Front juga dibina di kawasan
tersebut untuk menarik pengunjung dari dalam dan luar Sri Aman datang
ke Lingga yang terkenal dengan ikan terubok dan udang.
(4) Begitu juga rumah kedai dan pasar di Kampung Maludam, rakyat saya di
(2) SMK Lingga dijangka akan dibina di kawasan saya. Dengan kesempatan
ini, saya mohon agar pembinaan SMK Lingga kelak dibina di kawasan
Kampung Lingga. Speaker, adalah atas
permintaan seluruh rakyat saya khususnya di kawasan Lingga dengan
(1)
Kawasan Maludam sering dilanda banjir pada setiap tahun dan keadaan
ini menimbulkan banyak masalah kepada penduduk di kawasan tersebut.
Saya mohon kepada kerajaan agar melebar dan mendalamkan keduadua
belah parit jalan daripada jambatan Sungai Melebu hinggalah ke
jambatan kerja-kerja pemulihan ke
jangka masa panjang, saya juga mohon kepada kerajaan agar melantik
Tuan
Sungai Batu dan membuat atas
Sungai Batu, Sungai Meranti, Sungai Pedada, Sungai Mulon, Sungai
Penyengat, Sungai Suak dan Sungai Melebu pada setiap tahun. Untuk
pihak perunding untuk mengkaji secara menyeluruh supaya limpahan air
sungai di kawasan tadahan Maludam dapat dialirkan ke Batang Lupar
dengan membina terusan dari hulu sungai Maludam ke Batang Lupar
atau lebih kurang 12 kilometer.

yang mempunyai jumlah pelajar kira-kira 800 orang lepasan UPSR, untuk

kawasan tersebut sejak dulu lagi mohon agar dibina rumah kedai dan
pasar baru di Maludam, termasuk membina bangunan baru Sekolah
Kebangsaan Maludam yang berusia lebih 60 tahun.

(5)
Industri perikanan dan tangkapan laut adalah satu industri yang
berfaedah, untuk kawasan persisiran seperti Sungai Batang Lupar,
Kampung Maludam, Lingga, Sebuyau, Beladin, Kabong, dan sebagainya.
Adalah amat menyedihkan Tuan Speaker, kerana infrastruktur dan
peralatan untuk memantapkan industri ini, amat terhad, dan berkurangan
di kawasan tersebut. Nelayan-nelayan di kawasan ini masih lagi
menggunakan teknologi lama, untuk menangkap ikan di laut dan di
sungai dengan peralatan tradisional seperti pukat, jala, empang dan
sebagainya. Atau dengan kata lain nelayan-nelayan di kawasan ini, masih
lagi ketinggalan zaman. Dari itu, saya ingin mencadangkan agar pihak
jabatan dan agensi kerajaan yang berkaitan dapat membantu dari segi:
20


gelombang dan ribut taufan sehingga memaksa mereka untuk
menangguhkan pengkebumian jenazah Ini menyusahkan
mereka sejak akhir-akhir ini malah dari dulu lagi pernah masalah ini
diutarakan oleh saya.
(7) Kaum Wanita khususnya suri rumah di kawasan saya amat berminat
dalam industri kecil seperti membuat kuih muih, biskut dan menjahit.
Kebanyakan daripada mereka ini mengusahakannya di kediaman
masing-masing. Justeru, saya mohon kepada kerajaan agar membina
beberapa Pusat Kegiatan Ekonomi Wanita di kampung-kampung dan di
kawasan rumah panjang untuk membolehkan mereka mengusahakan
perniagaan secara kecil-kecilan iaitu secara berkelompok terutamanya
untuk menjana ekonomi keluarga masing-masing.
(8) Di Kampung Lingga dan Kampung Maludam tidak ada sistem perparitan
yang baik dan rumah-rumah yang berdekatan dengan jalan kampung
seperti di Maludam, kebanyakkannya tidak mempunyai parit untuk
mengalirkan air. Parit yang telah dibina sebelum ini hanya di beberapa
tempat sahaja. Keadaan ini mengakibatkan kawasan-kawasan tertentu di
sekitar rumah mereka kotor kerana air bertakung di sana sini. Saya
mohon agar Kerajaan menaiktaraf dan membina parit di kawasan-
kawasan tersebut termasuk di Kampung Hulu, Kampung Pasir Panas,
gelombang dan ribut taufan sehingga memaksa mereka untuk
menangguhkan pengkebumian jenazah Ini menyusahkan
mereka sejak akhir-akhir ini malah dari dulu lagi pernah masalah ini
diutarakan oleh saya.
(7) Kaum Wanita khususnya suri rumah di kawasan saya amat berminat
dalam industri kecil seperti membuat kuih muih, biskut dan menjahit.
Kebanyakan daripada mereka ini mengusahakannya di kediaman
masing-masing. Justeru, saya mohon kepada kerajaan agar membina
beberapa Pusat Kegiatan Ekonomi Wanita di kampung-kampung dan di
kawasan rumah panjang untuk membolehkan mereka mengusahakan
perniagaan secara kecil-kecilan iaitu secara berkelompok terutamanya
untuk menjana ekonomi keluarga masing-masing.
(8) Di Kampung Lingga dan Kampung Maludam tidak ada sistem perparitan
yang baik dan rumah-rumah yang berdekatan dengan jalan kampung
seperti di Maludam, kebanyakkannya tidak mempunyai parit untuk
mengalirkan air. Parit yang telah dibina sebelum ini hanya di beberapa
tempat sahaja. Keadaan ini mengakibatkan kawasan-kawasan tertentu di
sekitar rumah mereka kotor kerana air bertakung di sana sini. Saya
mohon agar Kerajaan menaiktaraf dan membina parit di kawasan-
kawasan tersebut termasuk di Kampung Hulu, Kampung Pasir Panas,
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

(i)
Memberi khidmat nasihat, bantuan kewangan atau pinjaman
kepada nelayan yang memerlukan. Sekiranya pinjaman ini diberi
adalah lebih baik pinjaman tersebut dipantau rapi supaya dapat
memenuhi objektif sebenar; dan
(ii)
Memberi sumbangan teknikal dan peralatan kepada nelayan kecil
yang susah untuk membeli peralatan tersebut disebabkan
masalah keluarga yang terlalu besar dan tanggungjawab anakanak
yang masih bersekolah.
(6)
Masalah tapak tanah perkuburan. Saya berharap agar Kerajaan memberi
perhatian serius dan mengambil mencari
tanah perkuburan
menyulitkan rakyat saya, kerana tanah
banjir dan air pasang
Sungai Mulon, Sungai Meranti,
terpaksa menghantar
terpaksa
tindakan segera untuk dan
mengusahakan tapak baru tanah perkuburan bagi orang-orang Islam,
dan bukan Islam di Kawasan Maludam. Ketiadaan
yang sesuai di Kampung Maludam dan rumah-rumah panjang di kawasan
tersebut Tuan Speaker, amat
perkuburan yang ada, sering dilanda besar.
Penduduk Rumah Panjang seperti di
Sungai Suak dan Tanjung Baru, jenazah ke
Sebuyau dengan kos pengangkutan yang tinggi, dan bagi yang tidak
mampu dan menggunakan perahu, berhadapan dengan
Kampung Tengah, Kampung Datuk dan Kampung Hilir di Sri Aman.

Saya berharap semua masalah rakyat yang dikemukakan saya ini diberi
perhatian serius dan tindakan segera oleh agensi dan kementerian yang berkaitan.

Tuan Speaker, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, sekali lagi saya
mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas ucapan Tuan Yang
Terutama tempoh hari.

Kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, tahniah di atas kecemerlangan
menerajui Kerajaan Negeri Sarawak selama 31 tahun yang merupakan satu rekod yang
cemerlang dalam arena politik Sarawak.

21


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Kepada Tuan Speaker, tahniah kerana cukup professional dalam mengendalikan
dewan ini. Kepada semua guru, saya ucapkan Selamat Hari Guru, dan Selamat Hari Ibu
kepada semua yang bergelar ibu.

Akhir sekali diucapkan Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai kepada
yang berbangsa Dayak di Negeri ini. Dengan ini, saya menyokong Usul Perbahasan
Ucapan Tuan Yang Terutama tempoh hari. Sekian, terima kasih.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Kedup.

Y.B. Encik Martin Ben: Terima kasih Tuan Speaker, terlebih dahulu saya ingin
mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi Penghargaan dan rasa
terima kasih kerana diberi peluang membahaskan ucapan Tuan Yang Terutama Yang
di-Pertua Negeri Sarawak, dalam persidangan Penggal Kedua Dewan Undangan Negeri
Sarawak yang Ketujuh Belas pada hari Isnin, 14 Mei yang lalu.
Sememangnya ucapan Tuan Yang Terutama pada sesi pembukaan persidangan
ini pada Isnin lalu, amat bermakna, dan membawa teguran serta nasihat yang harus kita
hayati.
Antara nasihat Tuan Yang Terutama di Dewan yang mulia ini adalah agar rakyat
Sarawak yang berbilang kaum terus bersatu padu, taat kepada Negara tercinta ini dan
jangan sekali-kali menjadi pengkhianat.
Tuan Speaker, belum terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Menyambut
Hari Guru, kepada kira-kira 40,000 orang guru di seluruh Sarawak, yang telah
menyemai bakti kepada hampir 500,000 orang pelajar di seluruh Sarawak. Jasa guru
tidak akan dilupai hingga ke akhir hayat.
Tuan Speaker, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih dan mengucapkan
setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Yang di-Pertuan Agong
Tuanku Abdul Halim, di atas pertabalan Tuanku sebagai Yang Di-Pertuan Agong
Malaysia yang ke-14.
Sejarah tercatat apabila baginda dilantik menjadi Ketua Negara dalam dua era.
Pertama, ketika Malaysia sedang pulih daripada kesan peristiwa 13 Mei dan kedua,
ketika Malaysia sedang melangkah ke arah menjadi Negara maju 2020.
Tuan Speaker, ucapan, pandangan dan nasihat Tuan Yang Terutama Yang Di-
Pertua Negeri Sarawak cukup bernas, berpandangan jauh dan padat dengan saranan
serta galakan supaya kita sebagai rakyat jelata terus menggunakan peluang yang ada
untuk berusaha dan mencapai pelbagai kejayaan.
Berusaha yang kita maksudkan bukan sahaja ke arah meningkatkan taraf hidup,
taraf ekonomi dan pendidikan masing-masing, tetapi yang lebih utama ialah usaha untuk
mengekalkan keamanan, kestabilan politik, keharmonian dan perpaduan kaum di negeri
ini.

Ini kerana empat elemen utama tersebut iaitu keamanan, kestabilan politik,
keharmonian dan perpaduan kaum dianggap sebagai tiang seri untuk seluruh rakyat
dalam mencapai kemajuan dan pembangunan, lebih-lebih lagi untuk merealisasikan
Wawasan Negara.

22


Akibat daripada perbuatan ganas itu, keharmonian dan kedamaian di ibu negara
kita tercalar dan tercemar. Yang cedera dan parah bukan sedikit, manakala kerugian
perniagaan dan harta benda amat dikesali.
Ini membuktikan bahawa sikap atau perbuatan melakukan perhimpunan atau
demonstrasi di jalanan tidak akan menghasilkan apa-apa kesan yang baik, sebaliknya
banyak menimbulkan kekalutan, keadaan huru-hara dan kesulitan. Perbuatan
sedemikian harus kita kutuk sekeras-kerasnya.
Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak (SCORE)
Tuan Speaker, tujuan SCORE adalah untuk mempercepatkan pembangunan di
Wilayah Tengah Sarawak yang melibatkan lima kawasan iaitu Tanjung Manis, Mukah,
Similajau, Tunoh dan Baram.
Dengan kawasan seluas 70,709 km persegi (iaitu meliputi 56.8 peratus daripada
muka bumi Sarawak) dan melibatkan seramai 862,100 orang penduduk, SCORE
merupakan inisiatif besar yang dilaksanakan bagi membangunkan wilayah tengah dan
mentransformasikan Sarawak ke arah sebuah negeri perindustrian menjelang 2020.
Mukah akan dibangunkan menjadi Bandar Raya Bestari, malah sebagai nadi
Akibat daripada perbuatan ganas itu, keharmonian dan kedamaian di ibu negara
kita tercalar dan tercemar. Yang cedera dan parah bukan sedikit, manakala kerugian
perniagaan dan harta benda amat dikesali.
Ini membuktikan bahawa sikap atau perbuatan melakukan perhimpunan atau
demonstrasi di jalanan tidak akan menghasilkan apa-apa kesan yang baik, sebaliknya
banyak menimbulkan kekalutan, keadaan huru-hara dan kesulitan. Perbuatan
sedemikian harus kita kutuk sekeras-kerasnya.
Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak (SCORE)
Tuan Speaker, tujuan SCORE adalah untuk mempercepatkan pembangunan di
Wilayah Tengah Sarawak yang melibatkan lima kawasan iaitu Tanjung Manis, Mukah,
Similajau, Tunoh dan Baram.
Dengan kawasan seluas 70,709 km persegi (iaitu meliputi 56.8 peratus daripada
muka bumi Sarawak) dan melibatkan seramai 862,100 orang penduduk, SCORE
merupakan inisiatif besar yang dilaksanakan bagi membangunkan wilayah tengah dan
mentransformasikan Sarawak ke arah sebuah negeri perindustrian menjelang 2020.
Mukah akan dibangunkan menjadi Bandar Raya Bestari, malah sebagai nadi
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Tanpa empat elemen itu, kita bukan sahaja tidak mampu melaksanakan pelbagai
program pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat malah untuk merancang
sesuatu pun mungkin sukar.

Oleh itu Tuan Speaker, kita perlu menghayati dan menggunapakai nasihat Tuan
Yang Terutama supaya kita terus mengekalkan perpaduan kaum dan kestabilan politik
yang sedia ada dan yang telah dibina oleh pemimpin Negara dan negeri kita sejak
sekian lama.

Tuan Speaker, namun saya merasa amat kesal dan teramat sedih apabila ada
sekumpulan kecil anggota masyarakat yang cuba mencalar dan menjejaskan keamanan
dan keharmonian kaum akibat dipengaruhi dan diseret oleh fahaman politik yang

sempit.

Disebabkan rasa ketidakpuasan hati terhadap isu-isu tertentu, golongan itu tidak
untuk
tergamak untuk menganjurkan perhimpunan yang dikenali dengan nama perhimpunan
Bersih 3.0 di ibu Negara pada 28 April yang Kononnya
mereka yang
lalu. melaungkan
kebebasan bersuara dan untuk menuntut pilihanraya yang bersih dan adil.

Kesan daripada sikap dan tindak-tanduk membelakangkan
undang-undang serta membantah arahan mahkamah, perhimpunan Bersih 3.0 yang
pada mulanya diadakan secara aman bertukar menjadi ganas.

utama Koridor manakala Tanjung Manis sebagai Bandaraya Pelabuhan Industri dan
Hab Halal dan Samalaju sebagai Pusat Industri Berat. Manakala Baram dan Tunoh pula
akan memberi tumpuan terhadap industri pelancongan dan berasaskan sumber.

Hal ini bermatlamat memacukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
negeri selain memperbaiki mutu kehidupan rakyat Sarawak. Program terancang ini
adalah suatu usaha yang besar dan berpandangan jauh oleh pucuk pimpinan negeri
yang dikemudikan oleh Yang Amat Berhormat Pehin Seri Ketua Menteri dalam
memastikan Sarawak maju dalam tempoh yang dirancangkan.

23


Tuan Speaker, untuk SCORE menepati jadual rancangan sepenuhnya, kerajaan
Barisan Nasional di peringkat negeri memerlukan sokongan dan kerjasama Kerajaan
Persekutuan dalam usaha kita memenuhi kehendak pelabur-pelabur dengan
menyediakan infrastruktur-infrastruktur asas bermutu tinggi.
Dalam hal ini, saya dengan rakan-rakan seperjuangan merayu kepada Kerajaan
Persekutuan untuk terus memberi sokongan dengan pengagihan peruntukan yang lebih
besar kepada Kerajaan Negeri untuk memastikan kejayaan SCORE tercapai untuk
kebaikan seluruh masyarakat di Bumi Kenyalang ini.
Tuan Speaker, dengan peluang ini, ingin saya mengutarakan sedikit mengenai
isu-isu di kawasan saya, N.19 -Kedup untuk di ambil perhatian.
Pembangunan Luar Bandar
Tuan Speaker, Sarawak mensasarkan untuk meningkatkan bekalan elektrik ke
luar Bandar kepada 90% penduduk luar Bandar daripada kini 66% di bawah Bidang
Keberhasilan Utama Negara (NKRA) untuk kemudahan asas di kawasan-kawasan
berkenaan.
Program Bekalan Elektrik Luar Bandar dilaksanakan bertujuan untuk
Tuan Speaker, untuk SCORE menepati jadual rancangan sepenuhnya, kerajaan
Barisan Nasional di peringkat negeri memerlukan sokongan dan kerjasama Kerajaan
Persekutuan dalam usaha kita memenuhi kehendak pelabur-pelabur dengan
menyediakan infrastruktur-infrastruktur asas bermutu tinggi.
Dalam hal ini, saya dengan rakan-rakan seperjuangan merayu kepada Kerajaan
Persekutuan untuk terus memberi sokongan dengan pengagihan peruntukan yang lebih
besar kepada Kerajaan Negeri untuk memastikan kejayaan SCORE tercapai untuk
kebaikan seluruh masyarakat di Bumi Kenyalang ini.
Tuan Speaker, dengan peluang ini, ingin saya mengutarakan sedikit mengenai
isu-isu di kawasan saya, N.19 -Kedup untuk di ambil perhatian.
Pembangunan Luar Bandar
Tuan Speaker, Sarawak mensasarkan untuk meningkatkan bekalan elektrik ke
luar Bandar kepada 90% penduduk luar Bandar daripada kini 66% di bawah Bidang
Keberhasilan Utama Negara (NKRA) untuk kemudahan asas di kawasan-kawasan
berkenaan.
Program Bekalan Elektrik Luar Bandar dilaksanakan bertujuan untuk
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Teras utama SCORE ialah sumber tenaga berasaskan hidro dan arang batu
yang bakal menyaksikan Sarawak menawarkan tenaga pada harga kompetitif serta
menggalakkan pelaburan dalam bidang industri berintensifkan tenaga.

Sarawak telah mula mempelbagaikan dan mentransformasikan ekonomi ke arah
perindustrian dengan sektor pembuatan dan teknologi tinggi memainkan peranan
penting. Malah, tenaga kerja mahir yang dihasilkan oleh pihak universiti dan pusat
kemahiran vokasional dalam negeri sedang rancak membangunkan SCORE sekarang.

Dengan pelancaran Tabung Ekonomi Gegasan Anak (TEGAS) pada bulan
Februari 2012 oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita berharap usaha untuk
mempromosikan pendidikan teknikal, vokasional dan kursus-kursus kemahiran dapat

dipergiatkan lagi di semua sekolah-sekolah menengah di seluruh Sarawak.
Tuan Speaker, saya turut berbangga dengan pencapaian SCORE setakat ini.
Dalam masa 4 tahun setelah dilancarkan pelaburan sudah mencecah RM24 billion
dengan 17 buah projek yang diluluskan.

Di kawasan Taman Perindustrian Samalaju, buah syarikat 4 “multinasional”
dengan pelaburan RM10.6 billion sudah pun memulakan kerja-kerja asas dan dijangka
beroperasi pada penghujung tahun 2012 dan juga tahun 2013. Sekaligus, ini akan
membuka peluang pekerjaan kepada hampir 4,000 orang anak tempatan.

menyediakan kemudahan bekalan elektrik ke kampung-kampung dan rumah-rumah di
kawasan pendalaman.

Dalam Kawasan DUN Kedup, sebanyak 80% hingga 85% penduduk sudah
menikmati Bekalan Elektrik Luar Bandar. Namun begitu Tuan Speaker, masih ramai
pemohon tambahan yang belum dapat menikmati kemudahan berkenaan.

Mengikut rekod yang saya kemukakan kepada Kementerian pada bulan Jun
2011, terdapat hampir 2,800 buah rumah ataupun keluarga yang telah memohon
bekalan elektrik tambahan ataupun baru. Ada yang menunggu sejak lima tahun atau
lebih.

24


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Justeru, bagi menyelesaikan akan permasalahan tersebut, saya ingin
mencadangkan agar tanggungjawab ini diberi kepada pihak Syarikat SESCO dan
tuntutan bagi kerja-kerja tersebut bolehlah dituntut terus kepada pihak Kementerian
berkaitan. Saya percaya dengan pendekatan sedemikian tempoh masa untuk pemohon
baru atau tambahan mendapatkan bekalan dapat dikurangkan.

Tuan Speaker, saya percaya kerumitan ini bukan saja berlaku di Kawasan N.19
-
Kedup, malah di banyakkan kawasan-kawasan luar bandar yang lain. Oleh itu, saya
amat berbesar hati jika cadangan ini diberi perhatian oleh pihak yang berkenaan untuk
kemudahan Bekalan Elektrik Luar Bandar dinikmati oleh seramai mungkin masyarakat

luar Bandar.
Industri Pertanian
Tuan Speaker, tidak dapat kita nafikan bahawa sektor pertanian adalah satu
penyumbang besar kepada ekonomi negara, lebih-lebih lagi dalam pengeluaran
komoditi industri seperti getah, lada, koko dan kelapa sawit.
Perlu dijelaskan, bantuan subsidi pertanian dan pemberian baja, biji benih oleh
Kerajaan berkaitan program pertanian adalah suatu usaha murni yang amat dihargai
oleh golongan petani dan pekebun kecil.
Pada masa yang sama, golongan petani memerlukan bimbingan serta nasihat
kepakaran yang berterusan daripada pihak Jabatan dan Agensi Pertanian, untuk
menunjuk cara atau amalan praktik pertanian yang baik dan terkini, bagi mereka
mengusahakan tanaman yang memberi hasil pulangan yang tinggi dan berterusan.
Untuk itu, saya ingin mencadangkan agar lebih banyak lagi program-program
bimbingan dan penawaran kursus diberikan kepada golongan petani dan pekebun yang
terlibat dalam sektor pertanian, khususnya di Kawasan DUN Kedup.
Program-program “Mentorship” juga harus di ujutkan. Dengan cara ini, saya
yakin petani-petani dan pekebun-pekebun kecil generasi baru dapat melaksanakan
kerja atau program pertanian yang bersistematik dan menguntungkan.
Tuan Speaker, sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberi
kepada saya untuk menyertai perbahasan menyokong ucapan perasmian Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri.
Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri telah dengan penuh kebijksanaan
memberi nasihat yang amat berguna untuk kita semua. Saya mengambil kesempatan ini
untuk mendoakan agar Tuan Yang Terutama Tun sentiasa dianugerahkan dengan
kesihatan berkekalan.
Akhir kata, saya juga ingin menggunakan peluang ini untuk mengucapkan
semua masyarakat Dayak di mana jua mereka berada Selamat Gawai Dayak, Tirusan,
Awas selalu.

Dengan itu, saya mohon menyokong. Terima Kasih.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Demak Laut.

Y.B. Dr. Hazland bin Abang Hipni: Terima kasih, Tuan Speaker.
Bismillahirahmanirrahhim. Assalamualaikum Wabilahitaufik Walhidayah. Setinggi-tinggi
penghargaan disampaikan kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak
25


Belia merupakan kelompok masyarakat yang penting. Ini adalah kerana mereka adalah
pencorak generasi dan masyarakat masa depan. Keadaan masyarakat masa depan
bergantung kepada keadaan dan pembinaan belia pada hari ini. Jika keadaan belia hari
ini baik dan pembinaannya sempurna, maka besarlah kemungkinan masyarakat di masa
depan akan juga menjadi baik dan begitulah sebaliknya. Bahkan, sejarah menunjukkan
bahawa belia bukan sahaja bermanfaat di hari muka tetapi juga berpotensi untuk
memainkan peranan yang bermakna. Namun kita tidak akan dapat mencipta sejarah,
jika belia kita berjiwa kecil, tiada keyakinan diri, tidak mampu mengurus diri sendiri, tiada
semangat yakin boleh dan tidak berani mencuba. Kita tidak akan dapat mencipta
sejarah jika belia kita berakal kecil, sibuk dengan perkara remeh temeh, sibuk dengan
masalah daripada melihat peluang, tiada wawasan dalam kehidupan. Kita tidak akan
dapat mencipta sejarah, jika belia kita tiada kesungguhan dalam perjuangan, mudah
putus asa dan mediocre dalam semua perkara.
Tuan Speaker, oleh yang demikian, kita haruslah mempunyai teras strategik
untuk pembangunan belia, iaitu:
(1) Mengupayakan belia untuk masa depan melalui peningkatan akses
kepada pendidikan dan latihan. Dan syabas kita ucapkan kepada
penubuhan TEGAS baru-baru ini;
(2) Meningkatkan penyertaan belia dalam semua organisasi belia;
(3) Memupuk semangat persaingan di kalangan belia;
Belia merupakan kelompok masyarakat yang penting. Ini adalah kerana mereka adalah
pencorak generasi dan masyarakat masa depan. Keadaan masyarakat masa depan
bergantung kepada keadaan dan pembinaan belia pada hari ini. Jika keadaan belia hari
ini baik dan pembinaannya sempurna, maka besarlah kemungkinan masyarakat di masa
depan akan juga menjadi baik dan begitulah sebaliknya. Bahkan, sejarah menunjukkan
bahawa belia bukan sahaja bermanfaat di hari muka tetapi juga berpotensi untuk
memainkan peranan yang bermakna. Namun kita tidak akan dapat mencipta sejarah,
jika belia kita berjiwa kecil, tiada keyakinan diri, tidak mampu mengurus diri sendiri, tiada
semangat yakin boleh dan tidak berani mencuba. Kita tidak akan dapat mencipta
sejarah jika belia kita berakal kecil, sibuk dengan perkara remeh temeh, sibuk dengan
masalah daripada melihat peluang, tiada wawasan dalam kehidupan. Kita tidak akan
dapat mencipta sejarah, jika belia kita tiada kesungguhan dalam perjuangan, mudah
putus asa dan mediocre dalam semua perkara.
Tuan Speaker, oleh yang demikian, kita haruslah mempunyai teras strategik
untuk pembangunan belia, iaitu:
(1) Mengupayakan belia untuk masa depan melalui peningkatan akses
kepada pendidikan dan latihan. Dan syabas kita ucapkan kepada
penubuhan TEGAS baru-baru ini;
(2) Meningkatkan penyertaan belia dalam semua organisasi belia;
(3) Memupuk semangat persaingan di kalangan belia;
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

di atas ucapannya dalam Majlis Perasmian DUN Kali Yang ke-17 pada 14 Mei 2012
yang telah lalu. Sesungguhnya, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri telah pun
bermurah hati untuk memberi nasihat kepada Ahli-Ahli Yangg Berhormat agar sentiasa
berhemah tinggi dan menjadi penggubal undang-undang yang bertanggungjawab.
Keperihatinan yang ditunjukkan oleh Tuan Yang Terutama Negeri terhadap setiap
program pembangunan dan menumpukan kepada kesejahteraan rakyat, amatlah kita
sanjungi. Saya mendoakan agar Tuan Yang Terutama Negeri akan sentiasa beroleh
kesihatan yang baik dan mendapat keberkatan daripada Allah s.w.t sepanjang masa.

Tuan Speaker, golongan belia merupakan pemangkin kepada perubahan sosial
pada masa kini. Masyarakat belia semakin terbuka menerima pandangan dari pelbagai
pola pemikiran. Gelombang globalisasi atau revolusi internet dan dunia tanpa sempadan
tidak boleh lagi disekat dan dihalang dan kita harus menghadapinya
merentasi
teknologi, idealisme,
peningkatan
dengan penuh
kematangan dan kebijaksanaan. Kehadiran revolusi internet ini telahpun
fikiran terhadap semua elemen-elemen sosio-budaya,
perdagangan, perkauman, penyerangan nilai keperibadian dan kuasa
mempengaruhi melalui pelbagai aktiviti. Justeru,
tangkas mencari
untuk menangani segala ancaman
tersebut, kita memerlukan ketangkasan daripada semua pihak.

Tuan Speaker, oleh yg demikian, kita harus jalan untuk
menyediakan sumber tenaga manusia untuk menghadapi cabaran Tranformasi Industri
ini. Para belia hendaklah diupayakan melalui akses kepada pendidikan dan latihan.

(4) Memperkukuhkan rangka kerja program pembangunan untuk belia; dan
(5) Mengalakkan perpaduan dan integrasi sosial di kalangan belia melalui
kepelbagaian aktiviti.

Tuan Speaker, syabas kita ucapkan kepada Kerajaan Basisan Nasional yang
diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Pehin
Sri Ketua Menteri yang mana telah menyediakan latihan kemahiran berterusan bagi
mengelakkan keciciran dalam pembangunan dan transformasi ekonomi dan industri
sekaligus memenuhi permintaan mendapatkan pekerjaan dalam sektor pembuatan dan
pembinaan serta sektor perkhidmatan. Pelbagai institusi latihan kemahiran seperti Pusat
Giat Mara, Institut Latihan Perindustrian, Institut Kemahiran Belia Negara, beberapa

26


strength and to raise bigger investments to develop the potentials of our rich natural
resources to become the new source of wealth to enrich Sarawak, not through street
rallies which will scare away investors. The State economy have been moving since
independent with the national economy. The average growth is expected to be between
five to six percent per annum. And we are heading towards a high income economy.
Sarawak.s GDP will rise by 5.1 pines by 2030. 1.6 million more jobs will be
created which include the downstream jobs. Sarawak will continue to achieve rapid
economic growth and development through SCORE. SCORE pave the way towards a
high income economy. SCORE is a holistic development approach covering economy,
social, environment, rural development and poverty eradication.
Tuan Speaker, a good synergistic approach involving leaders, grass roots
leaders and the people is vital in the total development of Sarawak is very much
dependent on the contribution of each and every Sarawakian. From that total
development, the synergy from every strata of society from the leaders to the people is
necessary especially in the effort to ensure that every Sarawakian will benefit from the
development that has, is and will be taking place in the state. Peace and racial harmony
has been prevailing in the state since it gain independent 50 years ago. The
development of the state did not happen all the time. Instead, it is a continuing process
and involves the various communities. Many things being enjoyed by the younger
generation of today are the efforts of the various communities. The current tempo of
strength and to raise bigger investments to develop the potentials of our rich natural
resources to become the new source of wealth to enrich Sarawak, not through street
rallies which will scare away investors. The State economy have been moving since
independent with the national economy. The average growth is expected to be between
five to six percent per annum. And we are heading towards a high income economy.
Sarawak.s GDP will rise by 5.1 pines by 2030. 1.6 million more jobs will be
created which include the downstream jobs. Sarawak will continue to achieve rapid
economic growth and development through SCORE. SCORE pave the way towards a
high income economy. SCORE is a holistic development approach covering economy,
social, environment, rural development and poverty eradication.
Tuan Speaker, a good synergistic approach involving leaders, grass roots
leaders and the people is vital in the total development of Sarawak is very much
dependent on the contribution of each and every Sarawakian. From that total
development, the synergy from every strata of society from the leaders to the people is
necessary especially in the effort to ensure that every Sarawakian will benefit from the
development that has, is and will be taking place in the state. Peace and racial harmony
has been prevailing in the state since it gain independent 50 years ago. The
development of the state did not happen all the time. Instead, it is a continuing process
and involves the various communities. Many things being enjoyed by the younger
generation of today are the efforts of the various communities. The current tempo of
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Politeknik and Kolej-Kolej Teknik telah pun menyediakan latihan kepada ratusan ribu
para belia, baik di peringkat sijil dan diploma dalam bidang seperti kejuruteraan awam,
kejuteraan elektrik dan mekanikal, kejuruteraan automotif, seni foto, motor mekanik,
penyenggaraan komputer, jahitan, bakeri, dan sebagainya. Kesungguhan kerajaan
menjayakan pembangunan belia adalah meyakinkan dengan memberi penekanan
terhadap pendidikan, latihan dan kemahiran.

Tuan Speaker, we are now in the era of globalize economy, and this is what the
opposition has failed to see. They have failed to see the philosophy behind it whereby
we Sarawakian must be able to play a role in this changing world, and we are committed
to play this role to the best of our ability. It is not going to be an easy role and we all
know it. As time goes by, we shall improve and improve further. There are a lot of

adjustments to be undertaken to ensure that this globalize world work justly for the small
as well as big nation of the world. The commitment to development remains as long as
the Barisan Nasional leads the Government of the day. The most important thing that all
Sarawakian here for, is greater progress and prosperity towards the year 2020 and
beyond.

SCORE is the opportunity that will uplift the people of Sarawak.
and implement
SCORE is the
main vehicle to lead the state to achieve its greatest height of development by the year
2030. The State Government will continue to plan development
programs properly as the year goes by. The development of SCORE is a way to use our

development would meet the aspiration and objectives of the country which wanted a
develop nation status by the year 2020.

Tuan Speaker, Dewan Undangan Negeri N.5 -
Demak Laut adalah kawasan
yang unik kerana ianya adalah sebuah kawasan Transformasi Perindustrian. Daripada
kawasan yang hanya menempatkan perkampungan tradisional, ianya telahpun
ditransformasikan dalam jangka masa pendek iaitu antara 10 hingga 15 tahun yang lalu
untuk menempatkan berbagai perindustrian berat dan sederhana dan juga sebuah
Pelabuhan bertaraf antarabangsa. Ini telah memberi ruang dan peluang kepada
penduduk tempatan untuk terbabit dari segi mendapatkan peluang pekerjaan. Inilah
wawasan kami dan kami perlu bersiap sedia dari segi menyediakan modal insan

27


Kuching dibinakan dalam masa terdekat. Dan yang kami memohon
penyukatan tanah dan pengeluaran geran tanah untuk kampung-kampung seperti
Kampung Senari, Kampung Muhibbah Pending, Kampung Piggan Jaya dan juga
Kampung Tanjung Bako. Yang kelima, kami memohonkan agar penyukatan perimeter
survei untuk kawasan pertanian Sungai Nepong di seberang Sejingkat dijalankan dalam
masa yang terdekat. Dan yang keenam, kami memohonkan agar meningkatkan
Program Eko-Pelancongan di kawasan Teluk Bako Buntal yang boleh meningkatkan
juga taraf sosio ekonomi penduduk tempatan dan seterusnya akan menjanakan
ekonomi kepada penduduk-penduduk disekitar itu.
Dan akhir sekali, Tuan Speaker, saya mengucapkan sekali lagi tahniah dan
syabas kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri dan juga saya mengambil
kesempatan ini untuk mengucapakan selamat menyambut Gawai kepada semua Ahli
Dewan Undangan Negeri yang berketurunan Iban dan Bidayuh dan saya menyokong
Usul Tuan Yang Terutama. Sekian. Terima kasih.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Meradong
Y.B. Cik Ting Tze Fui: Thank you, Tuan Speaker, for giving me a opportunity to
participate in this debate in appreciation to the address of Tuan Yang Terutama Yang di-
Pertua Negeri Sarawak delivered in this august House on 14th May, 2012.
Power Distruption
Kuching dibinakan dalam masa terdekat. Dan yang kami memohon
penyukatan tanah dan pengeluaran geran tanah untuk kampung-kampung seperti
Kampung Senari, Kampung Muhibbah Pending, Kampung Piggan Jaya dan juga
Kampung Tanjung Bako. Yang kelima, kami memohonkan agar penyukatan perimeter
survei untuk kawasan pertanian Sungai Nepong di seberang Sejingkat dijalankan dalam
masa yang terdekat. Dan yang keenam, kami memohonkan agar meningkatkan
Program Eko-Pelancongan di kawasan Teluk Bako Buntal yang boleh meningkatkan
juga taraf sosio ekonomi penduduk tempatan dan seterusnya akan menjanakan
ekonomi kepada penduduk-penduduk disekitar itu.
Dan akhir sekali, Tuan Speaker, saya mengucapkan sekali lagi tahniah dan
syabas kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri dan juga saya mengambil
kesempatan ini untuk mengucapakan selamat menyambut Gawai kepada semua Ahli
Dewan Undangan Negeri yang berketurunan Iban dan Bidayuh dan saya menyokong
Usul Tuan Yang Terutama. Sekian. Terima kasih.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Meradong
Y.B. Cik Ting Tze Fui: Thank you, Tuan Speaker, for giving me a opportunity to
participate in this debate in appreciation to the address of Tuan Yang Terutama Yang di-
Pertua Negeri Sarawak delivered in this august House on 14th May, 2012.
Power Distruption
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

terutama sekali golongan belia dan pemuda mahupun golongan profesional supaya
dapat diserapkan dalam jurusan kemahiran teknikal. Kita mahukan mereka turut serta
dengan bekerja dalam sektor yang telah ditetapkan dan perancangan ini mampu
memberi manfaat kepada penduduk di kawasan sekitar. Penduduk kawasan Demak
Laut sememangnya mendukung perjuangan Barisan Nasional untuk terus memacu
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kerajaan Barisan Nasional
telah terbukti membawa banyak perubahan dan pembangunan di kawasan Demak Laut
dan kawasan-kawasan di sekeliling. Pembangunan pesat ini telahpun membuka
peluang yang begitu besar kepada para penduduk bekerja dalam pelbagai industri.
Dengan sokongan dan kerjasama para penduduk dengan pihak kerajaan, maka lebih
banyak pembangunan pada masa akan datang pasti tercapai. Para penduduk tidak
mahu ketinggalan dalam arus pembangunan perdana kerajaan Barisan Nasional.

Tuan Speaker, oleh yang demikian kami memohonkan agar
penempatan semula dan perancangan skim perumahan untuk penduduk-penduduk di
dipercepatkan
Kampung Tabuan Melayu yang mana rumah-rumah ditempat tersebut adalah sudah
terlalu banyak dan terlalu congested sehinggakan mendatangkan banyak masalah dari
yang merangkumi
segi sosio-ekonomi. Yang kedua, kami memohonkan agar sebuah jalan menghubungi
kawasan Samarahan ke kawasan Tanjung Embang kampungkampung
seperti Kampung Beradik, Kampung Semilang, Kampung Tiang Api, Kampung
Beradik Cina dan Kampung Beliung di bina dalam masa yang terdekat. Yang ketiga,
kami memohonkan agar sebuah jambatan yang menghubungi Kampung Bako dengan

Tuan Speaker, we have many problems and perennial interruptions to the

th th

electricity supply in Meradong lately. As from 19March, 2012 to 25April, 2012, there
were about 11 power failures in Meradong which has caused innumerable losses and
tremendous inconveniences to the general public.

This pernicious and recurrent electricity supply disruptions have been brought up
to the attention of the relevant authority times and again. However, there have been no
significant improvements effected to minimize power failures even though SESCo is
reportedly to have the highest paid employees in the whole country.

28


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

The CEO of SESCo is drawing multi-million ringgit a year in his remuneration
package. Not even the Chief Minister or the Prime Minister of the nation is being better
paid than this CEO of SESCo. What are the justifications and rationale in awarding an
expatriate CEO, as if not a single Sarawakian can perform that task better, when we still
have these inordinate and successive power disruptions in Maradong and in fact in
many other parts of Sarawak, and when the consumers are paying dearly i.e. tons of
money, through the nose, for their electricity usage every month.

The consumers have every right to expect and demand for higher productivity
and first rate service from these grossly overpaid fat cats who seem to be nothing but
good at catching petty pilferers of electricity only. Are they going to compensate

consumers who have their businesses disrupted, their electrical items damaged due to
the frequent power failures? Should they not be held responsible for all the great
inconvenience and many losses incurred?
As I have also highlighted before in this august House, we Sarawakians are still
paying costlier electricity tariffs than West Malaysians, despite the fact that the Bakun
Dam (14750 square kilometre) now is fully operational and producing excess electricity
in no time. Can the Minister for Public Utilities guarantee that there would be no increase
but rather a reduction in the electricity tariffs in the next few years to ease the burden of
the people? Does the minister not agree with me that since the Bakun Dam is in full
operation now, it is within the legitimate expectation of all Sarawakians to enjoy lower
cost of electricity consumption and especially in view of the fact that the mega and
immense volume of water required to enable the Dam.s operation belong not to the CM
or any Minister but to all the people of Sarawak?
Appointment /Remuneration of Tuai Rumahs
Tuan Speaker, in Meradong, it is estimated that there are more than 120
longhouses, whether short or longhouses. Currently, only those longhouses with more
than 20 pintus could have one officially sanctioned Tuai Rumah who is being paid with
an allowance or saguhati of RM 450 per month. In reality in Maradong, there are
longhouses which have been in existence for a great number of years and each of them
does have Tuai Rumah serving the longhouse folks dutifully and yet has not been paid a
single cent.
The problem lies in the State Government.s agencies for failing to diligently
update the existing status of all the existing longhouses, some of which may had less
than 20 pintus before, but at present have already exceeded 20 pintus due to population
growth. My earnest pleas and requests on behalf of the Tuai Rumahs are as follows:
(1) To implement without any further delay the monthly allowance of RM 800
per month;
(2) To pay the Tuai Rumahs promptly an allowance of those long existent
longhouses even though they may have only 17 or 18 pintus and to issue
them each an official certificate of recognition;

(3)
To forthwith pay all unpaid Tuai Rumah of those longhouses which have
expanded to more than 20 pintus currently the much-deserved allowance.
Tuan Speaker, what is this minima wage to be paid to a Tuai Rumah compared to
the multi-million ringgits being paid to the CEO of SESCo? Therefore, I do sincerely
hope that this State Government shall not remain chicken-hearted to further revamp the
present defective Tuai Rumah’s payment scheme and appointment process.

Local Medical Clinic

29


45 minutes for an ambulance to arrive from the Sarikei General Hospital from where
accident victims may have to be transferred to the Sibu General Hospital if these victims
cannot be treated well or properly at Sarikei General Hospital. It is simply illogical and
unacceptable to say that since the Klinik is not a hospital and there is therefore no need
for a 24-hour emergency unit to be in service.
To the Chief Minister, let me pose your this question. When you yourself could fly
to Switzerland on first class air travel to have your teeth cared for, cleaned and
beautified, can you have the stomach to see Meradong people who are also fellow
Sarawakians and who also have to pay various forms of taxes to be so brazenly
neglected in their basic medical care by your Government and the Federal Government?
It is highly obnoxious and undoubtedly sickening for Meradong people to be treated like
second class citizens in their basic healthcare. People.s lives in Meradong seem to be
worthless in the eyes of Barisan Nasional Government.
There is no valid excuse to simply whitewash my deep concern herein stated as
a Federal issue only. I believe that any matter that concerns the well-being of
Sarawakians must also be the responsibility and province of the State Government
directly or indirectly. In the premises, I am here in this august House, once again on
behalf of all the people of Meradong, pleading loudly, requesting, calling on and
petitioning to the State Government to make immediate appeal and demand on the
Federal Government to build a proper public hospital in Meradong. If the State
45 minutes for an ambulance to arrive from the Sarikei General Hospital from where
accident victims may have to be transferred to the Sibu General Hospital if these victims
cannot be treated well or properly at Sarikei General Hospital. It is simply illogical and
unacceptable to say that since the Klinik is not a hospital and there is therefore no need
for a 24-hour emergency unit to be in service.
To the Chief Minister, let me pose your this question. When you yourself could fly
to Switzerland on first class air travel to have your teeth cared for, cleaned and
beautified, can you have the stomach to see Meradong people who are also fellow
Sarawakians and who also have to pay various forms of taxes to be so brazenly
neglected in their basic medical care by your Government and the Federal Government?
It is highly obnoxious and undoubtedly sickening for Meradong people to be treated like
second class citizens in their basic healthcare. People.s lives in Meradong seem to be
worthless in the eyes of Barisan Nasional Government.
There is no valid excuse to simply whitewash my deep concern herein stated as
a Federal issue only. I believe that any matter that concerns the well-being of
Sarawakians must also be the responsibility and province of the State Government
directly or indirectly. In the premises, I am here in this august House, once again on
behalf of all the people of Meradong, pleading loudly, requesting, calling on and
petitioning to the State Government to make immediate appeal and demand on the
Federal Government to build a proper public hospital in Meradong. If the State
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Tuan Speaker, I have repeatedly in the past 6 years pleaded as the elected
representative of Meradong, for the establishment of a proper general hospital in
Meradong where there are now in excess of 30,000 residents, to the deaf ears of both
the State and the Federal Governments. In the same boat is Sri Aman where the
Government has promised to build a public hospital for the past two decades.

People.s life is at stake, both Meradong and Sri Aman are in dire straits. It is
simply because this irresponsible State Government has consistently failed to make
concrete and effective representations to the Federal Government for a full-fledged
hospital to be built in these towns.

In Bintangor, we only have one qualified doctor in the Klinik Kesihatan Bintangor,

compared to the world standard ratio of 1 doctor to 600-700 people. We also have a
inefficient ambulance
patently understaffed emergency unit. There is not a staff station in the so-called
emergency unit in Klinik Kesihatan Bintangor which is supposed to provide 24-hour
service, not even one single staff would be there to attend to the emergency calls after
working hour. Our local medical clinic has a poorly funded
service to cater for the numerous accident victims, particularly at night.
an

Tuan Speaker, accident can happen anytime and it would not happen only in the
day time when there are staffs answering the emergency phone calls at the emergency
unit. Very often, when traffic accidents do occur, injured motorists have to wait for up to

Government can cause the Sarawak International Medical Centre to be completed in

Kota Samarahan, why can.t this State Government have the decency to perform the

same operation in Meradong?

Multi-purpose Stadium

Tuan Speaker, in the last State election, the Chief Minister has unambiguously,
publicly and without any specific condition attached promised that the State Government
would erect the multi-purpose stadium in SMK Kai Chung, Bintangor. As the most senior
politician holding the highest elected office in Sarawak, I would presume that the Chief

30


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Minister did indeed make the public announcement with the upmost honour and
sincerity.

Therefore, I am here not to ask whether the Chief Minister would honour his
promise or not but rather when would he cause such a multi-purpose stadium to be built
at the said school?

Meradong people are still waiting for the stadium to be constructed, especially in
view of the fact that the Chief Minister and other senior ministers have constantly
reminded people that they do not talk only and are not in the habit of making empty
promises.

The Chief Minister having made such a public promise in Bintangor, and yet is
unable to fulfil the commitment to-date, why? Is it possible that Sarawak State coffers
are in the deficit already? Or it is merely another empty election promise a (janji kosong)
or propaganda like the TAR College as promised by SUPP and BN Ministers in 2008
General Election?
Bear in mind, Sarawak is the richest state in terms of natural resource and is
attracting multi-billion Ringgits foreign investments every year. If the State Government
is unable to build a multi-purpose stadium in Meradong as promised, how is it going to
accomplish the finality of SCORE?
Chinese Education
Tuan Speaker, let me tell this august House a simple, short but true tale. Many
people like to eat ikan bilis and even more people like to eat empurau. Ikan bilis is small
and cheap but can be caught in big quantity easily. Empurau are very rare and relatively
much more expensive. It is so very cheap and easy to give the neighbour a big gunny
sack of ikan bilis to please them, but the pricey empurau which can cost an arm and a
leg is always reserved for oneself and for one.s own family. That is a fact and no doubt
about it.
All of you would love to eat empurau because they are not only so very
expensive but also they are so-called most delicious type of fish. The moral of this true
story would emerge later in a couple of minutes time. So, just bear with me.
The Senior Minister responsible for Chinese education in Sarawak has in the
past few days making a mountain out of a molehill. The said Minister on the one hand
gloated that SUPP or the Barisan Nasional Government has done so much for Chinese
education in this State. On the other hand, he justified any of his or SUPP.s
shortcomings by arguing that education takes a hundred years to blossom, i.e. if he or
SUPP is unable to achieve anything in education, it would take a hundred years to be
done or completed.
Accordingly, even though SUPP has been in Government for nearly half a
century, it might take another 50 years for the UEC (Unified Examination Certificate) to
be recognized down in the tract. In reality, SUPP has totally failed to influence or cause
UEC to be recognized.

More than 100 famous universities worldwide have duly recognized the UEC. If
need not take a 100 years to get UEC to be recognized by the Government. Practically,
it only takes the stroke of a pen for the UEC to be fully recognized. A PR Federal
Government will be able to achieve this within the first 100 days in Government, rest be
assured.

31


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Tuan Speaker, Chinese schools in the state are blatantly underfunded and they
are in lack of qualified teachers. All these problems cannot be caused by the Opposition.
The said Senior Minister has done nothing except to lambast and denigrate the
opposition to cover up his own sheer inabilities and absolute failing in getting more
funding and to achieve the recognition of UEC.

When a piece of far-flung and empty land measuring about 2000 hectares,
situated in one of the most remote part of Sarawak, and some 200 kilometres from Miri
was being granted to the Chinese Independent School Board, not even Sarawak Oil
Palm Sdn. Bhd. (SOP) or Sime Darby would have a look at it. At a market value, say
RM2000 per acre, this 2000 hectares of land is only worth less than RM10 million.

Yet the said Minister immediately became so hotfoot in making such a hullabaloo
when the Chief Minister in 2011 announced that the grant to the Chinese Independent
School Board. The RM10 million and 2000 hectares are really peanuts and they are ikan
bilis only.
Still we can find several big empurau around in Sarawak. In the vicinity of BDC
Kuching, say for example there is a big empurau measuring approximately 270 acres in
size. It is worth RM1 billion i.e calculated at the market value of RM4 million per acre.
Still the land was given to Monarda Sdn. Bhd., a company belong to CM.s family.
So you see, the Chinese Independent School Board has been endowed with
plenty of cheap ikan bilis while that humongous and the most priceless piece of empurau
was reserved exclusively and granted to Chief Minister.s family company. Presumably all
of you would know who its five shareholders are.
Federalism
Tuan Speaker, most certainly, good federalism depends on sound relationship
between the State Government and the Federal Government. They must be of equal
partners also. But in our case, the Federal Government has long neglected Sarawak and
Sabah. The Federal Government has always been taking more from Sarawak than
giving us in return.
Take for example, since time memorial, the 5% oil and gas royalties have not
been reviewed and increased in favour of Sarawak. Plain and simple, Sarawak in the
eyes of the Federal Government is like a milking cow, and therefore a state full of fixed
deposits as far as the Federal Government is concerned.
As a result, infrastructure developments in Sarawak are still some twenty years
behind than in West Malaysia. When we have all types of train services in West
Malaysia, be it monorail, Putra LRT, KLIA Express etc, what do we have here in
Sarawak? Jalan kuda sahaja yang kita ada. We do not even have a properly maintained
highway in Sarawak? Look at the Pan Borneo Highway, isn.t it a shame on the part of
the Barisan Nasional State Government to have such a lousy and dangerous highway in
Sarawak after half a century Barisan Nasional Government rules?

Pan Borneo Highway

Tuan Speaker, the so-called Pan Borneo Highway has had a shabby track record

i.e. a serious lack of any proper rest stops or rest-houses along the way except few
coffee shops along the way. Furthermore there are a few street lights along the whole
highway.
32


Chief Minister and the EXCO Members.
Tuan Speaker, in many western countries, members of the executive arm of the
Government need to declare all their private assets to the President, the Prime Minister
or the Parliament. The current Penang State Government and Selangor has already
taken the lead to implement the declaration of assets by all ministers and the Chief
Minister.
In Sarawak, if the Chief Minister, his family members and members of his cabinet
have nothing to hide, then please by all means do the same and follow the lead of the
Penang State Government by making it mandatory for the Chief Minister, the cabinet
ministers and the assistant ministers, and of course the Speaker too, to declare their
private assets or personal interests in any companies publicly, so as to avoid any
semblance of conflict of interest, abuse of power or corrupt practices. Even the national
judiciary is practising it, why can.t the State Government do the same?
It would surely be a step forward for democracy if Malaysia and Sarawak shall
introduce the need for declaration of assets by the executive arm of the Government.
Economic Transformation Programmes (ETP)
Tuan Speaker, my last point will be on Economic Transformation Programmes.
Chief Minister and the EXCO Members.
Tuan Speaker, in many western countries, members of the executive arm of the
Government need to declare all their private assets to the President, the Prime Minister
or the Parliament. The current Penang State Government and Selangor has already
taken the lead to implement the declaration of assets by all ministers and the Chief
Minister.
In Sarawak, if the Chief Minister, his family members and members of his cabinet
have nothing to hide, then please by all means do the same and follow the lead of the
Penang State Government by making it mandatory for the Chief Minister, the cabinet
ministers and the assistant ministers, and of course the Speaker too, to declare their
private assets or personal interests in any companies publicly, so as to avoid any
semblance of conflict of interest, abuse of power or corrupt practices. Even the national
judiciary is practising it, why can.t the State Government do the same?
It would surely be a step forward for democracy if Malaysia and Sarawak shall
introduce the need for declaration of assets by the executive arm of the Government.
Economic Transformation Programmes (ETP)
Tuan Speaker, my last point will be on Economic Transformation Programmes.
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

It is in lousy state of repairs, despite the fact the CMS Roads Sdn.Bhd. is being
paid in the millions every year for road maintenance in Sarawak. It has several death
traps along the way, as a norm as if there are many ghastly accidents and in many
instances most horrifying fatalities are occurring weekly if not daily.

Both the State and Federal Governments must be responsible for these high
incidences of fatalities to a large extent, though there is some contributory negligence by
the motorists themselves. The Chief Minister forever junketing around in his private jet
just does not have the faintest idea of knowing the great discomfort, pain and suffering
which road users must endure through when travelling along the highway...(interruption)

Tuan Speaker: You have two more minutes.

Y.B. Cik Ting Tze Fui: It is high time for the Government to cause major maintenance,
repairs, widening and resurfacing to be carried out without further delay to this highway.
Declaration of Assets

Tuan Speaker, according to the Transparency International
to its worst
Corruption
Perception Index, Malaysia.s ranking has plummeted ever in history of
No.60. One effective way to curb rampant corruption is to follow suit the Penang and
Selangor State Government.s historical initiative of publicly disclosing the assets of the

The Federal Government, in preparation for the coming General Election, has been busy
in introducing plenty of slogans and various programmes, for the example, the ETP.
Despite all their good intentions and objectives, all these programmes do not necessarily
translate into effective and the desirable benefits for the rakyat generally.

Only after the Penang Pakatan Rakyat State Government has introduced the
annual grant of certain subsidies for the aged and the disadvantaged, the Barisan
Nasional Government was obliged to implement the BR1M (Bantuan Rakyat 1Malaysia)
by which certain poor citizens were entitled to a once-off RM500 grant.

Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: However, in this present day of spiralling inflation …
(Interruption)
33


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012
Tuan Speaker: You wind up, your time is almost up.

Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: I.m finishing, this is my last paragraph, and hard
economic times, most of Malaysians, by and large do not feel that they are better off
with this RM500 grants compared to five years ago, in any way. Price of virtually all
goods and services had gone up steadily, employment prospects and job opportunities
are not better now than before, various forms of taxes have hit hard (interruption) the
average citizen in the streets.

Tuan Speaker: Okay, thank you, you may sit down, your time is up, and your time is up.

Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: Just allow me to finish the last paragraph
expressed
(Interruption)
Tuan Speaker: No, you wasted more time just now.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: Most people generally have a lot of
unhappiness and dissatisfaction (Interruption) in their lives.
Tuan Speaker: Please sit down Member of Meradong

Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: This is my last sentence.
Tuan Speaker: No, this is to be fair with the others. There.s so many who wants to
speak.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: Can you please let me finish my sentence please.
Tuan Speaker: You make too many stories just now, so many wants to speak, please
sit down.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: So people are unhappy over the increase of cost of
living (Interruption) this is the measure. I need to brief the measure to the Dewan
(Inaudible)
Tuan Speaker: Please sit down. Down. You are abide by my ruling. Sit down. No
argument.
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: (Inaudible)
Tuan Speaker: What did you say? What did you just uttered?
Y.B. Cik Violet Yong Wui Wui: (Inaudible)
Tuan Speaker: No, I can still hear you.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: (Inaudible)
Tuan Speaker: You off the mic and made a comment. You know.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: (Inaudible)
Tuan Speaker: No, you can off the mic there.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: (Inaudible)
Tuan Speaker: Of course you can. Of course you can off it.
34


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Y.B. Encik Wong Ho Leng: (Inaudible)
Tuan Speaker: Of course you can turn it on and off. You don.t even know your own

mic? Ahli Yang Berhormat for Samariang.

Y.B. Puan Hajah Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali: Terima kasih, Tuan
Speaker kerana member saya peluang untuk turut serta di dalam perbahasan
menyokong usul penghargaaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua
Negeri. Segala nasihat dan harapan Tuan Yang Terutama, Insya-Allah akan sentiasa
saya ingat dan akan menjadi satu pegangan dan hala tuju saya dalam memperjuangkan
nasib rakyat dan mentadbir negeri kita yang tercinta.
Saya ingin memulakan perbahasan ini dengan merakamkan
penghargaan dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah
setinggi-tinggi
bersama rakyat di
berjaya membuat transformasi hebat di dalam urus tadbir negara. Dalam tempoh hanya
empat tahun, beliau telah berjaya turun padang, bergaul mesra
seluruh Negara. Tidak ketinggalan, kawasan N.7 - Samariang juga
menjalani
Berhormat Perdana
telah menerima
lawatan mesra beliau. Dalam kesibukan dan cabaran tanggungjawab
menerajui pentadbiran Negara, Yang Amat

Menteri telah
menunjukkan keprihatinan, semangat juang, usaha dan komitmen beliau untuk turun
padang dan telah sebanyak dua kali dan telah melawat tiga buah kampung di dalam
kawasan saya, N.7 - Samariang.

Ternyata beliau bukan pemimpin yang cakap tak serupa bikin. Dalam ucapan
beliau pada hari Sempena 100 Hari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Bersama
Rakyat, beliau ada menyatakan “seseorang pemimpi yang berkesan bukanlah seorang
pemimpin yang berpuas hati setakat duduk dan menunggu di bilik berhawa dingin dalam
pejabat-pejabat untuk mendengar taklimat atau sekadar menerima laporan yang belum
tentu pasti ceritanya. Seorang pemimpin yang prihatin dan berjiwa rakyat ialah seorang
pemimpin yang turba, sanggup turun ke bawah dan melihat dengan mata kepalanya
sendiri penderitaan rakyat, mendengar rintihan, keluh kesah juga merasai gundah
gulana mereka sekaligus mampu meresapi denyutan nadi rakyat yang dipimpinnya”.
Dengan ini syabas saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana
Menteri kerana beliau adalah pemimpin yang mengotakan kata-kata dan janjinya, bukan
pemimpin yang bermain dengan kata-kata sahaja.
Bersih
Kerajaan telah meluluskan undang-undang membenarkan peaceful assembly
tetapi masalahnya pihak pembangkang ini, can never get enough!! Diberi betis, mahu
peha. Diberi kebebasan dan kelonggaran, terus dimanipulasikan untuk kepentingan diri
mereka sendiri. Nampak sangat mereka ini kelompok yang terdesak, win at all costs in
their quest for their Putra Jaya dream.
There is no doubt that Bersih demonstration is the biggest and the most violent in
the series. It is likely that future Bersih will be even bigger and more outrageous.

The stated objective of Bersih is to demand that elections be cleaner and fairer.
But is this the real objective? We can ask. I don.t think so. Malaysian elections have
been more clean than those in the many authoritatian countries where results have
always been obviously fixed. There would always be 99.9% of the votes going to the
Government party or the president in those many other countries. If at all, the opposition
were to win, it would get at best 10% of the seats.

35


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

But in Malaysia, whether at State or Federal levels, the opposition had not won a
substantial number of seats. In fact, whole states may be lost to the opposition, even
here, there are 16 opposition members. And no matter how the Government party tried,
it just could not wrest Kelantan from the opposition.

The worst result for the Government Party i.e. the party controlling the Federal
Government was in 2008 when Barisan Nasional lost five states and one federal
territory.

At the Federal level although the Government party never lost but its majority
was not constant. In 1969 it virtually lost, winning with an unworkable majority. In other
elections, the margin was sometimes above two-thirds and sometimes below two-thirds.

In 2008 it won such a slim majority that there was real possibility that it
Parliament
would fall
because a significant number of Barisan Nasional Members of were
expected to switch to the opposition.

The lack of consistency and absence of any pattern in the results of the elections
There
show special
have seen decision
showed that the elections were not fixed or manipulated. were the usual
accusations of foul play from both the government party and the opposition and some of
these went to the courts. The courts also did not favour for the
Government party through their decision. We

against the
Government. There was no proven case of Government manipulation or hanky-panky in

any of the cases.
All indicators point to reasonably fair conduct of the elections by the Election
Commission. The Government could not rig or influence the Election Commission.
So why the demonstrations and the demands for the elections to be clean and
fair? Well, should the opposition lose in the states or at the Federal levels, then one can
safely assume that the opposition will claim that the Government had not conducted the
elections fairly; that the Government cheated.
There would then be more demonstrations, perhaps bigger and more violent.
Demands would be made for new elections to be held, or for the Election Commission to
be disbanded and a new commission set up. The saga will go on and on and on. In this
kind of saga and drama, the attention of the world would be sought and the Western
Press would be co-opted to paint as black a picture as possible of the people's
opposition to the democratically elected Government. The support of foreign
Governments and NGOs would come in as we see in the Arab Countries. Their agenda
would be different, I mean the foreigners. agenda would be different but they would see
opportunities for pushing their regime change for putting their candidate in power as
Prime Minister. So therefore, I believe BERSIH is never really about fighting for fair and
clean election. Yes?
Y.B. Encik Wong Ho Leng: I thank you, Tuan Speaker. I thank you Honourable
Member. It is very nice of you, nice gesture. Can I know from you, you position whether
the Arab, the Arab up rising is comparable to the BERSIH digger at the Arab merdeka?
Are you drawing any comparison or not?
Y.B. Puan Hajah Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali: No. I want to proceed with
my speech okay?
Y.B. Encik Wong Ho Leng: What you are saying is different? Why do you mention
Arab up-rising while we are talking about the Bersih digger over here?
36


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Y.B. Puan Hajah Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali: I am just making a simple
comparision over here. That.s all.

Y.B. Encik Wong Ho Leng: Simple comparison!
Tuan Speaker: No argument.
Y.B. Encik Wong Ho Leng: But your comparison is wrong.
Y.B. Puan Hajah Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali: Kepada pakatan
pembangkang or those involve in the BERSIH demonstration, there is really no excuse
for the damaged you have caused to the businesses loss during the illegal assembly,
injuries to the police personnel, reporters, journalists and also ordinary people and there
are no excuses for the ultimate damage of smearing the country's image abroad. The
Barisan Nasional, please..., the Barisan Nasional Government have worked so hard to
make sure the country as well received abroad and these pakatan people without any
qualms, decided to destroy our hard work just like that. Why??? Because of their
desperation to win at all costs in the upcoming general parliamentary election.
So, in the final analysis, I believe, of course, there are many areas for improving
the conduct of Malaysian elections. We are not saying the Election Commission is
perfect. We are not saying that the conduct of the election is flawless but there are
areas that we need to improve and we are going to do that along the way. But the fact
remains that in Malaysia the opposition can and have indeed defeated the Government
party. If the opposition fails to win at the Federal level, if they fail to win any election in
the Federal level, it is simply because the people chose not to support them with the
required majority. Yes?
Tuan Speaker: Are you giving way?
Y.B. Puan Hajah Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali: No..No..No!
Tuan Speaker: She is not giving way.
Y.B. Puan Hajah Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali: No. I have so much more
to read. So now I am going to something on the Kawasan. Tuan Speaker, I have stayed
and worked before in many developed cities such as Kuala Lumpur and London. I could
feel very stressful in those cities because of its heavy traffic and extremely fast pace life
style. From my house to work place in Kuala Lumpur, it took hours to travel everyday
and certainly my family household expenses could double or tripled as compared to
Kuching. Neighbours don.t talk to each other anymore and therefore community values
get compromised. Thus crime rates and drug addictions goes up.
I could only imagine, the life of those having low income where living in those
conditions surely become unbearable! This may not be unavoidable for constituency
such as Samariang one day, but perhaps if we plan from now, we could avoid such
stressful life for the rakyat in the future. While most of the rakyat in Samariang is
employed mainly as civil servants and company workers, there are also significant
number of people operating small stalls and businesses, pensioners and unemployed.

I must compliment the various government agencies, companies and NGOs such
as Pusat Giat MARA, Kolej Komuniti, Bumi Entrepreneurs Department, Youth
Departments and many more, for working hand in hand with me in promoting training
and providing attractive incentives in building human capital in Samariang.

37


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

We have sent to date, hundreds of our women and youth for trainings in various
fields and this we will continue to do and deliver. I feel that consolidated effort should
now be made by many more agencies and perhaps universities for programmes to
encourage creativity and innovation. In order for us to achieve the status of a developed
country, we certainly need to create people like Steve Jobs or Tony Fernandez and Bill
Gates in our society today.

With these sorts of innovative people, certainly a lot more industries and
businesses could be created and therefore providing thousands more employment and
businesses. This is also in line with the Government Transformation Plan. Alhamdulillah,
all Government transformation programmes have effectively had some impact on the
rakyat. I also understand that the State Civil Service is also transforming itself into a

World Class Civil Service by having various labs and systematic training and human
development programmes.
We must applaud Yang Amat Berhormat the Honourable Chief Minister and
Yang Berhormat State Secretary in this powerful initiative in driving a quantum leap for
the entire State Government machinery into providing the best service for the rakyat and
our beloved Sarawak.
I certainly hope that the seven key transformation areas in the Civil Service of
talent management, customer service, innovation and creativity, e-government, financial
and project delivery excellence, cultural transformation etc. will be realized very soon so
that rakyat could really enjoy the service provided by the new World Class Civil Service.
Tuan Speaker, I must also compliment the effort Yang Amat Berhormat
Honourable Chief Minister in driving the Sarawak Corridor For Renewable energy @
SCORE as one of the critical agenda to uplift the per capita income of the rakyat to
US$15,000 by 2020 -2030. While more industries, ports are already coming in to invest
in Samalaju with the hydroelectric as the main driver, it is also important that the people
managing those mega projects and investment authority such as RECODA are those
having proven track records and investment savvy especially from the relevant
industries.
I say this because I stayed in Bintulu for a couple of years from 1995 –2000 and
during my early days I could certainly foresee how oil and gas have transformed Bintulu
from a 5,000 population, sleepy fishing village into what it is today with more than
200,000 people in modern township. Bintulu development is certainly not only about gas
resources but it is about getting the right people for the job as its key success factors so
that same I hope will go to SCORE. We must get the right people to do the job in order
to get what we dream of as a reality.
So, finally Tuan Speaker, I would touch on some small matters in my Kawasan
N.7 -Samariang which proudly houses the majestic DUN building, Sarawak Government
Administrative Buildings. We have the National Class Stadium Negeri here, State Library
is also in Samariang area and the State Mosque and we have more than 20 suraus,
schools, good infrastructure and I believe it is a strong fortress for Barisan Nasional in
Sarawak.

Thank you to our leadership in their continuous effort to put into Samariang
development while maintaining a green and peaceful constituency. It is my hope and
indeed the hope of thousands of residents in Samariang that this effort be intensified
especially in improving roads to all areas. Drainage, I must say here that flood mitigation
projects have been implemented around Kampung Semerah Padi, that is Jalan
Cenderawasih but there are still a few more other areas where flood mitigation projects
need to be implemented and we are also thankful for the schools, multipurpose halls

38


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

which have been build in the kawasan, land titles given to the kampung lands, affordable
low cost housing projects, police stations hospitals and many more.

With this rapid development taking place in the constituency, we should also
balance it as to maintain its clean and green paradise for modern living as Yang Amat
Berhormat Honourable Chief Minister has put it, a city with soul.

City with soul, I believe requires the participation in community activities,
participation of the city dwellers in cultural activities, performing arts and also
recreational facilities in that line I would therefore urge the Government to build a public
swimming pool in Samariang or Petra Jaya area so as to allow our young people to have
easy access to healthy activities like swimming. I really hope that this request of a

swimming pool be met, as this is really important, in my view, for the development of our
human capital and one of the ways to create a soulfull city.
Tuan Speaker, the population of Petra Jaya has increased tremendously in the
past decade; may be now totalling 300,000 people. Therefore Petra Jaya and
Samariang in particular, need at least one more police station in addition to the one that
we have in Jalan Gita. The police station in Jalan Gita has only 56 personnel to cover an
area of 369 kilometres. Obviously, there is a need for bigger number of police in an area
like Petra Jaya. So I would therefore, here would like to propose that another police
station with more police personnel be set up in the Petra Jaya area, if possible may be in
the Samariang constituency.
So, Tuan Speaker, I would like to end my speech here dan saya akhir kata ingin
mengucap kepada semua guru-guru dan bekas-bekas guru, Selamat Hari Guru dan
kepada rakan-rakan yang akan meraikan Gawai Dayak, Selamat Hari Gawai dan
dengan ini, dengan rasa besar hati saya menyokong Usul Penghargaan dan Mengucap
Setinggi-tinggi Ppenghargaan di atas Ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua
Negeri Sarawak. Terima kasih.
Tuan Speaker: Honourable Member for Batu Lintang.
Y.B. Encik See Chee How: Thank you Tuan Speaker. Thank you for allowing me to
participate in this debate on the Motion of appreciation to His Excellency Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri.s Address on 14th May, 2012 and at the same time to
raise some issues in this august House.
First and foremost, Tuan Speaker, I would like to put on record my appreciation
for Yang Amat Berhormat our Chief Minister.s statement yesterday, carried in all the
newspapers today, refuting the West Malaysia based tabloid Metro.s article which
carries derogatory remarks against the indigenous Penan community. Let this be a
timely reminder from this august House to the UMNO regime and its machineries that
we Sarawakians will stand together to defend and safeguard the integrity and interests
of all Sarawakians.

Tuan Speaker, His Excellency Yang di-Pertua Negeri has in His address
highlighted our rich resources and our achievements in the Federation. I have no doubt
about our abundance and wealth in our resources but I am of the respectful opinion that
we are an under achiever or made to look like one, as the wealth that has been
generated from our State.s rich resources are been siphoned off, without much trace.

In conducting economic research on Sarawak, the data from the Sarawak
Department of Statistics are useful, particularly the Sarawak Yearbooks of Statistics.
However, the Sarawak yearbooks now report only the State Gross Domestic Profit

39


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

(GDP) in constant year 2000 prices. By doing this, it masks the enormous increase in
the actual State GDP resulting from the big increase in our exports, particularly in the
quantities and world prices of natural gas and oil exports from Sarawak.

If the actual GDP numbers for the state are reported in current year prices, as
they used to be, Sarawak's GDP would be shown to be huge and on a per capita basis,
Sarawak would clearly be the richest state in Malaysia except maybe for Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur.

Why would this data now be suppressed? One explanation would be that all this
wealth, that is the production or GDP produced in Sarawak, is not finding its way actually
into the State economy, but rather almost all of it is going to, via Petronas, back to the

Federal Government. This is also saying that Sarawak is not getting a significant share
of our own wealth.
From the Statistics Department in our national capital, I have found a table,
called the GDP per capita by State for the year 2008-2010 at Current Price, RM. It
shows for 2010 GDP per capita for the whole country as RM27,113 which has since
been revised upward which Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur stands at RM55,951,
Pulau Pinang at RM33,456 and Sarawak in third place at RM33,307. Given that the
census has Sarawak's 2010 population at 2.42 million, then Sarawak's total current price
GDP for 2010 would then be RM80.6 billion, far above the RM50.8 billion listed in the
Sarawak Yearbook of Statistics 2011 and the Sarawak Chief Minister's web page.
Tuan Speaker, I must add that the State Planning Unit in the Chief Minister.s
Office has recently come out with a compilation of Sarawak Facts and Figures 2010
which has provided the 2009 preliminary figures and 2010 forecast of GDP and GDP per
capita figures base on current prices. In the SPU compilation, the GDP for 2010 is
forecasted at RM78.4 billion, close to the RM80.6 billion but it is also far above the
RM50.8 billion listed in the Sarawak Yearbook of Statistics 2011.
The RM80.6 billion however may itself, be an underestimate, because Sarawak's
balance of trade surplus in 2010 was over RM50 billion alone. However, the GDP is the
sum total of private sector consumption, total investment, total value of government
spending and exports less import of goods and services. With our trade surplus alone
amounting to RM50 billion, the RM80.6 billion is therefore an underestimate.
For 2011 figures, the preliminary data from the February 2012 Monthly Sarawak
Statistics Bulletin, shows Sarawak's trade surplus for 2011 at RM67.55 billion. This
should mean Sarawak's actual GDP for 2011 was well over RM100 billion and per capita
GDP should have jumped to over RM40,000 and Sarawak would clearly be the richest
State in the country.
In most places in the world, the State Government would celebrate this kind of
data very publicly as a sign of their success. But it appears that we are satisfying
ourselves with the deflated figures as shown in the Sarawak Yearbooks of Statistics.
There is a need for us to explain to all Sarawakians, where in the world our wealth or our
money has gone to.

Tuan Speaker, this is a pertinent question as our state being the biggest
contributor towards the country.s economy should get what we deserve from the
Federation.

However, we have noticed from the proceedings in this august House that there
seems to be a lack of funds from the Federal coffer for the development projects

40


in Sarawak.
Tuan Speaker, allow me to highlight the issues on rural health care in our State.
It has been brought to my attention that many Specialists' posts in district hospitals in
Sarawak are still not filled. I hope the Honourable Minister will enlighten this august
House as to the number and the reasons why such a high number of empty posts in
Sarawak?
The Honourable Minister has revealed in this august House the high number of
medical specialists vacancies in our hospitals not filled.
What measures is the State Health Department taking to attract doctors of higher
quality to serve Government clinics and hospitals in Sarawak? In the past, the Sabah
Government offered a state-funded additional housing allowance to attract doctors to
serve there. I would humbly propose that our State Government do the same here, to
provide extra state-funded allowances for well-trained specialists to serve in smaller
hospitals such as Sarikei, Sri Aman, Kapit, Limbang and Lawas.
Further, we may consider proposing to the Federal Government to offer non
financial incentives, a worthy suggestion brought up by some doctors, that if a specialist
works at a small district hospital for 1 to 2 year fixed stint, he or she can then choose her
next posting anywhere in the country, and her waiting time to enter sub-specialty training
in Sarawak.
Tuan Speaker, allow me to highlight the issues on rural health care in our State.
It has been brought to my attention that many Specialists' posts in district hospitals in
Sarawak are still not filled. I hope the Honourable Minister will enlighten this august
House as to the number and the reasons why such a high number of empty posts in
Sarawak?
The Honourable Minister has revealed in this august House the high number of
medical specialists vacancies in our hospitals not filled.
What measures is the State Health Department taking to attract doctors of higher
quality to serve Government clinics and hospitals in Sarawak? In the past, the Sabah
Government offered a state-funded additional housing allowance to attract doctors to
serve there. I would humbly propose that our State Government do the same here, to
provide extra state-funded allowances for well-trained specialists to serve in smaller
hospitals such as Sarikei, Sri Aman, Kapit, Limbang and Lawas.
Further, we may consider proposing to the Federal Government to offer non
financial incentives, a worthy suggestion brought up by some doctors, that if a specialist
works at a small district hospital for 1 to 2 year fixed stint, he or she can then choose her
next posting anywhere in the country, and her waiting time to enter sub-specialty training
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

proposed and planned for Sarawak, be it public health care, education, infrastructural
development, public transportation, provision of basic amenities, telecommunication and
others. Where in the world these billions of ringgits have gone to? How do we account
for these missing billions?

Within my Batu Lintang constituency, I appreciate that there is an urgent need to
reconstruct and improve the drainage systems for the earliest housing estates in Sungai
Kuching, particularly the Green Road-Maong vicinity including Poh Kwong Park, Star
Garden, Sky Garden, Wee & Wee Garden and Swee Joo Park, the residential estates
along Rock Road and the Jalan Batu Kawa-Stapok vicinity including RPR Batu Kawa
and Everbright Estate.

Other Honourable Members of this august House are confronted by constituents
demanding access roads to their villages and provision of basic amenities such as
treated drinking water, electricity and telecommunication services.

And I am certain that it is the concern of all Honourable Members of this House
for our people, that
education our
that Sarawak needs to upgrade our First Trunk Road system, that we need to build nine

(9) general hospitals in Sarawak, staffed with specialists and equipped with modern
medical technologies to ensure proper health care we need to
improve the facilities and opportunities for the of children, from the
provision of pre-school classes to the setting up of more public universities and colleges
would be shortened from the current three and a half years after passing specialist
exams to two and a half years, if the specialist exams are Local Masters Programme
lasting four years. Forcing doctors to work in small rural district hospitals, may cause
them to become resentful and makes patient care suffers.

It is indeed not uncommon to hear complaints of rural communities regarding
poorly qualified and incompetent Medical Officers in district hospitals and clinics, many
of whom are expatriates from less developed countries than Malaysia. It is understand
that such complaints usually lead to transfer of the officers, instead of disciplinary action
or referrals to the Malaysian Medical Councillors for punitive action. But would not
transferring them away be a reward for poor performance?

41


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

The shortcomings of our rural health care services has to be addressed in this
august House as it concerns care for the rural poor which is purportedly meant to be
mainly financed from general taxation. I would respectfully propose that our State insists
on exemption being given to those of the indigenous communities with a monthly
household income of below RM912, that such notices of exemption be displayed at all
conspicuous places in all our hospitals and clinics.

Tuan Speaker, closer to home, I am most hopeful that the Honourable Minister
taking charge of public health will enlighten us as to the dates the last air quality tests
were carried out in our hospitals and polyclinics and when such tests are scheduled
next.

The air quality in our Sarawak General Hospital in Kuching has been a matter of
grave concern after the renovation works that had been carried out in 2008, suspected
to be a major factor contributing to the unexplained and unnecessary deaths in the
Hospital. Families are always told that the deaths of the loved ones are due to lung
infection.

But, it is suspected that the air in the Sarawak General Hospital is contaminated
by deadly mould spores, a matter that is not uncommon in our hospitals as 7 hospitals in
Sabah had failed the air quality tests in the most recent years.

I am hopeful that the Health Department will engage an air quality expert soonest
to conduct tests and determine the air quality in our Sarawak General Hospital and all
the other hospitals and district hospitals throughout Sarawak.
I am in contact with a member of the team of experts who carried out the air
quality tests in the hospitals in Sabah. He is willing to come and assist us and actually
offers to provide his professional expertise to conduct the tests in our hospital, free of
charge.
I hope that our Honourable Minister taking charge of public health will take this
generous offer and conduct the necessary tests soon, as an assurance to the public of
the safety and quality of our public health care services in our hospitals.
With that I conclude my speech. Thank you, Tuan Speaker
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Bukit Kota.
Y.B. Dr. Abdul Rahman bin Haji Ismail: Terima kasih, Tuan Speaker, kerana memberi
peluang kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan usul penghargaan atas
ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri pada persidangan kali ini.
Tuan Speaker, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk
mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, terima kasih dan penghargaan kepada Tuan Yang
Terutama Yang Di Pertua Negeri di atas ucapan yang amat bernas dan menyeluruh
sebagai panduan kepada kita semua di Dewan yang mulia ini di dalam menjalankan
amanah dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat.

Sesungguhnya ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri tersebut
mengambarkan sikap yang amat prihatin beliau terhadap kemajuan dan kecemerlangan
pembangunan Negeri Sarawak samada yang berbentuk pembangunan fizikal,
pembangunan modal insan mahupun pembangunan sahsiah rakyat Negeri ini. Saya
berdoa agar Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri akan terus kekal memimpin

42


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Negeri Sarawak dan dianugerah oleh Allah S.W.T. dengan usia yang panjang dan
kesihatan yang baik.

Tuan Speaker, saya juga berbangga mempunyai seorang Ketua Menteri yang
cemerlang dalam pelaksanaan program pembangunan negeri dan pengurusan
kewangan negeri. Beliau merupakan seorang pemimpin yang hebat dan berwawasan
yang amat dikagumi sama ada oleh rakan mahupun lawan. Bukannya mudah untuk
membangunkan sebuah negeri yang berkeluasan besar, mempunyai jumlah penduduk
yang sedikit dan tinggal bertaburan di seluruh pelusuk negeri yang mempunyai bentuk
muka bumi yang sukar untuk dibangunkan. Tetapi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri
telah membuktikan bahawa dengan kestabilan politik dan keazaman yang kuat dan
kerjasama yang erat di antara pemimpin dan rakyat, Negeri Sarawak boleh dan dapat

berdiri megah sebagai antara Negeri yang terbaik sini, saya di Malaysia. Di ingin

menyangkal pendapat yang dinyatakan oleh Ahli Yang Berhormat bagi Ba.Kelalan yang

menyatakan bahawa Sarawak adalah antara empat (4) buah negeri yang termiskin di
Malaysia. Statistik dari Jabatan Perangkaan menunjukkan bahawa kadar kemiskinan
telah menurun daripada 31.9% pada tahun 1985 kepada hanya 5.3% pada tahun 2009
dan perangkaan daripada Bank Negara Malaysia yang juga telah dikongsi oleh Ahli
Yang Berhormat bagi Batu Lintang sebentar tadi menunjukkan bahawa dari segi GDP
perkapita Sarawak menduduki tempat ketiga mengatasi Negeri Selangor pada tahun
2010 selepas Kuala Lumpur dan Pulau Pinang.

Tuan Speaker, idea yang pintar yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat
ke arah kecemerlangan iaitu

termasuk pembangkang perlu
pembangunan SCORE untuk
menyeru kepada Kerajaan

kemudahan asas yang
dapat dilaksanakan dengan

Tuan Speaker, dalam hal yang berkaitan, saya amat menyokong penubuhan
TEGAS yang bertujuan untuk mempromosi pendidikan teknikal dan vokasional sebagai
pilihan utama di kalangan beliau terutamanya bumiputera. Saya berharap TEGAS akan
bergerak pantas untuk mempastikan belia-belia tidak akan tercicir dan terpinggir dalam
arus pembangunan SCORE dan memohon Kerajaan Negeri memberi peruntukan dana

Ketua Menteri iaitu SCORE akan memacu Sarawak
menjadi negeri maju yang berpendapatan tinggi pada tahun 2020 dan negeri terkaya di
Malaysia menjelang tahun 2030. Ini akan membolehkan GDP Sarawak meningkat 5 kali
ganda, mencipta 2.5 juta peluang pekerjaan samada secara langsung mahupun secara
tidak langsung dan meningkatkan jumlah penduduk 1.9 kali ganda kepada kira-kira 4.6
juta menjelang tahun 2030. Ini bukan cakap kosong kerana baru tiga tahun dilancarkan,
SCORE sudahpun mendapat pelaburan yang telah diluluskan berjumlah 17 projek yang
bernilai RM24.63 billion, yang terbesar di antara korridor pembangunan yang lain di
Malaysia. Oleh itu seluruh rakyat Negeri Sarawak
menyokong penuh usaha kerajaan negeri dalam
kepentingan kita semua. Pada masa yang sama saya
Persekutuan agar dapat memberi segala bantuan yang diperlukan terutamanya dengan
menyediakan dana yang mencukupi agar projek-projek
diperlukan oleh pelabur dalam projek SCORE ini
secepatnya dan selengkapnya.
yang mencukupi untuk TEGAS mencapai matlamat penubuhannya.

Tuan Speaker, Kerajaan Barisan Nasional amat fokus untuk membangunkan
negeri dan negara. Bukannya seperti pihak pembangkang yang hanya pandai berretorik
dan membuat tuduhan–tuduhan yang tidak berasas. Yang Berhormat bagi Ba.kelalan
membuat andaian bahawa seorang daripada lima orang di Limbang telah mencuba atau
menggunakan dadah terlarang. Sebagai orang Limbang saya menyangkal dan tidak
bersetuju dengan kenyataan ini. Walau bagaimanapun saya juga amat prihatin dengan
masalah penyalahgunaan dadah ini dan kita harus memberikan kerjasama kepada
pihak polis dalam usaha menangani masalah ini. Saya tahu Yang Berhormat dari Ba.
Kelalan, dia tak ada disini, amat berminat dengan Parlimen Limbang dan baru-baru ini
rombongan yang diketuai DeFakto Leadar mereka telah datang ke Limbang tetapi

43


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

sambutannya amatlah dingin sekali. Program perjumpaan yang sepatutnya diadakan di
tanah lapang terpaksa dibatalkan dan terpaksa diadakan di kaki lima kedai dan program
di rumah panjangpun dibatalkan kerana tidak diterima penduduk rumah tersebut.

Kita tidak takut dengan pembangkang. Negara kita negara demokrasi, bukan
satu calon, malah dua atau tiga calon kita persilakan datang ke Limbang tapi
bersedialah untuk tumbang dalam Pilihanraya ke-13 (PRU13) nanti.

Tuan Speaker, saya juga amat tertarik dan merasa sedikit hairan dengan minat
yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat dari Pujut terhadap Limbang dan Lawas,
mungkin dia nak mencuba nasib juga di Limbang. Tapi, tak apa, ini demokrasi.
Malangnya fakta yang diberikan adalah tidak betul. Untuk pengetahun Yang Berhormat
bagi Pujut, sempadan Lawas di Sarawak dan Sindumin di Sabah tidak pernah ditutup
pesakit. Begitu juga dengan
pihak Imigresen kedua-dua
pula, kerajaan
untuk kes-kes kecemasan terutama yang melibatkan
sempadan Limbang dan Brunei. Jika ada kecemasan
negara akan membenarkan pergerakan melalui sempadan ini. Jadi check your facts
right, before you speak. Untuk prasarana kesihatan sudahpun
merancang untuk menaiktaraf kemudahan kesihatan di Limbang dan Lawas termasuk
pembinaan hospital baru dan kemudahan doktor pakar. Jadi janganlah memutar belit
fakta. Tapi, inilah kerja pembangkang, semua putar belit.

pembangkang,
Rakyat to become Pakatan Rebah.(applause)
kawasan saya untuk pertimbangan kerajaan.
Kampung
Kalau ada yang cakap betul, kena pecat atau dipaksa dan terpaksa meletak
jawatan. Apa yang dah jadi kepada bekas Pesuruhjaya PAS Selangor? Kena pecat. Dan
yang terbaru apa yang terjadi kepada bekas Naib Presiden DAP pusat?

Ini bukan demokrasi, ini adalah autokrasi. Ini bukan demokrasi, ini democrazy.

Jadi saya nasihatkan sudah sudahlah. Belajarlah untuk
menghormati pandangan orang lain. Please give credit to where it is due. Please do not
oppose for the sake of opposing. So, come PRU13, the rakyat will make the Pakatan

Tuan Speaker sekarang saya ingin mengutarakan permohonan-permohonan di

(1)
Saya ingin memohon agar Kerajaan melaksanakan bekalan elektrik ke
Bulantak, Rumah Rumpang dan Rumah Jantin di Jalan
(sebahagian) di Jalan Kubong.
Mentam, Rumah Sengat (Baru), Rumah Bakat (Baru) dan Rumah Iman

(2)
Saya ingin memohon agar Kerajaan melaksanakan bekalan air bersih ke
Rumah Sengat (Baru) dan Rumah Bakat (Baru) di Jalan Kubong dan
Rumah Jantin, Rumah Rumpang dan Kampung Merasam Ulu di Jalan
Meritam.
(3)
Saya ingin juga memohon agar projek pembesaran kampung bagi
kampung-kampung sepanjang Jalan Buang Siol, Jalan Tujuh Batu
Keliling, Jalan Pandaruan dan Jalan Kubong diluluskan oleh kerajaan. Ini
adalah kerana keperluan yang mendesak bagi penduduk-penduduk di
kampung-kampung ini untuk mendapatkan tapak untuk membina rumah.
(4)
Saya ingin memohn agar Kerajaan membina sekolah gantian bagi
Sekolah Kebangsaan Gedong dan Sekolah Menengah Kerajaan Limbang
yang sudah uzur dan pembinaan sebuah sekolah rendah baru dan
sebuah sekolah menengah yang baru untuk menampung pertambahan
bilangan pelajar yang semakin meningkat. Ini bagi membolehkan para
44


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

pelajar mendapat menimba ilmu dalam keadaan yang selesa dan
kondusif.

(5)
Saya ingin memohon agar Kerajaan dapat membina sebuah Poliklinik
Limbang, Bangunan Doktor Pakar di Hospital Limbang dan sebuah Klinik
Desa di Kampung Telahak untuk member kemudahan kesihatan yang
lebih baik bagi penduduk di Limbang.
(6)
Saya juga ingin memohon Kerajaan menambah kemudahan prasarana
sukan iaitu padang bolasepak, dewan tertutup untuk futsal dan padang
sukan memanah bagi peminat-peminat sukan di Limbang.
(7) Saya ingin memohon agar Kerajaan mengenalpasti tapak bagi Pasar
Tamu Limbang yang pada masa ini ditempatkan di tengah bandar dan
mengakibatkan kesesakan lalu lintas.
Tuan Speaker, sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan Penghargaan
dan Terima Kasih atas Ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak
pada persidangan kali ini. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada semua
para ibu yang tersayang. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang berdedikasi
dalam mendidik anak bangsa. Selamat menyambut Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai
Nyamai kepada rakan-rakan yang meraikannya.
Kepada Tuan Speaker, setinggi-tinggi tahniah kerana sekali lagi berjaya
mengendalikan persidangan kali ini dengan baik dan jayanya. Dengan ini, dengan
rendah hati saya menyokong penuh usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada persidangan kali ini. Terima kasih.
Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, I think we should adjourned for lunch. Sitting
will resumed at 2:30 in the afternoon.
(Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12:25 tengahari)
(Mesyuarat dimulakan pada jam 2:50 petang)
[Tuan Speaker mempengerusikan Mesyuarat]
Tuan Speaker: Ahli-Ahli Yang Berhormat, we will continue with the Debate on Tuan
Yang Terutama.s Address. Ahli Yang Berhormat for Ngemah.
Y.B. Encik Alexander anak Vincent: Tuan Speaker, thank you for allowing me to
participate in the debate on the Motion of Appreciation to the Royal Address by the Tuan
Yang Terutama in this august House on the 14th May, 2012.
Tuan Speaker, first and foremost, I would like to take this opportunity to praise
and congratulate Tuan Yang Terutama for giving an excellent and yet important address
for all of the Honourable Members to deliberate on in this Dewan. I hope our Tuan Yang
Terutama will be granted with good health and continue to rule the State in many more
years to come.

Tuan Speaker, the royal address by Tuan Yang Terutama disseminates much
information regarding the current development, issues, social and economic scenario in
Sarawak. What the Government has done and what plan and strategy it is going to do in
the future?

45


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Tuan Speaker, it is of utmost important for our country and state to have a strong
and stable Government in order to achieve our vision that is to become a developed
country in the year 2020. We are fortunate to have in the Barisan Nasional Government
our much capable and far-sighted leaders none other than our beloved Yang Amat
Berhormat the Prime Minister of Malaysia and Yang Amat Berhormat Chief Minister of
Sarawak, who are very hardworking to transform our nation into a modern, progressive
and successful country and State respectively today.

Tuan Speaker, we are now in the midst of implementing various transformation
programmes that has been drawn out by the Government namely the Economic
Transformation Programme (ETP) and Government Transformation Programme (GTP).
All these were aimed to assist in achieving our country.s vision by year 2020.

The success of Economic Transformation Programme today has put Malaysia
into Asia.s fifth most-competitive nation and 21st most competitive worldwide according
to the World Economic Forum. Sarawak have shown a drastic increase in the Gross
Domestic Product Per Capita within ten (10) years period from RM18,843 in 2000 to
terms
RM33,307 in 2010 according to Bank Negara Malaysia. It is ranked third highest among
all the State in Malaysia. On top of that, our State Government through its Politics of
Development has managed to reduce the poverty line from 32 percent in the 80.s to the
present 5.3%. This is an alarming achievement in of helping the people of
Sarawak.

Tuan Speaker, in helping the people under the concept of 1Malaysia, major
projects were planned and implement by the State Government of Sarawak. Today, we
heard about the implementation of Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE). It
is a major initiative done by the State Government with the cooperation of the Federal
Government to transform Sarawak into a developed State and to achieve a goal of high
income economy, high income and advance economy in the year 2030. It is perhaps the
biggest and the most important development plan undertaken by the State Government
to date.
I would like to praise the State Government for having a far-sighted vision and
strategy for the development of Central Region of Sarawak including my Constituency,
Ngemah through the implementation of SCORE under the management of Regional
Corridors Development Authorities (RECODA). I would like to take this opportunity also
to congratulate RECODA for having its Amendment Bill, 2012 passed during this Dewan
sitting recently. This shows that the Government is serious in trying to constantly
improve in the management of SCORE project.
SCORE not only create job opportunities to the local people, it also bring good
infrastructure to the rural areas, encourage understand we are 1 Malaysia. Our Tuan
Yang Terutama had mentioned in the address about the importance of unity and
solidarity among all of us.
Politically this maybe unachievable, however politics must not be brought into
bad motives such as to break up the racial harmony of the people in the State. For
instance, the issue of development of Native Customary Land in Sarawak, the opposition
is trying to bring up the land issue in order to weaken the Government, at the same time
to disrupt the unity of the Bumiputera in Sarawak, such as what happened at our
doorstep a few days ago. If we are human enough, we should not solve this problem the
way as it is by going for demonstration. Although it is peaceful in nature, but the motive
is still there, to weaken the Government and disunite the people to oppress or suppress
the Government.

46


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

This can happen anywhere in the State including my area, Kanowit for the past
few years. The government does not put the blame on the person involved but rather
those who are behind the demonstration. That is why those literally involved in the
demonstration, who are initially against the project were given equal treatment by the
government when benefits were distributed out for the project because the Government
knows that someone else is behind the episode, claiming themselves to be the
champion of the Rakyat for the sake of their political mileage.

Tuan Speaker, I would like to take this opportunity also to speak on behalf of the
people in my Constituency, which is located within the SCORE implementation area.
Firstly, I strongly urge and appeal again to the Government to speed up the long awaited
infrastructure projects in my Constituency:

(1)
The Construction and Completion of tar-sealed Road from Nanga Poi to
Road from
Nanga Ngungun Resettlement Area (approximately 14km);
(2)
The Construction and Completion of tar-sealed Nanga
Ngungun to Nanga Jagau Resettlement Area (approximately 20km);
the
(3)
Connection of direct Electricity supply from Main Power Line to
Longhouses along Nibong-Tada Roads.
These are the three priority projects that my constituency is going to apply from
the Government.

Tuan Speaker, it is the policy of the Government to help the Rakyat from the
lower income group to own a house. The Government has implemented a Housing
Project in Kampung Dabai, Kanowit under the concept “Rumah Mampu Milik (RMM)”. A
total of 64 units have been constructed and awarded to the individual through the
Housing Development Corporation. However, those individual that are successfully
awarded have problems in obtaining loans from the commercial Banks. The reason
given by the bank is that, the type of houses (RMM) has no resell value. Even though
the cost of the houses were being subsidized by the Government, most of them who
have lower income can.t afford to purchase the house as the interest rate provided by
the Bank is too high. Therefore, I urge the Government (Ministry of Housing) to look into
this matter in order for them to be able to purchase the house accordingly.
Tuan Speaker, I now beg to support the Motion of Appreciation to the Royal
Address by Tuan Yang Terutama in this august House. And before I end my speech, I
would like to take this opportunity to wish “Happy Birthday” to our beloved Yang Amat
Berhormat Chief Minister of Sarawak, which falls on Monday, 21st May, 2012.
Lastly, but not least, I wish all my distinguish Dayak Members and friends in this
House a “Happy Gawai Dayak” dan sebelum saya mengambil tempat duduk, saya ingin
membalas serangkap pantun yang dikemukakan oleh rakan saya, Yang Berhormat
Dudong, semalam dalam bahasa Iban juga.
Pulau Dudong letaknya di Bahagian Sibu;
Burung lelayang terbang tinggi,
Enda lama agi bisi PRU;
Pakatan Rakyat di Sarawak Nadai menang kerusi.


Sekian, terima kasih.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat for Kota Sentosa.

47


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Thank you, Tuan Speaker. The first point that I would
like to touch on is the occupied Land and Survey movement that was just ended this
noon. Whereby 30 -40 of the land owners of NCR land owners in the Malikin area
camped outside the Land and Survey for four days -three nights; four days fighting for
their rights. After that, gotten the assurance by Director of Land and Survey who will go
to the ground to investigate their claims, they called off the occupied Land and Survey
camp movement. Though the camp out has ended but I see it as to mark the beginning
of the awareness of native of Sarawak of their land rights. An awakening, an awareness
of their rights and that they have to come out to defence their rights, given that the
Government is giving away their lands to crony companies.
Tuan Speaker, they learned a lesson and I hope the Barisan Nasional
Government can learn a lesson also from this incident. This is a typical case, whereby,
of a typical case of Malay idioms “harapkan pagar, pagar makan padi”. Wakil rakyat
yang sepatutnya mempertahankan hak-hak rakyat tetapi mencabuli dan mengancam
hak rakyat.
The land; a total survey areas of 5, 600 acres were given to a company owned
by a former Ahli Dewan Undangan Negeri for Kedup and the provisional lease was
issued without the Land and Survey.s actually going on the ground to inspect whether
there.s any claims of NCR. They issued a provisional lease based solely on the aerial
photograph taken back in 1947 and 1953. That surely should not be the case. And for
the last five years, there were so many provisional lease issued to companies related to
the family members of the Chief Minister without... (Interruption)
Tuan Speaker: Move on, move on.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Without the Land and Survey going on the ground to
inspect whether there.s actual NCR lands claimants.
Tuan Speaker: Honourable Member, point of order?
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Yes?
Tuan Speaker: What point of order? Press your button. What is your content just now?
Under what standing order?
Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: He said something about a family, cronies, I
don.t know what he said. Imputing an improper motive. If you wish, please repeat it
again outside the Dewan.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Yes, he wants me to repeat it outside the Dewan, I
repeat it so many times already outside the Dewan. You go and check with Special
Branch. They have all the video recording. I have already repeated so many times.
Lands are given away to the family members, companies owned by the family members
of the Chief Minister of Sarawak.

Tuan Speaker: Okay, move on.

Y.B. Encik Chong Chieng Jen: I have repeated many times. Sure, no problem, I say it
again. I say it today, tomorrow and the day after tomorrow.
Tuan Speaker: Your next point, please.

48


school asked the students to go back.
(3) The school is situated next to a parcel of land owned by Naim Cendera. It
was previously the land for government quarters. That land was low lying.
It is a natural water retention pond. Whereby, if in time of excessive
rainfall, it will contain water for a while so that not all the water will rush
into the drains and overflow. But about two years ago, this land was land
filed. The level increase by four or five feet. Thereby, this destroyed the
water retention ability of that parcel of land. And when heavy rains fall, all
the water rushed into the drain, overflow, and cover up the road surface
so much so that pedestrian would not know where the road is and where
the drain is. And as a result, that student stepped into the drain and
drowned.
Tuan Speaker, any three of the negligence factors, any three of them, if it is not
there, this tragedy would not have happened. And I urge the Government to take
responsibility of this event, of this incident and not to push it to God, to say that this is
act of God.
Tuan Speaker, point number three. I would like to address, I would like to ask
some questions on SESCo:
school asked the students to go back.
(3) The school is situated next to a parcel of land owned by Naim Cendera. It
was previously the land for government quarters. That land was low lying.
It is a natural water retention pond. Whereby, if in time of excessive
rainfall, it will contain water for a while so that not all the water will rush
into the drains and overflow. But about two years ago, this land was land
filed. The level increase by four or five feet. Thereby, this destroyed the
water retention ability of that parcel of land. And when heavy rains fall, all
the water rushed into the drain, overflow, and cover up the road surface
so much so that pedestrian would not know where the road is and where
the drain is. And as a result, that student stepped into the drain and
drowned.
Tuan Speaker, any three of the negligence factors, any three of them, if it is not
there, this tragedy would not have happened. And I urge the Government to take
responsibility of this event, of this incident and not to push it to God, to say that this is
act of God.
Tuan Speaker, point number three. I would like to address, I would like to ask
some questions on SESCo:
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Okay, the next point I would like to refer to the sad
incident that happened on the 5th of January this year whereby a secondary school girl
fell into the drain in Batu Lintang and drowned. Her family and friends for seventeen
days, looking for the corpse her body and until today the family is still living in a trauma
of that memory.
Tuan Speaker, yesterday an Assistant Minister said that this is due to the once in
a hundred years rainfall but I can assume and let this Dewan knows that there are
contributory factors to the tragedy. At least three contributory factors of negligence on
the part of the Government to this tragedy:

(1)
There is a guideline in the Council and JKR that on any open drain
accessible to the public excess, there should be railings to the height of
metre accessible to the public. There
rising, the
any open drain to depth of one
should be railings 1.2 metre height. And that was not done in the place of
incident. After the incident occurred, MBKS went there to erect the railing.
That is number one.
(2)
There is a Ministry of Education.s guideline there. Whenever there is any
flash flood occurring, the school must make sure that situation outside the
school are safe before they ask the students to go out, go back and this
was not done. When the flood was water level rising, the
(1)
How many expatriates did SESCo engage up to now? What are their
respective CVs, experiences, qualifications and respective gaji, salaries? I
have asked this question many times but the Minister refused to answer.
The Minister refused to answer. Is that so shameful to let us know the
respective qualifications, the CVs of this expatriate? Is it that once their
respective CVs and qualification were disclosed, everyone will know that
does not justify the amount of salary that the SESCo is paying them?
(2)
On top of the expatriate engineers that were engaged by SESCo, SESCo
in addition, appoint foreign consultant, pay them through their nose,
appoint foreign consultant in a million Ringgit Malaysia. Since we have
49


also the reason for his termination, an account of it.
(5) We have spent over the two years more than RM10 million to engage the
SESCo.s CEO. More than RM10 million in salary allowances. RM10
million. If it were for the technological or technical know how transfer, in
this 2 years time it would had been transferred already. So, why do we
need to extend the contract? If he cannot transfer whatever he has to
transfer, we have to transfer, if he still have not transferred those cannot
be transferred anymore. So there is no use, no point paying so much and
asking Sarawakian to pay for his salary.
Tuan Speaker, SESCo is owned by the Government and these are rakyat’s
money. SESCo revenue comes from the monthly electricity bills paid by the people. So,
the Government should account for it and not push it away by saying that “oh, these are
private company”. It is not private company. It is a company given the monopolistic
power to supply electricity and charge the rakyat for that.
SESCo Meters
Tuan Speaker, don.t look at the clock. Give me extra five minutes. Tuan
Speaker, SESCo meter. On SESCo meter, for the last one or two years, SESCo has
been going around changing meters, electricity meters and after changing electricity
also the reason for his termination, an account of it.
(5) We have spent over the two years more than RM10 million to engage the
SESCo.s CEO. More than RM10 million in salary allowances. RM10
million. If it were for the technological or technical know how transfer, in
this 2 years time it would had been transferred already. So, why do we
need to extend the contract? If he cannot transfer whatever he has to
transfer, we have to transfer, if he still have not transferred those cannot
be transferred anymore. So there is no use, no point paying so much and
asking Sarawakian to pay for his salary.
Tuan Speaker, SESCo is owned by the Government and these are rakyat’s
money. SESCo revenue comes from the monthly electricity bills paid by the people. So,
the Government should account for it and not push it away by saying that “oh, these are
private company”. It is not private company. It is a company given the monopolistic
power to supply electricity and charge the rakyat for that.
SESCo Meters
Tuan Speaker, don.t look at the clock. Give me extra five minutes. Tuan
Speaker, SESCo meter. On SESCo meter, for the last one or two years, SESCo has
been going around changing meters, electricity meters and after changing electricity
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

engaged so many expatriate engineers, why are we engaging,
appointing, contracting for the services of consultant firm, foreign
consultant firm? Isn.t it repetitious? Or is it that the foreign employees that
we engaged are not competent enough that we need to further engaged
foreign consultant firm? Bear in mind, all this foreign engineers, they are
drawing salaries in the millions. Each, one million a year.

(3)
Bakun has ability access capacity to supply electricity to all, to the whole
Sarawak. And Bakun is charging SESCo 6.25 cents per unit of electricity.
But we Sarawakian are paying an average of 30 cents a kilowatt per hour
of electricity. Why can.t the electricity generated by SESCo be used to
supply to our locals so that we can pay cheaper electricities?
(4)
Last December, there was an expatriate engineer of SESCo by the name
of Matthew Shippiey, he was either asked to resign within 24 hours or
sacked within 24 hours. But anyway, within 24 hours, his contract was
terminated. We want to know why, has he committed something wrong?
a sudden termination of his
If he has committed something wrong, leading to the termination of his
contract such an abrupt termination, such
contract, then what lost has he incurred onto SESCo? Is he going to pay
compensation to SESCo? And a further question arising from that, we are
paying him very lucrative salary. And what justify that? So I want to know
meters they alleged that the meter have been tempered with, charge the customers 36
months. Alleged 36 months of arrears outstanding fees under-charge, 36 months prior
to the change of meter.

And Tuan Speaker, some of these cases have gone to court and all the cases
that I know of SESCo loss the case. The Court of Appeal had even ruled that SESCo
cannot do the calculation they do. And that their calculation of these 36 months
outstanding back under charge fees are speculative and baseless. And yet, SESCo
continue to do that.

50


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Tuan Speaker, besides doing that, SESCo now is even engaged in the
intimidation tactic. “If you don.t pay, I will cut your electricity, I will cut off your electricity
supply”.

Tuan Speaker, is that Rakyat Didahulukan? Is that Rakyat Didahulukan?
propose in-line of any meter tempering the most the SESCo should charge should be 3
months outstanding arrears or under-charge. three months under-charge backdating
from the date of change of electricity meter. If that is what is practised now, 36 months,
that is unfair. That is burden to the people.

Isthmus

I.S.T.H.M.U.S. The story about Isthmus. Is a place 8km from Kuching City and
that was previously Government land, stateland alienated to CMS Group of Company at
the price of RM60 million, 275 acres i.e. 1 acre RM281,000 per sq ft. After the alienation
of this land to CMS Group of Company, the Government decided to build a BCCK
(Borneo Convention Centre). So that the land surrounding the area can increase in
price. That BCCK, the cost of construction is RM195 million. It went to CMS Group of
Company without tender. At the end of the day, after completion of construction, the
management is run by our Yang Amat Berhormat Chief Minister.s sister.
Our Yang Amat Berhormat Chief Minister sister and son, they are on the Board
of Director of BCCK, number one.
Number two, second project to increase the value of land in that area. The
SESCo second HQ. SESCo has a second HQ, the construction cost RM212 million
awarded to CMS. On top of that, SESCo bought approximately five acre of land from
CMS Land Sendirian Berhad which is the registered land owner of the ISTHMUS, at
what price? At the price at RM4 million per acre approximately at RM4 million per acre,
RM20 million for five acres of land. RM4 million per acre, when the government
alienated the land to CMS and the price was alienated and the price was RM218,000 per
acre. Now, SESCo buy it from CMS at the price RM4 million per acre. This is robbery.
And on top of that, to increase the accessibility to that area, the government spend
another RM100 million to build a bridge linking the KPA (Kuching Port Authority) area to
the ISTHMUS. My God! Tuan Speaker, all the development centre around one family.
The whole development centre around one family, to benefit one family. This is not right.
How about the other people, why is it that the Government is so kind to CMS? We all
know CMS is owned by the family members of our Chief Minister but that should not be
the case, Tuan Speaker.
Tuan Speaker: Move on, move on.
Y.B Encik Chong Chieng Jen: Pardon
Tuan Speaker: Move on.

Y.B Encik Chong Chieng Jen: Ya, I.m moving on. I.m moving on. Tuan Speaker, many
contractors are complaining that cements supply is not constant, is not constant. In
many times they were not. When they want and they need cement there is no cement.
But now we have a monopolistic, a monopoly licence given to CMS to supply cement in
Sarawak. CMS is the only supplier of cements in Sarawak.
Tuan Speaker: Two minutes more.

51


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Two minutes more, fine. Tuan Speaker, this has
hampered the construction industry. I urge the Government to open up the cements
industry to allow import of cements freely. CMS should not be protected to that extend
and to the expense of our people. And what more I have a contract here. Previously,
there was a JKR contract to CMS quarry, supply and delivery of crush aggregate to
various divisions in Sarawak on as and when require basis. This contract is since 2006,
that.s mean that whenever JKR need stones aggregates they have a list of pricing here
quoted by CMS, they don.t have to go through quotation, tender or open tender. They
just buy straight. Order from CMS, deliver, pay money, pay money, pay money. In 2010
on the top of the supply of aggregate, stones aggregates other services like even
compacting road, road marking, all being monopolised included in the services in the

2010 JKR.s contract. Tuan Speaker, this is the monopoly of the constructions industry
from supply to construction of roads in the whole of Sarawak. That is not conducive to
economic development in our state.
Tuan Speaker: Okay, the time is up.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Tuan Speaker, last point. Last one sentence. Last two
sentence.
Tuan Speaker: No, No
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: Yes.
Tuan Speaker: It.s time up. Time up.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: I will like to ask.
Tuan Speaker: Time up.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: I know, I know, ya, I just end up. One sentence.
Tuan Speaker: Time up actually.
Y.B. Encik Chong Chieng Jen: When is the Chief Minister going to retire? He has
made the promise in two … (Interruption)
Tuan Speaker: You had made your point. Enough, okay, I didn.t cut. I didn.t...
anybody... It turned off automatically I think. I didn.t touch. I didn.t even touch anything.
No, no, no. Your time is up. Sadong Jaya, Sadong Jaya.
Ahli Yang Berhormat for Sadong Jaya.
Y.B. Ir. Aidel bin Lariwoo: Terima kasih, Tuan Speaker, kerana member saya peluang
untuk membahas dan menyokong Usul Penghargaan atas Ucapan Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak atas ucapan dan pembukaan semasa
Persidangan Dewan Ketujuh Belas pada kali ini. Terlebih dahulu saya merakamkan
Setinggi-tinggi Terima Kasih dan Penghargaan kepada Tuan Yang Terutama di atas
ucapan semasa pembukaan persidangan kali ini. Saya mendoakan agar Tuan Yang
Terutama beroleh kesihatan yang berpanjangan dan dirahmati Allah S.W.T. Banyak
perkara yang telah disentuh oleh Tuan Yang Terutama yang patut menjadi panduan
kepada kita untuk kita sama-sama memaju dan memakmurkan Negeri Sarawak yang
kita cintai ini.
52


poorest State in Malaysia and to my curiosity from where did they get this information? I
am at fail to understand why this baseless remark and from member of
opposition is so mislead and can create misconception among the Sarawakians.
Sarawak is clearly among the top three biggest GDP per kapita in Malaysia based on
official report and to become the richest State in Malaysia with the eventual completion
of SCORE programme in 2030.
Delivery System
Tuan Speaker, in the Tuan Yang Terutama speech he also touch on
kesinambungan pembangunan negeri hasil hubungan rapat di antara Kerajaan Negeri
dan persekutuan, so I would like to take this opportunity to State in this august House
that we must develop good delivery systems within government agencies that can
benefit our people, fast and efficient. Empowerment in the lower ranking of
administration has to be strengthen and establish in proper manner because large
amount of fund have to be spent in order to accelerate the pace of development for our
people. Now, come the situation whereby to develop our spirit of high performance
working culture we can.t afford to remain stagnant and idle but we must go ahead to
progress and go to the ground to serve people.
With this remark, I must congratulate our State Secretary of Sarawak and the
whole civil service for being able to transform the working culture to another high. As a
poorest State in Malaysia and to my curiosity from where did they get this information? I
am at fail to understand why this baseless remark and from member of
opposition is so mislead and can create misconception among the Sarawakians.
Sarawak is clearly among the top three biggest GDP per kapita in Malaysia based on
official report and to become the richest State in Malaysia with the eventual completion
of SCORE programme in 2030.
Delivery System
Tuan Speaker, in the Tuan Yang Terutama speech he also touch on
kesinambungan pembangunan negeri hasil hubungan rapat di antara Kerajaan Negeri
dan persekutuan, so I would like to take this opportunity to State in this august House
that we must develop good delivery systems within government agencies that can
benefit our people, fast and efficient. Empowerment in the lower ranking of
administration has to be strengthen and establish in proper manner because large
amount of fund have to be spent in order to accelerate the pace of development for our
people. Now, come the situation whereby to develop our spirit of high performance
working culture we can.t afford to remain stagnant and idle but we must go ahead to
progress and go to the ground to serve people.
With this remark, I must congratulate our State Secretary of Sarawak and the
whole civil service for being able to transform the working culture to another high. As a
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Tuan Speaker, saya amat tertarik dengan saranan Tuan Yang Terutama yang
menyeru kepada ibu-bapa dan golongan pelajar supaya mengambil berat kepada mata
pelajaran Sains dan Matematik ke arah menyedia modal insan yang berkualiti untuk
pembangunan perindustrian kita pada masa hadapan. Saranan ini adalah tepat pada
masanya kerana untuk kita menjadi negeri perindustrian yang kompetitif pada masa
hadapan, terutamanya dengan pembangunan SCORE di wilayah tengah Sarawak,
maka sejumlah employment dalam bidang teknikal adalah menjadi tulang belakang
kepada hala tuju industri ini. Adalah dicadangkan agar penguasaan pelajar dalam
bidang Sains dan Matematik dapat diperhebatkan lagi dengan kaedah-kaedah
pembelajaran yang berkesan di sekolah-sekolah kita.

Tuan Speaker, salah satu lagi yang telah disebutkan oleh Tuan Yang Terutama

ialah mengenai pembangunan SCORE ke arah membawa Sarawak menuju untuk
menjadi negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Banyak yang
telah diperdebatkan berkenaan SCORE, agenda dan hala tujunya, maka sudah jelas
disini satu transformasi ekonomi besar-besaran dilakukan oleh Kerajaan Negeri untuk
menjadi kita negeri maju dan berpendapatan tinggi
agendanya
dengan lebih cepat lagi. Pada
khemah saya, program SCORE adalah lebih besar kalau hendak
dibandingkan dengan mana-mana rancangan Malaysia yang pernah kita laksanakan.
Malahan kita di Sarawak berada dalam kedudukan yang sangat baik berbanding negerinegeri
lain di Malaysia dari segi GDP perkapita. On many DUN sittings, last sitting and
present DUN sitting, member from opposition keep on saying Sarawak is among the

development agent to serve people we are now witnessing yet another key milestone
and benchmarking through success of many Government physical and non-physical
projects.

New Model of Land Development

Tuan Speaker, Tuan Yang Terutama has also spoke on private investment in
agriculture sector. We know that a rural area is our economic engine of growth and
agriculture sector is seen all over in rural areas. I must thank the state government for
the initiative through a new administration of land development. LCDA has been
established long ago to expedite the process of forming partnerships between
bumiputera and non-bumiputera to develop native land for commercial purpose. Even

53


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

some of the other pacific countries like Fiji and Papua New Guinea have indicated their
interest to adopt our new land development model. This is the proof that this model is so
successful because of the fact that we have a political stability, good governance and
wisdom to carry it through.

Broadband Penetration

Tuan Speaker, in line with the Government target to achieve better penetration of
broadband in rural areas, I would urge the State Government to have a comprehensive
strategic plan to establish more broadband infrastructure in rural areas particularly in my
constituency Sadong Jaya. Another alternative to establish network through wireless
technology is also recommended. As we know broadband and wireless do not share the

same infrastructure setup, so here is a chance to make full use of wireless technology
using satellite frequency. We have to admit the broadband penetration in rural areas in
Sarawak is relatively low as compare to the national average, this due to the fact that
our population in rural areas distributed uniformly, geography and terrain challenge and
so on but I believe this doesn.t stop the State Government to continue its target for
better penetration of broadband in rural areas.
Electric Supply
Tuan Speaker, I would like to take this opportunity again to highlight problem on
consistent electric power supply disruption in my constituency, perhaps the state
Government can this time look into this matter on more holistic approach. Electric supply
at certain kampong is always experiencing frequent breakdown due to old facilities.
Action to speed up the replacement of aging cables, install a new high tension line and
introduce more transformers to stabilize the current supply in Sadong Jaya. The
consumption of the electric increased tremendously in Sadong Jaya so there is an
urgent need to improve all the electric supply infrastructure facilities here.
Kompleks Sukan Sadong Jaya
Ke arah memastikan golongan belia kita sentiasa berada di arus perdana dan
tidak terdedah di dalam gejala sosial maka pendekatan-pendekatan berkesan perlu
diambil oleh Kerajaan. Salah satu pendekatan yang berkesan ialah melalui bidang
sukan dan rekreasi. Maka dengan itu saya memohon sekali lagi di Dewan yang mulia ini
agar dapat dibina sebuah kompleks sukan yang lengkap di Sadong Jaya.
Perbadanan Stadium Negeri Sarawak
Tuan Speaker, seperti yang kita sedia maklum bahawa stadium kita sudah
diperbadanankan. Maka dengan itu adalah saya mencadangkan agar kerajaan dapat
mengambil langkah-langkah supaya stadium kita di Petra Jaya ini dapat dikomersilkan
dengan sebaik-baiknya seperti mewujudkan comprehensive business hub sama seperti
apa yang kita lihat di luar-luar Negara seperti di England atau di Negara Eropah yang
lain. Banyak kegiatan rekreasi lain selain dari bolasepak yang dapat diwujudkan di
persekitaran stadium supaya ia menjadi lebih vibrant dan dapat dimanfaat sepenuhnya
oleh kita. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada
Persatuan Bolasepak Sarawak atau FAS kerana telah berjaya meningkatkan kualiti
pasukan bolasepak Negeri Sarawak. Umum mengentahui bahawa bolasepak adalah
cara yang sangat baik untuk kita merapatkan hubungan antara kaum di negeri kita dan
di samping menarik minat belia-belia kita. Maka dengan itu segala usaha-usaha kearah
memantapkan lagi sukan ini harus diberi tumpuan yang sewajarnya oleh Kerajaan
Negeri.

54


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Sebagai mengakhiri ucapan saya, di kesempatan ini saya mengucapkan
Selamat Hari Guru kepada semua guru di Sarawak dan kepada semua masyarakat
dayak Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai. Akhir kata, saya menyokong usul
penghargaan dan terima kasih atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri
Sarawak. Sekian, terima kasih.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Beting Maro.

Y.B. Tuan Haji Razaili bin Haji Gapor: Terima kasih, Tuan Speaker.
Bismillahirahmanirrahhim. Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh dan salam
sejahtera. Terima kasih di atas penghormatan yang diberikan kepada saya untuk turut
serta mengambil bahagian dalam perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan
Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Tuan Speaker saya akan mulakan
perbahasan saya dengan merakamkan setinggi Penghargaan dan Terima Kasih kepada
Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri di atas ucapan sempena pembukaan
Persidangan Penggal Kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak Yang Ke Tujuh Belas
dalam Dewan yang mulia ini pada hari Isnin 14 Mei yang lalu.
Saranan, nasihat dan pemerhatian yang telah disampaikan oleh Tuan Yang
Terutama Yang di-Pertua Negeri amatlah dihargai bertepatan dan relevan dengan
perkembangan masa kini yang perlu menjadi perhatian, panduan dan pegangan setiap
rakyat bagi memasti keharmonian dan kedamaian rakyat berbilang bangsa, budaya dan
agama di Negeri ini. Marilah kita berdoa agar Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua
Negeri dikurniakan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Saya yakin dibawah
naungan pemerintahan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri, negeri ini akan
terus berada dalam keadaan harmoni yang mencapai kejayan yang lebih gemilang pada
masa akan datang.
Tuan Speaker tahniah dan syabas kepada kerajaan negeri pimpinan Yang Amat
Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri kerana telah meletak asas ekonomi negeri pada
landasan yang kukuh melalui dasar visi dan misi yang jelas dan terancang. Kita rakyat
Sarawak amatlah bertuah kerana mempunyai kerajaan yang amat stabil, kukuh, cekap,
bijak dan berpandangan jauh serta telah berjaya melaksanakan program pembangunan
serta pengurusan kewangan negeri dengan cemerlang. Keadaan ini sudah pasti telah
memberi keyakinan bukan sahaja kepada pelabur domestik tetapi juga kepada pelabur-
pelabur asing.
Tuan Speaker pelaksanaan pelan pembangunan koridor tenaga boleh
diperbaharu Sarawak atau ringkasnya SCORE mampu memacu pertumbuhan ekonomi
Negeri Sarawak ke arah Negeri yang maju dan ekonomi berpendapatan tinggi bagi
mempastikan pelan pembangunan SCORE dilaksanakan sepenuhnya, saya suka berdiri
disini bersama dengan Yang Berhormat Barisan Nasional dan dari muara ini mengesyor
dan mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan supaya dapat mengagihkan lebih
banyak lagi peruntukan pembangunan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi
membolehkan kerajan melaksanakan kemudahan-kemudahan infrastruktur seperti
jalanraya, bekalan elektrik dan air bersih yang berkualiti yang diperlukan oleh pelabur
dan pihak industri.

Tuan Speaker, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri juga mengingatkan
kita tentang perlunya kekayaan baru dan peluang baru serta kesan limpahan
pembangunan SCORE direbut dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat seluruh
Negeri Sarawak. Kerajaan Negeri adalah disyorkan untuk menyedia pelan tindakan
berkesan bagi mempastikan rakyat tidak tercicir dan ketinggalan terutama di dalam
merebut peluang dalam pelbagai bidang di dalam SCORE. Kearah ini pertubuhan dan
dewan perniagaan yang mewakili komuniti-komuniti di Negeri ini seperti SCCI, DUBS,

55


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

DCCI dan sebagainya disyor mengada kerjasama dengan RECODA bagi mengatur
penglibatan serius bumiputera dalam pembangunan SCORE yang berpontensi
mewujudkan sumber kekayaan baru untuk rakyat Sarawak. Jika perlu dan tidak
keterlaluan saya ingin mencadangkan di dalam Dewan yang mulia ini, supaya Kerajaan
Negeri menimbang menubuh sebuah Jawatankuasa atau Majlis Perundingan Ekonomi
SCORE atau SCORE Economic Consultative Committee ataupun SECC bagi melihat
penglibatan dan penyertaan semua Bumiputera dalam pembangunan SCORE secara
terancang dan berkesan.

Tuan Speaker, penubuhan Tabung Ekonomi Gagasan anak Bumiputera
Sarawak, ringkasnya TEGAS yang telah dilancarkan pada 28 Februari yang lalu oleh
Yang Amat Berhormat Pehin Sri Ketua Menteri, tepat pada masanya bagi membantu

Kerajaan Negeri memperkasakan anak-anak Bumiputera dalam bidang pendidikan
teknikal dan latihan vokasional.
Adalah amat penting bagi TEGAS mempromosi dan mengubah persepsi dalam
kalangan bumiputera terhadap pendidikan teknikal dan vokasional yang mempunyai
bidang pekerjaan yang lebih luas dan peluang pekerjaan yang lebih besar dengan kadar
gaji yang lebih tinggi daripada kerja-kerja konvensional.
TEGAS perlu meroboh tembok kekangan dan halangan yang menggagalkan
usaha mendapat penglibatan meluas belia-belia dan lepasan-lepasan sekolah. Lebih
banyak sokongan, galakan, bantuan dan insentif kewangan diperlukan bagi menarik
minat belia dan lepasan sekolah terutama belia Bumiputera di luar bandar.
Sebagai tambahan kepada kira-kira 101 buah pusat latihan yang sedia ada dan
bagi mengambil kesempatan kemudahan infrastruktur dan tenaga mahir yang ada di
sekolah-sekolah serta institut pengajian awam dan swasta.
Saya mencadangkan supaya sekolah-sekolah khususnya sekolah menengah
mengadakan kelas pendidikan teknikal dan vokasional sebagai usaha untuk memberi
peluang pendedahan awal kepada pelajar-pelajar. Kerajaan juga boleh menjadikan
sekolah menengah sebagai pusat pendidikan teknikal bertauliah bagi membantu
kerajaan melahir bilangan belia yang mahir yang diperlukan oleh SCORE.
Dalam konteks ini saya mencadangkan supaya SMK Pusa dan SMK Beladin
dipilih untuk diwujudkan pendidikan teknikal dalam bidang kejuruteraan elektrik, otomotif
dan sebagainya.
Tuan Speaker, kejayaan melahir anak bumiputera dalam bidang pendidikan
teknikal dan vokasional serta professional yang ramai bukan sahaja penting untuk
memenuhi keperluan tenaga mahir dan separuh mahir SCORE tetapi dalam masa yang
sama dapat membantu mempercepatkan proses tranformasi modal insan di kalangan
masyarakat bumiputera khususnya di luar bandar. Sudah pasti akan ada usahawan-
usahawan yang akan dilahirkan dari kalangan lulusan teknikal dan vokasional yang
menceburi bidang perniagaan dalam pelbagai bidang kesan limpahan perlaksanaan
SCORE. Ini secara langsung akan menyumbang kepada pertambahan bilangan
usahawan bumiputera dalam industri bernilai tinggi. Dalam masa jangka panjang ini
penting ke arah mewujudkan golongan menengah berpendapatan tinggi kalangan
bumiputera.

Tuan Speaker, kita amat bersyukur walaupun menghadapi suasana ekonomi
dunia yang tidak menentu, ekonomi Negara dan Negeri kita masih terus kukuh dan
berkembang. Kedudukan ini membolehkan Kerajaan terus merangka dan
melaksanakan pelbagai program dan projek sosio-ekonomi untuk kesejahteraan rakyat
di Negeri ini. Terima kasih kepada kerajaan Barisan Nasional kerana berjaya menangani

56


sebanyak RM 39 juta untuk menaiktaraf projek bekalan air bersih Beladin/Pusa dan
kawasan sekitarnya. Walau bagaimanapun, peruntukan hanya untuk pemasangan
paip air utama dari pusat rawatan bagi menghubungkan kawasan Pusa/Beladin,
Betong/Seratok dan paip marin menyeberang Sungai Batang Saribas ke Tanjung Lilin
dan Beladin. Tiada peruntukan disediakan untuk menggantikan paip marin
menyeberang Sg. Rimbas ke Kampung Pusa dan paip air ke rumah-rumah Kampung
Beladin dan Kampung Pusa. Pihak JKR bahagian Betong telah mengemukakan bajet
untuk kerja-kerja baikpulih tersebut. Saya memohon Kerajaan melalui Kementerian
Kemudahan Awam dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar supaya dapat
menyedia peruntukan yang diperlukan.
Di samping itu, suka saya mengatakan bahawa rumah panjang TR Kam, TR
Duat, Kampung Batang Maro dan Kampung Spinang belum lagi mendapat bekalan air
bersih dan masih bergantung kepada air hujan.
Jalan Penghubung Desa (JPD)
Tuan Speaker, pembinaan jalan raya luar bandar telah membuka potensi
pembangunan di kebanyakan kawasan di samping meningkat pergerakan bahan input
dan barangan dari pusat pengeluaran ke pasaran dan sebaliknya. Kerajaan adalah
dipohon untuk membina jalan raya untuk menghubung Kampung Batang Maro dengan
jalan Pusa/Sesang dan jalan raya Beladin/Tanjung Asam untuk menghubung Beladin
sebanyak RM 39 juta untuk menaiktaraf projek bekalan air bersih Beladin/Pusa dan
kawasan sekitarnya. Walau bagaimanapun, peruntukan hanya untuk pemasangan
paip air utama dari pusat rawatan bagi menghubungkan kawasan Pusa/Beladin,
Betong/Seratok dan paip marin menyeberang Sungai Batang Saribas ke Tanjung Lilin
dan Beladin. Tiada peruntukan disediakan untuk menggantikan paip marin
menyeberang Sg. Rimbas ke Kampung Pusa dan paip air ke rumah-rumah Kampung
Beladin dan Kampung Pusa. Pihak JKR bahagian Betong telah mengemukakan bajet
untuk kerja-kerja baikpulih tersebut. Saya memohon Kerajaan melalui Kementerian
Kemudahan Awam dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar supaya dapat
menyedia peruntukan yang diperlukan.
Di samping itu, suka saya mengatakan bahawa rumah panjang TR Kam, TR
Duat, Kampung Batang Maro dan Kampung Spinang belum lagi mendapat bekalan air
bersih dan masih bergantung kepada air hujan.
Jalan Penghubung Desa (JPD)
Tuan Speaker, pembinaan jalan raya luar bandar telah membuka potensi
pembangunan di kebanyakan kawasan di samping meningkat pergerakan bahan input
dan barangan dari pusat pengeluaran ke pasaran dan sebaliknya. Kerajaan adalah
dipohon untuk membina jalan raya untuk menghubung Kampung Batang Maro dengan
jalan Pusa/Sesang dan jalan raya Beladin/Tanjung Asam untuk menghubung Beladin
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

peningkatan kos sara hidup dan meringankan beban rakyat terutamanya golongan yang
berpendapatan rendah. Perlaksanaan program seperti Bantuan Rakyat 1Malaysia,
Kedai Rakyat 1Malaysia, Menu Rakyat 1Malaysia, Klinik Rakyat 1Malaysia, Skim
Penyelarasan Harga bagi kawasan pendalaman, Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia
(KARISMA), Skim Amanah Rakyat 1Malaysia (SARA 1Malaysia), Perumahan Rakyat
1Malaysia (PRISMA), Transformasi Kedai Runcit (TUKAR), Rumah Tumpangan buat
kumpulan miskin Bandar (Anjung Singgah) dan Bantuan Pelajar serta Baucer Buku
adalah bukti jelas kerajaan sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan dan
kesejahteraan rakyat.

Tuan Speaker, saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk menyentuh
pembangunan di kawasan saya dan seterusnya untuk menyampaikan permintaan dan

permohonan dari kawasan saya. Yang pertama:

Bekalan Air Bersih

Isu gangguan bekalan air bersih di Kawasan DUN Beting Maro amatlah serius
Saya mengucapkan
menyediakan peruntukan
dan kritikal. Kampung Pusa dan Kampung Beladin serta kawasan sekitarnya seringkali
mengalami ketiadaan air. Keadaan in terjadi disebabkan sumber bekalan air untuk
dirawat tidak mencukupi, pusat rawatan air berkapasiti rendah, paip utama dan paip air
ke rumah-rumah terlalu usang dan uzur. terima kasih kepada
kerajaan Barisan Nasional kerana telah di bawah NKRA

dengan Tg. Asam dan Betong. Pembinaan jalan Kampung Batang Maro/Sesang penting
kerana pada masa ini Kampung Batang Maro hanya boleh dihubungi melalui sungai dan
laut dari Kabong. Pembinaan jalan-jalan ini sudah pasti dapat mempercepatkan
pembangunan kawasan berkenaan.

Pusat Pertumbuhan Desa (PPD) Beladin

Perlaksanaan pembangunan PPD Beladin yang dilancar pada tahun 80.an
berjalan dengan sangat perlahan dan tidak digerak dengan giat dan lancar. PELITA
sebagai agensi bertanggungjawab ke atas PPD Beladin diminta untuk mempergiatkan
perlaksanaan program pembangunan yang telah dirancangbagi PPD ini. Projek
ekonomi teras bagi PPD Beladin yang akan memberi impak ekonomi dan peningkatan

57


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

pendapatan kepada penduduk dan kawasan sekitar belum kelihatan terlaksana. Satu
Jawatankuasa Pemandu perlu ditubuh dan digerakkan dengan segera bagi melihat
semula hala tuju dan sasaran ditetap bagi PPD Beladin selaras dengan perkembangan
masa kini dan kehendak rakyat dan kerajaan. Di dalam konteks ini juga saya ingin
mencadangkan supaya PPD Beladin dinaiktaraf sebagai Pusat Transformasi Luar
Bandar (RTC) bagi meningkat potensi dan keberkesanan PPD Beladin melalui
penerapan program transformasi luar bandar. Inisiatif ini memboleh agensi dan jabatan
dengan program berkaitan digembling secara sepadu dan berkesan bagi membawa
transformasi ke PPD Beladin dan penduduk di kawasan sekitarnya.

Projek Rumah Murah Rakyat Pusa

Saya juga ingin menarik Kerajaan kepada Projek Perumahan Murah Rakyat
Pusa yang telah lama terbengkalai yang perlu dipulih segera bagi menjaga nama baik
Kerajaan. Kementerian Perumahan dan Perbadanan Perumahan Negara diminta untuk
mengambil tindakan wajar. Adalah dicadangkan tapak projek perumahan seluas kira-
kira 110 ekar tersebut dibangun semula sebagai sebahagian cadangan pembesaran
dan peningkatan pekan Pusa dengan pembangunan bercampur merangkumi Projek
Perumahan Mesra Rakyat (RMR), Pusat Komersial dan Pusat Pentadbiran.
Tuan Speaker: Dua minit lagi ya.
Benteng Tambatan Banjir dan Ban Pertanian
Y.B. Tuan Haji Razali bin Haji Gapor: Perkara lima. Benteng tambatan banjir dan ban
pertanian. Kebanyakan kampung di kawasan saya berada di tebingan pantai dan sungai
dan terdedah serius kepada hakisan-hakisan. Adalah disarankan supaya pihak
kerajaan dapat melihat dan meninjau kesan daripada hakisan ombak dan sungai yang
telah merosakkan beberapa rumah termasuk masjid dan tapak perkuburan di Kampung
Semarang dan Kampung Spinang.
Pengurusan Sampah dan Pusat Pelupusan
Perkara yang keenam, pengurusan sampah. Kebanyakan kampung-kampung di
Beting Maro menghadapi masalah pembuangan sampah yang begitu serius yang tidak
terurus. Kebanyakan sampah dibuang di tebingan sungai dan sekitar kawasan
perumahan yang merosakkan pemandangan, kebersihan dan mengancam kesihatan
penduduk. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti diminta untuk
meninjau masalah sampah dan pusat pelupusan sampah sebelum perkara lebih serius
lagi berlaku.
Perkara ketujuh. (Interrution)
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat your time is up now.
Y.B. Tuan Haji Razali bin Haji Gapor: Mohon satu minit, Tuan Speaker.
Tuan Speaker: Your time is up. Your time is up. Yang Berhormat bagi Pelagus.
Y.B. Encik George anak Lagong: Speaker, if it pleases, Tuan Speaker, I rise in this
august House to debate on the Motion of Thanks to the Tuan Yang Terutama Yang di-
Pertua Negeri on His Excellency.s address at the current sitting of the State Legislative

Assembly.

58


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

I express my deepest gratitude and humble thanks to the Yang di-Pertua Negeri
for delivering an inspiring address, thus equipping us for the challenging task ahead. His
Excellency has, in his wisdom brought to the attention of this august House several
issues which merit urgent attention and action. I am pleased, in particular, that the Yang
di-Pertua Negeri has spoken at some length on the subject of rural development.

His Excellency has rightly acknowledged the large allocation from the Federal
Government for the upliftment of the socio-economic well-being of the rural population
throughout the length and breadth of our great State of Sarawak.

Rural Development

Tuan Speaker, having been elected in Pelagus and Pelagus being classified as a
rural constituency, rural development is an issue which is of utmost importance to my
constituent and is close to my heart in any event.

In all sincerity and with the utmost respect, I must
statements and
State unequivocally that rural
development still leaves much to be desired in this great state of Sarawak. Whilst I
acknowledge the inherent geographical and logistical challenges when dealing with rural
development, I am of the respectful view that policy development
agenda does not go in tandem with actual action and progress on the ground.

Quite often I hear the plights of rural dweller in that promises of basic access
roads and supply of water or electricity were made to them by the authorities or
otherwise but some years and sometimes decades later, it still remains a promise. This
should no longer be the case.
Another concern of mine is the haphazard manner in which rural development
funds are utilised by persons or bodies responsible for such disbursements. A roadmap
or a blueprint as to how rural development is to be approach is urgently needed so that
such funds achieve its desired results, this is real development of the rural areas, with
an overall picture in mind. It is no good disbursing such funds if they are utilised only for
a limited purpose and only for a distinct or selected section of the rural population.
Tuan Speaker, while on the issue of rural development, I wish to bring to the
attention of this august House the predicament faced by many Dayak in rural areas and
that is the extent to which the Dayaks are able to utilise their Native Customary Rights
(NCR) land for a commercial purpose. At present the Dayak find this most challenging.
Land is without doubt the most valuable asset of the rural population.
However, such asset cannot be fully utilised for a commercial purpose by the
Dayak at present because most NCR land remains untitled and as such cannot be used
as collateral to the bank. On the other hand, the land can be utilised for commercial
purposes if title has been issued by the relevant authorities and there are various local
banking institutions that has attained and deemed native status and therefore can deal
in titled native land.

If the government of the day is serious about attaining a developed nation status
by the year 2020 and seek to be a high-income nation at the same time, this issue ought
to be addressed so that the rural population can fully participate in the ever growing
economy.

I realised that the issue of unlocking the restrains or introducing concrete
measures to allow for dealings with untitled land involves various legal, anthropological,
socio-economic and adat or customs issues. The Government of the day should without

59


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

doubt acknowledge this. However, any concerns on the Government.s part can be
allayed as it requires only a simple solution, that is acknowledge that what belongs to the
Dayak ought to revert to the Dayak and therefore issue native land titles to these rightful
owners.

Tuan Speaker, what I have dealt with so far is where the rural dweller still has
their land not affected by this government.s so called land development policies. I note
with much regret that time and time again, more NCR land cases are being filed in our
Civil Court. Assuming that the majority of these claimants are legitimate NCR
landowners, it puts me at great unease and disappointment that these hardworking and
sincere people from the rural areas are put to such trouble and expense to prove as

theirs what has been theirs for generations. A responsible government such as the great
state of Sarawak is presently blessed with cannot continue to allow its land development
policies to take away from the Dayak what is rightfully theirs or to put them to prove in a
Court of Law that it is theirs.
I also take this opportunity to respectfully draw to the attention of this August
House and the relevant authorities on the issue of compensation being paid out to NCR
landowners for land acquired by the Government for development and public purpose.
From the various reports, I have received from the ground throughout the state,
the quantum for such compensation is very low and not commensurate to the actual
market value where land compensation is concerned and for crop compensation, it is
based on an old valuation of crops.
I have put up a question seeking clarification and review of the quantum for land
and crop compensation at the sitting of this august House in November last year. But it
was not answered. And I have put up the same question again in the current sitting.
In the circumstances, I humbly urge that a review of such compensation be
conducted by the relevant authorities with a view that the quantum be increased to
reflect actual prevailing market prices.
Tuan Speaker, with that, perhaps the time is right for a new NCR land
development scheme to be considered and introduced to address the problem faced by
the current schemes for the benefit of the rural population. I emphasized that any new
scheme should be transparent so that the entire community can fully appreciate any
challenges being faced by the business venture. Should such new land development
scheme be successful, the upliftment of the economic status of the rural population
would no doubt follow through and rural development will be a matter of cost.
Tuan Speaker, I note regretfully that many community leaders in rural areas
upon retirement are left to fend for themselves with little income to support their families.
I personally know of a few who after retirement are living in poor conditions and struggle
to maintain a decent standard of living. I sympathise with the plight of these people.
More so, when more often than not, these retired community leaders have placed the
interests and welfare of the community that they served above that of their own during
the tenure of their service. These are the very people that have played important
leadership roles at the grassroots level and have contributed to the effective

implementation of the government.s development programmes in the rural areas.

When in service, the community leaders form an important link in the chain of
command for the government and their advice and assistance continue to be sought
after. It will be a sad development if we forget them and their contribution and leave
them a drift to on the sideline once they have retired. In this regard, I sincerely hope that

60


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

the government will take heed of the plight of these former community leaders and set
up a beneficial retirement plan for them in the nearest future.

Adat Istiadat

Tuan Speaker, I also would like to touch on the subject of Adat Istiadat, a matter
of concern for all Dayak. Given that the majority of the Dayak today are practising
Christians, with the percentage expected to increase in the coming years, there is
reason for us to review some of the customs and practises which may conflict with
Christian teachings or values. I know this will involve a lot of discussion amongst various
Dayak groups and will take some time to materialise. But suffice to say, we must be
responsive to the changing times, especially the requirements of our Christian faith, and

we must start somewhere in order to affect that proposed change some
into
to of the
customs and practises under the Adat Istiadat.

We need church groups, various Dayak NGOs, professional, community leaders
and politicians to come together and hold dialogue through seminars or conferences to
incorporated chart new roadmap where Christian values will be the relevant
provisions of Adat Istiadat.

Unemployed Graduates

Tuan Speaker, the number of unemployed graduates in the State can be quite
alarming, if the problem is not effectively addressed and mitigated. In this regard, I
would like to commend the efforts of the Assistant Minister in the Chief Minister.s Office
in charge of Technical Training, the Honourable Minister, Yang Berhormat Datu Len
Salleh, from Belawai and his team for having drawn up a comprehensive plan which will
create opportunities for Bumiputera graduates and skilled workers to be trained for
gainful employment or to operate their own business. The Assistant Minister has shown
understanding of the big picture relating to technical training and manpower needs and
has taken the appropriate steps which will go a long way to resolving the problem of
unemployment as well as demands of the industries.
Tuan Speaker, I must accept the fact it is hard and tough and lonely to be alone,
as an Independent Assemblyman.
I take this opportunity to clear the air regarding my political belonging and status
as an Assemblyman. I wish to state here that I am a member of the Sarawak Workers
Party (SWP) and with that, I am a SWP Assemblyman for Pelagus. I pray with hope that
I will be alone no more in this august House in the near future.
Before I stand down, I wish all Dayak Assemblymen, Members of Parliament,
civil servants and all Dayaks throughout the great State of Sarawak, “Selamat Hari
Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai”.
On that note, Tuan Speaker, I humbly support the Motion of Thanks to the Yang
di-Pertua Negeri on his address at the opening of the current sitting of the State
Legislative Assembly. Thank you.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Batu Danau.

Y.B. Encik Paulus Palu anak Gumbang: Terima kasih, Tuan Speaker, kerana
memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bagi
menyokong usul penghargaan dan terima kasih ke atas ucapan Tuan Yang Terutama
Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang telah disampaikan sempena Upacara Pembukaan
61


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Mesyuarat Pertama bagi Penggal Kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak yang
Ketujuh Belas pada 14 Mei yang lalu.

Tuan Speaker, first of all, allow me to join Honourable colleagues to thank His
Excellency for His fatherly advice and enlightening comments on issues which touched
on the various aspects affecting the daily life of our people. His Excellency too once
again echoed the need for continued efforts in strengthening the bond of friendship,
unity and understanding among the multi-racial and multi-religious society in the state.

His Excellency also touched on pertinent matters such as human capital
development, technical education for our youths as well as the role of the private sector
in the development of infrastructures in the rural areas. We are indeed very fortunate to

have a leader who is very concerned on the development and progress of the state.
of

Tuan Speaker, I would also like to take this opportunity to congratulate our
beloved Chief Minister for his wisdom and foresight in bringing Sarawak to another level
of economic growth and development through
investors
the implementation SCORE in
particular paving the way towards a high income economy.

Looking at the overwhelming response from investing in SCORE
particularly in the three growth nodes, the Samalaju Industrial Park, Mukah and Tanjung
Manis, it is not an impossible target.

Even today, we are given to understand that the government.s effort through
SCORE had begun to bear fruit. This is shown by the number of approved projects
totalling seventeen in number with approved investments totalling RM24.64 billion. Of
these numbers, four have already begun construction.
To reciprocate the State.s government effort, I sincerely hope that the Federal
Government would not only continue to remain committed but also supportive in our
quest for economic advancement particularly through SCORE. This is important
because the success of SCORE not only will benefit the people and State of Sarawak
but would also contribute to the income of the nation.
I am given to understand that these current approved seventeen projects once
fully implemented would create a total of 14,471 jobs of various categories. As we all
know, we are still severely lacking of people who are with technical qualification.
Therefore, there is a great need to equip our people to enable them to benefit and
participate in the opportunities made available by these industries.
I therefore, hope that TEGAS will play its role expeditiously to prepare our people
especially the young who are not able to continue their studies to institutions of higher
learnings.
Tuan Speaker, penubuhan PTPTN kira-kira 15 tahun yang lalu telah disambut
baik oleh semua pihak pada ketika itu. Matlamat kewujudannya sungguh murni iaitu
untuk memberi bantuan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang berkemampuan
untuk meneruskan impian menjejak kaki ke menara gading dan seterusnya berjaya
dalam kerja masing-masing. Sejak penubuhannya, PTPTN telah dapat membantu 1.96
juta pelajar meneruskan pengajian mereka di IPTA dan IPTS sama ada di dalam
mahupun luar negara dengan jumlah keseluruhan pinjaman sebanyak RM43.85 billion.

PTPTN since its inception had never been an issue until recently when some
borrowers failed to repay their loan. And as always, the opposition, who is always trying
to discredit every good move taken by the government, piggy-bag on the issue by

62


kadar faedah yang lebih rendah dan tempoh pembayaran balik yang lebih lama supaya
ia tidak menjadi beban kepada mereka yang telah mendapat kemudahan ini.
Tuan speaker, allow me now to touch on matters affecting the people in my
constituency. Yang pertama, ialah mengenai Bekalan Letrik Luar Bandar.
Saya berterima kasih kepada kerajaan Barisan Nasional kerana telah memberi
kelulusan bagi perlaksanaan projek Bekalan Letrik Luar Bandar di kawasan Batu Danau
di bawah NKRA. Sebahagian daripada projek ini telah siap dilaksanakan, manakala
masih banyak lagi yang masih dalam proses perlaksanaan. Saya berharap
perlaksanaan kerja-kerja bagi projek-projek yang telah lulus ini dapat dipercepatkan
perlaksanaannya demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Tuan Speaker, I would like to thank also the Barisan Nasional government for
having kindly approved a sum of RM17 million under the NKRA for the construction of
the Jalan Kampung Bawang Ubor/Ulu Tubai Road (passing through Kampung Ukong,
Rumah Bugah, Rumah Liban, Rumah Agan Siran) which is currently being implemented.
Saya sekali lagi mohon supaya jalan ini terus di sambung ke Nanga Medamit, Rumah
Mual, Ensungei (Rumah Ranggau) dan seterusnya ke Rumah Bala, Entakong dan
Rumah Jampong, Melaban di bawah Rancangan Malaysia yang sedia ada. Pembinaan
jalan ini bukan sahaja dapat menggalakkan lebih banyak lagi kawasan tanah terbiar
dimajukan tetapi yang penting ialah masyarakat setempat akan dapat membawa keluar
kadar faedah yang lebih rendah dan tempoh pembayaran balik yang lebih lama supaya
ia tidak menjadi beban kepada mereka yang telah mendapat kemudahan ini.
Tuan speaker, allow me now to touch on matters affecting the people in my
constituency. Yang pertama, ialah mengenai Bekalan Letrik Luar Bandar.
Saya berterima kasih kepada kerajaan Barisan Nasional kerana telah memberi
kelulusan bagi perlaksanaan projek Bekalan Letrik Luar Bandar di kawasan Batu Danau
di bawah NKRA. Sebahagian daripada projek ini telah siap dilaksanakan, manakala
masih banyak lagi yang masih dalam proses perlaksanaan. Saya berharap
perlaksanaan kerja-kerja bagi projek-projek yang telah lulus ini dapat dipercepatkan
perlaksanaannya demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Tuan Speaker, I would like to thank also the Barisan Nasional government for
having kindly approved a sum of RM17 million under the NKRA for the construction of
the Jalan Kampung Bawang Ubor/Ulu Tubai Road (passing through Kampung Ukong,
Rumah Bugah, Rumah Liban, Rumah Agan Siran) which is currently being implemented.
Saya sekali lagi mohon supaya jalan ini terus di sambung ke Nanga Medamit, Rumah
Mual, Ensungei (Rumah Ranggau) dan seterusnya ke Rumah Bala, Entakong dan
Rumah Jampong, Melaban di bawah Rancangan Malaysia yang sedia ada. Pembinaan
jalan ini bukan sahaja dapat menggalakkan lebih banyak lagi kawasan tanah terbiar
dimajukan tetapi yang penting ialah masyarakat setempat akan dapat membawa keluar
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

insinuating that the government was unjust and oppressive to the people and suggested
that the loan scheme be scraped.

Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang prihatin. Bagi pelajar yang
mendapat keputusan yang cemerlang, kerajaan telah menyediakan pelbagai biasiswa.
Pada masa yang sama kerajaan juga tidak menafikan hak yang lain untuk mendapatkan
peluang pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Sehubungan itu, skim pinjaman
PTPTN diwujudkan untuk memberi peluang kepada setiap anak bangsa yang
mempunyai hasrat untuk memperbaiki diri dengan mendapatkan pendidikan yang lebih
baik.

Tanpa skim pinjaman yang disediakan ini, besar kemungkinan sebahagian besar

daripada pelajar-pelajar ini tidak akan dapat meneruskan pengajian masing-masing.
Skim pinjaman PTPTN adalah sesuatu yang tidak diwajib kepada pelajar. Pelajar
mempunyai pilihan sama ada memohon skim pinjaman tersebut ataupun sebaliknya.
Oleh yang demikian, isu memansuhkan PTPTN sepatutnya tidak timbul sama sekali.
Janganlah disebabkan nyamuk seekor kelambu kita bakar.

Walau bagaimanapun, untuk meringankan
adalah
langkah yang
beban kepada pelajar-pelajar yang
telah memilih untuk mendapatkan pinjaman daripada PTPTN, dicadangkan
supaya Kerajaan mempertimbangkan beberapa boleh membantu
golongan ini. Antara lain, kerajaan boleh memberi pertimbangan untuk mengenakan

hasil pertanian yang sedia ada untuk pasaran.

Saya juga mohon Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan
dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk memberi pertimbangan ke atas
pembinaan atau naik taraf jalan-jalan seperti berikut:

Menaiktaraf Jalan Kampung dari Tedungan ke SRK Kuala Awang/Kampung
Kuala Awang Menurap Jalan sepanjang 600 meter dari Rumah Baba Ajit, Kampung
Penganan, Jalan Kubong ke persimpangan jalan ke SK Penganan. Menurap atau
menaiktaraf Jalan Kampung Bambangan/Kampung Braong sepanjang 2.5 kilometer.
Membaikpulih atau naiktaraf Jalan Perhubungan Desa ke Rumah Gra, Tinting Rian,
Lubai sepanjang 5 kilometer. Menyiapkan Jalan ke Rumah John, Kelati/Rumah Embol,

63


dan kampung-kampung yang letaknya jauh dari pekan Limbang.
Tuan Speaker, saya pernah membawa perkara yang berkaitan dengan SK
Tanjung untuk perhatian Dewan yang mulia ini sebelum ini. Sehingga kini statusnya
adalah masih sama. Yang pasti ialah keadaan tebingan sungai yang sentiasa terhakis
dan semakin dekat dengan bangunan sekolah yang sedia ada. Oleh yang demikian,
saya merayu sekali lagi supaya pihak yang berkaitan dapat membina dan memindahkan
sekolah tersebut ke satu kawasan yang baru.
Tuan Speaker, kawasan Limbang amnya dan Batu Danau khasnya mempunyai
potensi untuk dimajukan sebagai destinasi pelancongan khususnya Gunung Buda.
Gunung Buda merupakan sambungan kepada Gunung Mulu, malah ianya dihubung
dengan Gunung Mulu melalui laluan yand dinamakan The Headhunter’s Trail. Oleh itu,
saya mohon kepada Kerajaan Negeri memperkenalkan Gunung Buda sebagai daya
tarikan baru untuk pelancong dalam dan luar negeri.
Walaubagaimanapun, pihak kerajaan negeri khususnya Jabatan Muzium perlu
membuat kajian menyeluruh dan mendalam ke atas khazanah-khazanah yang terdapat
di kawasan ini. Difahamkan saintis luar Negara telah datang ke Gua Buda dan
menjalankan penyelidikan mereka terhadap sistem gua di kawasan ini. Oleh yang
demikian, kita tidak mahu khazanah ini diketahui awal oleh orang luar yang mungkin
mempunyai motif yang tersendiri.
dan kampung-kampung yang letaknya jauh dari pekan Limbang.
Tuan Speaker, saya pernah membawa perkara yang berkaitan dengan SK
Tanjung untuk perhatian Dewan yang mulia ini sebelum ini. Sehingga kini statusnya
adalah masih sama. Yang pasti ialah keadaan tebingan sungai yang sentiasa terhakis
dan semakin dekat dengan bangunan sekolah yang sedia ada. Oleh yang demikian,
saya merayu sekali lagi supaya pihak yang berkaitan dapat membina dan memindahkan
sekolah tersebut ke satu kawasan yang baru.
Tuan Speaker, kawasan Limbang amnya dan Batu Danau khasnya mempunyai
potensi untuk dimajukan sebagai destinasi pelancongan khususnya Gunung Buda.
Gunung Buda merupakan sambungan kepada Gunung Mulu, malah ianya dihubung
dengan Gunung Mulu melalui laluan yand dinamakan The Headhunter’s Trail. Oleh itu,
saya mohon kepada Kerajaan Negeri memperkenalkan Gunung Buda sebagai daya
tarikan baru untuk pelancong dalam dan luar negeri.
Walaubagaimanapun, pihak kerajaan negeri khususnya Jabatan Muzium perlu
membuat kajian menyeluruh dan mendalam ke atas khazanah-khazanah yang terdapat
di kawasan ini. Difahamkan saintis luar Negara telah datang ke Gua Buda dan
menjalankan penyelidikan mereka terhadap sistem gua di kawasan ini. Oleh yang
demikian, kita tidak mahu khazanah ini diketahui awal oleh orang luar yang mungkin
mempunyai motif yang tersendiri.
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Lubok Pasu dari jalan Medamit sepanjang 5 kikometer dan membina atau menaiktaraf
Jalan Perhubungan Desa dari SK Penganan ke Merutup Ulu Pandaruan untuk
kemudahan Kampung Kepayang, Kampung Merasam dan Kampung Merutup Gudang

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon pertimbangan
supaya Bekalan Air Luar Bandar (BALB) juga dapat dipertimbangkan untuk Pekan
Nanga Medamit termasuk SMK Medamit dan kawasan-kawasan sekitarnya. Pada masa
ini, penduduk-penduduk di kawasan Pekan Medamit dan SMK Medamit terutamanya
sering mengalami ketiadaan air kerana bergantung kepada Bekalan Graviti dan rain
harvesting yang tidak mampu menampung keperluan yang sebenarnya.

Selain daripada itu, saya juga mohon pertimbangan supaya peruntukan diadakan

untuk penambahbaikan Bekalan Air Graviti (Gravity Feed) ataupun Bekalan
Kura, Rumah
Air
alternative bagi kawasan seperti berikut: Rumah Nonong, Kelati, Rumah Embul, Lubuk
Pasu, Rumah Aling, Pulau Brunei dan Rumah Juing, Rantau Sing,
Karangan Ma

Tuan Speaker, saya juga memohon supaya sebuah Balai Bomba Kecil dibina di
sebuah Daerah
adalah disarankan supaya lebih
Pekan Medamit selaras dengan statusnya sebagai Kecil. Selain
daripada itu, jaraknya dari Bandar Limbang di mana terletaknya Balai Bomba yang sedia
ada adalah terlalu jauh. Pada masa yang sama,
banyak lagi pasukan bomba sukarela ditubuhkan terutamanya di rumah-rumah panjang

Tuan Speaker, before I conclude, I wish to take this opportunity to wish all
mothers “Happy Mother’s Day”, to all teachers “Happy Teachers Day”, and to all Dayak
friends both in and outside this august House “Selamat Gawai Dayak. Ngajih ka lantang
Senang, Gayu Guru Gerai Nyamai”. To your goodself, Tuan Speaker, thank you for
your patience and kind indulgence. In conclusion, I wish once again to express my
support to the Motion of Thanks and Appreciation to his Excellency.s Address delivered
last Monday. Thank you.

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat bagi Saribas

64


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Y.B. Encik Mohamad Razi bin Sitam: Terima kasih kerana memberi ruang kepada
saya mengambil bahagian dalam perbahasan Usul Penghargaan atas ucapan Tuan
Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri telah merangkumi semua aspek pembangunan
mencerminkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri amat prihatin
terhadap pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan serta keperluan pendidikan
untuk rakyat di negeri yang tercinta ini. Ucapan Tuan yang Terutama Yang di-Pertua
Negeri adalah halatuju bagi negeri ini untuk melangkah ke era baru pencapaian
pembangunan melalui pengurusan kewangan yang cemerlang.
The second wave of the politics development yang dipelopori oleh Yang Amat
Berhormat Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri yang kita kasihi menjadi

usaha berterusan kesinambungan proses pembangunan di negeri ini. Dengan idea yang
cemerlang Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bersama barisan mantap pemimpin
Barisan Nasional, pelaksanaan Pelan Pembangunan Koridor atau Sarawak Corridor of
Renewable Energy (SCORE) membuktikan usaha berterusan Kerajaan unuk memacu
petumbuhan ekonomi Negeri Sarawak demi rakyat negeri ini. Walaupun masih baru
SCORE telah menunjukkan kemajuan amat membanggakan kerana berjaya membawa
masuk pelaburan dari luar dan dalam negeri. Kita punai asas yang kukuh dengan
sumber yang ada untuk mencipta sumber kekayaan baru untuk rakyat Sarawak untuk
kita menuju ke arah Negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030.
Usaha ini membuktikan pelan pembangunan Kerajaan untuk mewujudkan lebih banyak
peluang pekerjaan untuk rakyat pada masa akan datang.
Tuan Speaker, pembangunan modal insan telah diberi penekanan serius dalam
setiap Rancangan Malaysia setiap tahun. Peruntukan yang cukup besar untuk
pembangunan modal insan dalam bentuk pendidikan atau latihan dengan memberi
penekanan kepada pendidikan bidang teknikal dan vokasional di Negeri ini. Oleh itu
syabas dan tahniah kepada Kerajaan kerana akan membina tiga buah Kolej Komuniti di
Negeri ini di samping menaiktaraf institusi-institusi kemahiran yang sedia ada. Ini amat
penting bagi membolehkan generasi muda kita dapat menguasai bidang teknologi era
baru dalam bidang kemahiran teknikal untuk memenuhi keperluan pembangunan
negara. Ini adalah dimensi baru dalam dunia pendidikan dan peluang kerjaya.
Pembangunan ekonomi negeri akan menyediakan lebih banyak peluang-peluang
kerjaya di dalam bidang teknikal dan vokasional di mana tenaga mahir dalam bidang
teknikal ini nanti akan menguasai usaha pembangunan ekonomi.
Oleh itu, saya mencadangkan agar lebih banyak institusi latihan kemahiran
awam dan swasta disediakan di kawasan-kawasan luar Bandar terutamanya untuk
memberi kemudahan pendidikan kemahiran dan menggalakkan penyertaan kalangan
belia atau remaja luar bandar untuk melanjutkan pendidikan mereka dalam bidang
teknikal ini. Saya yakin belia yang menguasai kemahiran ini nanti akan menjadi modal
insan yang diperluakan melalui pembangunan SCORE. Malah mereka ini akan tersedia
dengan prospek kerjaya yang baik dan berpendapatan tinggi. Untuk itu, penubuhan
Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak (TEGAS) berada di landasan yang betul
untuk menyediakan belia di Negeri menguasai bidang kemahiran teknikal. Usaha yang
lebih mantap perlu diperhebatkan untuk menyampaikan maklumat dan peluang ekoran
penubuhan TEGAS ini dan peranan yang dimainkan oleh TEGAS kepada rakyat.

Tuan Speaker, kemudahan PTPTN iaitu Perbadangan Tabung Pengajian Tinggi
Nasional yang telah ditubuhkan oleh kerajaan sejak tahun 1997 adalah bertujuan untuk
membayar yuran pengajian, membiayai kos sara hidup, buku, peralatan tulis, dan
sebagainya.

Kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM50.1 billion untuk sektor pendidikan
Negara. Daripada jumlah itu, sebanyak RM37.2 billion diperuntukan kepada

65


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Kementerian Pengajian Tinggi dan RM12.9 billion untuk Kementerian Pelajaran.
Sehingga Disember 2011, PTPTN telah memberikan pinjaman kepada 1.926 juta
peminjam (pelajar) dengan melibatkan peruntukan sebanyak RM42.9 billion.

Sebelum adanya PTPTN, pada tahun 1990an jumlah pelajar yang berpeluang
melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi hanya sekitar 27,000 orang. Ketika itu kos
pembiayaan ke IPT dibiayai ibu bapa dan keluarga sehingga terpaksa menjual tanah,
menjual rumah atau meminjam dari bank. Kini, ibu bapa tidak lagi dibebankan dengan
soal itu kerana telah diambil alih oleh pelajar itu sendiri. Kerajaan sebenarnya mendidik
anak-anak muda ini untuk berdikari dengan menyediakan peluang pinjaman PTPTN
yang ada di Negara ini.

Menerusi penubuhan PTPTN pada tahun 1997 telah membolehkan lebih kurang

227,000 pelajar memasuki IPT setiap tahun. Malaysia mempunyai 21 IPTA dan 49 IPTS
di seluruh Negara.

Kalau kita lihat kos keseluruhan pengajian di IPT terutamanya di IPTA bagi
seorang pelajar adalah berjumlah RM24,390 manakala
hanya membayar
IPTS berjumlah RM68,520.
Contohnya bagi pengajian perubatan di IPTA, kos sebenarnya ialah RM166,000 tetapi
pelajar hanya membayar yuran sebanyak RM9,000 sahaja manakala subsidi kerajaan
sebanyak RM94.6%. Kita bandingkan dengan pengajian kejuruteraan di IPTA, kos
sebenarnya berjumlah RM61,200 tetapi pelajar yuran sebanyak
RM5,600 manakala subsidi kerajaan sebanyak 90%. Bagi pengajian farmasi di IPTA,

kos sebenarnya berjumlah sebanyak RM51,000 tetapi pelajar hanya membayar yuran
sebanyak RM6,800 manakala subsidi kerajaan sebanyak 90%. Secara keseluruhannya,
kerajaan membayar subsidi lebih 90% manakala pelajar hanya bayar 10% sahaja.
Manakala cukai perkhidmatan yang dikenakan PTPTN sekarang adalah
sebanyak 1% berbanding sebelumnya sebanyak 4% dan kita dimaklumkan bahawa
baru-baru ini pemimpin-pemimpin Barisan Nasional telah berbincang untuk
menambahbaik konsep pinjaman PTPTN ini.
Jadi isu penghapusan pinjaman PTPTN dan pendidikan percuma di intitusi
pengajian tinggi awam terus menjadi retorik agenda parti politik tertentu sedangkan
secara rasionalnya semua sedia maklum, penghapusan menyebabkan kerajaan
terpaksa menanggung beban kewangan berjumlah RM43 billion.
Sekalipun mereka ini ada hujah tertentu bagi menarik sokongan golongan muda
tetapi bagi mahasiswa yang meminjam melalui PTPTN, apa yang mereka perlu lakukan
hanya satu iaitu belajar bersungguh-sungguh hingga memperoleh ijazah sarjana muda
kelas pertama. Jika ini dapat dilakukan, pinjaman pelajar itu akan dikecualikan daripada
bayaran balik atau dalam kata mudahnya diberikan secara percuma.
Mengikut statistik, sejak PTPTN ditubuhkan pada 1997 hingga 31 Disember
tahun lalu, seramai 11,164 pelajar IPTA dan IPTS yang mendapat ijazah sarjana muda
kelas pertama dan mereka dikecualikan daripada bayaran balik. Ini merupakan satu
langkah yang baik untuk menggalakkan pelajar-pelajar ini untuk cemerlang dalam
pelajaran.

PTPTN diluluskan penubuhannya oleh Jemaah Menteri pada 18 September
1996 melalui Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997. Asas
penubuhan, memastikan sekurang-kurangnya 50 peratus pelajar berumur 17 –
23 tahun
memasuki pendidikan tertiari menjelang 2020. Selain itu, ia menyediakan sumber
manusia yang mencukupi untuk menampung pertumbuhan ekonomi menjelang
Malaysia sebagai Negara maju pada 2020. Sejak itu hingga kini, PTPTN sudah
mengeluarkan RM42.0 billion pembiayaan ke atas 1.9 juta mahasiswa sama ada di IPTA
ataupun IPTS. Malah, pembiayaan PTPTN ini untuk yuran pembelajaran di Negara ini

66


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

sebenarnya berada pada tahap rendah kerana 90% daripada kos pendidikan sudah
dibiayai Kerajaan.

Tuan Speaker, saya amat menyokong penuh rancangan Kerajaan ke arah
pembangunan luar Bandar negeri Sarawak ini. Peningkatan hidup masyarakat di luar
Bandar dapat dilaksanakan selaras dengan hasrat Kerajaan ke arah keseimbangan
sosial. Dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh, Negeri Sarawak telah menerima
peruntukan yang besar daripada Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan pelbagai
program pembangunan infrastruktur dan sosio-ekonomi untuk penduduk luar Bandar
negeri ini. The development of rural areas will definitely reduce development gap
between rural and urban areas. By implementing such program of development of new

service centres, the infrastructures and facilities in rural areas will be improved to cater
for the coming development. Our land has great potential for agriculture activities such
as for oil palm, livestock valleys, fruit and aquaculture. This will generate income and
employment for the people of rural area. So that, by implementing more development of
customary land of smallholders among kampung folks could at least help to generate
good economy to them.
Tuan Speaker, untuk memantapkan pengurusan peringkat akar umbi peranan
ketua kaum adalah penting. Untuk itu peranan ketua kaum untuk menggerakkan
kemajuan dan keselamatan kampung. Saya menyarankan penstrukturan peranan ketua
kaum diberi perhatian dengan meningkatkan peranan mereka dan menambah kuota
ketua kaum di kawasan perkampungan yang mengalami pertambahan penduduk dan
pintu rumah. Ini adalah keranan kebanyakan kampung-kampung di kawasan saya,
Dewan Undangan Negeri (DUN) Saribas yang terdiri daripada lebih 300 pintu rumah
dalam satu kampung tetapi masih ditadbir oleh hanya seorang ketua kaum iaitu seperti
Kampung Supa dengan jumlah rumah 310 buah, Kampung Tuie dengan jumlah rumah
313 buah, Kampung Serabang 170 buah rumah dan Kampung Mangut 108 buah rumah.
Semua kampung ini hanya dipimpin oleh seorang ketua kaum. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan keberkesanan peranan ketua kaum di samping meringankan beban tugas
mereka.
Tuan Speaker, saya ingin menyentuh secara ringkasnya keperluan dalam
kawasan saya yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan bagi keperluan penduduk:
(1) Perlunya membina lebih banyak jalan pertanian serta menaik taraf jalan
bund DID di Kampung Babu/Bungey/Lalang Debak iaitu jalan pertanian
menuju ke kawasan tanah Bakong Debak dimana jumlah rumah di sini
adalah 500 buah lebih, Jalan Pertanian Sungai Sapuloh Kampung
Serembang, Jalan Pertanian Sungai Bakir Kampung Bungin;
(2) Perlunya membina jalan perhubungan desa di Kampung Serabang,
Kampung Tanjung Assam, Kampung Buda, Rumah Buda, Rumah Lubok
dan Rumah Trusan yang masih lagi belum ada jalan;

(3)
Bekalan elektrik luar bandar dan bekalan air bersih hendaklah
dipertingkatkan pelaksanaannya ke kampung-kampung dan rumahrumah
panjang di kawasan Kampung Supa, Kampung Medang, Kampung
Tuie, Kampung Serabang, Kampung Medang, Rumah Buda dan Rumah
Lubok;
(4)
Untuk mempercepatkan kelulusan permohonan kampung extension di
Kampung Debak Laut Debak yang telah diuruskan permohonannya dan
saya juga di sini mencadangkan agar kerajaan membina projek Rumah
Mesra Rakyat di kampung extension ini;
67


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

(5)
Mempercepatkan pelaksanaan projek New Service Centres di kawasan
Kampung Sebemban/Tanjung Assam, dan juga kawasan Kampung
Mangut/Kampung Supa/Kampung Tuie, sebab ini nanti akan menjadi
perintis kepada perubahan pembangunan ekonomi penduduk sekitarnya;
(6)
Cadangan membina lebih banyak gerai bumiputera di Pekan Kecil Debak
memandangkan keperluan peniaga-peniaga kecilan ini yang menghadapi
masalah tempat dan ruang niaga;
(7)
Cadangan membina menara telekomunikasi di Kampung Tuie/Serabang,
Kampung Bungin dan Kampung Supa/Kampung Medang;
(8)
Saya juga mencadangkan membina lebih banyak infrastruktur
bagi
sukan
untuk kegunaan penduduk terutama kepada belia di kawasan saya DUN
Saribas; dan
(9)
Menaiktaraf concrete wharfs di Tebingan Debak kegunaan
penduduk disini.
Jadi Tuan Speaker, sebelum saya mengakhiri ucapan perbahasan, saya ingin
mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada para Ibu, Selamat Hari Ibu,
kepada para Guru, Selamat Hari Guru dan Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai

Nyamai kepada Ahli Yang Berhormat keturunan Dayak dan seluruh masyarakat Dayak
di Sarawak ini.
Untuk itu saya, dengan demikian saya menyokong penuh usul penghargaan atas
ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada Persidangan Dewan
kali ini. Sekian, terima kasih.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat for Batu Kawah.
Y.B. Puan Christina Chiew Wang See: Tuan Speaker, thank you for giving me the
opportunity to take part in the debate on the speech of Tuan Yang Terutama Yang di-
Pertua Negeri and at the same time there are some issues I wish to raise in this august
House.
Tuan Speaker, there are some places in Batu Kawah such as Rantau Panjang,
Jalan Batu Kawah-Matang as well as several areas in 7th and 8th Miles that does not
have insulated electricity posts. As a result, sudden electricity blackouts always happen.
During the events of strong wind and rain, the wires have the tendency to touch each
other and because they are not insulated, power outrages happen. Sometimes,
blackouts happened severely resulting to the electrical wires to be disconnected or
broken. The electrical wires have been in this condition for more than 20 years ever
since they started to settle down there.
During one of the cases, the wire was disconnected and fell down on one of the
resident.s house gate. SESCO took not less than six hours to come and fixed the
problem. During that time period, the family members were scared to go out from the
house as they were worried about their safety. Ironically, SESCO joined back the broken
wires by just physically attaching them together again. That particular electrical wire had
been joined back for five times in which it means that the same wire had been broken for
five times. It is ridiculous to entertain this matter by just doing the short term
contentment action and even though the root cause has been identified, nothing was
done to solve it permanently.

68


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Do not forget that there is a probability that the broken wire can cause death to
the people surrounding the area due to electrical shock. The non-insulated electricity
poles also have been identified to be the main factor of electricity blackouts in Rantau
Panjang, Batu Kawah. I was informed recently that Rantau Panjang electricity poles
have been in that condition for a very long time and blackouts happen almost every
week with only short contentment action being taken. I am saddened by the fact that no
permanent or long term corrective actions were taken.

During the eve of Chinese New Year this year, power outrage happened and
SESCo only took the action after being called several times. It was more than half a day
and as a result, a lot of people complained that their meat and vegetables were already
producing foul smell because they were not refrigerated. Responses to complaints are

very slow, however, in terms of overcharging customers, SESCo is very fast. SESCo
should be responsible for their losses considering that they have given bad services to
the customers.
Why is SESCo reluctant to upgrade the mentioned electricity poles? They are
waiting for fatal accident to happen; only then permanent actions would be taken, aren.t
they?
Kuching Water Board Issue
Tuan Speaker, the absence of proper water supply at some of the areas at 10th
miles and Batu Kawah such as Sin San Tu, Sungai Tapang, Kim Chu Shin, Sungai
Moyan and Rantau Panjang has become a big problem for the residents to perform their
daily routine. It is very disappointing to know that even though now we are living in a
developed country, some places do not even have proper and clean water supply. On
the contrary, there are pipes at the roadside which are yet to be connected by Kuching
Water Board to the residential areas. The water pipes have been there for almost one
year, ever since Sarawak State Election last year.
The feedback received from the residents indicates that the pipes were taken
there just before the State Election to show that the State Government wants to connect
the pipes. However, after one year has passed, Kuching Water Board (KWB) not only
ignores the pipes but also leaves the residents in despair and anger. This scenario not
only shows that the ruling Government uses the pipes as election gimmicks but also
cheats the people. This action also shows Barisan Nasional Government.s insincerity
and they would do anything in order to garner more votes for election purposes.
In some of the areas such as along Jalan Kim Shar, I was informed that Kuching
Water Board (KWB) only connected the pipes until some extent and does not cover all
of the residents. houses. The complainant, Madam Heng whose house number is 35
really hopes that Kuching Water Board could connect the pipe to her house as soon as
possible.
Laptop 1Malaysia

Laptop 1Malaysia telah diedarkan kepada para pelajar yang layak selaras
dengan janji kerajaan untuk merapatkan jurang teknologi dalam kalangan masyarakat.
Namun yang menjadi persoalan ialah apakah yang berlaku kepada lebihan laptop yang
diperuntukkan untuk sesuatu kawasan? Saya telah dimaklumkan bahawa terdapat kes
di mana laptop yang berlebihan telah diedarkan dalam kalangan ahli-ahli SUPP tanpa
memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk menerimanya.

Saya begitu terkejut setelah mendapati bahawa sesetengah keluarga menerima
tiga sehingga empat buah laptop kerana keluarga tersebut merupakan ahli-ahli dalam

69


telah rosak boleh dibaikpulih dalam tempoh masa yang jauh lebih singkat dan pengadu
tidak perlu menunggu selama setahun untuk mendapatkannya semula.
Ketua Kaum Di Kampung Sinar Budi Baru
Ketua Kaum yang merupakan tunggak kepada orang ramai dalam kalangan
masyarakat setempat di sesuatu kawasan penting untuk memudahkan urusan yang
berkaitan. Malangnya, Kampung Sinar Budi Baru sudah tidak mempunyai sebarang
Ketua Kaum selepas bekas Ketua Kaum kampung itu meninggal dunia sejak tiga tahun
yang lepas. Pada pendapat para penduduk amnya termasuklah saya sendiri, pelantikan
Ketua Kaum atau Masyarakat harus dipercepatkan untuk mengelakkan timbulnya
pelbagai masalah dalam kalangan penduduk tempatan.
Sepanjang tempoh masa ini, para penduduk berdepan dengan masalah
sekiranya mereka memerlukan pengesahan daripada Ketua-ketua Kaum untuk surat
serta sijil milik mereka. Masalah lain termasuk semasa menghantar sebarang
permohonan atau masalah untuk melangsungkan upacara rasmi seperti perkahwinan
ataupun penceraian. Selama tiga tahun ini jugalah mereka berusaha untuk
menyuarakan masalah ini kepada Pejabat Pegawai Daerah melalui pelbagai cara,
namun ia seperti melepaskan batuk ke tangga. Saya berasa kesal kerana kerajaan
negeri bukan sahaja gagal untuk menyelesaikan masalah ini dalam masa yang singkat,
tetapi juga melengahkan pelantikan Ketua Kaum yang baru.
telah rosak boleh dibaikpulih dalam tempoh masa yang jauh lebih singkat dan pengadu
tidak perlu menunggu selama setahun untuk mendapatkannya semula.
Ketua Kaum Di Kampung Sinar Budi Baru
Ketua Kaum yang merupakan tunggak kepada orang ramai dalam kalangan
masyarakat setempat di sesuatu kawasan penting untuk memudahkan urusan yang
berkaitan. Malangnya, Kampung Sinar Budi Baru sudah tidak mempunyai sebarang
Ketua Kaum selepas bekas Ketua Kaum kampung itu meninggal dunia sejak tiga tahun
yang lepas. Pada pendapat para penduduk amnya termasuklah saya sendiri, pelantikan
Ketua Kaum atau Masyarakat harus dipercepatkan untuk mengelakkan timbulnya
pelbagai masalah dalam kalangan penduduk tempatan.
Sepanjang tempoh masa ini, para penduduk berdepan dengan masalah
sekiranya mereka memerlukan pengesahan daripada Ketua-ketua Kaum untuk surat
serta sijil milik mereka. Masalah lain termasuk semasa menghantar sebarang
permohonan atau masalah untuk melangsungkan upacara rasmi seperti perkahwinan
ataupun penceraian. Selama tiga tahun ini jugalah mereka berusaha untuk
menyuarakan masalah ini kepada Pejabat Pegawai Daerah melalui pelbagai cara,
namun ia seperti melepaskan batuk ke tangga. Saya berasa kesal kerana kerajaan
negeri bukan sahaja gagal untuk menyelesaikan masalah ini dalam masa yang singkat,
tetapi juga melengahkan pelantikan Ketua Kaum yang baru.
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

parti politik yang disebutkan tadi. Dengan itu, saya telah mengadakan sidang akhbar
untuk meminta penjelasan daripada pemimpin tertinggi SUPP, tetapi sampai hari ini
saya belum mendapat apa-apa jawapan lagi.

Kenapakah keadaan ini boleh berlaku sedangkan terdapat banyak isi rumah
yang betul-betul tidak berkemampuan untuk membeli sebuah laptop tetapi tidak
diberikan kepada mereka. Kenapa lebihan laptop tidak dikembalikan kepada kerajaan
pusat sebaliknya diagihkan kepada kroni-kroni Barisan Nasional? Kenapa SUPP diam
dan tidak berani bersuara untuk menyangkal tuduhan tersebut? Kenapa pembahagian
laptop boleh menjadi tidak telus kepada rakyat yang sepatutnya lebih layak?

Di samping itu, terdapat beberapa juga aduan daripada penduduk tempatan

mengatakan bahawa laptop yang diberikan telah rosak setelah beberapa
beberapa agensi
diulangi setiap
hari
digunakan. Laptop yang rosak telah dihantar untuk dibaikpulih di
kerajaan yang disediakan. Namun, setelah setahun dihantar, laptop tersebut masih
belum lagi dibaikpulih sehingga sekarang. Jawapan yang diterima oleh pengadu adalah
proses pembaikian sedang dijalankan dan jawapan sama
laptop sehingga tempoh
efisiennya
yang kali
pertanyaan diutarakan.

Susah sangatkah untuk membaiki sebuah setahun
diperlukan? Ini menunjukkan bahawa betapa tidak perkhidmatan yang
diberikan oleh agensi kerajaan kepada rakyat. Jadi, saya berharap supaya laptop yang

Berapa lama lagikah Kampung Sinar Budi Baru perlu menunggu untuk
mempunyai Ketua Kaum yang baru? Adakah kampung itu tidak mempunyai pemimpin
yang berkualiti untuk menyandang jawatan tersebut? Beberapa orang penduduk telah
berjumpa dengan saya sendiri dan menyatakan bahawa mereka telah mempunyai
beberapa orang calon yang berkaliber untuk dipilih sebagai Ketua Kaum. Mereka
bersedia untuk menghantar nama-nama yang terpilih kepada pegawai daerah supaya
Ketua Kaum yang baru boleh dipilih dengan secepat mungkin. Jadi, saya berharap
semoga kerajaan negeri akan lebih serius untuk menangani dan menyelesaikan isu ini
secepat mungkin.

Sistem Perparitan Di Batu Kawah

70


dimasukkan dalam Rancangan Malaysia yang seterusnya. Namun sehingga kini, tiada
tindakan yang diambil. Selain itu sering kali juga alasan ketiadaan kewangan yang
mencukupi untuk menampung kos sistem perparitan yang tinggi diberikan oleh Majlis
Perbandaran Padawan untuk Kawasan Batu Kawah. Dimanakah logiknya jika Kerajaan
Negeri mampu untuk membangunkan kawasan Petra Jaya yang dilengkapi dengan
sistem perparitan yang teratur, jalan raya yang baik serta lampu jalan yang mencukupi
tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan masalah parit di Kampung Haji Baki dan di
kawasan-kawasan yang tersebut. Maka saya amat berbesar hati sekiranya kerajaan
negeri dapat memberikan pertimbangan dan perhatian yang secukupnya untuk
menyelesaikan masalah banjir yang sering berlaku saban tahun.
Bantuan RM500 Kepada Mangsa Banjir
Pada awal tahun ini, kejadian banjir telah melanda beberapa kawasan di Batu
Kawa. Sehubungan dengan itu, bantuan RM500 kepada mangsa banjir amat dialu-
alukan berikutan kemusnahan perabot dan barangan elektrik yang dialami. Namun,
bantuan yang diberikan gagal dibahagikan dengan sama rata kepada golongan yang
sepatutnya menerima bantuan tersebut. Saya telah difahamkan bahawa seramai 64
buah isi rumah di Kampung Sinar Budi Baru yang menjadi mangsa banjir tidak
mendapat bantuan tersebut.
Yang peliknya, terdapat beberapa isi rumah yang tidak terkena banjir pula yang
dimasukkan dalam Rancangan Malaysia yang seterusnya. Namun sehingga kini, tiada
tindakan yang diambil. Selain itu sering kali juga alasan ketiadaan kewangan yang
mencukupi untuk menampung kos sistem perparitan yang tinggi diberikan oleh Majlis
Perbandaran Padawan untuk Kawasan Batu Kawah. Dimanakah logiknya jika Kerajaan
Negeri mampu untuk membangunkan kawasan Petra Jaya yang dilengkapi dengan
sistem perparitan yang teratur, jalan raya yang baik serta lampu jalan yang mencukupi
tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan masalah parit di Kampung Haji Baki dan di
kawasan-kawasan yang tersebut. Maka saya amat berbesar hati sekiranya kerajaan
negeri dapat memberikan pertimbangan dan perhatian yang secukupnya untuk
menyelesaikan masalah banjir yang sering berlaku saban tahun.
Bantuan RM500 Kepada Mangsa Banjir
Pada awal tahun ini, kejadian banjir telah melanda beberapa kawasan di Batu
Kawa. Sehubungan dengan itu, bantuan RM500 kepada mangsa banjir amat dialu-
alukan berikutan kemusnahan perabot dan barangan elektrik yang dialami. Namun,
bantuan yang diberikan gagal dibahagikan dengan sama rata kepada golongan yang
sepatutnya menerima bantuan tersebut. Saya telah difahamkan bahawa seramai 64
buah isi rumah di Kampung Sinar Budi Baru yang menjadi mangsa banjir tidak
mendapat bantuan tersebut.
Yang peliknya, terdapat beberapa isi rumah yang tidak terkena banjir pula yang
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Kerajaan negeri perlu sedar dan perlu mengambil tindakan yang segera untuk
menyelesaikan masalah perparitan yang tidak memuaskan kerana terbukti gagal apabila
berlaku banjir kilat berulang kali. Pembangunan yang tidak dirancang dengan teliti tanpa
mengambil kira kesan kepada alam sekitar menunjukkan kerajaan negeri mengabaikan
kepentingan rakyatnya. Sebagai contoh, pada awal tahun ini beberapa kawasan di
sekitar Batu Kawah seperti Taman Desa Wira, Kampung Sinar Budi, Taman Bumiko,
Jalan Dogan, Jalan Arang dan banyak lagi kawasan-kawasan lain telah ditenggelami
oleh air setelah hujan melanda selama beberapa jam sahaja.

Banjir tersebut telah merosakkan perabot dan peralatan elektrik sesetengah
penduduk yang terlibat. Puncanya ialah sistem perparitan yang kurang sempurna yang

tidak mampu menampung limpahan air yang naik mendadak, memasuki
Haji
penduduk
sekaligus
rumah penduduk. Selain itu, beberapa kawasan lain seperti Kampung Baki,
Kampung Sandung dan Rantau Panjang langsung tidak mempunyai sistem perparitan
yang sistematik. Keadaan ini amat menyedihkan berikutan rintihan yang
menyatakan bahawa mereka telah dipinggirkan oleh Kerajaan
perparitan
Negeri dan kawasan
mereka langsung tidak dihiraukan untuk pembangunan kerana dianggap sebagai fixed
deposit Kerajaan Barisan Nasional.

Dalam tempoh masa ini jugalah tiada tindakan yang diambil dan saban tahun
alasan yang diberikan ialah sama iaitu sistem akan dikaji dan akan

mendapat bantuan yang diberikan. Diskriminasi bukan sahaja berlaku dalam
pembahagian bantuan kewangan tetapi juga semasa pembahagian makanan di
penempatan mangsa banjir. Walaupun mereka ini telah mencatatkan nama masingmasing
dalam senarai nama yang diberikan, namun sehingga kini mereka masih tidak
mendapat bantuan yang dijanjikan.

Keadaan ini menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin tempatan yang dipilih
oleh Kerajaan Negeri bukan sahaja gagal untuk melaksanakan tugas dengan sempurna,
malah telah mengabaikan kebajikan para penduduk yang berada dalam kawasan
jagaannya. Pembahagian bantuan yang tidak telus dan adil menyebabkan para
penduduk berasa tidak puas hati terhadap Kerajaan Negeri. Saya berharap agar
Kerajaan Negeri boleh memberikan perhatian yang serius dalam perkara ini.

71


semua persoalan ini. Mereka berharap semoga bekalan dapat dibekalkan
sebelum Hari Gawai tahun ini.
Isu Jalan Sungai Moyan
Jalan Sungai Moyan di Batu Kawa yang dahulunya berada dalam keadaan yang
baik telah dirosakkan oleh lori-lori besar yang lalu-lalang mengangkut tanah di sekitar
kawasan tersebut. Lori-lori besar seberat lebih dariapda sepuluh tan tersebut
mengangkut tanah hampir setiap hari. Keadaan jalan yang berlubang serta berlopak
telah menyusahkan para pengguna yang menggunakan jalan tersebut. Jalan ini akan
bertambah teruk semasa hari hujan kerana lopak-lopak air akan terhasil dan amat
berbahaya kepada semua kenderaan terutamanya penunggang motosikal lebih-lebih
lagi apabila memandu pada waktu malam.
Pihak polis telah dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini tetap menurut
mereka kontraktor tersebut mempunyai lesen yang sah untuk beroperasi. Justeru,
mereka tidak dapat mengambil sebarang tindakan undang-undang terhadap pemandu-
pemandu lori. Maka, yang menjadi persoalan adalah siapakah yang mengeluarkan lesen
tersebut kepada pemaju? Apakah kriteria yang telah dipersetujui oleh pemaju kepada
pihak yang mengeluarkan lesen tersebut? Apakah garis panduan yang harus dipatuhi
oleh pemandu lori yang mengangkut tanah di sekitar kawasan ini sehingga mereka
diberikan lesen oleh pihak berwajib? ... (Interruption)
semua persoalan ini. Mereka berharap semoga bekalan dapat dibekalkan
sebelum Hari Gawai tahun ini.
Isu Jalan Sungai Moyan
Jalan Sungai Moyan di Batu Kawa yang dahulunya berada dalam keadaan yang
baik telah dirosakkan oleh lori-lori besar yang lalu-lalang mengangkut tanah di sekitar
kawasan tersebut. Lori-lori besar seberat lebih dariapda sepuluh tan tersebut
mengangkut tanah hampir setiap hari. Keadaan jalan yang berlubang serta berlopak
telah menyusahkan para pengguna yang menggunakan jalan tersebut. Jalan ini akan
bertambah teruk semasa hari hujan kerana lopak-lopak air akan terhasil dan amat
berbahaya kepada semua kenderaan terutamanya penunggang motosikal lebih-lebih
lagi apabila memandu pada waktu malam.
Pihak polis telah dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini tetap menurut
mereka kontraktor tersebut mempunyai lesen yang sah untuk beroperasi. Justeru,
mereka tidak dapat mengambil sebarang tindakan undang-undang terhadap pemandu-
pemandu lori. Maka, yang menjadi persoalan adalah siapakah yang mengeluarkan lesen
tersebut kepada pemaju? Apakah kriteria yang telah dipersetujui oleh pemaju kepada
pihak yang mengeluarkan lesen tersebut? Apakah garis panduan yang harus dipatuhi
oleh pemandu lori yang mengangkut tanah di sekitar kawasan ini sehingga mereka
diberikan lesen oleh pihak berwajib? ... (Interruption)
BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Projek Memasang Bekalan Elektrik Di Kampung Bumbok

Berkenaan dengan projek menaiktaraf bekalan elektrik luar bandar di Kampung
Bumbok, saya berasa kecewa kerana pada persidangan Dewan Undangan Negeri yang
lalu, saya telah dijanjikan bahawa projek itu akan disiapkan paling lewat pada
penghujung bulan Februari 2012. Namun sehingga kini, apa yang dapat saya lihat di
Kampung Bumbok hanyalah tiang-tiang elektrik yang tidak disambungkan dengan
wayar.

Adakah ini adalah satu lagi pembohongan Kerajaan Barisan Nasional dalam
menjalankan tanggungjawab dan kewajipan kepada rakyat? Setelah projek tersebut
diberikah kepada Esawin Sdn. Bhd., saya telah dimaklumkan bahawa ia telah di sub-
yang diberikan?
kontrak lagi kepada Timur Kencana Sdn. Bhd. Adakah kedua-dua syarikat ini tidak
mampu untuk menyiapkan projek tersebut dalam jangka masa
Kenapakah keadaan ini boleh berlaku?

Adakah Esawin Sdn. Bhd. mendapat projek tersebut secara tender terbuka? Jika
ya, kenapa syarikat yang tidak berdaya saing ini boleh memperolehinya sedangkan
terdapat banyak lagi kontraktor lain di Sarawak yang lebih mampu? Apakah kriteria yang
menyebabkan syarikat tersebut memperolehi tender projek memasang bekalan elektrik
di Kampung Bumbok? Rakyat Kampung Bumbok ingin mengetahui jawapan kepada

Tuan Speaker: You have three more minutes, Sir.

Y.B. Puan Christina Chew Wang See: Semua persoalan ini kini sedang bermain
diminda semua lapisan masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Moyan.
Talian Tetap Telekom

Batu Kawa dikategorikan sebagai kawasan separuh Bandar. Tapi sampai hari ini
masih tiada talian tetap Telekom lagi. Ketiadaan talian Telekom tetap menyusahkan
para penduduk yang terpaksa bergantung kepada broadband kerana tidak dapat

72


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

dihubungkan melalui streamyx. Pejabat saya yang terletak di Batu Kawa Commercial
Centre pun tiada talian tetap telefon.

Para penduduk berasa sangat kecewa kerana masalah tersebut berlarutan
sedangkan telefon merupakan alat telekomunikasi yang penting pada masa kini.

Sebelum mengundur diri, terimalah empat rangkap pantun daripada saya:

Orkid tumbuh meliar di hutan;
Tumbuh menjalar sehingga ke tepian,
Tilammu emas cadarnya intan;
Mengapa rakyat berbantal lengan?


Ayam Pak Kaduk tidak bertaji;
Diberi makan buah keladi,
Jikalau hanya pandai berjanji;
Alahai projek kecil pun tidak menjadi.
Kenapa termenung di atas tangga;
Banyak masalah, banyak yang tak kena,
Bukannya BN seorang saja;
PR akan gantikan tempatnya.
Ada PBB dan ada SUPP;
Ada Awang Tengah dan ada Alfred Jabu,
Ada janji tapi letak ke tepi;
Ada cakap tapi banyak berdebu.
Sekian, terima kasih.
Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat for Piasau.
Y.B. Encik Alan Ling Sie Kiong: Thank you, Tuan Speaker. I.m honoured and
privileged to Debate on the address by Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri
Sarawak in this august House on 14th of May, 2012.
Miri City Council
The first issue, Tuan Speaker, concerning Miri City Council. Tuan Speaker, I
learned that there were 144 approved vacancies in the Miri City council which remained
unfilled. According to Miri Mayor, Mr. Roland Lai, currently the council has only one
engineer and is seriously understaffed especially in key posts like engineers, architects,
legal officers and senior administrative officers.
Situation like this not only hampers the smooth running of the Council but also
creates unnecessary pressure on the current staff who have to cope with extra workload
due to shortage of manpower. Tuan Speaker, in view of this the Ministry concerned
should work with the State Civil service to solve this matter on an urgent basis. It is
shocking that such a serious shortage of manpower could have happened without
measures being taken to fill the vacancies early. Although the City Mayor didn.t invite me
to attend this seven years anniversary celebration is coming Sunday but I was still
speaking out on behalf of him. So we need attention of the Minister for Local
government to address this matter.

Illegal Hawkers in Miri

73


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

The second issue, Tuan Speaker, would be on illegal hawkers in Miri. Tuan
Speaker, there are many illegal hawkers in Miri. They are local folks who cannot find an
appropriate venue to trade. I welcome the recent proposal made by the Councillor to sell
another four night markets to tackle this problem but this appeared to be only a short
term solution especially if the night markets can only trade on certain days.

Tuan Speaker, for a long term solution, I urge the Government to consider
building more permanent hawker centres to cater for the increasing number of hawkers
in Miri.

I learn that the Government approved building of a community market in

Permyjaya but I have not seen any progress besides the announcement. Just where is
the exact location and has any study been done to ascertain its suitability? When will the
construction commence? I would appreciate if our Honourable Minister could enlightens
this August House on this.
Tuan Speaker, I also urge the Ministry of Local Government to reconsider its
decision to freeze the issuance of mobile hawker license many years ago. Perhaps it is
time to reopen it so that some of the hawkers can trade through the Van Penjaja
scheme. This may help reduce the number of illegal hawkers.
Tuan Speaker, I also wish to know more from the Ministry about the kiosks in the
bus stops in Miri city. Please Honourable Minister enlighten us on the company
managing the kiosks amount of revenue generated from the concept of turning bus
stops into kiosks, rentals of the kiosks and tenure of the management
Hawker Licence Fees
Tuan Speaker, the third issue concerning hawkers licence fees in Miri. Tuan
Speaker, I received complaints from local hawkers that there are different license fees
implemented in different market places in Miri. There are also demands from these
traders for a lower license fee in view of increased competition and higher living costs. I
hope the Ministry can enlighten this august House on the fees imposed and why it varies
from one market to another and to tell us if the Government will accede to the request of
lowering the license fees for hawkers given the stiff competition and high living costs
faced by them.
Tamu Khas, Tamu Muhibbah and Tamu Kedayan
The fourth issue concerning Tamu Khas, Tamu Muhibbah and Tamu Kedayan all
within my constituency Piasau. Tuan Speaker, I found the facilities in Tamu Khas, Tamu
Muhibbah and Tamu Kedayan located in my constituency were in poor conditions. It is
very hot in these markets while the curtains that keep out the hot sun and rain had been
reduced to rags. The vendors and their customers were suffering from the heat. This will
eventually take its toll on their businesses and affect local tourism. I urge the relevant
authority to take this matter seriously and proceed to quickly repair, upgrade and
maintain the hawker centres. I raised this issue several times to the City Council but
same reasons were always given to me that lack of fun, no money. So in view of this
markets being local tourist attractions with historical significance this matter should

receive high priority from the Ministry.s concern.

Tuan Speaker, the authority should consider installing fans, replacing the
curtains and increase security by engaging the services of a security guard on night
duty. The hawker has complaint on frequent theft in Tamu Khas and Tamu Kedayan
especially.

74


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Miri Public Swimming Pool

The fifth issue concerning public swimming pool. Tuan Speaker, the only public
swimming pool in Miri has been serving the city for decades. Recently I paid a visit there
together with my colleague from Pujut on receiving a complaint from members of the
public about cracking tiles that needed immediate repairs and uneven surfaces caused
by the cracks which is dangerous to users. I highlighted this problem to the person in
charge in Miri and was told that repairs will be carried out soon. I will appreciate if the
Minister can enlighten this august House on the details of the proposed repair and
upgrade work.

Tuan Speaker, the population increase of Miri has demanded for the need of
another public swimming pool. Therefore, I wished to know if there is a plan to build
another swimming pool in Miri.
Drainage System
The sixth issue is concerning drainage system. Tuan Speaker, I will now address
the issues regarding the poor drainage system in Kampung Pulau Melayu, Kampung
Luak, Kampung Muhibbah and Kampung Pangkalan in Lutong. These kampungs are
suffering because the drainage system is incomplete resulting in occasional floods.
The construction of the concrete drains in their area are not thorough where only
parts of the drainage systems are concrete drains while others are still muddy trenches.
How can this happen? The building and construction of a good drainage system in many
parts of Miri especially in the Kampungs mentioned earlier need immediate attention and
action.
Soil Erosion at Kampung Lereng Bukit
Tuan Speaker, I wish to raise the issue of soil erosion at Canada Hill. The
staircase to Kampung Haji Wahid at Canada Hill was affected by the erosion. The soil
beneath some parts of the staircase had been washed away leaving the staircase
hanging in a precarious position.
The residents in the area are afraid of possible landslides especially when it
rains. Most of them still remembered the 2009 incident and the current situation is not
easing their mind. Therefore, I urge that the authorities concerned to set up a team to
survey and check the area for any immediate danger. If such risks exist, prevention
measures should be taken.
I also request that the authorities publish the findings of the survey for the
interest of the people staying on top and at the foot of the Hill. The Government must do
something before it is too late. The Government should consider gazzette the area if
required and provide a suitable solution to relocate the residents there.
Recreational Park In Housing Estate

Tuan Speaker, as far as I know, there is a specific law compelling housing
developers to reserve a piece of land and surrender it to the local authority for
recreational purposes. But so far, I noticed that these lands had been left unattended
and no recreational facilities were installed. Can the relevant Ministry and Minister for
Local Government enlighten this august House who is responsible to put up the
recreational facilities and to maintain the park? How many reserved lands are there in

75


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Miri that were left unattended and why is this so? The community could not enjoy this
facility supposed to be provided in their neighbourhood and many of them were
unaware. These vacant lands have become grassy hideouts that not only breed
mosquitoes, but also provide covers for burglars, drug users, and other criminal
activities.

Coastal Erosian

Tuan Speaker, Miri coastal erosion has long been an ongoing issue of great

importance to the livelihood of the locals and affecting the city.s existence. Recent news

has shown initiatives taken by the private sector not the Government. Private sector

such as from Petronas and Shell to protect Miri.s Coastal area. Where is the

Government in this matter?
The structure of the land is possible collapsing or perhaps climate change has
caused the sea level to rise, causing our land to be eroded bit by bit. In any case, this
called for drastic measures to be taken. I urge the Government to put more effort into
coastal rehabilitation projects and to be alert in this matter.
Tourism Industry In Miri
Tuan Speaker, there has been so much talk on improving our tourism sector, yet
few actions had been taken to improve the core infrastructure of the industry. Miri as a
resort city is rapidly becoming the most popular tourism spot in Sarawak, but why is
there no effort to upgrade Miri Airport to an international airport? I seriously urge the
Government to upgrade the airport as soon as possible.
Tuan Speaker, another issue to highlight is the Piasau Bridge, the Miri River
provides platforms for tourists to visit our coral reefs or to fishing, however problems
arise when the tides come in and boats are unable to cross Piasau Bridge to go to sea.
Tuan Speaker, tourists are again burdened, possibly leaving a bad mark in our
tourism sector every time such problems occurs. Sometimes the operator has to cancel
the trip and refund the tourists. Can the Government consider building a multi-purpose
jetty somewhere in Waterfront Commercial Centre, so that the ship does not have to
pass through Piasau Bridge as the operators are currently using the JKR jetty located in
Kampung Piasau Utara.
Water Pollution Issue In Miri
Tuan Speaker, there is this recent incident when diesel oil was found in the
LAKU Water Supply meant for about 300,000 consumers in Miri and Bekenu. The diesel
was discovered to have leaked into Sungai Liku from Cahaya Mata Sarawak (CMS)
premix plant belonging to the company CMS, which was widely known to have close
links to the family members of our Honourable Chief Minister. Before we go into
compensation issue for the people, the more important issue here is how did CMS
obtain its approval to build a plant near Sungai Liku? LAKU draws water from Sungai
Liku for the distribution of water to the people. There should not have been any industrial
buildings present in this area which was supposed to be a gazetted water catchment
area. I therefore urge the authorities concern to find out who is responsible, and to set
up preventive measures immediately.

Tuan Speaker, this is an error in LAKU.s management and unfortunately the
people had to bear the costs. Businesses requiring constant supply of clean water
suffered losses. Some locals had purchased mineral water at excessive prices of up to
RM50 per box due to the incident.

76


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

I therefore urge LAKU to provide satisfactory compensation to consumers. I also
suggest that LAKU find an alternative water source for the supply of fresh clean water in
Miri and Bekenu, perhaps in Ulu Baram or Lambir, especially when the State
Government has allowed CMS premix plant to reopen after stopping operation for a few
weeks.

Tuan Speaker, on a related matter, it is best for LAKU to be transparent and
provide a chemical report on its water sources to the public.

The Government need to explain to the people why CMS premix plant was
allowed to operate again at the same location, and can the State Government guarantee

no spillage will occur again?
I call upon the State Government to place the safety and health of the 300, 000
consumers in Miri and Bekenu ahead of business interests of the CMS company.
Racing Track in Miri
Tuan Speaker, I have noticed that one abandoned runway of the old Miri Airport
still exists in Lutong, my constituency. Nowadays the runway is used occasionally to hold
the Miri Drag Race.
I hope the Government will consider developing this runway with more facilities
and eventually turn it into a proper racing track. I believe this will further improve our
tourism industry and provide another source of entertainment for the locals.
Balai Raya in Kampung Muhibbah, Kuala Baram
Tuan Speaker, the next issue is concerning balai raya or community hall in
Kampung Muhibbah, Kuala Baram. Tuan Speaker, I want to bring out this issue because
as a matter of fact, this issue was first brought up by Ahli Yang Berhormat from Senadin,
he.s not here, who had previously went to the site and found that the project was not
carried out according to the specifications or to the building plan. But later he had tried
to correct it and remained quiet after that.
Tuan Speaker, according to my sources, the RM300, 000 community hall was
supposed to be a concrete building. But the current hall is built out of low quality wood
and without access road to the hall.
The residents of Kampung Muhibbah had expressed their discontent with the
construction of this sub standard community hall. He is not here. Furthermore, I had
found out that the contractor of this poor community hall is a company owned by none
other than Yang Berhormat for Lambir. The name of the company is Woodbank (SWK)
Sdn. Bhd., company number is 452120-H. That.s why I know why Ahli Yang Berhormat
for Senadin keep quiet after that. Maybe he realises it is from Ahli Yang Berhormat for
Lambir.

I urge the minister concerned please provide satisfactory answers pertaining to
this matter and whether or not investigation will be carried out … (Interruption)

Tuan Speaker: Ahli Yang Berhormat, are you giving way?

Y.B. Encik Alan Ling Sie Kiong: Give, give. Don.t bully junior you know.
77


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

Tuan Speaker: Press your button.

Y.B. Encik Abdullah bin Haji Saidol: Ahli Yang Berhormat, my question to you is
could you please verify with the House when was the company owned by Ahli Yang
Berhormat bagi Lambir been appointed to be involved in this project? Do you aware that
his company was appointed before election? Just please confirm that.
Y.B. Encik Alan Ling Sie Kiong: It is true. It is owned by Ahli Yang Berhormat for
Lambir now. At that time just before the State Election on 13th April, 2011, the contract
was awarded to him in a capacity as a Political Secretary to the Chief Minister. I have all
the file here. I can show you.
Tuan Speaker: Honourable Member for Piasau, you can move to the next point.
Y.B. Encik Alan Ling Sie Kiong: Yes.
Tuan Speaker: If you really want to pursue this, it should be a substantive motion.
Because there is a contentious issue involved. He was not Ahli Yang Berhormat when
you mentioned he is Ahli Yang Berhormat and later on, the Honourable Member for
Senadin said the specifications were according to the plan. So, you can move to the
next point. Otherwise, it is just a substantive motion.
Y.B. Encik Alan Ling Sie Kiong: So the Honourable Minister will verify this matter,
okay.
Squatters
I am ashamed to say that Miri has the largest squatter community in Sarawak.
Although it was the Barisan Nasional strong hole for past years. I hope the authorities do
not take squatters as a sign of Sarawak.s vibrant economy, like what one of our
Assistant Ministers suggested some time back. This is an excuse showing the
incompetence of the Government in failing its people.
We have much land in Sarawak as the largest state in the country, hence there is
no reason why we cannot solve this squatters. problem and help to resettle the poor who
need proper shelter to live in. Squatters have long been marginalised and neglected.
What are the plans besides issuing letters to chase them away like what happened to
the Kampung 1Malaysia squatter colony? After my visit to this Kampung 1Malaysia,
Land and Survey sent the letter, chasing them away. For the humanitarians reasons, the
government should at least provide squatters with basic amenities like pipe water and
electricity, which is easily done if the Government is willing to do so. So Ahli Yang
Berhormat for Semop, don.t disturb, okay? I can answer you well, you know. I am
prepared, thank you.
Frequent Electricity Blackout in Miri

Tuan Speaker, Miri recently suffered a major blackout where the whole city
power supply was interrupted for about three hours the same issue Ahli Yang Berhormat
for Batu Kawah has raised. Businesses were disrupted and many households were
affected. Despite losses incurred by Mirians, SESCo did not offer any compensation by
way of rebates in electricity bills.

Meanwhile, SESCo conducted its meter inspection and replacement exercises in
an effort to increase revenue. Complaints have flooded in about consumers being

78


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

charged arrears for vague reasons of old meter reading dropped in the past, without
providing any proof of meter tampering. This is ridiculous.

Tuan Speaker, with Bakun Dam in operation with the capacity to produce much more

power than the state.s current need, it still remains a wonder if the people can ever hope

to enjoy lower rates, stable supply, and greater accessibility.

Conclusion

As the Dayak festive season is drawing near, I wish to take this opportunity to

wish all our Dayak friends “Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai”. With this

closing message, I thank you very much.

Tuan Speaker: Any other Honourable Member wishes to speak? Press your button.
Honourable Member for Muara Tuang.
Y.B. Dato Sri Haji Mohammad Ali bin Mahmud: Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh. Terima kasih, Tuan Speaker, kerana telah memberikan peluang kepada
saya untuk berucap dan menyokong Usul Penghargaan ke atas Ucapan Tuan Yang
Terutama di-Pertua Negeri Sarawak yang telah dibentangkan dalam dewan yang mulia
ini pada tanggal 14 Mei 2012. Pada hemat saya, ucapan dasar Tuan Yang Terutama
mengandungi beberapa isu yang perlu direnungi bersama agar rakyat Sarawak dapat
memahami isu-isu tersebut bagi memelihara kesejahteraan yang sedia ada di Bumi
Kenyalang yang bertuah ini.
Tuan Speaker, pertama, Tuan Yang Terutama di-Pertua Negeri Sarawak telah
memberi peringatan mengenai perlunya rakyat menghormati kedaulatan undang-
undang demi memelihara keharmonian kaum dan dalam konteks ini saya ingin
menyentuh mengenai perhimpunan BERSIH menggugat ketenteraman awam.
Perhimpunan BERSIH yang telah diadakan pada 28 Mei 2012 termasuk di Sarawak
telah mendapat respon yang begitu negatif sekali oleh rakyat Malaysia. Yang tinggal
menyokong perhimpunan yang menjadi kotor itu, hanyalah segelintir mereka yang
masih keras kepala untuk kononnya membawa pembaharuan kepada sistem
pengundian di Malaysia. Sebelum perhimpunan kotor tersebut dianjurkan, kerajaan
telah menubuh jawatankuasa khas parlimen iaitu “Parliamentary Select Committee”
untuk mengkaji cadangan-cadangan yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak
menyenangi sistem pengundian yang diamalkan di Malaysia semenjak tahun 1997.
BERSIH sebuah organisasi bukan kerajaan yang berbangga mempunyai 84 NGO
bernaung di bawahnya dengan terang-terang telah diperkudakan oleh pihak
pembangkang bagi kelangsungan agenda politik mereka. Kita tidak hairan sebab taktik
pembangkang acapkali bertopeng dan berselindung di mana Dato S. Ambiga menjadi
political prejudice mereka. Kalau anak jantan, janganlah memperalatkan seorang wanita
sebagai perisai politik. Mujurlah kita di Sarawak ini tidak terbawa-bawa dengan gejala
agresif dan keganasan seperti yang kita telah saksikan bersama di sekitar Kuala
Lumpur terutamanya sekali di Dataran Merdeka. Keharmonian kaum yang sentiasa

terjalin di Sarawak dan berpaksikan falsafah “Pertemuan Budaya” iaitu confluence of
cultures semenjak tahun 1980an telah menjadi benteng kekebalan masyarakat majmuk
di negeri Sarawak daripada pengaruh kepada budaya yang tidak sihat yang boleh
mengancam keharmonian kaum. Syabas Kerajaan Barisan Nasional kerana mempunyai
wawasan yang jauh dan bukan yang sempit seperti pihak pembangkang.

Tuan Speaker, kedua, Tuan Yang Terutama di-Pertua Negeri Sarawak telah
menyentuh mengenai usaha bagi mengesyorkan pelaburan swasta dalam sektor
pertanian. Memandangkan kawasan saya kawasan N.15 -Muara Tuang mempunyai
potensi yang besar dalam industri berasaskan pertanian, saya ingin memberi beberapa

79


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

saranan bagi memperhebatkan lagi pelaburan swasta dalam bidang pertanian terutama
sekali dalam penggubalan “Dasar Pemakanan” iaitu food policy diperingkat negeri. Soal
pertanian harus dilihat dari lensa atau dari kaca mata yang holistik yakni kita harus peka
dengan apa yang sedang berlaku dalam bidang pertanian diperingkat global, rantau,
kebangsaan mahupun juga diperingkat negeri. Dalam tahun 2007-2008 dan tahun 20102011,
dunia telah dilanda oleh krisis makanan yang dipacu oleh kenaikan harga minyak
di pasaran dunia. Dalam tahun-tahun yang akan datang, pelbagai masalah berkaitan
dengan kenaikan harga makanan harus dititikberatkan bersama. Cabaran-cabaran
seperti perubahan iklim, spekulasi, dasar-dasar kerajaan, keselamatan makanan,
kerosakan persekitaran, pengindustrian pertanian, perang perdagangan, kejuruteraan
genetik iaitu genetic engineering dan penyakit kehaiwanan, zoonotic diseases
memerlukan fokus yang baru untuk ditangani dengan jayanya.

Di peringkat Negeri Sarawak, bersandar pendekatan „Agripol iaitu penekakan
kepada pertalian pertanian dan pemasaran hasil pertanian menerusi minda yang telus
dan terbuka. Satu peralihan paradigma dan sikap oleh mereka yang terlibat dalam
sektor pertanian harus dititikberatkan. Sayugia, diingatkan bahawa hanya lebih kurang
8% sahaja penduduk Sarawak yang terlibat dalam sektor pertanian dan pelaburan
dalam sektor ini telah diakui sebagai yang paling mencabar sekali.
Saya ingin menyarankan agar kerajaan dapat menggubal dasar pemakanan,
Agro Food Policy yang merangkumi pelbagai faktor dan stakeholder yang terlibat dalam
sektor pertanian pemakanan Agro Food sejajar dengan dasar nasional yang baharu
sahaja diperkenalkan iaitu Dasar Pemakanan Pertanian, National Agro Food Policy
2011-2020 bagi menggantikan dasar-dasar pertanian yang silam. Dengan adanya
dasar pemakanan di peringkat negeri nanti, dapatlah para pelabur swasta satu
gambaran dan halatuju yang strategik bagi memantap sektor pertanian sehingga kita
mencapai negara berpendapatan tinggi dalam tahun 2020.
Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri dalam ucapan dasar telah
menyentuh mengenai keberkesanan dalam hal menangani isu-isu sosial. Saya ada
beberapa saranan mengenai bagaimana kita boleh membendung gejala sosial yang
harus diseimbangkan dengan pertumbuhan bidang ekonomi.
Pertama, Majlis Pembangunan Sosial yang sedia ada hendaklah menjalankan
kajian-kajian yang relevan yang mengambilkira masalah-masalah yang kian meningkat
di negeri ini seperti pesalah juvana. Kes membunuh diri iaitu suicide di mana kadarnya
kian meningkat. Pencabulan tanah pengkebumian (desecration of burial sites) dan
lain-lain.
Kedua, transformasi yang melibatkan Pihak Berkuasa Tempatan (Local
Authorities) supaya memainkan peranan yang lebih aktif dalam aktiviti-aktiviti mesra-
masyarakat (community-friendly activities) hendaklah dilangsungkan dengan segera
agar masalah-masalah sosial dapat dibawa ke meja penyelesaian dengan
pengembelingan tenaga secara pintar oleh agensi kerajaan, pihak swasta dan
masyarakat sivil.

Mengenai PRU ke-13, seperti kita tahu kita akan menghadapi PRU ke-13 pada
bila-bila masa sahaja dari sekarang. Ringkasnya selepas PRU-12 di mana Kerajaan
Barisan Nasional telah gagal mempertahankan majoriti 2/3 dalam Parlimen, Yang Amat
Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri yang kita kasihi dan
juga kerajaan Barisan Nasional yang mengambil alih kepimpinan negara ini telah
berjaya, berjaya menyatu padukan rakyat dan memberi nafas baru serta suntikan
semangat kepada Barisan Nasional untuk terus menerajui Kerajaan. Barisan Nasional
yakin boleh membentuk kerajaan sekali lagi pada PRU ke-13 dengan adanya sokongan

80


BELUM DISUNTING

17 MEI 2012

padu rakyat kepada Program Transformasi Kerajaan (Government Transformation
Programme) yang memberi manfaat berlipat ganda kepada rakyat samada mereka di
bandar mahupun di luar bandar termasuklah di kawasan pilihanraya P.197 Kota
Samarahan iaitu N.14 - Asajaya dan N.15 - Muara Tuang.

Maka dengan kesempatan ini saya ingin mengambil pelung untuk merakamkan
terima kasih ke Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak atas Ucapan
Dasar yang bernas dan penuh bermakna.

Tahniah juga kepada Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat
Ketua Menteri dan barisan kabinetnya kerana telah dapat menjayakan pelbagai inisiatif

dan dasar-dasar di Sarawak bagi meningkatkan lagi kualiti hidup rakyat terutama sekali
perkembangan yang memeransangkan di kawasan SCORE.
Akhir kata, saya ingin mengucap Selamat Hari Guru kepada semua guru yang
telah menyambut Hari Guru pada 16 Mei 2012 yang lalu dan Selamat Hari Gawai
kepada rakan-rakan yang berketurunan Dayak yang akan menyambut hari Gawai pada
1 Jun 2012 yang akan datang. Sekian terima kasih.
Tuan Speaker: Ada lagi Yang Berhormat nak berucap? Jika tidak, saya tangguhkan
persidangan ini hingga jam 9:00 pagi esok.
(Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5:38 petang)
81


No comments:

Post a Comment